Legea 31/1990 modificari in februarie 2013

Legislatie comerciala  |  0 comentarii

Potrivit Legii 76/2012 art. 18, de la 1 februarie 2013, Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. Titlul se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Legea societatilor"

    2. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    (1) In vederea desfasurarii de activitati cu scop lucrativ, persoanele fizice si persoanele juridice se pot asocia si pot constitui societati cu personalitate juridica, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.
    (2) Societatile prevazute la alin. (1) cu sediul in Romania sunt persoane juridice romane."

    3. La articolul 2, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    Daca prin lege nu se prevede altfel, societatile cu personalitate juridica se constituie in una dintre urmatoarele forme:"

    4. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Societatea cu personalitate juridica va avea cel putin 2 asociati, in afara de cazul in care legea prevede altfel."

    5. La articolul 10, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Cu exceptia cazului in care societatea este transformata intr-o societate de alta forma, capitalul social al societatilor prevazute la alin. (1) nu poate fi redus sub minimul legal decat daca valoarea sa este adusa la un nivel cel putin egal cu minimul legal prin adoptarea unei hotarari de majorare de capital in acelasi timp cu hotararea de reducere a capitalului. In cazul incalcarii acestor dispozitii, orice persoana interesata se poate adresa instantei pentru a cere dizolvarea societatii. Societatea nu va fi dizolvata daca, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de dizolvare, capitalul social este adus la valoarea minimului legal prevazut de prezenta lege.
    (3) Numarul actionarilor in societatea pe actiuni nu poate fi mai mic de 2. In cazul in care societatea are mai putin de 2 actionari pe o perioada mai lunga de 9 luni, orice persoana interesata poate solicita instantei dizolvarea societatii. Societatea nu va fi dizolvata daca, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de dizolvare, numarul minim de actionari prevazut de prezenta lege este reconstituit."

    6. La articolul 48, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Daca societatea nu se conformeaza, orice persoana interesata poate cere tribunalului sa oblige organele societatii sa le regularizeze, sub sanctiunea platii de daune-interese potrivit dreptului comun."

    7. La articolul 58, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 58
    (1) La data la care hotararea judecatoreasca de constatare sau declarare a nulitatii a devenit definitiva, societatea inceteaza fara efect retroactiv si intra in lichidare. Dispozitiile legale privind lichidarea societatilor ca urmare a dizolvarii se aplica in mod corespunzator."

    8. Articolul 60 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 60
    (1) Incheierile judecatorului delegat privitoare la inmatriculare sau la orice alte inregistrari in registrul comertului sunt executorii si sunt supuse numai apelului.
    (2) Termenul de apel este de 15 zile si curge de la data pronuntarii incheierii pentru parti si de la data publicarii incheierii sau a actului modificator al actului constitutiv in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate.
    (3) Apelul se depune si se mentioneaza in registrul comertului unde s-a facut inregistrarea. In termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comertului inainteaza apelul curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul societatii, iar in cazul sucursalelor infiintate in alt judet, curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul sucursalei.
    (4) Dispozitiile Codului de procedura civila cu privire la procedura scrisa prealabila judecarii apelului se aplica in mod corespunzator.
    (5) In cazul admiterii apelului, decizia instantei de apel va fi mentionata in registrul comertului, fiind aplicabile dispozitiile art. 48, 49 si 56-59."

    9. La articolul 62, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Hotararea pronuntata asupra opozitiei este supusa numai apelului."

    10. La articolul 132, alineatele (9) si (10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(9) Cererea se va judeca in camera de consiliu. Hotararea judecatoreasca pronuntata este supusa numai apelului.
    (10) Hotararea definitiva de anulare va fi mentionata in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. De la data publicarii ea este opozabila tuturor actionarilor."

    11. La articolul 133, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Instanta, incuviintand suspendarea, il poate obliga pe reclamant la o cautiune."

    12. La articolul 133, alineatul (3) se abroga.

    13. La articolul 153^24, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(5) In cazul neintrunirii adunarii generale extraordinare in conformitate cu alin. (1) sau daca adunarea generala extraordinara nu a putut delibera valabil nici in a doua convocare, orice persoana interesata se poate adresa instantei pentru a cere dizolvarea societatii. Dizolvarea poate fi ceruta si in cazul in care obligatia impusa societatii potrivit alin. (4) nu este respectata. In oricare dintre aceste cazuri instanta poate acorda societatii un termen ce nu poate depasi 6 luni pentru regularizarea situatiei. Societatea nu va fi dizolvata daca reconstituirea activului net pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social are loc pana in momentul ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de dizolvare."

    14. La articolul 155, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Daca actiunea se porneste impotriva directorilor, acestia sunt suspendati de drept din functie pana la ramanerea definitiva a hotararii."

    15. La articolul 155^1, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Dupa ramanerea definitiva a hotararii instantei de admitere a actiunii prevazute la alin. (1), adunarea generala a actionarilor, respectiv consiliul de supraveghere va putea decide incetarea mandatului administratorilor, directorilor si membrilor consiliului de supraveghere, respectiv al membrilor directoratului, si inlocuirea acestora."

    16. La articolul 204, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Dupa fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, respectiv directoratul vor depune la registrul comertului actul modificator si textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificarile, care vor fi inregistrate in temeiul incheierii judecatorului-delegat, cu exceptia situatiilor stipulate la art. 223 alin. (3) si la art. 226 alin. (2), cand inregistrarea va fi efectuata pe baza hotararii definitive de excludere sau de retragere."

    17. La articolul 206, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Cand opozitia a fost admisa, asociatii trebuie sa decida, in termen de o luna de la data la care hotararea a ramas definitiva, daca inteleg sa renunte la prelungire sau sa il excluda din societate pe asociatul debitor al oponentului."

    18. La articolul 208, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Reducerea capitalului social nu are efect si nu se fac plati in beneficiul actionarilor pana cand creditorii nu vor fi obtinut realizarea creantelor lor ori garantii adecvate sau pana la data la care instanta a respins cererea creditorilor ca inadmisibila ori, apreciind ca societatea a oferit creditorilor garantii adecvate sau ca, luandu-se in considerare activul societatii, garantiile nu sunt necesare, a respins cererea creditorilor ca neintemeiata, iar hotararea judecatoreasca a ramas definitiva."

    19. La articolul 223, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
    "(3^1) Hotararea prin care instanta se pronunta asupra cererii de excludere este supusa numai apelului."

    20. La articolul 223, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Hotararea definitiva de excludere se depune, in termen de 15 zile, la oficiul registrului comertului pentru a fi inscrisa in registru, iar dispozitivul hotararii se publica, la cererea societatii, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a."

    21. La articolul 226 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "c) in lipsa unor prevederi in actul constitutiv sau cand nu se realizeaza acordul unanim asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, in baza unei hotarari a tribunalului, supusa numai apelului."

    22. La articolul 232, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Inscrierea si publicarea se vor face conform art. 204, cand dizolvarea are loc in baza unei hotarari a adunarii generale, si in termen de 15 zile de la data la care hotararea judecatoreasca a ramas definitiva, cand dizolvarea a fost pronuntata de justitie."

    23. La articolul 237 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c^1), cu urmatorul cuprins:
    "c^1) societatea s-a aflat mai mult de 3 ani in inactivitate temporara, anuntata organelor fiscale si inscrisa in registrul comertului; termenul de 3 ani curge de la data inscrierii in registrul comertului a mentiunii privind starea de inactivitate temporara a societatii;"

    24. La articolul 237, alineatele (5)-(7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(5) Orice persoana interesata poate face numai apel impotriva hotararii de dizolvare, in termen de 30 de zile de la efectuarea publicitatii potrivit prevederilor alin. (3) si (4). Apelantul va depune o copie a apelului la oficiul registrului comertului la care este inregistrata societatea a carei dizolvare a fost pronuntata.
    (6) La data la care hotararea judecatoreasca de dizolvare ramane definitiva, persoana juridica intra in lichidare, potrivit prevederilor prezentei legi.
    (7) Daca in termen de 3 luni de la data la care hotararea judecatoreasca de dizolvare a ramas definitiva nu se procedeaza la numirea lichidatorului, judecatorul delegat, la cererea oricarei persoane interesate, numeste un lichidator de pe Lista practicienilor in reorganizare si lichidare, remunerarea acestuia urmand a fi facuta din averea persoanei juridice dizolvate sau, in cazul lipsei acesteia, din fondul de lichidare constituit in temeiul prevederilor art. 4 alin. (6) din Legea 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare."

    25. La articolul 243, alineatele (2) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Opozitia se face in termen de 30 de zile de la data publicarii proiectului de fuziune sau de divizare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Ea se depune la oficiul registrului comertului, care, in termen de 3 zile de la data depunerii, o va mentiona in registru si o va inainta instantei judecatoresti competente. Hotararea pronuntata asupra opozitiei este supusa numai apelului.
    ........................................................................
    (5) Daca societatea debitoare sau, dupa caz, societatea succesoare in drepturile si obligatiile societatii debitoare a facut in cursul procesului o oferta pentru constituirea unor garantii sau privilegii apreciate de instanta ca fiind necesare si adecvate pentru satisfacerea creantei creditorului, instanta va pronunta o incheiere prin care va acorda partilor un termen pentru constituirea acelor garantii. Incheierea pronuntata de instanta este supusa apelului odata cu fondul."

    26. La articolul 260, alineatele (8) si (10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(8) In termen de 15 zile de la terminarea lichidarii, lichidatorii vor depune la registrul comertului cererea de radiere a societatii din registrul comertului, sub sanctiunea unei amenzi judiciare de 200 lei pentru fiecare zi de intarziere, care va fi aplicata de tribunalul in circumscriptia caruia isi are sediul societatea, in urma sesizarii oricarei parti interesate. Incheierea judecatorului prin care se dispune amendarea lichidatorului este executorie si poate fi atacata numai cu apel.
    .....................................................................
    (10) Daca in termen de 3 luni de la expirarea termenului mentionat la alin. (1), prelungit de tribunal dupa caz, oficiul registrului comertului nu a fost sesizat cu nicio cerere de radiere sau cu nicio cerere de numire a lichidatorului, societatea este radiata din oficiu din registrul comertului. Radierea se dispune prin sentinta a tribunalului in a carui circumscriptie se afla sediul societatii, pronuntata la cererea Oficiului National al Registrului Comertului, cu citarea societatii si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si a directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz."

    27. La articolul 262, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Impotriva sentintei se poate declara numai apel de catre asociati sau administratori, in termen de 15 zile de la pronuntare."

    28. La articolul 263, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (2) sau dupa ce hotararea asupra opozitiei a ramas definitiva, situatia financiara de lichidare si repartizare se considera aprobata si lichidatorii sunt liberati."

    29. La articolul 264, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) In cazul in care majoritatea nu a fost obtinuta, numirea se face de tribunal, la cererea oricaruia dintre administratori, respectiv dintre membrii directoratului, sau dintre asociati, cu citarea societatii si a celor care au cerut-o. Hotararea este supusa numai apelului."

    30. La articolul 270^2d), alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Opozitia prevazuta la alin. (1) suspenda executarea operatiunii pana la data la care hotararea judecatoreasca ramane definitiva, in afara de cazul in care societatea debitoare face dovada platii datoriilor sau ofera garantii acceptate de creditori ori incheie cu acestia un acord pentru plata datoriilor."

    31. In tot cuprinsul legii, sintagma "societate comerciala" sau, dupa caz, "societati comerciale" se inlocuieste cu termenul "societate" sau, dupa caz, "societati".

Informatii utile despre Legea 31/1990:


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *