Norme Metodologice legea 263/2010 legea pensiilor

Legislatia muncii  |  0 comentarii

Norme Metodologice legea 263/2010 legea pensiilor. Potrivit art 177 din Legea pensiilor aplicarea prevederilor referitoare la baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale respectiv la majorarea drepturilor salariale şi a veniturilor asigurate, astfel încât contribuţia de asigurări sociale suportată de asiguraţii prevăzuţi la alin. (1) să nu conducă la diminuarea venitului net al acestora, se va face pe baza normelor metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului până la data intrării în vigoare a prezentei legi.  In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 183 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ART. 1
    Se aproba Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    ART. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
                              
Bucuresti, 20 martie 2011.
Hotararea Guvernului 257/2011


Norme de aplicare a prevederilor Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

    CAP. I
    Declaratia nominala de asigurare, contractul de asigurare sociala, declaratia individuala de asigurare si contributia de asigurari sociale

    ART. 1
    Asigurarea evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat se realizeaza pe baza declaratiei nominale de asigurare, potrivit modelului aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a "Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate".
    ART. 2
    Declaratia nominala de asigurare se completeaza si se depune de persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator sau entitati asimilate angajatorului, prevazute la art. 296^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, carora le revin, potrivit legislatiei in vigoare, obligatii de plata privind impozitul pe venitul din salarii, precum si cele privind bugetul asigurarilor sociale de stat.
    ART. 3
    Declaratia nominala de asigurare se depune lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributiile, la organul fiscal competent, potrivit prevederilor art. 296^19 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 4
    (1) Obligatia de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat consta in plata contributiei de asigurari sociale.
    (2) Cotele contributiei individuale de asigurari sociale, a celei datorate de angajator, baza de calcul a acestora, termenele de plata si celelalte aspecte privind contributiile de asigurari sociale sunt reglementate in titlul IX^2 "Contributii sociale obligatorii" din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 5
    Declaratia nominala de asigurare constituie documentul pe baza caruia casele teritoriale de pensii, respectiv casele de pensii sectoriale competente stabilesc stagiul de cotizare in sistemul public de pensii si determina punctajul lunar al asiguratului, utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.
    ART. 6
    (1) In situatiile in care, pentru anumite perioade de dupa data de 31 martie 2001, stagiul de cotizare in sistemul public de pensii, respectiv veniturile asigurate pe baza carora se determina punctajul lunar, nu pot fi dovedite prin declaratia nominala de asigurare, persoana in cauza poate prezenta casei teritoriale/sectoriale de pensii competente alte documente doveditoare, intocmite in conditiile legii.
    (2) Documentele doveditoare pot fi:
    a) carnetul de munca, cu inregistrarile efectuate potrivit normelor legale, in original;
    b) certificate cu informatii extrase din registrele generale de evidenta a salariatilor depuse de angajatori potrivit art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) certificate/adeverinte eliberate in conditiile legii de Arhivele Nationale sau de catre detinatorii legali ai arhivelor fostilor angajatori;
    d) hotarari judecatoresti prin care se reconstituie elementele necesare stabilirii drepturilor de pensie.
    (3) Documentele prevazute in alin. (2) se prezinta in copie certificata sau in original, dupa caz.
    (4) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica numai in situatiile in care se dovedeste ca angajatorul se afla in imposibilitatea de a intocmi si de a depune declaratia nominala de asigurare.
    ART. 7
    (1) In sistemul public de pensii se pot asigura, pe baza de contract de asigurare sociala, avocatii, personalul clerical si cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, cu sisteme proprii de asigurari sociale si pensii, neintegrate in sistemul public, precum si orice alta persoana care doreste sa se asigure in sistemul public de pensii.
    (2) Se pot asigura in sistemul public de pensii, pe baza de contract de asigurare sociala, si persoanele care, asigurate fiind in temeiul art. 6 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, denumita in continuare lege, doresc sa isi completeze venitul asigurat pana la plafonul prevazut de lege.
    ART. 8
    (1) Contractul de asigurare sociala se incheie intre persoana interesata sau, dupa caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procura speciala si casa teritoriala de pensii competenta, denumita, in continuare, asigurator, in functie de domiciliul sau resedinta persoanei interesate ori, dupa caz, a tutorelui, curatorului sau mandatarului.
    (2) Contractul de asigurare sociala se incheie in forma scrisa si produce efecte de la data inregistrarii la asigurator.
    ART. 9
    (1) Venitul asigurat inscris in contractul de asigurare sociala, la care se datoreaza contributia de asigurari sociale, este stabilit de persoana interesata, cu respectarea prevederilor legale.
    (2) Venitul asigurat poate fi modificat din initiativa asiguratului, in conditiile legii, prin incheierea unui act aditional la contractul de asigurare sociala.
    (3) Actul aditional la contractul de asigurare sociala produce efecte pentru viitor cel mai devreme de la data inregistrarii acestuia la asigurator si are acelasi regim juridic ca si contractul de asigurare sociala.
    ART. 10
    La incheierea contractului de asigurare sociala se prezinta asiguratorului urmatoarele documente:
    a) actul de identitate, certificarea pentru conformitate a copiei facandu-se de catre asigurator;
    b) actul de identitate al reprezentantului, precum si actul care atesta calitatea acestuia, dupa caz.
    ART. 11
    In situatia nerespectarii termenului de plata a contributiei, prevazut la art. 27, in cursul derularii contractului de asigurare sociala, se calculeaza dobanzi si penalitati de intarziere aferente.
    ART. 12
    Constatarea rezilierii contractului de asigurare sociala se face prin decizie a asiguratorului.
    ART. 13
    In sistemul public de pensii sunt obligate sa depuna declaratie individuala de asigurare persoanele care realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si care se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV din lege.
    ART. 14
    (1) Persoanele care sunt asigurate in sistemul public de pensii in conditiile prevazute de instrumentele juridice cu caracter international la care Romania este parte, avand angajator nerezident in Romania, isi pot asuma obligatiile respectivului angajator, in numele acestuia, in ceea ce priveste plata contributiilor, fiind asimilate, in acest sens, asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV lit. e) din lege.
    (2) Persoanele care nu au domiciliul sau resedinta in Romania si care in temeiul instrumentelor juridice cu caracter international la care Romania este parte au obligatia de a se asigura in sistemul public de pensii, nefiind intr-o relatie dependenta cu un angajator rezident in Romania, depun declaratie individuala de asigurare.
    ART. 15
    (1) Declaratia individuala de asigurare se depune personal la casa teritoriala de pensii competenta, in functie de domiciliul sau resedinta persoanei.
    (2) Nedepunerea declaratiei individuale de asigurare constituie, potrivit prevederilor art. 144 lit. b) din lege, contraventie si se sanctioneaza conform legii.
    (3) Declaratia individuala de asigurare prevazuta la art. 14 alin. (2) se depune la casa teritoriala de pensii competenta, in functie de locul de desfasurare a activitatii.
    ART. 16
    La depunerea declaratiei individuale de asigurare persoana obligata sa se asigure prezinta asiguratorului, dupa caz, urmatoarele documente:
    a) actul de identitate, in original si in copie, certificarea pentru conformitate a copiei facandu-se de catre asigurator;
    b) copie a contractului de administrare ori de management, in cazul administratorilor sau managerilor care au incheiat contract de administrare ori de management;
    c) copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului, copii ale declaratiilor fiscale depuse in cazul membrilor intreprinderii individuale si ai intreprinderii familiale;
    d) copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului, copii ale declaratiilor fiscale depuse in cazul persoanelor fizice autorizate sa desfasoare activitati economice;
    e) copie a contractului individual de munca sau a altui document din care rezulta desfasurarea activitatii, incheiat cu societatea angajatoare, in cazul persoanelor angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;
    f) copie a contractului, a acordului sau a altui document din care rezulta desfasurarea activitatii, incheiat cu societatea angajatoare, in cazul altor persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale.
    ART. 17
    (1) In situatia in care pe parcursul derularii asigurarii in baza declaratiei individuale de asigurare se face dovada ca intr-un an calendaristic nu se realizeaza venituri la nivelul prevazut de lege, declaratia se suspenda la cererea asiguratului sau din initiativa casei teritoriale de pensii.
    (2) In situatia in care declaratia individuala de asigurare se suspenda din initiativa casei teritoriale de pensii, aceasta va notifica asiguratul, cu indicarea perioadei pentru care s-a produs suspendarea.
    (3) Constatarea nerealizarii veniturilor se face pe baza documentelor fiscale prevazute de legislatia in materie, a adeverintelor eliberate de organele fiscale competente sau, dupa caz, pe baza datelor furnizate caselor teritoriale de pensii de catre organele fiscale.
    (4) In perioada de suspendare prevazuta la alin. (1) nu se datoreaza contributia de asigurari sociale si perioada respectiva nu constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii.
   

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *