Legea 253 din 2013

Legislatie actualizata din alte domenii  |  0 comentarii

Legea 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    TITLUL I
    Dispozitii generale

    CAP. I
    Domeniul si scopul reglementarii

    ART. 1
    Domeniul de reglementare
    Prezenta lege reglementeaza modul si conditiile in care sunt executate:
    a) pedeapsa amenzii;
    b) pedeapsa accesorie;
    c) pedepsele complementare: interzicerea exercitarii unor drepturi, degradarea militara, publicarea hotararii de condamnare, dizolvarea persoanei juridice, suspendarea activitatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice, inchiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice, interzicerea de a participa la procedurile de achizitii publice, plasarea sub supraveghere judiciara, afisarea sau publicarea hotararii de condamnare;
    d) masurile de supraveghere si obligatiile impuse de instanta in cazul amanarii aplicarii pedepsei, suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere si liberarii conditionate;
    e) masurile educative neprivative de libertate: stagiul de formare civica, supravegherea, consemnarea la sfarsit de saptamana; asistarea zilnica;
    f) obligatiile impuse de instanta in cazul liberarii minorului din executarea unei masuri educative privative de libertate;
    g) masurile neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal: controlul judiciar, controlul judiciar pe cautiune;
    h) obligatiile impuse de instanta in cazul acordarii amanarii sau intreruperii executarii pedepsei;
    i) obligatiile impuse de procuror in cazul dispunerii renuntarii la urmarirea penala.
    ART. 2
    Definitii
    In sensul prezentei legi, expresiile de mai jos au urmatorul inteles:
    a) institutii din comunitate - autoritatile si institutiile publice, organizatiile nonguvernamentale si alte persoane juridice care participa la executarea pedepselor sau masurilor neprivative de libertate prin colaborare la nivelul comunitatii locale cu autoritatile direct responsabile de asigurarea executarii acestor pedepse sau masuri;
    b) termen de supraveghere sau durata supravegherii desemneaza intervalul de timp in care persoana fata de care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei, suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei, liberarea conditionata ori o masura educativa neprivativa de libertate, in cazul minorilor, trebuie sa respecte obligatiile ori masurile de supraveghere dispuse de instanta in sarcina sa.
    ART. 3
    Scopul legii
    (1) Prin reglementarea executarii pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri prevazute la art. 1 se urmareste asigurarea echilibrului dintre protectia societatii prin mentinerea ordinii de drept, prevenirea savarsirii de noi infractiuni, si mentinerea in comunitate a persoanei care a comis una sau mai multe fapte prevazute de legea penala.
    (2) Scopul masurilor procesuale prevazute la art. 1 lit. g) este asigurarea bunei desfasurari a procesului penal, impiedicarea sustragerii inculpatului de la urmarirea penala sau de la judecata ori prevenirea savarsirii de infractiuni, in conditiile promovarii unor masuri alternative la arestarea preventiva.

    CAP. II
    Principii

    ART. 4
    Legalitatea executarii
    Executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri prevazute la art. 1 dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, neprivative de libertate, se realizeaza in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, ale prezentei legi si ale altor reglementari in materie.
    ART. 5
    Temeiul executarii
    Pedepsele, amanarea aplicarii pedepsei, masurile educative si celelalte masuri prevazute la art. 1, neprivative de libertate, se executa numai in temeiul hotararilor judecatoresti ramase definitive, iar alte masuri neprivative de libertate luate in cursul procesului penal se executa in temeiul dispozitiilor organelor judiciare.
    ART. 6
    Respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale
    Pedepsele, masurile educative si celelalte masuri prevazute la art. 1 dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, neprivative de libertate, sunt puse in executare in conditii care sa asigure respectarea drepturilor si a libertatilor fundamentale, cu limitarile inerente naturii si continutului acestor pedepse si masuri.
    ART. 7
    Respectarea demnitatii umane
    (1) Pedepsele, masurile educative si celelalte masuri prevazute la art. 1, dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, neprivative de libertate, se executa in conditii care sa asigure respectarea demnitatii umane.
    (2) Executarea pedepselor si a masurilor prevazute la alin. (1) nu poate implica aplicarea unor tratamente inumane sau degradante.
    ART. 8
    Respectarea dreptului la viata privata
    (1) Pedepsele, masurile educative si celelalte masuri prevazute la art. 1 dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, neprivative de libertate, sunt puse in executare in conditii care sa nu ingradeasca exercitarea dreptului la viata privata mai mult decat este inerent naturii si continutului lor.
    (2) Fotografierea sau inregistrarea audiovideo a persoanelor care executa obligatiile prevazute la art. 85 alin. (2) lit. a)-c), art. 93 alin. (2) lit. a)-c), art. 101 alin. (2) lit. a) si b) si art. 121 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre persoanele care asigura sau contribuie la executarea acestor obligatii nu se poate face fara consimtamantul persoanei supravegheate.
    ART. 9
    Respectarea confidentialitatii si a datelor cu caracter personal
    Persoanele fizice si juridice implicate in executarea pedepselor, a masurilor educative si a celorlalte masuri prevazute la art. 1 sunt obligate la respectarea confidentialitatii si a regulilor de protectie a datelor cu caracter personal, prevazute de reglementarile in materie.
    ART. 10
    Interzicerea discriminarii
    In timpul executarii pedepselor, masurilor educative si a celorlalte masuri prevazute la art. 1 dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, neprivative de libertate, este interzisa orice forma de discriminare pe temei de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, gen, orientare sexuala, opinie ori apartenenta politica, avere, origine sociala, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa sau infectie HIV/SIDA ori pentru alte imprejurari de acelasi fel.
    ART. 11
    Informarea persoanei care nu vorbeste, nu intelege limba romana ori nu se poate exprima
    (1) Informarea persoanei aflate in executarea pedepselor, masurilor educative sau a altor masuri prevazute la art. 1 dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, neprivative de libertate, care nu vorbeste sau nu intelege limba romana ori nu se poate exprima, cu privire la continutul pedepsei sau masurii dispuse, precum si cu privire la principalele acte efectuate in procedura de executare a acestora se face intr-o limba, respectiv intr-un limbaj pe care aceasta il intelege, prin intermediul unui traducator si interpret autorizat sau prin intermediul unui interpret de limbaj mimico-gestual, platit din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei.
    (2) In cazul cetatenilor romani care apartin unei minoritati nationale, informarea prevazuta la alin. (1) se face in limba materna a acestora, la cererea persoanei.
    (3) Informarea prevazuta la alin. (1) poate fi facuta si de catre un consilier de probatiune sau, dupa caz, de catre reprezentantul autoritatii responsabile de punerea in executare a pedepselor, a masurilor educative sau a altor masuri prevazute la art. 1, care cunoaste limba sau limbajul utilizat de catre persoana in cauza, cu acordul acesteia, in conditiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
    ART. 12
    Implicarea persoanei si a comunitatii in executare
    (1) Executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri prevazute la art. 1 dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, neprivative de libertate, se bazeaza pe cooperarea persoanei aflate in executare si implicarea activa a institutiilor din comunitate.
    (2) In vederea asigurarii unei cooperari efective a persoanei aflate in executare, aceasta are dreptul de a solicita institutiei care asigura executarea masurii in cauza lamuriri cu privire la continutul pedepsei sau al masurii pe care o executa.
    ART. 13
    Suportarea costurilor
    (1) Daca, in mod exceptional, pe parcursul executarii pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri prevazute la art. 1, dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, neprivative de libertate, este necesara efectuarea unor cheltuieli, achitarea unor taxe sau contributii, acestea vor fi suportate de catre persoanele vizate, cu exceptia situatiilor in care persoanele nu dispun de mijloace banesti suficiente.
    (2) Sunt considerate persoane fara mijloace banesti suficiente persoanele singure sau persoanele din familiile carora, in ultimele doua luni anterioare formularii cererii pentru scutirea de la plata cheltuielilor prevazute la alin. (1), le-a fost recunoscut dreptul la ajutor social, prin emiterea dispozitiei de catre primar, in conditiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau la alocatia pentru sustinerea familiei, in conditiile Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile ulterioare. In acest caz, sumele prevazute la alin. (1) se suporta in intregime de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei.

    CAP. III
    Caracterul jurisdictional al executarii

    ART. 14
    Judecatorul delegat cu executarea
    (1) Instanta de executare deleaga anual unul sau mai multi dintre judecatorii acesteia pentru coordonarea activitatilor privind punerea in executare a hotararilor judecatoresti.
    (2) Judecatorul delegat cu executarea unei pedepse sau masuri neprivative de libertate ramane, de regula, acelasi pe toata perioada executarii.
    (3) Activitatea specifica procesului de supraveghere efectuata de catre serviciul de probatiune sau de catre celelalte autoritati responsabile de punerea in executare a pedepselor, masurilor educative sau a altor masuri prevazute la art. 1 si de catre institutiile din comunitate se desfasoara sub indrumarea si controlul judecatorului delegat cu executarea.
    ART. 15
    Atributiile judecatorului delegat cu executarea
    In realizarea activitatii de indrumare si control al executarii pedepselor si masurilor educative si a altor masuri prevazute de prezenta lege, neprivative de libertate, judecatorul delegat cu executarea exercita urmatoarele atributii:
    a) asigura punerea in executare, prin comunicarea, catre serviciul de probatiune si alte institutii prevazute de prezenta lege implicate in executarea pedepselor si masurilor neprivative de libertate, a copiilor de pe hotarare sau, dupa caz, de pe dispozitivul acesteia, prin care s-au dispus aceste pedepse sau masuri;
    b) asigura punerea in executare a masurilor educative neprivative de libertate, prin exercitarea competentelor prevazute de prezenta lege;
    c) sesizeaza instanta de executare in cazul in care, cu prilejul punerii in executare a hotararii sau in cursul executarii, se iveste vreo nelamurire ori impiedicare;
    d) rezolva incidentele ivite in cursul executarii date prin lege in competenta sa;
    e) sesizeaza instanta de executare, in cazurile prevazute de prezenta lege, pentru modificarea continutului, inlocuirea, incetarea unor obligatii sau revocarea unor pedepse ori masuri neprivative de libertate;
    f) solutioneaza plangerile impotriva deciziilor consilierului de probatiune;
    g) aplica amenzi judiciare in cazul comiterii unor abateri judiciare prevazute de prezenta lege;
    h) indeplineste alte atributii date prin lege in competenta sa.
    ART. 16
    Actele judecatorului delegat cu executarea
    (1) In indeplinirea atributiilor prevazute la art. 15 lit. c) si e), judecatorul delegat cu executarea intocmeste o adresa de sesizare in care consemneaza imprejurarile constatate, pe care o inainteaza instantei.
    (2) In indeplinirea atributiilor prevazute la art. 15 lit. d), f) si g), judecatorul delegat cu executarea se pronunta prin incheiere. Incheierile emise in exercitarea atributiilor prevazute la art. 15 lit. d) si f) nu sunt supuse niciunei cai de atac.
    (3) In indeplinirea atributiilor prevazute la art. 15 lit. a) si b), judecatorul delegat emite adrese sau dispozitii.
    ART. 17
    Relatia consilierului de probatiune cu judecatorul delegat cu executarea
    (1) Consilierul de probatiune este obligat sa incunostinteze de indata judecatorul delegat cu executarea despre orice nelamurire, impiedicare ori incident survenit in cursul executarii a carui solutionare revine, potrivit legii, judecatorului.
    (2) In situatia in care, pentru sesizarea instantei potrivit art. 15 lit. e), legea prevede consultarea prealabila de catre judecator a unui raport sau referat de evaluare, la solicitarea judecatorului, consilierul de probatiune transmite raportul sau referatul de evaluare in termen de 14 zile de la data primirii solicitarii la serviciul de probatiune. Nedepunerea raportului sau a referatului de evaluare in termenul stabilit nu impiedica sesizarea instantei de catre judecatorul delegat cu executarea.
    (3) In cazurile expres prevazute de lege, consilierul de probatiune emite decizii care sunt obligatorii pentru persoanele aflate in supraveghere si institutiile din comunitate vizate.
    (4) Impotriva deciziilor consilierului de probatiune, persoana sau institutia din comunitate vizata poate face plangere la judecatorul delegat cu executarea. Plangerea persoanei supravegheate nu suspenda executarea deciziei atacate.
    (5) Nu se poate formula plangere impotriva sesizarii instantei facute de catre consilierul de probatiune in cazurile in care sesizarea este de competenta sa.
    (6) Plangerea se solutioneaza in camera de consiliu, dupa ascultarea petentului si a consilierului de probatiune. Neprezentarea partilor legal citate nu impiedica solutionarea plangerii. Solicita textul integral ...


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *