Legea 254 din 2013 executare pedepse

Legislatie actualizata din alte domenii  |  0 comentarii

Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

  Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    TITLUL I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    Legalitatea executarii pedepselor si a masurilor privative de libertate
    Executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate se realizeaza in conformitate cu dispozitiile Codului penal, ale Codului de procedura penala si ale prezentei legi.
    ART. 2
    Temeiul executarii pedepselor si a masurilor privative de libertate
    (1) Pedepsele si masurile educative privative de libertate se executa numai in temeiul hotararilor judecatoresti definitive.
    (2) Retinerea se executa numai in temeiul ordonantei prin care s-a dispus aceasta masura, potrivit dispozitiilor Codului de procedura penala.
    (3) Arestul la domiciliu se executa numai in temeiul incheierii dispuse de judecatorul de drepturi si libertati, de judecatorul de camera preliminara sau, dupa caz, de instanta de judecata, potrivit dispozitiilor Codului de procedura penala.
    (4) Arestarea preventiva se executa numai in baza mandatului de arestare preventiva, emis potrivit dispozitiilor Codului de procedura penala.
    ART. 3
    Scopul executarii pedepselor si a masurilor privative de libertate
    (1) Scopul executarii pedepselor si a masurilor educative privative de libertate este prevenirea savarsirii de noi infractiuni.
    (2) Prin executarea pedepselor si a masurilor educative privative de libertate se urmareste formarea unei atitudini corecte fata de ordinea de drept, fata de regulile de convietuire sociala si fata de munca, in vederea reintegrarii in societate a detinutilor sau persoanelor internate.
    ART. 4
    Respectarea demnitatii umane
    Pedepsele si masurile privative de libertate se executa in conditii care sa asigure respectarea demnitatii umane.
    ART. 5
    Interzicerea supunerii la tortura, la tratamente inumane sau degradante ori la alte rele tratamente
    (1) Se interzice supunerea oricarei persoane aflate in executarea unei pedepse sau a unei alte masuri privative de libertate la tortura, la tratamente inumane sau degradante ori la alte rele tratamente.
    (2) Incalcarea prevederilor alin. (1) se pedepseste potrivit legii penale.
    ART. 6
    Interzicerea discriminarii
    (1) In timpul executarii pedepselor si a masurilor privative de libertate este interzisa orice forma de discriminare pe temei de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, gen, orientare sexuala, opinie ori apartenenta politica, avere, origine sociala, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa, infectie HIV/SIDA sau pentru alte temeiuri de acelasi fel.
    (2) Incalcarea prevederilor alin. (1) se pedepseste potrivit legii penale.
    ART. 7
    Exercitarea drepturilor
    Detinutii isi exercita toate drepturile civile si politice, cu exceptia celor care au fost interzise, potrivit legii, prin hotararea definitiva de condamnare, precum si a celor a caror neexercitare sau exercitare restransa rezulta inerent din privarea de libertate ori din ratiuni de mentinere a sigurantei detinerii.

    TITLUL II
    Judecatorul de supraveghere a privarii de libertate

    ART. 8
    Desemnarea judecatorului de supraveghere a privarii de libertate si a grefierului
    (1) Presedintele curtii de apel in a carei raza teritoriala functioneaza un penitenciar, un centru de retinere si arestare preventiva, un centru de arestare preventiva, un centru educativ ori un centru de detentie desemneaza, anual, unul sau mai multi judecatori de supraveghere a privarii de libertate, de la instantele din raza curtii de apel.
    (2) Presedintele curtii de apel desemneaza, in aceleasi conditii, unul sau mai multi judecatori supleanti, care isi vor exercita atributiile de supraveghere a executarii pedepselor si a masurilor privative de libertate pe durata imposibilitatii exercitarii acestora de catre judecatorul titular.
    (3) Desemnarea judecatorilor de supraveghere a privarii de libertate si a supleantilor se face in baza acordului prealabil scris al acestora, cu precadere dintre judecatorii care, anterior, au avut aceeasi calitate ori au exercitat atributii in cadrul compartimentului de executari penale al instantei.
    (4) Presedintele curtii de apel desemneaza, anual, grefieri si grefieri supleanti pentru asigurarea desfasurarii activitatii la biroul judecatorului de supraveghere a privarii de libertate.
    ART. 9
    Activitatea judecatorului de supraveghere a privarii de libertate
    (1) Judecatorul de supraveghere a privarii de libertate supravegheaza si controleaza asigurarea legalitatii in executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate, prin exercitarea atributiilor stabilite prin prezenta lege. Pe durata exercitarii atributiilor privind supravegherea executarii pedepselor si a masurilor privative de libertate, judecatorii nu pot desfasura alte activitati la instanta din cadrul careia au fost desemnati.
    (2) Judecatorul de supraveghere a privarii de libertate exercita urmatoarele atributii administrative si administrativ-jurisdictionale:
    a) solutioneaza plangerile detinutilor privind exercitarea drepturilor prevazute de prezenta lege;
    b) solutioneaza plangerile privind stabilirea si schimbarea regimurilor de executare a pedepselor si a masurilor educative privative de libertate;
    c) solutioneaza plangerile detinutilor privind aplicarea sanctiunilor disciplinare;
    d) participa la procedura refuzului de hrana;
    e) participa, in calitate de presedinte, la sedintele comisiei pentru liberare conditionata;
    f) exercita orice alte atributii prevazute de prezenta lege.
    (3) Atributiile administrativ-jurisdictionale se exercita in cadrul procedurilor speciale prevazute in prezenta lege si se finalizeaza printr-un act administrativ-jurisdictional, denumit incheiere.
    (4) In exercitarea atributiilor sale, judecatorul de supraveghere a privarii de libertate poate audia orice persoana, poate solicita informatii ori inscrisuri de la administratia locului de detinere, poate face verificari la fata locului si are acces la dosarul individual al detinutilor, la evidente si orice alte inscrisuri sau inregistrari necesare pentru exercitarea atributiilor prevazute de lege.
    (5) Incheierile judecatorului de supraveghere a privarii de libertate devenite executorii, precum si dispozitiile scrise date administratiei locului de detinere in procedura refuzului de hrana, potrivit legii, sunt obligatorii.
    (6) Administratia penitenciarului sau, dupa caz, a centrului de retinere si arestare preventiva, centrului de arestare preventiva, centrului educativ si centrului de detentie pune la dispozitia judecatorului un spatiu amenajat. Ministerul Justitiei asigura dotarea spatiului cu mijloacele materiale necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii acestuia.

    TITLUL III
    Executarea pedepselor privative de libertate

    CAP. I
    Organizarea executarii pedepselor privative de libertate

    ART. 10
    Administratia Nationala a Penitenciarelor
    (1) Administratia Nationala a Penitenciarelor este institutia publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Justitiei, avand ca scop coordonarea si controlul activitatii unitatilor care se organizeaza si functioneaza in subordinea sa.
    (2) Organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Penitenciarelor se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    (3) Conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor este asigurata de un director general, numit prin ordin al ministrului justitiei.
    (4) Directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor are calitatea de ordonator secundar de credite.
    (5) Finantarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor se asigura din subventii acordate de la bugetul de stat si din venituri proprii.
    ART. 11
    Penitenciarele
    (1) Pedeapsa detentiunii pe viata si a inchisorii se executa in locuri anume destinate, denumite penitenciare.
    (2) Penitenciarele se infiinteaza prin hotarare a Guvernului, au personalitate juridica si sunt in subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
    (3) Organizarea si functionarea penitenciarelor se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justitiei, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (4) In cadrul penitenciarelor se pot infiinta, prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, sectii interioare sau exterioare, in raport cu regimurile de executare a pedepselor privative de libertate, categoriile de persoane condamnate si cerintele speciale de protectie a anumitor categorii de detinuti.
    (5) Penitenciarul in care persoana condamnata executa pedeapsa privativa de libertate se stabileste de Administratia Nationala a Penitenciarelor. La stabilirea penitenciarului se are in vedere ca acesta sa fie situat cat mai aproape de localitatea de domiciliu a persoanei condamnate, tinandu-se seama si de regimul de executare, masurile de siguranta ce trebuie luate, nevoile de reintegrare sociala identificate, sex si varsta.
    ART. 12
    Penitenciarele speciale
    (1) Pentru anumite categorii de detinuti se pot infiinta penitenciare speciale, in conditiile art. 11 alin. (2) si (3).
    (2) Penitenciarele speciale sunt:
    a) penitenciare pentru tineri;
    b) penitenciare pentru femei;
    c) penitenciare-spital.
    (3) In conditiile art. 11 alin. (2) si (3), se pot stabili penitenciare cu rol de coordonare a penitenciarelor dintr-o zona geografica.
    (4) Atributiile penitenciarelor cu rol de coordonare a penitenciarelor dintr-o zona geografica se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
    ART. 13
    Sectiile speciale de arestare preventiva
    In cadrul penitenciarelor se pot infiinta sectii speciale de arestare preventiva, prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
    ART. 14
    Sectiile speciale de executare a masurilor educative privative de libertate
    Prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor se stabilesc penitenciarele in care vor functiona sectii speciale pentru continuarea executarii masurii educative privative de libertate.

    CAP. II
    Siguranta penitenciarelor

    ART. 15
    Conditii generale
    (1) Siguranta detinerii se refera la totalitatea activitatilor desfasurate de administratia penitenciarului in scopul impunerii unor restrictii in ceea ce priveste libertatea de miscare a detinutilor, astfel incat sa previna savarsirea de noi infractiuni, sa fie impiedicata sustragerea lor de la executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate, precum si pentru protejarea vietii, integritatii corporale si sanatatii acestora, a personalului locului de detinere si a oricaror altor persoane.
    (2) Activitatile desfasurate de administratia penitenciarului pentru realizarea sigurantei detinerii constau in luarea masurilor de paza, escortare, insotire si supraveghere, in scopul mentinerii ordinii si disciplinei in randul detinutilor.
    (3) Masurile necesare pentru siguranta penitenciarelor se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
    (4) Penitenciarele dispun de amenajarile, dispozitivele, personalul si mijloacele tehnice necesare pentru supravegherea si controlul perimetrelor, spatiilor interioare si cailor de acces, precum si de armamentul si munitia necesare.
    (5) In cazul manifestarilor care tulbura ordinea si linistea publica din cadrul penitenciarelor sau pun in pericol viata ori integritatea corporala a persoanelor sau securitatea bunurilor si care depasesc posibilitatile de interventie ale Administratiei Nationale a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne acorda, la solicitare, sprijinul necesar.
    ART. 16
    Utilizarea mijloacelor de imobilizare
    (1) Folosirea catuselor sau a altor mijloace de imobilizare nu este permisa decat in situatii in care alte masuri de mentinere a ordinii si disciplinei in randul detinutilor nu au dat rezultate in una dintre urmatoarele situatii:
    a) pentru a impiedica evadarea in timpul deplasarii detinutilor;
    b) pentru a proteja detinutii de autovatamare sau pentru a preveni vatamarea altor persoane ori producerea de pagube;
    c) pentru restabilirea ordinii si disciplinei, ca urmare a opunerii sau impotrivirii detinutilor la o dispozitie a organelor judiciare sau personalului locului de detinere.
    (2) Mijloacele de imobilizare ce pot fi folosite in scopul prevazut la alin. (1) se stabilesc prin regulamentul prevazut la art. 15 alin. (3).
    (3) Folosirea mijloacelor de imobilizare este permisa numai pe durata pentru care aceasta este strict necesara.
    (4) Folosirea mijloacelor de imobilizare se face gradual, fara a depasi nevoile reale de imobilizare a detinutilor, si inceteaza de indata ce scopul interventiei a fost realizat.
    (5) Utilizarea mijloacelor de imobilizare trebuie autorizata in prealabil de catre directorul penitenciarului, cu exceptia cazurilor in care urgenta nu permite acest lucru, situatie care este de indata adusa la cunostinta directorului.
    (6) Organele judiciare apreciaza cu privire la aplicarea, mentinerea sau indepartarea mijloacelor de imobilizare, pe durata prezentei detinutilor in fata acestora.
    ART. 17
    Masuri in caz de evadare
    (1) In cazul producerii unei evadari, in sensul art. 285 din Codul penal, administratia penitenciarului anunta de indata organele competente ale Ministerului Afacerilor Interne pentru luarea masurilor in vederea urmaririi si prinderii detinutului, furnizand acestora datele si informatiile necesare.
    (2) Personalul locului de detinere poate desfasura activitati de cautare a persoanei aflate in situatia prevazuta la alin. (1) pe o durata ce nu poate depasi 24 de ore, cu exceptia situatiilor in care exista date precise, informatii ori indicii despre aceasta. Solicita textul integral ...


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *