Legea 49/2011 privind regimul ariilor naturale protejate

Legislatie actualizata din alte domenii  |  0 comentarii

Legea 49/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.
Monitorul Oficial 262 din 13 Aprilie 2011
Actul 49 din 07 Aprilie 2011
Emitent: Parlamentul României

 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ART. I
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul 4, punctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "4. tipuri de habitate naturale prioritare - tipurile de habitate naturale in pericol de disparitie, pentru a caror conservare Comunitatea Europeana are o responsabilitate particulara, tinand cont de proportia arealului lor natural de raspandire.
    Aceste tipuri de habitate sunt indicate printr-un asterisc in anexa nr. 2;".
    2. La articolul 4 punctul 7, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "d) endemice, speciile de plante/animale care se gasesc exclusiv intr-o regiune/locatie si care necesita o atentie particulara datorita caracteristicilor habitatului lor si/sau impactului potential al exploatarii acestora asupra starii lor de conservare;".
    3. La articolul 4, punctul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "12. arie speciala de conservare - situl de importanta comunitara desemnat printr-un act statutar, administrativ si/sau contractual in care sunt aplicate masurile de conservare necesare mentinerii sau de refacere la o stare de conservare favorabila a habitatelor naturale si/sau a populatiilor speciilor de interes comunitar pentru care situl este desemnat;".
    4. La articolul 4, dupa punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 12^1, cu urmatorul cuprins:
    "12^1. arii de protectie speciala avifaunistica - ariile naturale protejate ale caror scopuri sunt conservarea, mentinerea si, acolo unde este cazul, refacerea la o stare de conservare favorabila a speciilor de pasari si a habitatelor specifice, desemnate pentru protectia de pasari migratoare, mai ales a celor prevazute in anexele nr. 3 si 4 A;".
    5. La articolul 4, punctele 16, 17, 18, 21, 25, 28, 29, 30 si 31 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "16. bun al patrimoniului natural - componenta patrimoniului natural care necesita un regim special de protectie, conservare si utilizare durabila in vederea mentinerii in beneficiul generatiilor prezente si viitoare;
    17. peisaj - zona perceputa de catre populatie ca avand caracteristici specifice rezultate in urma actiunii si interactiunii factorilor naturali si/sau umani;
    18. arie naturala protejata - zona terestra si/sau acvatica in care exista specii de plante si animale salbatice, elemente si formatiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de alta natura, cu valoare ecologica, stiintifica ori culturala deosebita, care are un regim special de protectie si conservare, stabilit conform prevederilor legale;
    ............................................................................
    21. retea nationala de arii naturale protejate - ansamblul ariilor naturale protejate, de interes national, comunitar si international;
    ............................................................................
    25. specii protejate - orice specii de flora si fauna salbatica care beneficiaza de un statut legal de protectie;
    ............................................................................
    28. zonare interna a ariilor naturale protejate - definirea si delimitarea de zone in interiorul ariilor naturale protejate conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta si planurilor de management, in care se stabilesc masuri speciale de management si se reglementeaza activitatile umane in conformitate cu obiectivele pentru care a fost desemnata aria naturala protejata;
    29. activitati cu impact negativ semnificativ din vecinatatea ariilor naturale protejate si/sau coridoarelor ecologice - activitati din afara limitei unei arii naturale protejate care pot genera un impact negativ semnificativ asupra habitatelor naturale sau speciilor salbatice pentru care au fost desemnate;
    30. comunitati locale - comunitatile umane situate in interiorul sau in vecinatatea ariei naturale protejate si/sau care detin proprietati ori desfasoara diverse activitati pe teritoriul sau in vecinatatea ariei naturale protejate;
    31. activitati traditionale - activitatile de utilizare durabila a resurselor naturale si specifice zonei respective de catre comunitatile locale, care au stat la baza dezvoltarii comunitatii de-a lungul timpului si nu afecteaza obiectivele de conservare a biodiversitatii;".
    6. La articolul 4, dupa punctul 31 se introduc opt noi puncte, punctele 32-39, cu urmatorul cuprins:
    "32. turism speologic specializat - parcurgerea unei pesteri in echipe mici, conduse de ghizi agreati de administratia/custodele pesterii si dotate cu echipament corespunzator, care utilizeaza (daca este cazul) doar amenajari temporare pentru asigurarea sigurantei participantilor;
    33. reconstructie ecologica - refacerea ecosistemelor naturale fundamentale si mentinerea sau refacerea ecosistemelor conform obiectivelor ariei naturale protejate;
    34. plan de management al ariei naturale protejate - documentul care descrie si evalueaza situatia prezenta a ariei naturale protejate, defineste obiectivele, precizeaza actiunile de conservare necesare si reglementeaza activitatile care se pot desfasura pe teritoriul ariilor, in conformitate cu obiectivele de management. Planul de management se aproba in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta;
    35. regulament al ariei naturale protejate - documentul in care se includ toate prevederile legate de activitatile umane permise si modul lor de aprobare, precum si activitatile restrictionate sau interzise pe teritoriul ariei naturale protejate;
    36. modalitate de administrare a ariei naturale protejate - felul in care se asigura managementul unei arii naturale protejate, respectiv prin structuri de administrare special constituite sau prin custozi, dupa caz;
    37. administrator al ariei naturale protejate - orice persoana fizica sau juridica care administreaza arii naturale protejate, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta;
    38. coordonare metodologica - sprijin acordat de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si padurilor sau de alte autoritati in vederea administrarii ariilor naturale protejate;
    39. comanagement - actul de administrare al unei arii naturale protejate de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si padurilor in parteneriat cu diferite entitati."
    7. La articolul 5, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Categoriile de arii naturale protejate prevazute la alin. (1) lit. a)-c) se pot modifica si completa prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor, cu avizul Academiei Romane, luandu-se in considerare recomandarile organizatiilor internationale autorizate."
    8. La articolul 8 alineatul (1), literele a), b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "a) prin lege, pentru siturile naturale ale patrimoniului natural universal;
    b) prin hotarare a Guvernului, pentru rezervatii stiintifice, parcuri nationale, monumente ale naturii, rezervatii naturale, parcuri naturale, zone umede de importanta internationala, rezervatii ale biosferei, geoparcuri, arii speciale de conservare, arii de protectie speciala avifaunistica;
    c) prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor, pentru siturile de importanta comunitara, cu avizul Academiei Romane;".
    9. La articolul 8, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Propunerile pentru instituirea regimului de arie naturala protejata se pot face din initiativa oricarei persoane fizice sau juridice si se inainteaza autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor, in vederea promovarii actului normativ de desemnare a acestora.
    (3) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si padurilor stabileste lista siturilor de importanta comunitara si a ariilor de protectie speciala avifaunistica, pe care o transmite Comisiei Europene."
    10. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9. - Pentru urgentarea masurilor de protectie si conservare ce se impun, regimul de arie naturala protejata din categoriile prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) si b), precum si pentru ariile speciale de conservare si ariile de protectie speciala avifaunistica prevazute la art. 5 alin. (1) lit. c) se poate institui, cu caracter provizoriu, in baza documentatiei prevazute la art. 11 alin. (1), (3) si (5), prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor, pana la declarare, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta."
    11. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10. - Modul de constituire a ariilor naturale protejate va lua in considerare interesele comunitatilor locale, incurajandu-se mentinerea practicilor si cunostintelor traditionale locale in valorificarea acestor resurse in beneficiul comunitatilor locale."
    12. La articolul 11 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "b) documentatia cartografica cu limitele ariei naturale protejate, cu evidentierea categoriilor de folosinta a terenurilor;".
    13. La articolul 11 alineatul (1), dupa litera b) se introduc doua noi litere, literele b^1) si b^2), cu urmatorul cuprins:
    "b^1) suprafata si situatia juridica a terenurilor, cu precizarea proprietarilor la data infiintarii ariei;
    b^2) hotararile consiliului comunal, orasenesc, municipal sau judetean, dupa caz, de avizare a suprafetei administrative ce va urma sa faca parte din aria naturala protejata;".
    14. La articolul 11, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Normativul de continut al documentatiei necesare in vederea instituirii regimului de arie naturala protejata de interes national se stabileste de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si padurilor si se aproba prin ordin al conducatorului acesteia, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (3) Documentatia necesara in vederea instituirii regimului de arie naturala protejata de interes comunitar trebuie sa cuprinda:
    a) Formularul Standard Natura 2000, stabilit de Comisia Europeana prin Decizia 97/266/CE si aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 207/2006 privind aprobarea continutului Formularului Standard Natura 2000 si a manualului de completare a acestuia;
    b) avizul Academiei Romane."
    15. La articolul 11, dupa alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4)-(7), cu urmatorul cuprins:
    "(4) Formularul Standard Natura 2000, prevazut la alin. (3) lit. a) se poate modifica si completa prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor, pe baza recomandarilor Comisiei Europene.
    (5) Documentatia necesara in vederea instituirii regimului de arie naturala protejata de interes international trebuie sa cuprinda:
    a) fundamentarea stiintifica a sitului patrimoniului natural universal, a zonei umede de importanta internationala, a geoparcului sau a rezervatiei biosferei, dupa caz;
    b) documentul prin care se atesta recunoasterea zonei ca arie naturala protejata de interes international de catre organismele internationale autorizate;
    c) avizul Academiei Romane.
    (6) Normativul de continut standard necesar in vederea fundamentarii stiintifice a instituirii regimului de arie naturala protejata de interes international stabilite de catre organismele internationale autorizate se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta.
    (7) Normativul de continut standard prevazut la alin. (6) se poate modifica si completa prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor, pe baza recomandarilor organismelor internationale autorizate."
    16. La articolul 14, alineatul (1) se abroga.
    17. La articolul 14, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Coridoarele ecologice se stabilesc pe baza unor studii de specialitate si sunt desemnate prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor, cu avizul Academiei Romane."
    18. La articolul 14, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Tipologia coridoarelor ecologice, precum si normativul de continut al documentatiei necesare in vederea desemnarii coridoarelor ecologice se stabilesc prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor.
    (4) Masurile de management pentru mentinerea functiilor coridoarelor ecologice se stabilesc prin ordinul prevazut la alin. (3)."
    19. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15. - Ariile naturale protejate si coridoarele ecologice vor fi evidentiate in mod obligatoriu de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara in planurile nationale, zonale si locale de amenajare a teritoriului si de urbanism, in planurile cadastrale si in cartile funciare, precum si de catre autoritatea publica centrala pentru agricultura, in sistemul informatic de identificare a parcelelor (LPIS)."
    20. La capitolul II, titlul sectiunii a 3-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "SECTIUNEA a 3-a
    Administrarea retelei nationale de arii naturale protejate"

    21. La articolul 16, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Administrarea rezervatiilor biosferei, a parcurilor nationale, a parcurilor naturale si, dupa caz, a geoparcurilor, a siturilor patrimoniului natural universal, a zonelor umede de importanta internationala, a siturilor de importanta comunitara, a ariilor speciale de conservare si a ariilor de protectie speciala avifaunistica se realizeaza de catre structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridica.
    (3) Rezervatiile stiintifice, rezervatiile naturale, monumentele naturii si, dupa caz, geoparcurile, siturile patrimoniului natural universal, zonele umede de importanta internationala, siturile de importanta comunitara, ariile speciale de conservare si ariile de protectie speciala avifaunistica care nu necesita structuri de administrare special constituite se administreaza prin preluare in custodie, potrivit art. 18 alin. (4)."
    22. La articolul 16 alineatul (4), literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "b) intinderea ariei naturale protejate si complexitatea obiectivelor de management;
    c) capacitatea stiintifica si tehnica si posibilitatile financiare necesare atingerii obiectivelor de conservare."
    23. La articolul 17 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "a) autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor, pentru ariile naturale protejate, declarate prin lege, prin hotarare a Guvernului sau prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor;".
    24. La articolul 17, alineatele (2) si (3) se abroga.
    25. La articolul 18, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18. - (1) Administrarea ariilor naturale protejate si a celorlalte bunuri ale patrimoniului natural aflate in reteaua nationala de arii naturale protejate se face, potrivit legii, prin:
    a) structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridica, in subordinea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor;
    b) structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridica si aflate in subordinea unor regii autonome, companii si societati comerciale nationale, autoritati ale administratiei publice locale, servicii descentralizate ale administratiei publice centrale, institutii stiintifice de cercetare si de invatamant din sectorul public si privat, muzee, organizatii neguvernamentale, constituite potrivit legii si aflate in coordonarea metodologica a autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor;
    c) structuri de administrare constituite in baza unor parteneriate publice sau public-private de comanagement, in care autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si padurilor, prin directia de specialitate ori prin institutiile subordonate, este partenera la functionarea structurilor de administrare;
    d) persoane fizice si juridice care au calitatea de custode si se afla in coordonarea metodologica a autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor;
    e) institutii din subordinea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor, delegate special in acest scop, pentru rezervatiile stiintifice, rezervatiile naturale, monumentele naturii si, dupa caz, geoparcurile, siturile de importanta comunitara, ariile speciale de conservare, ariile de protectie speciala avifaunistica si celelalte bunuri ale patrimoniului natural supuse unui regim special de protectie si care nu au fost preluate in custodie;
    f) Administratia Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii», aflata in subordinea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor, pentru Rezervatia Biosferei «Delta Dunarii».
    ............................................................................
    (4) Modul de atribuire a administrarii, respectiv a custodiei ariilor naturale protejate se stabileste printr-o metodologie care se elaboreaza de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si padurilor si se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor."
    26. La articolul 19, alineatele (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) Componenta si regulamentul de organizare si functionare a consiliilor consultative de administrare se propun de catre administratia ariei naturale protejate si se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor.
    ............................................................................
    (5) Componenta consiliilor stiintifice se propune de catre administratia ariilor naturale protejate, cu avizul Academiei Romane, si se aproba de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si padurilor, iar regulamentul de organizare si functionare a consiliilor stiintifice se stabileste, cu avizul Academiei Romane, prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor, in mod unitar pentru toate ariile naturale protejate."
    27. La articolul 19, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
    "(6) Evaluarea managementului ariilor naturale protejate care au structuri de administrare special constituite se face cel putin o data pe an de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si padurilor, pe baza rapoartelor intocmite de structurile de administrare si avizate de consiliile stiintifice."
    28. La articolul 20, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20. - (1) Custozi pot fi persoane fizice sau juridice care au calificarea, instruirea si mijloacele necesare pentru a stabili si aplica masurile de protectie si conservare a bunurilor incredintate, conform conventiei de custodie.
    ...........................................................................
    (3) Modalitatea incheierii conventiilor de custodie si eliberarea legitimatiilor de custode sunt in competenta de reglementare a autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor."
    29. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21. - (1) Planurile de management si regulamentele ariilor naturale protejate care au structuri de administrare special constituite se elaboreaza de catre administratorii acestora, prin consultarea consiliilor consultative de administrare, se avizeaza de catre consiliile stiintifice si se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor. In cazul in care nu exista administratori sau in situatia in care planurile de management sunt elaborate in cadrul unor proiecte cu finantare nationala/europeana, acestea pot fi elaborate si de catre alte entitati, urmand sa fie insusite de catre administratori/custozi in procesul elaborarii si, respectiv, al aprobarii acestora.
    (2) Pentru ariile naturale protejate care nu necesita structuri de administrare special constituite, planurile de management si regulamentele se elaboreaza de catre custozii acestora, se avizeaza de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului/structurile din subordinea acesteia, dupa caz, si se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor, cu avizul autoritatilor publice centrale interesate. In cazul in care nu exista custozi sau in situatia in care planurile de management sunt elaborate in cadrul unor proiecte cu finantare nationala/europeana, acestea pot fi elaborate si de alte entitati, urmand sa fie insusite de catre custozi, in procesul elaborarii si, respectiv, al aprobarii acestora.
    (3) Masurile prevazute in planurile de management ale ariilor naturale protejate se elaboreaza astfel incat sa tina cont de conditiile economice, sociale si culturale ale comunitatilor locale, precum si de particularitatile regionale si locale ale zonei, prioritate avand insa obiectivele de management ale ariei naturale protejate.
    (4) Respectarea planurilor de management si a regulamentelor este obligatorie pentru administratorii ariilor naturale protejate, pentru autoritatile care reglementeaza activitati pe teritoriul ariilor naturale protejate, precum si pentru persoanele fizice si juridice care detin sau care administreaza terenuri si alte bunuri si/sau care desfasoara activitati in perimetrul si in vecinatatea ariei naturale protejate.
    (5) Planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locala si nationala, precum si orice alte planuri de exploatare/utilizare a resurselor naturale din aria naturala protejata vor fi armonizate de catre autoritatile emitente cu prevederile planului de management.
    (6) Autoritatile locale si nationale cu competente si responsabilitati in reglementarea activitatilor din ariile naturale protejate sunt obligate sa instituie, de comun acord cu administratorii ariilor naturale protejate si, dupa caz, cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si padurilor, masuri speciale pentru conservarea sau utilizarea durabila a resurselor naturale din ariile naturale protejate, conform prevederilor planurilor de management.
    (7) Ariile naturale protejate de interes comunitar sunt create pentru impunerea unor masuri speciale in vederea conservarii unor habitate naturale si/sau specii salbatice de interes comunitar. In cazul suprapunerii ariilor naturale protejate de interes comunitar cu ariile naturale protejate de interes national, se va realiza un singur plan de management integrat, tinand cont de respectarea categoriei celei mai restrictive arii naturale protejate in zonele de suprapunere."
    30. La articolul 22, alineatele (1)-(4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22. - (1) Zonarea interna a parcurilor nationale si naturale se face prin planul de management, care este aprobat de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si padurilor, prin definirea si delimitarea, dupa caz, a zonelor de protectie stricta, a zonelor de protectie integrala, a zonelortampon si a zonelor de dezvoltare durabila a activitatilor umane. Termenul pentru elaborarea planului de management este de maximum 2 ani de la semnarea contractului de administrare.
    (2) Zonele cu protectie stricta sunt zonele din parcurile nationale si naturale, de mare importanta stiintifica, ce cuprind atat rezervatii stiintifice, cat si zone salbatice in care nu au existat interventii antropice sau nivelul acestora a fost foarte redus.
    (3) In zonele prevazute la alin. (2) se interzice desfasurarea oricaror activitati umane, cu exceptia activitatilor de cercetare, educatie ecologica, activitati de ecoturism, cu limitarile descrise in planurile de management.
    (4) Zonele de protectie integrala cuprind cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului natural din interiorul parcurilor nationale si naturale."
    31. La articolul 22 alineatul (6), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), in zonele de protectie integrala, in afara perimetrelor rezervatiilor stiintifice, se pot desfasura urmatoarele activitati:".
    32. La articolul 22 alineatul (6), litera e) se abroga.
    33. La articolul 22 alineatul (6), literele f), g) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "f) interventiile in scopul reconstructiei ecologice a ecosistemelor naturale si al reabilitarii unor ecosisteme necorespunzatoare sau degradate, cu avizul administratiei ariei naturale protejate, in baza hotararii consiliului stiintific, si aprobate de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si padurilor;
    g) actiunile de inlaturare a efectelor unor calamitati, cu avizul administratiei ariei naturale protejate, in baza hotararii consiliului stiintific, cu aprobarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor. In cazul in care calamitatile afecteaza suprafete de padure, actiunile de inlaturare a efectelor acestora se fac cu avizul administratiei, in baza hotararii consiliului stiintific, si cu aprobarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor;
    ..........................................................................
    i) actiunile de combatere a inmultirii in masa a daunatorilor forestieri, care necesita evacuarea materialului lemnos din padure, in cazul in care apar focare de inmultire, cu avizul administratiei, in baza hotararii consiliului stiintific, cu aprobarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor."
    34. La articolul 22, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu urmatorul cuprins:
    "(7^1) In zonele-tampon, respectiv in zonele de conservare durabila si de management durabil este interzisa realizarea de constructii noi, cu exceptia celor ce servesc strict administrarii ariei naturale protejate sau activitatilor de cercetare stiintifica ori a celor destinate asigurarii sigurantei nationale sau prevenirii unor calamitati naturale."
    35. La articolul 22 alineatul (8), literele e)-h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "e) interventiile pentru mentinerea habitatelor in vederea protejarii anumitor specii, grupuri de specii sau comunitati biotice care constituie obiectul protectiei, cu aprobarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor, cu avizul administratiei ariei naturale protejate, in baza hotararii consiliului stiintific, a planului de actiune provizoriu, elaborat si valabil pana la intrarea in vigoare a planului de management;
    f) interventiile in scopul reconstructiei ecologice a ecosistemelor naturale si al reabilitarii unor ecosisteme necorespunzatoare sau degradate, cu avizul administratiei ariei naturale protejate, in baza hotararii consiliului stiintific, aprobate de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si padurilor;
    g) actiunile de inlaturare a efectelor unor calamitati, cu avizul administratiei ariei naturale protejate, in baza hotararii consiliului stiintific si, ulterior, cu aprobarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor. In cazul in care calamitatile afecteaza suprafete de padure, actiunile de inlaturare a efectelor acestora se fac cu avizul administratiei ariei naturale protejate, in baza hotararii consiliului stiintific, aprobate ulterior de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si padurilor;
    h) activitatile de protectie a padurilor, actiunile de prevenire a inmultirii in masa a daunatorilor forestieri, care necesita evacuarea materialului lemnos din padure in cantitati care depasesc prevederile amenajamentelor, se fac cu avizul administratiei ariei naturale protejate, in baza hotararii consiliului stiintific si, ulterior, cu aprobarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor;".
    36. La articolul 22 alineatul (8), dupa litera j) se introduce o noua litera, litera k), cu urmatorul cuprins:
    "k) activitati traditionale de utilizare a resurselor regenerabile, prin introducerea de tehnologii cu impact redus."
    37. La articolul 22 alineatul (9), literele e)-h) si m) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "e) interventiile pentru mentinerea habitatelor in vederea protejarii anumitor specii, grupuri de specii sau comunitati biotice care constituie obiectul protectiei, cu aprobarea planului de actiune provizoriu de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si padurilor, cu avizul administratiei ariei naturale protejate, in baza hotararii consiliului stiintific si valabil pana la intrarea in vigoare a planului de management;
    f) interventiile in scopul reconstructiei ecologice a ecosistemelor naturale si al reabilitarii unor ecosisteme necorespunzatoare sau degradate, cu avizul administratiei ariei naturale protejate, in baza hotararii consiliului stiintific, aprobate de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si padurilor;
    g) actiunile de inlaturare a efectelor unor calamitati, cu avizul administratiei ariei naturale protejate, in baza hotararii consiliului stiintific si, ulterior, cu aprobarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor. In cazul in care calamitatile afecteaza suprafete de padure, actiunile de inlaturare a efectelor acestora se fac cu avizul administratiei ariei naturale protejate, in baza hotararii consiliului stiintific, aprobate ulterior de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si padurilor;
    h) activitatile de protectie a padurilor, actiunile de prevenire a inmultirii in masa a daunatorilor forestieri, care necesita evacuarea materialului lemnos din padure in cantitati care depasesc prevederile amenajamentelor, in baza hotararii consiliului stiintific si, ulterior, cu aprobarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor;
    ...........................................................................
    m) activitati de vanatoare cu avizarea cotelor de recolta si a actiunilor de vanatoare de catre administratorul ariei naturale protejate. Avizarea cotelor de recolta de catre administratorul ariei naturale protejate se face in baza hotararii consiliului stiintific;".
    38. La articolul 22 alineatul (11), dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:
    "i) activitati de constructii/investitii, cu avizul administratorilor ariilor naturale protejate pentru fiecare obiectiv, conforme planurilor de urbanism legal aprobate."
    39. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23. - (1) In rezervatiile stiintifice sunt interzise orice activitati umane, cu exceptia activitatilor de cercetare, cu limitarile descrise in planurile de management, cu acordul Academiei Romane si al administratorului ariei naturale protejate.
    (2) In rezervatiile naturale nu sunt permise activitati de utilizare a resurselor naturale. Prin exceptie, sunt permise numai acele interventii care au drept scopuri protejarea, promovarea si asigurarea continuitatii existentei obiectivelor pentru care au fost constituite, precum si unele activitati de valorificare durabila a anumitor resurse naturale."
    40. La articolul 26, alineatele (1), (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26. - (1) Pentru terenurile din arii naturale protejate detinute in regim de proprietate privata sau concesionate, proprietarii ori concesionarii vor primi compensatii pentru respectarea prevederilor restrictive din planul de management al ariei naturale protejate ori pentru masurile de conservare instituite potrivit alin. (2). Modalitatea de solicitare, de calcul si de acordare a compensatiilor se stabileste prin hotarare a Guvernului, initiata de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si padurilor, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta. Compensatiile se vor acorda incepand cu data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Pana la aprobarea planurilor de management, potrivit prevederilor art. 21 alin. (1) si (2), administratorii ariilor naturale protejate respective au obligatia sa stabileasca un set de masuri de conservare, pentru care este necesara acordarea de compensatii, si sa transmita aceste informatii autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor, in termen de 6 luni de la preluarea administrarii ariei naturale protejate.
    ............................................................................
    (4) Scutirea de la plata impozitului pe teren se acorda in baza unei confirmari emise de administratia ariei naturale protejate sau de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si padurilor."
    41. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 27. - (1) Scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol ori silvic de terenuri de pe raza ariei naturale protejate de interes national/international, cu exceptia celor aflate in zonele de dezvoltare durabila, se poate face numai pentru obiective care vizeaza asigurarea securitatii nationale, asigurarea securitatii, sanatatii oamenilor si animalelor sau pentru obiectivele destinate cercetarii stiintifice si bunei administrari a ariei naturale protejate.
    (2) Pentru orice plan sau proiect care necesita scoaterea definitiva ori temporara din circuitul agricol sau silvic de terenuri de pe raza ariei naturale protejate de interes comunitar, care nu se suprapune cu alte categorii de arii naturale protejate, aceasta se face cu respectarea prevederilor art. 28.
    (3) Scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol ori silvic de terenuri de pe raza ariei naturale protejate, conform prevederilor alin. (1), se face de catre autoritatea publica centrala pentru agricultura sau, dupa caz, de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si padurilor, in baza actelor de reglementare emise de autoritatile competente pentru protectia mediului.
    (4) Pentru protectia patrimoniului natural si a peisajului, autoritatile administratiei publice centrale cu responsabilitati in domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului, mediului si dezvoltarii durabile elaboreaza un regulament-cadru de urbanism pentru Rezervatia Biosferei «Delta Dunarii», care se aproba prin hotarare a Guvernului."
    42. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 28. - (1) Sunt interzise activitatile din perimetrele ariilor naturale protejate de interes comunitar care pot sa genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor, precum si perturbari ale speciilor pentru care au fost desemnate ariile respective, atunci cand aceste activitati au un efect semnificativ, avand in vedere obiectivele de protectie si conservare a speciilor si habitatelor. Pentru protejarea si conservarea pasarilor salbatice, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise activitatile din afara ariilor naturale protejate care ar produce poluarea sau deteriorarea habitatelor.
    (2) Orice plan sau proiect care nu are o legatura directa ori nu este necesar pentru managementul ariei naturale protejate de interes comunitar, dar care ar putea afecta in mod semnificativ aria, singur sau in combinatie cu alte planuri ori proiecte, este supus unei evaluari adecvate a efectelor potentiale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, avandu-se in vedere obiectivele de conservare a acesteia.
    (3) Ghidul metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, precum si competentele de emitere a avizului Natura 2000 se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor.
    (4) In cazul planurilor sau proiectelor care se supun evaluarii de mediu ori evaluarii impactului asupra mediului, evaluarea adecvata a efectelor potentiale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar este parte integranta din acestea.
    (5) In urma evaluarii adecvate, autoritatea competenta pentru protectia mediului emite avizul Natura 2000 sau decizia de respingere a proiectului ori a planului. In situatiile prevazute la alin. (4), autoritatea competenta pentru protectia mediului emite avizul de mediu sau decizia de respingere a solicitarii de aviz de mediu ori, dupa caz, acordul de mediu sau decizia de respingere a solicitarii de acord de mediu, aceste documente incluzand concluziile evaluarii adecvate.
    (6) Acordul de mediu, avizul de mediu sau avizul Natura 2000, dupa caz, pentru proiectele si/sau planurile prevazute la alin. (2) se emite numai daca proiectul sau planul nu afecteaza in mod negativ integritatea ariei naturale protejate respective si dupa consultarea publicului, in conformitate cu legislatia in domeniu.
    (7) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), in cazul in care evaluarea adecvata releva efecte negative semnificative asupra ariei naturale protejate si, in lipsa unor solutii alternative, planul sau proiectul trebuie totusi realizat din considerente imperative de interes public major, inclusiv de ordin social ori economic, autoritatea competenta pentru protectia mediului emite acordul de mediu, avizul de mediu sau avizul Natura 2000, dupa caz, numai dupa stabilirea masurilor compensatorii necesare pentru a proteja coerenta globala a retelei «Natura 2000».
    (8) In situatiile prevazute la alin. (7), autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si padurilor informeaza Comisia Europeana despre masurile compensatorii adoptate.
    (9) In situatia in care siturile incluse in reteaua «Natura 2000», identificate conform legislatiei in vigoare, adapostesc un tip de habitat natural prioritar si/sau o specie prioritara, singurele considerente care pot fi invocate pentru emiterea acordului de mediu, avizului de mediu sau avizului Natura 2000, dupa caz, sunt cele privind:
    a) sanatatea sau siguranta publica;
    b) anumite consecinte benefice de importanta majora pentru mediu;
    c) alte motive imperative de interes public major asupra carora s-a obtinut punctul de vedere al Comisiei Europene.
    (10) In procedura de emitere a actelor de reglementare pentru planuri, proiecte si/sau activitati care pot afecta semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar, autoritatile competente pentru protectia mediului solicita si tin seama de avizul administratorilor, respectiv al custozilor ariilor naturale protejate.
    (11) Administratorii si custozii ariilor naturale protejate de interes national si/sau comunitar, in vederea luarii in considerare a tuturor aspectelor din teren, vor fi consultati de catre autoritatile de mediu competente in cadrul etapei de incadrare de mediu a proiectelor/planurilor/activitatilor care pot afecta semnificativ ariile naturale protejate."
    43. Dupa articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 28^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 28^1. - Emiterea actelor de reglementare pentru planuri/proiecte/activitati in ariile naturale protejate se realizeaza numai cu avizul administratorilor ariilor naturale protejate, respectiv al custozilor ariilor naturale protejate de interes national/international."
    44. La articolul 29, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
    "(4) In cazul constructiilor existente in ariile naturale protejate, care nu sunt amplasate in zonele de dezvoltare durabila, realizate cu respectarea legislatiei, se permite intretinerea sau refacerea lor, in caz de distrugere, fara posibilitatea extinderii acestora, cu avizul administratiei ariei naturale protejate, in baza hotararii consiliului stiintific.
    (5) Sunt permise activitati pentru mentinerea in stare de functionare a infrastructurii de transport public si a celei de furnizare a utilitatilor publice existente, realizate cu respectarea prevederilor legale, cu avizul administratiei ariei naturale protejate, in baza hotararii consiliului stiintific."
    45. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30. - (1) Administratorii ariilor naturale protejate au obligatia sa evalueze costurile necesare implementarii planurilor de management si sa le comunice autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor.
    (2) Resursele financiare necesare bunei administrari a ariilor naturale protejate de interes international, comunitar si national se asigura din bugetul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor, fiind destinate pentru implementarea planurilor de management si/sau a masurilor de conservare, precum si pentru functionarea administratiilor din subordine.
    (3) Pentru completarea resurselor financiare necesare bunei administrari a ariilor naturale protejate, administratorii/custozii acestora pot institui un sistem de tarife, ce se stabileste de administratorul/custodele ariei naturale protejate si se constituie ca venituri proprii pentru sistemul de arii naturale protejate.
    (4) Din tarifele prevazute la alin. (3), cele instituite pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentatiilor si eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul si filmatul in scop comercial se avizeaza de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si padurilor, prin directia responsabila cu administrarea ariilor naturale protejate, conform prevederilor metodologiei aprobate prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor.
    (5) Sumele provenite din tarifele prevazute la alin. (4) se fac venit la bugetul administratiei ariei naturale protejate, pentru realizarea obiectivelor din planul de management.
    (6) Pentru siturile «Natura 2000» autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si padurilor trebuie sa transmita Comisiei Europene costurile estimate pentru aplicarea masurilor de conservare a speciilor si habitatelor de interes comunitar, in vederea cofinantarii."
    46. La articolul 31, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) In vederea protectiei si conservarii speciilor de pasari salbatice prevazute in anexa nr. 3, precum si a celor migratoare care apar in mod regulat si nu sunt prevazute in aceasta anexa, se declara arii de protectie speciala avifaunistica, in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. b).
    (3) Protectia si conservarea habitatelor naturale terestre si acvatice de interes national, precum si a speciilor protejate de plante si animale salbatice se fac prin declararea de arii naturale protejate de interes national sau prin aplicarea de masuri de protectie in afara ariilor naturale protejate."
    47. La articolul 31, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
    "(4) In scopul protectiei si conservarii speciilor, se elaboreaza planuri de actiune nationale/regionale pentru fiecare specie, documente care contin masuri de actiune si conservare, in conformitate cu planurile de actiune pentru specii, agreate la nivel international/european.
    (5) Planurile prevazute la alin. (4) se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor."
    48. La articolul 33 alineatul (1), partea introductiva si litera f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 33. - (1) Pentru speciile de plante si animale salbatice terestre, acvatice si subterane, prevazute in anexele nr. 4 A si 4 B, cu exceptia speciilor de pasari, si care traiesc atat in ariile naturale protejate, cat si in afara lor, sunt interzise:
    ...........................................................................
    f) detinerea, transportul, vanzarea sau schimburile in orice scop, precum si oferirea spre schimb sau vanzare a exemplarelor luate din natura, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic."
    49. La articolul 33 alineatul (2), partea introductiva si literele d) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Fara a se aduce atingere prevederilor art. 33 alin. (3) si (4) si ale art. 38 din prezenta ordonanta de urgenta, precum si ale art. 17, art. 19 alin. (5), art. 20, 22, 24 si art. 26 alin. (1) si (2) din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea protejarii tuturor speciilor de pasari, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:
    ............................................................................
    d) perturbarea intentionata, in special in cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, daca o astfel de perturbare este relevanta in contextul obiectivelor prezentei ordonante de urgenta;
    ............................................................................
    f) vanzarea, detinerea si/sau transportul in scopul vanzarii si oferirii spre vanzare a acestora in stare vie ori moarta sau a oricaror parti ori produse provenite de la acestea, usor de identificat."
    50. La articolul 33, alineatele (6) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(6) Pentru speciile indicate in anexa nr. 5 E, activitatile prevazute la alin. (2) lit. f) pot fi permise in baza unei autorizatii speciale eliberate de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si padurilor.
    (7) Autorizatia prevazuta la alin. (6) se acorda dupa consultari cu Comisia Europeana, iar procedura de emitere a acesteia se stabileste prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta."
    51. La articolul 34, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34. - (1) In vederea protejarii habitatelor naturale si a speciilor indigene, introducerea de specii alohtone, interventiile asupra speciilor invazive, precum si reintroducerea speciilor indigene prevazute in anexele nr. 4 A si 4 B se reglementeaza prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta."
    52. La articolul 35, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 35. - (1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si padurilor reprezinta autoritatea administrativa desemnata pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protectia speciilor faunei si florei salbatice prin controlul comertului cu acestea, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului (CEE) nr. 348/81 al Consiliului din 20 ianuarie 1981 privind regimul comun aplicabil importurilor de produse derivate din cetacee, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 3.254/91 privind interzicerea utilizarii capcanelor de picior, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului (CE) nr. 1.007/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind comertul cu produse derivate din foca, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru relatia cu Comisia Europeana.
    ...........................................................................
    (3) Instructiunile de aplicare a reglementarilor privind protectia speciilor de flora si fauna salbatica si a altor bunuri ale patrimoniului natural se aproba prin ordin comun al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor si al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul finantelor, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta."
    53. La articolul 36, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 36. - (1) Autoritatea competenta pentru protectia mediului organizeaza sistemul de monitorizare a capturilor si uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de pasari, precum si ale speciilor prevazute in anexele nr. 4 A si 4 B."
    54. La articolul 36, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Pe baza informatiilor obtinute prin sistemul de monitorizare prevazut la alin. (1), autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si padurilor ia masuri suplimentare de cercetare sau de conservare, pentru a se asigura ca uciderile ori capturile accidentale nu au un impact negativ foarte puternic asupra speciilor respective."
    55. La articolul 36, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Sistemul de monitorizare prevazut la alin. (1) se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta."
    56. La articolul 37, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pentru capturarea sau uciderea speciilor de fauna salbatica prevazute in anexele nr. 5 A, 5 B, 5 C, 5 D si 5 E, precum si in cazul aplicarii derogarilor prevazute la art. 38, este interzisa folosirea oricaror mijloace, sisteme sau metode pentru capturarea ori omorarea pe scara larga sau neselectiva sau care pot conduce la disparitia pe plan local ori la perturbarea grava a unei specii."
    57. La articolul 37, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Mijloacele, sistemele sau metodele de tipul celor avute in vedere la alin. (2) sunt prevazute in anexa nr. 6."
    58. La articolul 38 alineatul (1), partea introductiva si literele b), c) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 38. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 33 si 37, se stabilesc derogari, cu conditia sa nu existe o alternativa acceptabila, iar masurile derogatorii sa nu fie in detrimentul mentinerii populatiilor speciilor respective intr-o stare de conservare favorabila in arealul lor natural, numai in urmatoarele situatii:
    ............................................................................
    b) pentru prevenirea producerii unor daune importante, in special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, padurilor, pescariilor si apelor, iar, in cazul speciilor de animale, altele decat pasarile, si pentru prevenirea producerii unor daune importante asupra altor bunuri;
    c) in interesul sanatatii si securitatii publice, iar, in cazul speciilor de animale, altele decat pasarile, si pentru alte ratiuni de interes public major, inclusiv de natura sociala sau economica, si pentru consecinte benefice de importanta majora pentru mediu;
    ............................................................................
    e) pentru a permite, in conditii strict controlate, intr-o maniera selectiva si intr-o masura limitata, prinderea sau detinerea unui numar limitat si specificat de exemplare din anumite specii de pasari sau din speciile prevazute in anexele nr. 4 A si 4 B;".
    59. La articolul 38 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
    "f) in interesul sigurantei aeriene, pentru toate speciile de pasari, inclusiv cele migratoare."
    60. La articolul 38, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Derogarile se stabilesc prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor, cu avizul Academiei Romane."
    61. La articolul 38, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1)-(2^3), cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pentru stabilirea derogarilor care privesc toate speciile de pasari, precum si speciile de mamifere prevazute in anexele nr. 4 A si 4 B, este necesar si avizul conform al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor.
    (2^2) Procedura de stabilire a derogarilor se aproba prin ordin al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor.
    (2^3) Derogarile prevazute la alin. (2^1) specifica urmatoarele:
    a) speciile care fac obiectul derogarilor;
    b) mijloacele, sistemele sau metodele autorizate pentru capturare sau sacrificare;
    c) conditiile de risc si circumstantele de timp si spatiu sub rezerva carora pot fi acordate astfel de derogari;
    d) autoritatea imputernicita sa declare ca sunt indeplinite conditiile impuse si sa decida mijloacele, sistemele sau metodele care pot fi utilizate, in ce limite si de catre cine;
    e) controalele care trebuie efectuate."
    62. La articolul 38, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Autoritatea competenta pentru protectia mediului transmite Comisiei Europene rapoarte privind derogarile aplicate, dupa cum urmeaza:
    a) anual, pentru derogarile aplicate speciilor de pasari salbatice;
    b) la fiecare 2 ani, pentru derogarile aplicate speciilor salbatice prevazute in anexa nr. 4 A."
    63. La articolul 39, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Procedura de infiintare a centrelor prevazute la alin. (1) se stabileste prin ordin al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor, in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta."
    64. La articolul 43, alineatele (3)-(5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) Pestera este o cavitate naturala formata in scoarta terestra, suficient de larga si adanca incat sa permita intrarea omului. Prin extensie, pestera poate fi un sistem care poate avea mai mult de o intrare si este format din mai multe galerii, sali, puturi si hornuri. Termenul se aplica si in cazul cavitatilor definite mai sus, care sunt partial ori complet inundate sau care au fost deschise prin derocari ori decolmatari.
    (4) Pestera reprezinta un ecosistem unic ale carui resurse sunt reprezentate de valori de natura economica (apa, calcar, guano, turism, terapie), stiintifica (structuri geologice si minerale, forme de relief subteran, situri paleontologice, arheologice si istorice, sedimente, fauna cavernicola si specii salbatice) si cultural-educativa (spirituala, religioasa, estetica, recreationala si educativa).
    (5) Pesterile se clasifica in functie de valorile acestora, asa cum au fost definite la alin. (4), in clase de protectie, dupa cum urmeaza:
    a) clasa A - pesteri cu sectoare de valoare exceptionala, care, prin interesul stiintific sau unicitatea resurselor, sunt reprezentative pentru patrimoniul speologic national si international;
    b) clasa B - pesteri cu sectoare de importanta nationala, care se disting prin marime, raritatea resurselor si prin potential turistic;
    c) clasa C - pesteri cu sectoare de importanta locala, protejate pentru semnificatia lor geologica, peisagistica, hidrologica, istorica, biodiversitate, potential turistic sau pentru dimensiunile lor;
    d) clasa D - pesteri de dimensiuni mici sau medii fara o valoare explicita, dar importante pentru geologia, biodiversitatea si evolutia unei regiuni, al caror spatiu trebuie conservat si protejat de poluare sau distrugeri."
    65. La articolul 43, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (5^1) si (5^2), cu urmatorul cuprins:
    "(5^1) Clasa unei pesteri va fi data de clasa sectorului cu nivelul cel mai ridicat de conservare si protectie, unde clasa A este cea mai ridicata, nivelurile scazand in ordine alfabetica pana la clasa D. In cazul marilor retele subterane, cand situatia o cere, spatiul unei pesteri poate fi clasificat in sectoare, care au clase de protectie diferita.
    (5^2) Pentru incadrarea/reincadrarea pesterilor sau sectoarelor de pesteri in clasele A, B, C si D, se constituie, prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor, Comisia Patrimoniului Speologic, care functioneaza sub coordonarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor, pe baza unui regulament propriu, parte a ordinului de constituire. Comisia Patrimoniului Speologic este formata din specialisti ai Institutului de Speologie «Emil Racovita» al Academiei Romane, ai Federatiei Romane de Speologie si ai altor institutii si organizatii nationale cu competente in domeniul explorarii, protectiei si conservarii patrimoniului speologic."
    66. La articolul 43, alineatele (6) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(6) Incadrarea/Reincadrarea pesterilor in clasele A, B, C si D se face prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor, pe baza unor fundamentari stiintifice insusite si aprobate de Comisia Patrimoniului Speologic. Pana la stabilirea legala a clasei sale de protectie, orice pestera existenta sau nou descoperita beneficiaza de protectie maxima prin aplicarea prevederilor art. 44.
    (7) Pesterile din clasa A nu pot face obiectul niciunei modificari a factorilor naturali sau amenajari, cu exceptia celor destinate protejarii pesterii si a celor temporare necesare explorarii lor si/sau evacuarii victimelor in caz de accident. Ele pot face obiectul explorarilor speologice, cercetarii stiintifice, turismului speologic specializat sau al activitatilor de documentare, pe baza de autorizatii emise de Comisia Patrimoniului Speologic si cu avizul emis de administratorii/custozii ariei naturale protejate, in limitele stabilite prin regulamentele si planurile de management."
    67. La articolul 43, alineatul (8) se abroga.
    68. La articolul 43, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(9) Pesterile din clasa B se constituie ca monumente ale naturii."
    69. La articolul 43, alineatul (10) se abroga.
    70. La articolul 43, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(11) Pesterile din clasa C se constituie ca rezervatii naturale. Pesterile din clasa C pot face obiectul explorarilor speologice, activitatilor de documentare, cercetarii stiintifice, amenajarilor turistice sau al altor forme de valorificare, pe baza autorizatiilor emise de Comisia Patrimoniului Speologic, cu avizul administratiei/custodelui ariei naturale protejate in care sunt incluse."
    71. La articolul 43, alineatul (12) se abroga.
    72. La articolul 44, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "a) colectarile de fauna, fosile sau de obiecte de interes arheologic din pesteri, efectuate fara autorizatia emisa de Comisia Patrimoniului Speologic, potrivit prevederilor art. 45;".
    73. La articolul 45 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 45. - (1) Comisia Patrimoniului Speologic are competenta sa elibereze autorizatii pentru:".
    74. La articolul 49, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Procedura de eliberare a acordului prevazut la alin. (2) se stabileste prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta."
    75. La articolul 50 alineatul (1), litera b) se abroga.
    76. La articolul 50 alineatul (1), literele c) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "c) autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor si structurilor teritoriale ale acesteia cu responsabilitati in domeniul protectiei mediului si, respectiv, silviculturii;
    ..........................................................................
    e) gestionarilor fondurilor de vanatoare, pe domeniul lor de competenta;".
    77. La articolul 52 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "c) nerespectarea prevederilor art. 28 alin. (1);".
    78. La articolul 52 alineatul (1), dupa litera h) se introduc doua noi litere, literele i) si j), cu urmatorul cuprins:
    "i) amplasarea de constructii, investitii in afara zonelor de dezvoltare durabila din ariile naturale protejate, cu exceptia celor destinate administrarii ariei naturale protejate, a celor destinate prevenirii unor calamitati naturale si a celor realizate in scopul asigurarii securitatii nationale;
    j) desfasurarea de activitati in perimetrele ariilor naturale protejate sau in vecinatatea acestora, ce pot sa genereze un impact negativ semnificativ asupra speciilor salbatice si habitatelor naturale pentru care au fost desemnate, in lipsa avizelor administratorilor si, respectiv, custozilor ariilor naturale protejate respective."
    79. La articolul 53 alineatul (1), dupa litera g) se introduc sase noi litere, literele h)-m), cu urmatorul cuprins:
    "h) camparea pe suprafata ariilor naturale protejate in afara locurilor special amenajate, precum si nerespectarea regulamentelor specifice locurilor de campare;
    i) circulatia cu bicicletele in afara traseelor special desemnate si semnalizate;
    j) activitatile de turism ecvestru in afara traseelor special desemnate si semnalizate;
    k) organizarea de manifestari sportive, culturale, tabere, pe teritoriul ariei naturale protejate, fara acordul administratorului/custodelui ariei naturale protejate;
    l) accesul si circulatia vizitatorilor in extravilan, in habitate naturale, in afara traseelor turistice avizate si semnalizate ca atare, pe suprafata ariilor naturale protejate;
    m) neevacuarea de catre persoanele juridice sau fizice a deseurilor generate in urma activitatilor proprii in ariile naturale protejate."
    80. La articolul 53 alineatul (2), literele a), b) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "a) interventiile pentru mentinerea habitatelor in vederea protejarii anumitor specii, grupuri de specii sau comunitati biotice care constituie obiectul protectiei in zonele-tampon din parcurile nationale si parcurile naturale fara aprobarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor, potrivit prevederilor art. 22 alin. (8) lit. e) si alin. (9) lit. e);
    b) interventiile in scopul reconstructiei ecologice a ecosistemelor naturale si al reabilitarii unor ecosisteme necorespunzatoare sau degradate din zonele-tampon din parcurile nationale si parcurile naturale fara aprobarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor, potrivit prevederilor art. 22 alin. (8) lit. f) si alin. (9) lit. f);
    ...........................................................................
    i) cele prevazute la art. 16 lit. f), g) si h) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 338/97, cu modificarile si completarile ulterioare."
    81. La articolul 53 alineatul (2), dupa litera i) se introduc sase noi litere, literele j)-o), cu urmatorul cuprins:
    "j) amenajarea sau reamenajarea de trasee turistice, instalarea de panouri informative fara avizul administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate;
    k) abandonarea animalelor domestice pe suprafata ariilor naturale protejate in afara pasunilor;
    l) hranirea animalelor salbatice de catre orice persoana fizica sau juridica pe suprafata ariilor naturale protejate, cu exceptia administratorilor fondurilor cinegetice si administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate;
    m) accesul neautorizat cu motociclete, ATV-uri, sanii cu motor, autoturisme sau alte tipuri de autovehicule, pe suprafata ariilor naturale protejate, in afara drumurilor publice, a drumurilor forestiere pe care accesul nu este interzis prin semne sau bariere si a terenurilor special amenajate si semnalizate in acest scop;
    n) realizarea de sapaturi, excavatii si orice alte lucrari care modifica configuratia naturala a terenurilor din ariile naturale protejate fara avizul administratorilor sau, respectiv, custozilor acestora;
    o) nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (8) lit. j)."
    82. La articolul 53 alineatul (3), litera b) se abroga.
    83. La articolul 53 alineatul (3), literele g) si k) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "g) comercializarea, detinerea si/sau transportul in scopul comercializarii, in stare vie sau moarta, ale oricaror parti sau produse provenite de la speciile prevazute in anexa nr. 5 E fara autorizatia speciala emisa de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si padurilor, potrivit prevederilor art. 33 alin. (6);
    ............................................................................
    k) cele prevazute la art. 16 lit. a), b), e), i), j) si k) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 338/97, cu modificarile si completarile ulterioare;".
    84. La articolul 53 alineatul (3), dupa litera k) se introduce o noua litera, litera l), cu urmatorul cuprins:
    "l) comercializarea pe piata interna, intracomunitara si exportul in orice scop al produselor derivate din foca fara respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.007/2009."
    85. La articolul 53, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
    "(3^1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei, pentru persoane fizice, si de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoane juridice, urmatoarele fapte:
    a) nerespectarea prevederilor Regulamentului ariei naturale protejate, in cazul in care fapta nu este sanctionata prin alte acte normative;
    b) nerespectarea prevederilor art. 28 alin. (10);
    c) nerespectarea prevederilor art. 28^1."
    86. Articolul 55 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 55. - Anexele nr. 1-8 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta si se pot actualiza prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor, cu avizul Academiei Romane."
    87. La articolul 56, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 56. - (1) La infiintarea prin hotarare a Guvernului a unui centru/a unei agentii pentru administrarea ariilor naturale protejate, aflat/aflate in subordinea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor, atributiile legate de administrare vor fi preluate de catre aceasta."
    88. La articolul 56, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Atributiile prevazute la alin. (1) sunt detaliate in hotararea Guvernului privind organizarea si functionarea entitatii prevazute la alin. (1)."
    89. Dupa articolul 56 se introduce un nou articol, articolul 56^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 56^1. - (1) In cazul ariilor naturale protejate de interes national care si-au pierdut valoarea si capacitatea conservativa pentru care au fost declarate initial, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si padurilor poate dispune incetarea regimului de arie naturala protejata, in baza documentatiei prevazute la art. 11 alin. (1).
    (2) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si padurilor, in cazul ariilor naturale protejate de interes national care si-au pierdut valoarea de conservare pentru care au fost declarate initial, in baza documentatiei prevazute la art. 11 alin. (1), dispune incetarea regimului de arie naturala protejata.
    (3) Modificarea limitelor ariilor naturale protejate de interes national, in sensul delimitarii unei precizii mai bune, se face la initiativa structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate in baza unui studiu stiintific, cu avizul consiliului stiintific, cu aprobarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor. In cazul ariilor naturale protejate de interes national, fara limite identificate pana la aprobarea prezentei ordonante de urgenta a Guvernului prin lege, stabilirea limitelor si modificarea lor se fac prin hotarare a Guvernului, la propunerea custodelui ariei naturale protejate respective, in baza unui studiu stiintific, cu avizul Academiei Romane si cu aprobarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor."
    90. La anexa nr. 1, litera i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "i) Arii speciale de conservare
    Ariile speciale de conservare sunt acele arii naturale protejate de interes comunitar ale caror scopuri sunt conservarea, mentinerea si, acolo unde este cazul, readucerea intr-o stare de conservare favorabila a habitatelor naturale si/sau a populatiilor speciilor pentru care situl este desemnat. Ariile naturale de conservare sunt special desemnate pentru conservarea tipurilor de habitate naturale si a habitatelor speciilor prevazute in anexele nr. 2 si 3.
    Managementul ariilor speciale de conservare necesita planuri de management adecvate, specifice siturilor desemnate sau integrate in alte planuri de management, si masuri legale, administrative sau contractuale in scopul evitarii deteriorarii habitatelor naturale si a habitatelor speciilor, precum si a perturbarii speciilor pentru care zonele au fost desemnate. Orice plan sau proiect care nu are o legatura directa sau nu este necesar pentru managementul ariei speciale de conservare, dar care ar putea afecta in mod semnificativ aria, singur sau in combinatie cu alte planuri ori proiecte, este supus unei evaluari adecvate a efectelor potentiale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, avand in vedere obiectivele de conservare a acesteia, conform prevederilor art. 28 din prezenta ordonanta de urgenta.
    Ariile speciale de conservare se desemneaza prin hotarare a Guvernului, dupa recunoasterea statutului lor de catre Comisia Europeana, si vor face parte din reteaua europeana «Natura 2000»."
    91. La anexa nr. 3, partea introductiva a punctului 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "3. Simboluri
    Un asterisc inaintea numelui speciilor semnifica faptul ca este o specie prioritara la nivelul Uniunii Europene."
    92. La anexa nr. 3 punctul 3 litera a) "Animale Vertebrate", pozitia "Carnivora", punctele "Canidae" si "Mustelidae" se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Canidae
    - *Canis lupus (Lup)
    ...........................................................................
    Mustelidae
    - Lutra lutra (Vidra, Lutra)"
    93. La anexa nr. 3 punctul 3 litera a) "Animale Vertebrate/Nevertebrate", pozitia "Insecta", punctul "Coleoptera" (Gandaci), liniuta a 14-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "- *Phryganophilus ruficollis"
    94. La anexa nr. 3 punctul 3 litera a) "Animale Vertebrate/Nevertebrate", pozitia "Insecta", punctul "Lepidoptera" (Fluturi diurni si nocturni), liniutele a 2-a, a 16-a si a 19-a se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "- *Callimorpha quatripunctaria (Euplagia, Panaxia)
    ...........................................................................
    - Lepidea morsei
    ...........................................................................
    - *Nymphalis vaualbum"
    95. La anexa nr. 3 punctul 3 litera b) "Plante Pteridophyta", pozitia "Iridaceae", liniuta intai se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "- Gladiolus palustris (Gladiola)"
    96. La anexa nr. 3 punctul 3 litera b) "Plante Pteridophyta", pozitia "Ranunculaceae", liniuta a 3-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "- *Pulsatilla pratensis ssp. hungarica (Deditei)"
    97. La anexa nr. 3 punctul 3 litera b) "Plante Pteridophyta", pozitia "Apiaceae (Umbelliferae)", liniuta a 3-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    " - *Ferula sadleriana (Aerel)"
    98. La anexa nr. 4 A litera a) "Animale Vertebrate", pozitia "Pesti" se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "PESTI
    PERCIFORMES
    Percidae
    - Zingel zingel (Pietrar)
    - Gymnocephalus baloni (Ghibort de rau)
    ACIPENSERIFORMES
    Acipenseridae
    - Acipenser sturio (sip)"
    99. Titlul anexei nr. 5 B se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "SPECII DE ANIMALE DE INTERES NATIONAL
    ale caror prelevare din natura si exploatare
    fac obiectul masurilor de management"
    100. La anexa nr. 6, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "b) Modalitati de deplasare:
    - Pe cale aeriana;
    - Vehicule terestre cu motor in functiune;
    - Barci care se deplaseaza cu o viteza mai mare de 5 km pe ora. Pentru navigatia maritima, se poate autoriza, din motive de siguranta, utilizarea barcilor cu motor cu o viteza pana la 18 km/h.
    Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si padurilor informeaza Comisia Europeana cu privire la toate autorizatiile acordate."
    ART. II
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 154/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice si a Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 787 din 25 noiembrie 2008.
    ART. III
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata
Bucuresti, 7 aprilie 2011.
Legea 49/2011


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *