Metodologie Bacalaureat 2013 sectii bilingve

Legislatie educatie  |  0 comentarii

Ordin 5756/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole publicat in M Of 764/2012. Emitent: Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului.
In temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) si ale art. 94 alin. (2) din Legea educatiei nationale 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Acordului dintre Ministerul Educatiei si Cercetarii din Romania si Ministerul Educatiei si Stiintei din Regatul Spaniei cu privire la infiintarea si functionarea sectiilor bilingve romano-spaniole in liceele din Romania si la organizarea examenului de bacalaureat in aceste licee, semnat la Bucuresti la 26 martie 2007, aprobat prin Hotararea Guvernului 997/2007,
    in baza prevederilor art. 22 alin. (6) din Hotararea Guvernului 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aproba Metodologia de organizare si desfasurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, sustinute de absolventii sectiilor bilingve romano-spaniole, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    Metodologia prevazuta la art. 1 se aplica incepand cu anul scolar 2012-2013.
    ART. 3
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului 5218/2010 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat sustinute de absolventii sectiilor bilingve romano-spaniole, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, 695 din 18 octombrie 2010, se abroga.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. 5
    Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Centrul National de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare si conducerile unitatilor de invatamant implicate duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
                                 
Metodologie de organizare si desfasurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, sustinute de absolventii sectiilor bilingve romano-spaniole

    I. Dispozitii generale
    ART. 1
    Prezenta metodologie se refera la absolventii sectiilor bilingve romano-spaniole, organizate in conformitate cu prevederile Acordului dintre Ministerul Educatiei si Cercetarii din Romania si Ministerul Educatiei si Stiintei din Regatul Spaniei cu privire la infiintarea si functionarea sectiilor bilingve romano-spaniole in liceele din Romania si la organizarea examenului de bacalaureat in aceste licee, semnat la Bucuresti la 26 martie 2007, aprobat prin Hotararea Guvernului 997/2007 (Acord), denumite in continuare sectii bilingve romano-spaniole.
    ART. 2
    (1) Absolventii sectiilor bilingve romano-spaniole au dreptul sa obtina, pe langa diploma romana de bacalaureat national, si diploma spaniola de bacalaureat.
    (2) Pentru obtinerea diplomei spaniole de bacalaureat, absolventii sectiilor bilingve romano-spaniole trebuie sa sustina si sa promoveze probele prevazute de reglementarile in vigoare pentru examenul de bacalaureat romanesc si sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sustin proba de evaluare a competentelor lingvistice intro limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal la limba spaniola;
    b) sustin o proba suplimentara de cultura spaniola;
    c) indeplinesc, pentru probele mentionate la lit. a) si b), conditiile prevazute de prezenta metodologie.
    ART. 3
    (1) Comisiile de bacalaureat care evalueaza si examineaza absolventii sectiilor bilingve romano-spaniole sunt organizate in conformitate cu reglementarile in vigoare pentru bacalaureatul romanesc, respectand prevederile specifice Acordului:
    a) presedintele comisiei din centrul de examen este ales, de regula, dintre cadrele didactice cunoscatoare ale limbii spaniole;
    b) din comisii fac parte 2 reprezentanti ai Ministerului Educatiei, Culturii si Sportului din Regatul Spaniei, din care unul este numit vicepresedinte de comisie pentru probele care se desfasoara in limba spaniola.
    (2) Reprezentantii Ministerului Educatiei, Culturii si Sportului din Regatul Spaniei participa, cu drept de notare, la probele specifice ale bacalaureatului sustinute de absolventii sectiilor bilingve romano-spaniole.
    (3) Pentru a permite participarea celor 2 reprezentanti ai Ministerului Educatiei, Culturii si Sportului din Regatul Spaniei la proba de evaluare a competentei lingvistice in limba spaniola, Comisia Nationala de Bacalaureat poate stabili un calendar specific al probei orale din cadrul probei de evaluare a competentei lingvistice in limba spaniola pentru candidatii proveniti de la sectiile bilingve romano-spaniole.

    II. Proba de evaluare a competentelor lingvistice in limba spaniola
    ART. 4
    (1) Proba de evaluare a competentelor lingvistice in limba spaniola se desfasoara in conformitate cu metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat, aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, respectand prevederile specifice mentionate in prezenta metodologie.
    (2) Proba de evaluare a competentelor lingvistice in limba spaniola se desfasoara in perioada prevazuta in calendarul examenului de bacalaureat pentru evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala - proba C.
    (3) Proba de evaluare a competentelor lingvistice in limba spaniola este organizata de comisia de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale din unitatea de invatamant liceal.
    ART. 5
    Evaluarea competentelor lingvistice in limba spaniola se face prin 3 tipuri de probe:
    a) proba scrisa, cu durata de 120 de minute;
    b) proba orala, cu durata de 10-15 minute;
    c) proba de intelegere a textului audiat, cu durata de 20 de minute.
    ART. 6
    (1) Subiectele pentru cele 3 tipuri de probe sunt elaborate de Centrul National de Evaluare si Examinare, in colaborare cu reprezentantii Ministerului Educatiei, Culturii si Sportului din Regatul Spaniei.
    (2) Subiectele pentru proba scrisa sunt specifice absolventilor sectiilor bilingve romano-spaniole si evalueaza atat competenta lingvistica, cat si cunostintele de literatura spaniola.
    ART. 7
    (1) Proba de evaluare a competentelor lingvistice in limba spaniola, sustinuta de absolventii sectiilor bilingve romano-spaniole, in conformitate cu prevederile prezentei metodologii, reprezinta pentru acesti elevi proba de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal, prevazuta de metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat - proba C.
    (2) In urma sustinerii probei de evaluare a competentelor lingvistice in limba spaniola se obtine un certificat de competenta in care se mentioneaza nivelul de competenta lingvistica in limba spaniola, in conformitate cu Cadrul european comun de referinta pentru limbi.
    (3) In urma promovarii examenului de bacalaureat, nivelul de competenta lingvistica in limba spaniola, mentionat la alin. (2), se trece pe diploma de bacalaureat romaneasca, in conformitate cu metodologia de organizare si desfasurare a examenului.
    ART. 8
    (1) Candidatilor care doresc sa obtina si diploma spaniola de bacalaureat li se acorda si note la proba de evaluare a competentei lingvistice in limba spaniola.
    (2) Notarea candidatilor mentionati la alin. (1) se face atat de cei 2 evaluatori romani, cat si de cei 2 reprezentanti ai Ministerului Educatiei, Culturii si Sportului din Regatul Spaniei.
    (3) Nota finala a candidatului la proba de evaluare a competentelor lingvistice in limba spaniola este media aritmetica a notelor celor 4 evaluatori, calculata cu doua zecimale, fara rotunjire.

    III. Proba de cultura spaniola
    ART. 9
    (1) Proba de cultura spaniola este proba scrisa si se sustine in perioada prevazuta de calendarul examenului de bacalaureat pentru proba scrisa la limba si literatura materna - proba B.
    (2) Proba scrisa de cultura spaniola este organizata de comisia de bacalaureat din centrul de examen la care este arondata unitatea de invatamant liceal.
    (3) Un candidat care nu a obtinut cel putin nivelul B2 la proba de evaluare a competentelor lingvistice in limba spaniola nu poate participa la proba scrisa de cultura spaniola.
    ART. 10
    (1) Proba de cultura spaniola se sustine in limba spaniola, cu subiecte din Istoria Spaniei, Geografia Spaniei si Istoria culturii si civilizatiei spaniole.
    (2) Subiectele pentru proba specifica de cultura spaniola sunt elaborate de Centrul National de Evaluare si Examinare, in colaborare cu reprezentantii Ministerului Educatiei, Culturii si Sportului din Regatul Spaniei, in conformitate cu programa scolara aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si inovarii 4.354/2009 privind desfasurarea bacalaureatului bilingv spaniol sustinut de elevii de la sectiile bilingve spaniole.
    ART. 11
    (1) Proba scrisa de cultura spaniola este evaluata atat de cei 2 evaluatori romani, cat si de cei 2 reprezentanti ai Ministerului Educatiei, Culturii si Sportului din Regatul Spaniei.
    (2) Nota finala a candidatului la proba scrisa de cultura spaniola este media aritmetica a notelor celor 4 evaluatori, calculata cu doua zecimale, fara rotunjire.
    (3) Nota obtinuta la proba scrisa de cultura spaniola nu intra in calculul mediei generale a examenului de bacalaureat romanesc si nu se trece pe diploma de bacalaureat romaneasca.

    IV. Dispozitii finale
    ART. 12
    (1) Pentru obtinerea diplomei spaniole de bacalaureat, candidatii de la sectiile bilingve romano-spaniole care au sustinut probele specifice trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa obtina la proba de evaluare a competentelor lingvistice in limba spaniola cel putin nivelul B2, stabilit conform Cadrului european comun de referinta pentru limbi;
    b) sa obtina, in baza rezultatelor obtinute la probele mentionate la art. 2 alin. (2), evaluarea scrisa pozitiva a celor 2 reprezentanti spanioli care fac parte din comisia de bacalaureat.
    (2) Evaluarea scrisa pozitiva, mentionata la alin. (1), este consemnata intr-un certificat, al carui model este prevazut in anexa II la Acord.
    (3) Certificatul mentionat la alin. (2) permite solicitarea eliberarii diplomei spaniole de bacalaureat, in conformitate cu prevederile Acordului.
    ART. 13
    In situatia in care un absolvent al sectiilor bilingve romano-spaniole este declarat admis la examenul de bacalaureat, conform prevederilor metodologiei de organizare si desfasurare a bacalaureatului in vigoare in Romania, dar nu indeplineste una sau ambele conditii mentionate la art. 12 alin. (1), acesta obtine diploma romana de bacalaureat, dar nu si diploma spaniola de bacalaureat.
    ART. 14
    In situatia in care un absolvent al sectiilor bilingve romano-spaniole este declarat respins la examenul de bacalaureat, conform prevederilor metodologiei de organizare si desfasurare a bacalaureatului in vigoare in Romania, acesta nu poate obtine diploma spaniola de bacalaureat, chiar daca indeplineste conditiile mentionate la art. 12 alin. (1).
    ART. 15
    Nu se admit contestatii la probele specifice ale examenului de bacalaureat bilingv spaniol.
    ART. 16
    (1) Comisiile de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti transmit Comisiei Nationale de Bacalaureat, in termen de 10 zile de la incheierea sesiunii respective a examenului, un raport separat referitor la organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat pentru clasele bilingve romano-spaniole.
    (2) Raportul mentionat la alin. (1) contine in anexa lista nominala a elevilor participanti la probele specifice ale bacalaureatului bilingv spaniol si rezultatele obtinute de acestia la examenul de bacalaureat, inclusiv la probele specifice ale acestuia: situatia promovarii examenului de bacalaureat romanesc, rezultatul evaluarii probei de evaluare a competentelor lingvistice in limba spaniola, nota la proba scrisa de cultura spaniola, rezultatul participarii la examenul de bacalaureat bilingv spaniol (admis/respins).
    (3) Comisia Nationala de Bacalaureat transmite o copie a rapoartelor mentionate la alin. (1) Ambasadei Spaniei la Bucuresti.
    ART. 17
    Respectarea intocmai a metodologiei de organizare si desfasurare a probelor specifice din cadrul bacalaureatului bilingv spaniol este obligatorie pentru toate persoanele implicate in aceasta activitate.

Vezi si informatiile din sectiunea Bacalaureat 2013.


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *