Legea 255/2013 modificari CPP

Legislatie actualizata din alte domenii  |  0 comentarii

Legea 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    TITLUL I
    Dispozitii generale

    CAP. I
    Obiectul reglementarii

    ART. 1
    Prezenta lege are ca obiect punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, prin reglementarea situatiilor tranzitorii rezultand din intrarea sa in vigoare, precum si prin punerea de acord a legislatiei cu dispozitiile acesteia.
    ART. 2
    In cuprinsul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:
    a) Codul de procedura penala - Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege;
    b) Codul de procedura penala din 1968 - Legea nr. 29/1968 privind Codul de procedura penala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) legea veche - Codul de procedura penala din 1968, precum si orice dispozitii cu caracter procesual penal anterioare intrarii in vigoare a prezentei legi;
    d) legea noua - Codul de procedura penala si dispozitiile cu caracter procesual penal, astfel cum au fost modificate prin titlurile II si III;
    e) Codul penal din 1968 - Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al Romaniei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. II
    Dispozitii privind situatiile tranzitorii

    ART. 3
    Legea noua se aplica de la data intrarii ei in vigoare tuturor cauzelor aflate pe rolul organelor judiciare, cu exceptiile prevazute in cuprinsul prezentei legi.
    ART. 4
    (1) Actele de procedura indeplinite inainte de intrarea in vigoare a Codului de procedura penala, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data indeplinirii lor, raman valabile, cu exceptiile prevazute de prezenta lege.
    (2) Nulitatea oricarui act sau oricarei lucrari efectuate inainte de intrarea in vigoare a legii noi poate fi invocata numai in conditiile Codului de procedura penala.
    (3) In cauzele aflate in curs de judecata la data intrarii in vigoare a legii noi, incalcarea, in cursul urmaririi penale, a dispozitiilor legale privind prezenta obligatorie a invinuitului sau a inculpatului ori asistarea obligatorie a acestora de catre aparator poate fi invocata pana la inceperea dezbaterilor.
    ART. 5
    (1) Cauzele aflate in cursul urmaririi penale la data intrarii in vigoare a legii noi raman in competenta organelor de urmarire penala legal sesizate, urmand a fi solutionate potrivit acesteia, cu exceptia cauzelor de competenta parchetelor militare si a sectiilor militare din cadrul parchetelor competente.
    (2) Sesizarea instantei in cauzele prevazute la alin. (1) se va face potrivit normelor de competenta din legea noua.
    (3) La judecarea cauzelor si la solutionarea propunerilor, contestatiilor, plangerilor sau a oricaror alte cereri in care cercetarea penala a fost efectuata de Directia Nationala Anticoruptie potrivit legii vechi, precum si a celor care au ramas in competenta acesteia in conditiile alin. (1), participa procurori din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie.
    ART. 6
    (1) Cauzele aflate in curs de judecata in prima instanta la data intrarii in vigoare a legii noi in care nu s-a inceput cercetarea judecatoreasca se solutioneaza de catre instanta competenta conform legii noi, potrivit regulilor prevazute de aceeasi lege.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1), instanta pe rolul careia se afla cauza o trimite judecatorului de camera preliminara, pentru a proceda potrivit art. 342-348 din Codul de procedura penala, ori, dupa caz, o declina in favoarea instantei competente.
    ART. 7
    Cauzele aflate in curs de judecata in prima instanta in care s-a inceput cercetarea judecatoreasca anterior intrarii in vigoare a legii noi raman in competenta aceleiasi instante, judecata urmand a se desfasura potrivit legii noi.
    ART. 8
    Hotararile pronuntate in prima instanta dupa intrarea in vigoare a legii noi sunt supuse cailor de atac, termenelor si conditiilor de exercitare ale acestora, prevazute de legea noua.
    ART. 9
    (1) Sentintele supuse cailor de atac ordinare potrivit legii vechi, cu privire la care termenul de declarare a caii ordinare de atac nu expirase la data intrarii in vigoare a legii noi, sunt supuse apelului. Apelul se judeca de catre instanta competenta conform legii noi, potrivit regulilor prevazute de aceeasi lege.
    (2) Cererile de recurs impotriva sentintelor prevazute la alin. (1) depuse anterior intrarii in vigoare a legii noi se vor considera cereri de apel.
    (3) In cazul prevazut la alin. (1), termenul de declarare a apelului se calculeaza potrivit art. 363 din Codul de procedura penala din 1968.
    (4) Deciziile pronuntate in apelurile solutionate potrivit alin. (1) sunt definitive, in conditiile art. 552 din Codul de procedura penala.
    (5) Sentintele prin care s-a dispus, potrivit legii vechi, restituirea cauzei procurorului cu privire la care termenul de declarare a recursului nu expirase la data intrarii in vigoare a legii noi sunt supuse contestatiei, potrivit art. 347 alin. (1) din Codul de procedura penala.
    (6) Contestatia prevazuta la alin. (5) se solutioneaza de catre judecatorul de camera preliminara al instantei ierarhic superioare celei careia ii revine, potrivit legii noi, competenta sa judece cauza in prima instanta ori, dupa caz, de catre completul competent de la Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    (7) Cererile de recurs impotriva sentintelor prevazute la alin. (5), depuse anterior intrarii in vigoare a legii noi, se vor considera contestatii.
    (8) Termenul de declarare a contestatiei prevazute la alin. (5) se calculeaza potrivit art. 332 alin. 4 din Codul de procedura penala din 1968.
    ART. 10
    (1) Apelurile aflate in curs de judecata la data intrarii in vigoare a Codului de procedura penala se solutioneaza de catre aceeasi instanta, potrivit dispozitiilor din legea noua privitoare la apel.
    (2) Recursurile aflate in curs de judecata la data intrarii in vigoare a Codului de procedura penala, declarate impotriva hotararilor pentru care legea veche nu prevede calea de atac a apelului, se solutioneaza de catre aceeasi instanta, conform dispozitiilor din legea noua privitoare la apel.
    (3) Deciziile pronuntate in apelurile solutionate potrivit alin. (1) si (2) sunt definitive, in conditiile art. 552 alin. (1) din Codul de procedura penala.
    (4) Recursurile in curs de judecata la data intrarii in vigoare a Codului de procedura penala, declarate impotriva sentintelor prin care s-a restituit cauza procurorului, se solutioneaza conform dispozitiilor din legea noua privitoare la contestatie de catre judecatorul de camera preliminara de la instanta ierarhic superioara celei careia i-ar reveni competenta sa judece cauza in fond ori, dupa caz, de catre completul competent de la Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    ART. 11
    (1) Deciziile pronuntate in apel inainte de intrarea in vigoare a Codului de procedura penala cu privire la care termenul de declarare a caii ordinare de atac prevazute de legea anterioara nu expirase la data intrarii in vigoare a legii noi sunt supuse recursului in casatie.
    (2) In cazurile prevazute la alin. (1), termenul de 30 de zile de declarare a recursului in casatie curge dupa cum urmeaza:
    a) de la data intrarii in vigoare a Codului de procedura penala, pentru procuror si pentru partile cu privire la care legea anterioara nu prevedea obligatia comunicarii deciziei de apel, precum si pentru partile carora decizia le-a fost comunicata anterior intrarii in vigoare a Codului de procedura penala;
    b) de la data comunicarii, pentru partile carora decizia le-a fost comunicata dupa data intrarii in vigoare a Codului de procedura penala.
    (3) Cererile de recurs impotriva deciziilor prevazute la alin. (1), depuse anterior intrarii in vigoare a legii noi, se vor considera cereri de recurs in casatie.
    (4) Solutionarea recursului in casatie este supusa dispozitiilor Codului de procedura penala.
    (5) Deciziile prevazute la alin. (1) devin definitive la data intrarii in vigoare a Codului de procedura penala.
    ART. 12
    (1) Recursurile in curs de judecata la data intrarii in vigoare a legii noi, declarate impotriva hotararilor care au fost supuse apelului potrivit legii vechi, raman in competenta aceleiasi instante si se judeca potrivit dispozitiilor legii vechi privitoare la recurs.
    (2) In cazul prevazut la alin. (1), prin derogare de la dispozitiile art. 552 alin. (1) din Codul de procedura penala, hotararea instantei de apel ramane definitiva la data solutionarii recursului, daca acesta a fost respins ori daca a fost admis si procesul a luat sfarsit in fata instantei de recurs.
    (3) Hotararile pronuntate in recursul solutionat potrivit alin. (1) nu pot fi atacate cu recurs in casatie.
    ART. 13
    Hotararile ramase definitive anterior intrarii in vigoare a legii noi nu pot fi atacate cu recurs in casatie in conditiile legii noi.
    ART. 14
    (1) Rejudecarea cauzei de catre instanta a carei hotarare a fost desfiintata ori de catre instanta competenta, dispusa dupa intrarea in vigoare a Codului de procedura penala, se desfasoara conform legii noi.
    (2) In cauzele in care rejudecarea s-a dispus anterior intrarii in vigoare a Codului de procedura penala, dispozitiile art. 5-10 se aplica in mod corespunzator.
    ART. 15
    (1) Plangerile impotriva solutiilor procurorului de netrimitere in judecata, aflate pe rolul instantelor la data intrarii in vigoare a legii noi, continua sa se judece de catre instantele competente potrivit legii vechi, conform regulilor prevazute de aceeasi lege.
    (2) In cazurile prevazute la alin. (1), instanta care admite plangerea si retine cauza spre judecare conform art. 278^1 alin. (8) lit. c) din Codul de procedura penala din 1968 face in mod corespunzator aplicarea dispozitiilor art. 341 alin. (7) pct. 2 din Codul de procedura penala, cu privire la probele si actele de urmarire penala. Incheierea este supusa contestatiei, in conditiile legii noi.
    (3) Solutiile de netrimitere in judecata cu privire la care termenul de formulare a plangerii la instanta nu a expirat la data intrarii in vigoare a legii noi sunt supuse plangerii la judecatorul de camera preliminara, in conditiile prevazute de art. 340 din Codul de procedura penala. Plangerea se solutioneaza potrivit legii noi.
    ART. 16
    (1) Masurile preventive aflate in curs de executare la data intrarii in vigoare a legii noi continua si se mentin pe durata pentru care au fost dispuse, in conditiile prevazute de legea veche. La expirarea acestei durate, masurile preventive pot fi prelungite ori, dupa caz, mentinute, revocate sau inlocuite cu o alta masura preventiva, in conditiile legii noi.
    (2) La expirarea duratei masurii preventive a obligarii de a nu parasi localitatea ori a obligarii de a nu parasi tara, aflate in curs de executare la data intrarii in vigoare a legii noi, se poate lua impotriva inculpatului oricare dintre masurile preventive prevazute de legea noua.
    (3) In cauzele aflate in curs de judecata la data intrarii in vigoare a legii noi, masura preventiva a obligarii de a nu parasi localitatea ori cea a obligarii de a nu parasi tara, aflata in curs de executare, se mentine pana la termenul de judecata acordat in cauza, cand instanta poate lua impotriva inculpatului oricare dintre masurile preventive prevazute de legea noua.
    ART. 17
    (1) Propunerile, cererile sau orice alte cauze privind luarea, prelungirea, revocarea, inlocuirea sau incetarea masurilor preventive, in cursul urmaririi penale, aflate in curs de solutionare in prima instanta la data intrarii in vigoare a legii noi, se solutioneaza de catre judecatorul de drepturi si libertati competent conform legii noi, potrivit regulilor prevazute de aceeasi lege.
    (2) Recursurile aflate in curs de judecata la data intrarii in vigoare a legii noi, declarate impotriva incheierilor din cursul urmaririi penale privitoare la masurile preventive, raman in competenta aceleiasi instante si se judeca potrivit regulilor prevazute de legea veche. Daca instanta admite recursul si caseaza incheierea, procedeaza la rejudecarea cauzei conform legii noi, putand lua oricare dintre masurile preventive prevazute de aceasta.
    ART. 18
    Recursurile aflate in curs de judecata la data intrarii in vigoare a legii noi, declarate impotriva incheierilor prin care, in cursul judecatii, s-a dispus luarea, mentinerea, revocarea, inlocuirea sau incetarea masurilor preventive, raman in competenta aceleiasi instante si se judeca potrivit regulilor prevazute de legea veche. Daca instanta admite recursul si caseaza incheierea, procedeaza la rejudecarea cauzei conform legii noi, putand lua oricare dintre masurile preventive prevazute de aceasta.
    ART. 19
    Atunci cand, in cursul procesului, se constata ca in privinta unei fapte comise anterior intrarii in vigoare a Codului penal sunt aplicabile dispozitiile art. 18^1 din Codul penal din 1968, ca lege penala mai favorabila, procurorul dispune clasarea, iar instanta dispune achitarea, in conditiile Codului de procedura penala.
    ART. 20
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Tribunalul Militar Bucuresti si Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti se desfiinteaza.
    (2) Posturile ocupate si personalul din cadrul Tribunalului Militar Bucuresti si Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti se transfera la Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti sau, dupa caz, la Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti, iar posturile vacante, in functie de necesitati, se pot transfera si la alte instante militare sau parchete militare. Persoanele care ocupa functii de conducere la instanta sau parchetul desfiintat se transfera pe posturi de executie la Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti sau, dupa caz, la Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti.
    (3) Spatiile si dotarile materiale ale Tribunalului Militar Bucuresti si ale Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti vor fi preluate prin redistribuire de Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti, respectiv de Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti.
    (4) La data desfiintarii Tribunalului Militar Bucuresti, Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti isi schimba denumirea in Tribunalul Militar Bucuresti, iar Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti isi schimba denumirea in Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti.
    (5) Prin aplicarea dispozitiilor alin. (1)-(4), tribunalele militare Bucuresti, Cluj, Iasi si Timisoara devin echivalente in grad tribunalelor.
    (6) Personalul din cadrul tribunalelor militare Bucuresti, Cluj, Iasi si Timisoara care are grad profesional de judecatorie dobandeste, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, gradul profesional de tribunal, precum si drepturile si obligatiile aferente. Posturile de conducere de la tribunalele militare Cluj, Iasi si Timisoara se ocupa in conditiile prevazute de art. 48 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (7) Personalul din cadrul parchetelor militare de pe langa tribunalele militare Bucuresti, Cluj, Iasi si Timisoara care are grad profesional de parchet de pe langa judecatorie dobandeste, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, gradul profesional de parchet de pe langa tribunal, precum si drepturile si obligatiile aferente acestuia. Posturile de conducere de la parchetele militare de pe langa tribunalele militare Cluj, Iasi si Timisoara se ocupa in conditiile prevazute de art. 49 din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (8) Noile state de functii si de personal pentru Tribunalul Militar Bucuresti si pentru Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti se aproba prin ordin comun al ministrului justitiei si al ministrului apararii nationale, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii.
    ART. 21
    (1) Cauzele aflate pe rolul Tribunalului Militar Bucuresti, care se desfiinteaza, vor fi preluate pe cale administrativa, in termen de 3 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, de Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti, redenumit conform art. 20 alin. (4), care continua solutionarea acestora.
    (2) Cauzele aflate in curs de solutionare la Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti, care se desfiinteaza, vor fi preluate pe cale administrativa, in termen de 3 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, la Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti, redenumit conform art. 20 alin. (4), care continua solutionarea acestora.
    ART. 22
    Ori de cate ori alte acte normative, cu exceptia Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, a Legii nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, neprivative de libertate si a Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune, fac referire la masura arestarii preventive, referirea se considera a fi facuta si la masura arestului la domiciliu.
    ART. 23
    (1) Procedura la instanta de executare cu privire la solicitarile privind aplicarea legii penale mai favorabile formulate ca urmare a intrarii in vigoare a Legii nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se va face potrivit dispozitiilor privind executarea hotararilor penale din Legea nr. 135/2010, in urmatoarea ordine de preferinta:
    a) din oficiu, de catre instanta de executare pentru persoanele aflate in penitenciar in executarea hotararilor de condamnare;
    b) la cerere, de catre instanta de executare pentru celelalte hotarari de condamnare.
    (2) Procedura in fata instantei de executare in cazurile prevazute la alin. (1) se desfasoara fara participarea condamnatului si a procurorului. Dupa redactarea hotararii, aceasta se comunica in intregul sau condamnatului si procurorului.
    (3) Hotararea poate fi atacata cu contestatie la instanta ierarhic superioara, in termen de 3 zile de la comunicare.
    (4) Hotararea prin care instanta de executare constata intervenirea legii penale mai favorabile este executorie.
    (5) Contestatia se judeca de un complet format dintr-un judecator, in sedinta publica, cu participarea procurorului si cu citarea partilor.
    (6) Hotararea prin care se solutioneaza contestatia este definitiva.
    (7) Pentru analizarea hotararilor judecatoresti prevazute la alin. (1) lit. a) potrivit prezentei proceduri, se deleaga la instantele de executare, pe un termen de doua luni, judecatori din cadrul judecatoriilor, tribunalelor si curtilor de apel invecinate.
    ART. 24
    Dispozitiile procesual penale din legile speciale se completeaza cu cele ale Codului de procedura penala.

    TITLUL II
    Dispozitii privind modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penal. Solicita textul integral ...

In legatura cu Noul Cod de Procedura Penala


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *