Norme aplicare Legea 165/2013

Legislatie actualizata din alte domenii  |  0 comentarii

Hotărârea Guvernului 401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

Norme de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania.

    CAP. I
    Comisia locala pentru inventarierea terenurilor

    SECTIUNEA 1
    Procedura de constituire

    ART. 1
    (1) Comisia locala pentru inventarierea terenurilor, denumita in continuare Comisia locala pentru inventariere, se constituie prin ordin al prefectului.
    (2) Comisia locala pentru inventariere se compune din:
    a) un reprezentant al institutiei prefectului, care are si calitatea de presedinte;
    b) primarul comunei/orasului/municipiului;
    c) secretarul comunei/orasului/municipiului;
    d) un specialist in masuratori topografice si in identificarea tarlalelor si parcelelor din cadrul unitatii administrativ-teritoriale (specialist cadastru, inginer topograf, inginer agricol, subinginer agricol, referent agricol);
    e) un reprezentant al oficiului teritorial de cadastru si publicitate imobiliara.
    (3) In functie de specificul localitatii, Comisia locala pentru inventariere se completeaza cu urmatoarele persoane:
    a) un reprezentant al Agentiei Domeniilor Statului;
    b) un reprezentant al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti";
    c) un reprezentant al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva;
    d) un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura.
    (4) Specificul localitatii se stabileste de autoritatile si institutiile publice care au in administrare terenuri aflate in proprietatea publica sau privata a statului.
    (5) Persoanele prevazute la alin. (2) lit. a), d) si e), precum si cele prevazute la alin. (3) sunt desemnate, in conditiile legii, de catre conducatorii institutiilor pe care le reprezinta.
    (6) Unitatile administrativ-teritoriale care, la data intrarii in vigoare a prezentelor norme, nu au incadrat un specialist conform alin. (2) lit. d) sau nu au in derulare un contract de prestari servicii avand ca obiect activitati specifice acestuia pot contracta servicii cu alti specialisti, plata urmand a se realiza in conditiile legii.
    (7) Prin specialist in masuratori topografice si in identificarea tarlalelor si parcelelor se intelege persoana autorizata de Agentia Nationala pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara sa efectueze si sa verifice lucrari in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei.
    (8) Prefectul dispune, in conditiile legii, masuri pentru asigurarea personalului necesar reprezentarii institutiei prefectului in comisia constituita potrivit art. 5 din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania.
    (9) Persoanele desemnate de catre institutia prefectului pot avea calitatea de membru in mai multe comisii locale pentru inventariere.

    SECTIUNEA a 2-a
    Modul de functionare

    ART. 2
    Comisia locala pentru inventariere se intruneste in termen de 10 zile de la emiterea ordinului prefectului si isi stabileste programul si modul de lucru.
    ART. 3
    Lucrarile Comisiei locale pentru inventariere se desfasoara in prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul de membri, iar rezultatul dezbaterilor se consemneaza intr-un proces-verbal de sedinta.
    ART. 4
    Comisia locala pentru inventariere intocmeste si transmite lunar prefectului un raport cuprinzand stadiul lucrarilor si problemele intampinate.
    ART. 5
    La lucrarile Comisiei locale pentru inventariere pot fi invitate si alte persoane care pot aduce lamuriri in procesul de inventariere a terenurilor.

    SECTIUNEA a 3-a
    Atributiile Comisiei locale pentru inventariere

    ART. 6
    (1) Comisia locala pentru inventariere are urmatoarele atributii:
    a) identifica izlazurile comunale si celelalte terenuri agricole si forestiere aflate in domeniul public sau privat al unitatii administrativ-teritoriale care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate;
    b) solicita autoritatilor si institutiilor publice care au in administrare terenuri aflate in proprietatea publica sau privata a statului datele necesare completarii anexelor nr. 1-9;
    c) intocmeste situatia disponibilului de teren pe sectoare cadastrale;
    d) centralizeaza si gestioneaza toate datele si informatiile tehnice puse la dispozitie;
    e) ia masuri pentru asigurarea integralitatii si corectitudinii transpunerii in format digital, pe ortofotoplan, a limitelor terenurilor inventariate sub forma unor polilinii inchise, in sistem national de proiectie, in format .dxf;
    f) propune prefectului sanctionarea persoanelor care se fac vinovate de impiedicarea in orice mod a activitatii comisiei, conform art. 36 din Legea nr. 165/2013;
    g) sesizeaza organele competente in situatia in care, in procesul de inventariere, se constata existenta unor titluri de proprietate emise cu incalcarea dispozitiilor legale;
    h) intocmeste anexele nr. 1-8.
    (2) Membrii Comisiei locale pentru inventariere au urmatoarele atributii specifice:
    1. reprezentantul institutiei prefectului convoaca in sedinte de lucru comisia, ori de cate ori este nevoie, astfel incat procesul de inventariere sa se realizeze in termenul stabilit de Legea nr. 165/2013;
    2. primarul unitatii administrativ-teritoriale asigura logistica si spatiile de lucru necesare desfasurarii activitatii Comisiei locale pentru inventariere;
    3. secretarul unitatii administrativ-teritoriale:
    a) pune la dispozitie anexele si hotararile comisiei judetene de fond funciar sau, dupa caz, ale Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti privind suprafetele validate, in care evidentiaza pozitiile/suprafetele pentru care au fost eliberate titluri de proprietate, adeverinte de proprietate, procese-verbale de punere in posesie, precum si pozitiile/suprafetele pentru care urmeaza sa fie eliberate titluri de proprietate;
    b) pune la dispozitie inventarele actualizate ale bunurilor din domeniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale, inclusiv situatia izlazurilor comunale;
    4. specialistii in masuratori topografice si in identificarea tarlalelor si parcelelor transpun, in format digital, pe ortofotoplan, limitele terenurilor inventariate sub forma unor polilinii inchise, in sistem national de proiectie, in format .dxf;
    5. reprezentantul oficiului teritorial de cadastru si publicitate imobiliara:
    a) indruma din punct de vedere tehnic Comisia locala pentru inventariere;
    b) pune la dispozitia Comisiei locale pentru inventariere urmatoarele produse cartografice in format digital:
    (i) ortofotoplan aferent teritoriului administrativ, fisiere de tip .ecw sau .tif georeferentiat cu reprezentarea limitelor administrative-teritoriale ramase definitive in baza Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    (ii) reprezentarea sectoarelor cadastrale in format vectorial in fisier de tip .dxf, stabilite in conformitate cu dispozitiile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    (iii) fisier de tip .xls cuprinzand denumirea si codul SIRUTA al unitatii administrativ-teritoriale, numarul si suprafata aferenta fiecarui sector cadastral;
    c) asigura accesul la aplicatia informatica de evidenta a titlurilor de proprietate prin utilizator si parola.
    (3) Membrii Comisiei locale pentru inventariere desfasoara orice alte activitati necesare pentru realizarea atributiilor acesteia.
    ART. 7
    (1) Agentia Domeniilor Statului, Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" si Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura au obligatia sa puna la dispozitia Comisiei locale pentru inventariere limitele tuturor terenurilor pe care le administreaza, identificate sub forma unor polilinii inchise, in sistem national de proiectie, in format .dxf., astfel incat Comisia locala pentru inventariere sa poata transpune aceste limite pe planul de ansamblu.
    (2) Regia Nationala a Padurilor - Romsilva are obligatia sa transmita Comisiei locale pentru inventariere situatia terenurilor forestiere din proprietatea statului, pe care le administreaza, si conturul acestora evidentiat pe harti amenajistice la scara de 1:5000 sau 1: 10000, scanate in formatul .tif/.jpg.
    ART. 8
    Autoritatile si institutiile publice au obligatia de a furniza Comisiei locale pentru inventariere toate informatiile de care dispun cu privire la suprafetele de terenuri care fac obiectul inventarierii.

    CAP. II
    Intocmirea situatiei terenurilor

    ART. 9
    (1) In termen de 180 de zile de la data constituirii, Comisia locala pentru inventariere intocmeste situatia terenurilor care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate.
    (2) Situatia prevazuta la alin. (1) se intocmeste pe baza formularelor prevazute in anexele nr. 1-9, care au urmatorul cuprins:
    a) Anexa nr. 1 - rezerva comisiei locale;
    b) Anexa nr. 2 - terenurile agricole de pe raza unitatii administrativ-teritoriale, aflate in proprietatea publica si privata a statului, cu sau fara investitii, si in administrarea unor autoritati si institutii publice;
    c) Anexa nr. 3 - terenurile forestiere aflate in proprietatea statului;
    d) Anexa nr. 4 - terenurile agricole administrate de institute si statiuni de cercetare, cu sau fara investitii;
    e) Anexa nr. 5 - terenurile ocupate de izlazuri;
    f) Anexa nr. 6 - alte terenuri identificate ca disponibile in vederea restituirii.
    (3) In baza anexelor prevazute la alin. (2) se intocmesc urmatoarele situatii centralizatoare:
    a) Anexa nr. 7 - terenurile agricole si forestiere care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate;
    b) Anexa nr. 8 - terenurile agricole, cu sau fara investitii, aflate in proprietatea publica si privata a statului si in administrarea unor autoritati, institutii publice, institute si statiuni de cercetare;
    c) Anexa nr. 9 - anexa grafica cu reprezentarea categoriilor de suprafete prevazute la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 165/2013.
    ART. 10
    (1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme, autoritatile si institutiile publice, precum si institutele si statiunile de cercetare care administreaza terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale transmit Comisiei locale pentru inventariere datele necesare completarii anexelor.
    (2) Datele necesare completarii anexelor se transmit insotite de reprezentarea grafica a terenurilor pe ortofotoplan, sub forma unor poligoane, in sistem national de proiectie, in format .dxf, si de actele doveditoare ale dreptului de proprietate/administrare.
    ART. 11
    (1) Situatiile prevazute la art. 9 alin. (1), intocmite de comisiile locale pentru inventariere, se vizeaza de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, prin oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, in termen de 20 de zile de la depunerea lor.
    (2) Prin vizarea documentelor prevazute la alin. (1), oficiile teritoriale certifica corectitudinea calculului analitic al suprafetelor restituibile si introducerea acestora in baza de date a sistemului integrat de cadastru si carte funciara.
    (3) Situatiile prevazute in anexele nr. 7-9 se intocmesc in 3 exemplare originale si se transmit Comisiei locale de fond funciar, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Comisiei judetene de fond funciar, respectiv a municipiului Bucuresti.
    ART. 12
    (1) Terenurile agricole afectate de investitii pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate in conformitate cu prevederile legilor fondului funciar si ale Legii nr. 165/2013.
    (2) Prin investitii se intelege urmatoarele:
    a) plantatii de orice fel - vii, livezi, pepiniere viticole, pomicole, plantatii de hamei si duzi, sere, solarii, rasadnite si altele asemenea;
    b) capacitati de productie din zootehnie si instalatii zootehnice;
    c) platforme betonate si spatii de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole, fabrici de nutreturi combinate dezafectate sau active;
    d) sedii de societati comerciale agricole, sedii de ferme agricole, cantine, dormitoare, ateliere mecanice;
    e) amenajari piscicole;
    f) instalatii hidrotehnice, hidroelectrice sau de hidroamelioratii;
    g) alte constructii civile sau industriale.
    (3) Comisia locala pentru inventariere identifica terenurile cu investitii care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, prin constatare la fata locului. Constatarile privind identificarea tipului de investitie, suprafata aferenta acesteia, precum si existenta acordului administratorului terenului privind realizarea investitiei se vor consemna intr-un proces-verbal semnat de membrii Comisiei locale pentru inventariere si de proprietarul investitiei. Comisia solicita investitorului orice documente din care sa rezulte data realizarii investitiei, valoarea investitiei, inclusiv evaluarea acesteia facuta de un expert evaluator autorizat.
    ART. 13
    (1) La cererea comisiilor judetene de fond funciar, respectiv a municipiului Bucuresti, Agentia Domeniilor Statului pune la dispozitia comisiilor locale de fond funciar terenurile care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate.
    (2) Cererea Comisiei judetene de fond funciar, respectiv a municipiului Bucuresti, se transmite insotita de tabelul nominal prevazut in anexa nr. 10, hotararea Comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, de validare a intinderii dreptului de proprietate si a amplasamentului pe care urmeaza a fi puse in posesie persoanele indreptatite, procesul-verbal de delimitare a suprafetelor care vor face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, insotit de fisa suprafetelor si planurile cadastrale pentru amplasamente sau schitele de amplasament.
    (3) Procesul-verbal de delimitare a suprafetelor care vor face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, fisa suprafetelor si planurile cadastrale pentru amplasamente sau schitele de amplasament vor fi semnate de primar, prefect, reprezentantul teritorial al Agentiei Domeniilor Statului si reprezentantul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
    ART. 14
    Agentia Domeniilor Statului preda, prin protocol de predare-preluare, comisiilor locale de fond funciar si subcomisiilor municipiului Bucuresti terenurile agricole a caror retrocedare se solicita in conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile Legii nr. 165/2013.
    ART. 15
    Documentatia inaintata de Comisia judeteana de fond funciar, respectiv a municipiului Bucuresti, in vederea intocmirii protocolului de predare-preluare a unui teren agricol de la Agentia Domeniilor Statului catre comisiile locale de aplicare a legilor fondului funciar, va contine urmatoarele:
    a) cererea Comisiei judetene de fond funciar sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti, privind punerea la dispozitie a terenului. In cerere se face mentiunea privind parcurgerea ordinii de optiune prevazute de art. 12 din Legea nr. 165/2013;
    b) anexele intocmite conform Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 890/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si anexa nr. 10, semnate si stampilate pe fiecare pagina de catre reprezentantul teritorial al Agentiei Domeniilor Statului;
    c) hotararea Comisiei judetene de fond funciar sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti, pentru validarea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si a amplasamentului acestora;
    d) procesul-verbal de delimitare a suprafetelor care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, insotit de fisa suprafetelor, semnate si stampilate pe fiecare pagina de primar, prefect, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara si reprezentantul teritorial al Agentiei Domeniilor Statului;
    e) planurile cadastrale, la scara 1:5000 sau 1:10000, cu amplasamentul stabilit pentru terenurile retrocedate, sau schitele de amplasament, vizate de primar, prefect, reprezentantul teritorial al Agentiei Domeniilor Statului si Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
    ART. 16
    (1) Comisiile locale de fond funciar au obligatia sa comunice persoanelor carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, in scris, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, data si locul unde se va face punerea in posesie.
    (2) In cazul in care persoanele carora li s-a facut comunicarea sau imputernicitii acestora nu se prezinta la data si locul stabilite, punerea in posesie si intocmirea proceselor-verbale se face in prezenta unor martori, de regula proprietari vecini. Titlurile de proprietate, precum si procesele-verbale de punere in posesie se comunica prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
    (3) Prevederile alin. (1) si (2) sunt aplicabile si persoanelor care refuza terenul pus la dispozitie din categoriile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. c) si d) din Legea nr. 165/2013.
    ART. 17
    In sensul Legii nr. 165/2013, prin teren forestier se intelege totalitatea padurilor, a terenurilor destinate impaduririi, a terenurilor care servesc nevoilor de cultura, productie sau administratie silvica, a iazurilor, a albiilor paraielor, a altor terenuri cu destinatie forestiera si neproductive, cuprinse in amenajamente silvice la data de 1 ianuarie 1990 sau incluse in acestea ulterior, in conditiile legii, a zavoaielor, a tufarisurilor si a pasunilor impadurite.
    ART. 18
    Restituirea pe alt amplasament a terenurilor forestiere solicitate se face din terenurile forestiere aflate in proprietatea statului, pe raza unitatii administrativ-teritoriale in care se afla fostul amplasament sau pe raza unei alte unitati administrativ-teritoriale din judet, in urmatoarea ordine:
    a) pe terenurile forestiere predate in temeiul Legii nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de ocoalele silvice din structura Romsilva comisiilor locale de fond funciar, pe baza de protocol si nepuse in posesie;
    b) pe terenurile forestiere, inclusiv cele cu alta destinatie la data preluarii, care au intrat in proprietatea statului sau au fost incluse in amenajamente silvice dupa anul 1948;
    c) pe terenurile forestiere care s-au aflat in proprietatea statului roman inainte de anul 1948, numai in situatia in care nu mai sunt disponibile suprafete prevazute la lit. a) si b).
    ART. 19
    In situatia in care la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, al localitatii invecinate sau, dupa caz, al judetului nu exista disponibil de teren in vederea reconstituirii dreptului de proprietate, comisia locala de fond funciar intocmeste tabelul nominal prevazut in anexa nr. 11, pe care o inainteaza, impreuna cu intreaga documentatie, Comisiei judetene de fond funciar, respectiv a municipiului Bucuresti, in vederea analizarii si transmiterii unei propuneri de acordare de masuri compensatorii, potrivit prevederilor Legii nr. 165/2013.

    CAP. III
    Procedura de valorificare in numerar a punctelor

    ART. 20
    (1) In situatia in care drepturile care decurg din deciziile de compensare se transmit, in tot sau in parte, sau se valorifica partial in cadrul licitatiilor nationale de imobile ori in numerar, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor emite certificate de detinator de puncte.
    (2) In baza deciziei de compensare emise pe numele titularului dreptului de proprietate se emit, cu titlu individual, certificate de detinator de puncte, in urmatoarele situatii:
    a) in situatia transmiterii drepturilor recunoscute prin decizia de compensare - dobanditorului de puncte si, in cazul transmiterii partiale, pentru punctele netransmise, transmitatorului de drepturi;
    b) in situatia valorificarii partiale a drepturilor recunoscute prin decizia de compensare/certificatul de detinator de puncte - titularului deciziei de compensare/certificatului de detinator de puncte, pentru punctele nevalorificate in cadrul licitatiilor nationale de imobile sau in numerar;
    c) in situatia decesului titularului deciziei de compensare/certificatului de detinator de puncte-mostenitorilor, in cotele cuvenite acestora.
    (3) Forma, modul de inregistrare si termenul de emitere a certificatului de detinator de puncte se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.
    (4) Decizia de compensare care a stat la baza emiterii certificatului de detinator de puncte se retine de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor.
    ART. 21
    (1) Solicitarea privind valorificarea in numerar a punctelor se depune, personal sau prin mandatar cu procura in forma autentica, la sediul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, insotita de decizia de compensare sau certificatul de detinator de puncte, in original, si de actul de identitate al solicitantului. In situatia in care solicitarea se face in calitate de mostenitor, este necesara depunerea actelor care fac dovada acestei calitati.
    (2) In cazul in care decizia de compensare a fost emisa pe numele mai multor persoane, fara a se stabili cotele cuvenite fiecareia, se emite un singur titlu de plata. In cazul in care prin decizia de compensare a fost stabilit numarul de puncte cuvenit fiecarui titular, titlul de plata se emite individual.
    (3) La emiterea fiecarui titlu de plata se emite un nou certificat de detinator de puncte, corespunzator punctelor ramase de valorificat.
    (4) Titlul de plata se comunica, in original, Ministerului Finantelor Publice si persoanelor indreptatite.
    (5) La stabilirea valorii titlului de plata se face conversia unui punct la valoarea de 1 leu.
    (6) Procedura de plata se stabileste de Ministerul Finantelor Publice, pana la data de 31 decembrie 2016, si se aproba prin ordin.
    ART. 22
    (1) Titlurile de plata aferente titlurilor de despagubire se emit in ordinea de inregistrare a dosarelor de optiune constituite la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 165/2013 si a titlurilor de despagubire emise in conditiile art. 41 din aceeasi lege.
    (2) Pentru fiecare transa anuala, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor emite un titlu de plata. Titlul de plata, in original, se comunica in 5 zile de la emitere Ministerului Finantelor Publice si persoanelor indreptatite.
    (3) Procedura de plata a titlurilor prevazute la alin. (1) se stabileste de Ministerul Finantelor Publice, pana la data de 31 decembrie 2013 si se aproba prin ordin.

    CAP. IV
    Dispozitii finale

    ART. 23
    Sumele reprezentand indemnizatiile de care beneficiaza membrii Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor se acorda din bugetul fiecarei institutii care are reprezentanti in aceasta comisie.
    ART. 24
    Anexele nr. 1-11 fac parte integranta din prezentele norme.
    ANEXA 1-11 in monitorul oficial 393 din 29 iunie 2013.


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *