Legea 51/2006 republicata actualizata 2013

Legislatie actualizata din alte domenii  |  0 comentarii

Legea 51/2006 republicata si actualizata in 2013 - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice.

 CAP. I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    (1) Prezenta lege stabileste cadrul juridic si institutional unitar, obiectivele, competentele, atributiile si instrumentele specifice necesare infiintarii, organizarii, gestionarii, finantarii, exploatarii, monitorizarii si controlului furnizarii/prestarii reglementate a serviciilor comunitare de utilitati publice.
    (2) In intelesul prezentei legi, serviciile comunitare de utilitati publice, denumite in continuare servicii de utilitati publice, sunt definite ca totalitatea activitatilor reglementate prin prezenta lege si prin legi speciale, care asigura satisfacerea nevoilor esentiale de utilitate si interes public general cu caracter social ale colectivitatilor locale, cu privire la:
    a) alimentarea cu apa;
    b) canalizarea si epurarea apelor uzate:
    c) colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale;
    d) productia, transportul, distributia si furnizarea de energie termica in sistem centralizat;
    e) salubrizarea localitatilor;
    f) iluminatul public;
    g) administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si altele asemenea;
    h) transportul public local.
   (3) Prevederile prezentei legi se aplica serviciilor comunitare de utilitati publice definite la alin. (2), infiintate, organizate si furnizate/prestate la nivelul comunelor oraselor, municipiilor, judetelor, municipiului Bucuresti si, dupa caz, in conditiile legii, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara sub conducerea, coordonarea, controlul si responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale, daca prin legi speciale nu s-a stabilit altfel.
   (4) Serviciile de utilitati publice fac parte din sfera serviciilor publice de interes general si au urmatoarele particularitati:
    a) au caracter economico-social;
    b) raspund unor cerinte si necesitati de interes si utilitate publica;
    c) au caracter tehnico-edilitar;
    d) au caracter permanent si regim de functionare continuu;
    e) regimul de functionare poate avea caracteristici de monopol;
    f) presupun existenta unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate;
    g) aria de acoperire are dimensiuni locale: comunale, orasenesti, municipale sau judetene;
    h) sunt infiintate, organizate si coordonate de autoritatile administratiei publice locale;
    i) sunt organizate pe principii economice si de eficienta;
    j) pot fi furnizate/prestate de catre operatorii titulari de licenta care sunt organizati si functioneaza fie in baza reglementarilor de drept public, fie in baza reglementarilor de drept privat;
    k) sunt furnizate/prestate pe baza principiului "beneficiarul plateste";
    l) recuperarea costurilor de exploatare ori de investitie se face prin preturi si tarife reglementate sau taxe speciale.
    ART. 2
    In intelesul prezentei legi, termenii si notiunile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
    a) asociatie de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice - asociatia de dezvoltare intercomunitara definita potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand ca obiectiv infiintarea, organizarea, reglementarea, finantarea, exploatarea, monitorizarea si gestionarea in comun a serviciilor de utilitati publice furnizate/prestate pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal ori regional destinate infiintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente acestor servicii;
    b) autoritati de reglementare competente - Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, denumita in continuare A.N.R.S.C, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, denumita in continuare A.N.R.E., Autoritatea Rutiera Romana, denumita in continuare A.R.R., sau autoritatile administratiei publice locale, dupa caz;
    c) autorizatie - act tehnic si juridic emis de autoritatea de reglementare competenta, prin care se acorda unei persoane juridice permisiunea de a monta, a pune in functiune, a modifica, a repara si a exploata sisteme de repartizare a costurilor;
    d) avizare preturi si tarife - activitatea de analiza si verificare a preturilor si tarifelor, desfasurata de autoritatile de reglementare competente, cu respectarea procedurilor de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor si tarifelor, concretizata prin emiterea unui aviz de specialitate;
    e) delegarea gestiunii unui serviciu de utilitati publice - actiunea prin care o unitate administrativ-teritoriala atribuie unuia sau mai multor operatori titulari de licenta, in conditiile prezentei legi, furnizarea/prestarea unui serviciu ori a unei activitati din sfera serviciilor de utilitati publice a carui/carei raspundere o are. Delegarea gestiunii unui serviciu/unei activitati de utilitati publice implica operarea propriu-zisa a serviciului/activitatii, concesionarea sistemului de utilitati publice aferent serviciului/activitatii delegat/delegate, precum si dreptul si obligatia operatorului de a administra si exploata sistemul de utilitati publice respectiv. Delegarea gestiunii poate fi efectuata si de asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, in baza unui mandat special acordat de acestea;
    f) licenta - actul tehnic si juridic emis de autoritatea de reglementare competenta, prin care se recunosc calitatea de operator de servicii de utilitati publice intr-un domeniu reglementat, precum si capacitatea si dreptul de a furniza/presta un serviciu de utilitati publice;
    g) operator - persoana juridica de drept public sau de drept privat inregistrata in Romania, intr-un stat membru al Uniunii Europene ori in alt stat, care are competenta si capacitatea, recunoscute prin licenta emisa de autoritatea nationala de reglementare competenta din Romania, de a furniza/presta, in conditiile reglementarilor in vigoare, un serviciu sau o activitate din sfera serviciilor de utilitati publice si care asigura nemijlocit gestiunea serviciului/activitatii, precum si administrarea, functionarea si exploatarea sistemului de utilitati publice aferent acestuia/acesteia;
    h) operator regional - operatorul societate reglementata de Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si oompletarile ulterioare, cu capital social integral al unora sau al tuturor unitatilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociatii de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice. Operatorul regional asigura furnizarea/prestarea serviciului/activitatii de utilitati publice pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale asociate, administrarea, functionarea si exploatarea sistemelor de utilitati publice aferente acestora, precum si implementarea programelor de investitii publice de interes zonal ori regional destinate infiintarii, modernizarii si/sau, dupa caz, dezvoltarii infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activitati, realizate in comun in cadrul asociatiei. Operatorul regional se infiinteaza in baza hotararilor adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociatii de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, inclusiv prin modificarea actelor constitutive ale operatorilor existenti subordonati autoritatilor administratiei publice locale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorul regional este asimilat organismelor prestatoare de servicii publice prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
    i) utilizatori - persoane fizice sau juridice care beneficiaza, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilitati publice, in conditiile legii;
    j) sistem de utilitati publice - ansamblul bunurilor mobile si imobile, dobandite potrivit legii, constand din terenuri, cladiri, constructii si instalatii tehnologice, echipamente si dotari functionale, specific unui serviciu de utilitati publice, prin ale carui exploatare si functionare se asigura furnizarea/prestarea serviciului;
    k) infrastructura tehnico-edilitara - ansamblul sistemelor de utilitati publice destinate furnizarii/prestarii serviciilor de utilitati publice; infrastructura tehnico-edilitara apartine domeniului public ori privat al unitatilor administrativ-teritoriale si este supusa regimului juridic al proprietatii publice sau private, potrivit legii;
    l) domeniu public - totalitatea bunurilor mobile si imobile dobandite potrivit legii, aflate in proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale, care, potrivit legii ori prin natura lor, sunt de folosinta sau interes public local ori judetean, declarate ca atare prin hotarare a consiliilor locale sau a consiliilor judetene si care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz ori de interes public national;
    m) domeniu privat - totalitatea bunurilor mobile si imobile, altele decat cele prevazute la lit. l), intrate in proprietatea unitatilor administrativ-teritoriale prin modalitatile prevazute de lege;
    n) monopol in domeniul serviciilor de utilitati publice - situatie de piata caracteristica unor servicii de utilitati publice care, pe o arie teritoriala delimitata, pot fi furnizate/prestate numai de un singur operator;
    o) stabilirea preturilor si tarifelor - procedura de analiza a calculatiei preturilor si tarifelor, elaborata si aprobata de autoritatile de reglementare competente, prin care se stabilesc structura si nivelurile preturilor si tarifelor, dupa caz, pentru serviciile de utilitati publice;
    p) ajustarea preturilor si tarifelor - procedura de analiza a nivelului preturilor si tarifelor existente, elaborata si aprobata de autoritatile de reglementare competente, prin care se asigura corelarea nivelului preturilor si tarifelor stabilite anterior cu evolutia generala a preturilor si tarifelor din economie;
    r) modificarea preturilor si tarifelor - procedura de analiza a structurii si nivelului preturilor si tarifelor existente, elaborata si aprobata de autoritatile de reglementare competente, aplicabila in situatiile cand intervin schimbari in structura costurilor care conduc la recalcularea preturilor si tarifelor;
    s) activitate din sfera serviciilor de utilitati publice, denumita in continuare activitate - componenta functionala distincta a lantului tehnologic specific unui serviciu de utilitati publice.
    ART. 3
    (1) Serviciile de utilitati publice sunt in responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale sau, dupa caz, a asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, mandatate prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilitati publice se infiinteaza, se organizeaza si se gestioneaza cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotararilor adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, in functie de gradul de urbanizare, de importanta economico-sociala a localitatilor, de marimea si de gradul de dezvoltare ale acestora si in raport cu infrastructura tehnico-edilitara existenta.
    (2) In organizarea, functionarea si dezvoltarea serviciilor de utilitati publice interesul general al comunitatilor locale este prioritar. Prevederile prezentei legi vizeaza satisfacerea cat mai completa a cerintelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, intarirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunitatilor locale, precum si dezvoltarea durabila a unitatilor administrativ-teritoriale.
    (3) Detalierea infiintarii, organizarii, dezvoltarii, finantarii, functionarii si gestionarii fiecarui serviciu de utilitati publice se face prin legi speciale, prin norme si reglementari sectoriale adoptate prin hotarari ale Guvernului si prin ordine ale autoritatilor de reglementare competente.
    (4) Serviciile de utilitati publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali definiti potrivit art. 2 lit g), respectiv lit. h). Operatorii pot avea urmatorul statut:
    a) compartimente functionale fara personalitate juridica, organizate in structura aparatului de specialitate al primarului sau, dupa caz, al consiliilor judetene;
    b) servicii publice de interes local sau, dupa caz, judetean, fara personalitate juridica, infiintate si organizate prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale respective;
    c) servicii publice de interes local sau, dupa caz, judetean, cu personalitate juridica, infiintate si organizate prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale respective;
    d) societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu capital social integral al unitatilor administrativ-teritoriale respective;
    e) societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu capital social privat;
    f) societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu capital social mixt.
    ART. 4
    (1) Sistemele de utilitati publice sunt parte componenta a infrastructurii tehnico-edilitare a unitatilor administrativ-teritoriale, sunt bunuri de interes si folosinta publica si apartin, prin natura lor sau potrivit legii, domeniului public ori privat al unitatilor administrativ-teritoriale, fiind supuse regimului juridic al proprietatii publice sau private a acestora, dupa caz.
    (2) Daca amplasarea si realizarea componentelor sistemelor de utilitati publice, respectiv dezvoltarea celor existente, impun ocuparea definitiva a unor terenuri sau dezafectarea unor cladiri, altele decat cele apartinand domeniului public ori privat al unitatilor administrativ-teritoriale, acestea vor fi trecute in proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale prin procedurile prevazute de lege.
    (3) Pentru asigurarea protectiei si functionarii normale a sistemelor de utilitati publice, precum si pentru evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului, se instituie zone de protectie si de siguranta a acestora, in conformitate cu normele tehnice elaborate de autoritatile competente.
    (4) Lucrarile de infiintare, dezvoltare, reabilitare si retehnologizare a sistemelor de utilitati publice, precum si lucrarile de revizii, reparatii si remediere a avariilor sunt lucrari de utilitate publica.
    ART. 5
    (1) In vederea identificarii, inregistrarii, descrierii si reprezentarii pe harti si planuri cadastrale, precum si in documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului, sistemele de utilitati publice se evidentiaza si se inventariaza in cadastrele imobiliar-edilitare organizate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, conform legii.
    (2) Operatorii furnizori/prestatori de servicii de utilitati publice, indiferent de modul de organizare, de forma de proprietate, natura capitalului sau tara de origine, au dreptul de servitute legala asupra sistemelor de utilitati publice destinate realizarii serviciilor.
    ART. 6
    Serviciile de utilitati publice se organizeaza si se administreaza cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind administratia publica locala, descentralizarea administrativa si financiara, dezvoltarea regionala, finantele publice locale si cu respectarea principilor:
    a) autonomiei locale;
    b) descentralizarii serviciilor publice;
    c) subsidiaritatii si proportionalitatii;
    d) responsabilitatii si legalitatii;
    e) asocierii intercomunitare;
    f) dezvoltarii durabile si corelarii cerintelor cu resursele;
    g) protectiei si conservarii mediului natural si construit;
    h) asigurarii igienei si sanatatii populatiei;
    i) administrarii eficiente e bunurilor din proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale;
    j) participarii si consultarii cetatenilor;
    k) liberului acces la informatiile privind serviciile publice.
    ART. 7
    (1) Serviciile de utilitati publice sunt supuse regimului juridic al serviciilor publice de interes general, fiindu-le aplicabile obligatiile de serviciu public definite potrivit urmatoarelor exigente/cerinte fundamentate, si anume:
    a) universalitate:
    b) continuitate din punct de vedere calitativ si cantitativ, in conditii contractuale reglementate;
    c) adaptabilitate la cerintele utilizatorilor si gestiune pe termen lung;
    d) accesibilitate egala si nediscriminatorie la serviciul public, in conditii contractuale reglementate;
    e) transparenta decizionala si protectia utilizatorilor.
    (2) Organizarea, exploatarea si gestionarea serviciilor de utilitati publice trebuie sa asigure:
    a) satisfacerea cerintelor cantitative si calitative ale utilizatorilor, corespunzator prevederilor contractuale;
    b) sanatatea populatiei si calitatea vietii;
    c) protectia economica, juridica si sociala a utilizatorilor;
    d) functionarea optima, in conditii de siguranta a persoanelor si a serviciului, de rentabilitate si eficienta economica a constructiilor, instalatiilor, echipamentelor si dotarilor corespunzator parametrilor tehnologici proiectati si in conformitate cu caietele de sarcini, cu instructiunile de exploatare si cu regulamentele serviciilor;
    e) introducerea unor metode moderne de management;
    f) introducerea unor metode moderne de elaborare si implementare a strategiilor, politicilor, programelor si/sau proiectelor din sfera serviciilor de utilitati publice;
    g) dezvoltarea durabila, protejarea si valorificarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale si protectia si conservarea mediului, in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare;
    h) informarea si consultarea comunitatilor locale beneficiare ale acestor servicii;
    i) respectarea principiilor economiei de piata, asigurarea unui mediu concurential, restrangerea si reglementarea ariilor de monopol.

    CAP. II
    Autoritati si competente

    SECTIUNEA 1
    Autoritatile administratiei publice local (solicita textul integral la pagina de contact) !


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *