Norme metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar 2012

Legislatie fiscala  |  0 comentarii

Ordin 1720/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012 emis de Ministerul Finanțelor Publice.

In baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 80 alin. (2) si art. 84 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 39 alin. (1) din Legea contabilitatii 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

    viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, emite urmatorul ordin:

In legarura:

    ART. 1
    Se aproba Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2012, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    Directiile care au atributii in executia bugetara din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Directia generala de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si unitatile lor subordonate vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Norme metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2012

    CAP. I
    Incasarea veniturilor bugetare

    1.1. (1) Sumele aferente impozitelor, taxelor, contributiilor si altor obligatii catre bugetul general consolidat, cu termene de plata scadente pana la finele anului 2012, se achita de catre persoanele juridice si fizice prin virament, potrivit programului stabilit de institutiile de credit sau unitatile Trezoreriei Statului, dupa caz, la care au conturile deschise, astfel incat sumele respective sa fie incasate in contul curent general al Trezoreriei Statului pana la data de 31 decembrie 2012.
    (2) Institutiile de credit vor lua masuri pentru asigurarea decontarii tuturor ordinelor de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv a sumelor in numerar achitate de persoanele fizice catre bugete, potrivit conventiilor incheiate in acest scop cu unitatile subordonate ale Ministerului Finantelor Publice, cu autoritatile administratiei publice locale sau cu alte institutii publice, dupa caz, prezentate de catre clienti, astfel incat, pana la data de 31 decembrie 2012, sumele respective sa fie incasate in contul curent general al Trezoreriei Statului.
    1.2. Impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat de catre contribuabili, cu termene scadente pana la finele anului 2012, pot fi achitate in numerar la casieriile unitatilor Trezoreriei Statului sau ale institutiilor publice beneficiare, dupa caz, pana la data de 28 decembrie 2012, inclusiv, cu exceptia perioadei 24-26 decembrie 2012, in care nu se fac incasari in numerar.
    1.3. Sumele incasate in numerar de catre institutiile publice sau de catre agentii fiscali, reprezentand venituri bugetare sau venituri proprii ale bugetelor institutiilor publice, vor fi depuse in conturile de venituri bugetare sau de disponibilitati, dupa caz, carora acestea li se cuvin pana la data de 28 decembrie 2012, inclusiv. Eventualele venituri incasate in numerar de catre institutiile publice in data de 28 decembrie 2012 se depun in conturile corespunzatoare de venituri bugetare sau de disponibilitati deschise la unitatile Trezoreriei Statului in data de 3 ianuarie 2013 si se inregistreaza ca venituri ale anului 2012, cu data de 31 decembrie 2012.
    1.4. (1) Institutiile publice care incaseaza venituri datorate bugetului de stat, bugetelor locale si bugetului asigurarilor sociale de stat, dupa caz, in conturile 50.32 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat", 50.33 "Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale" si 50.34 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul asigurarilor sociale de stat" au obligatia sa vireze veniturile respective la subdiviziunile de venituri ale bugetelor carora acestea li se cuvin pana la data de 27 decembrie 2012, inclusiv.
    (2) Eventualele sume incasate in conturile prevazute la alin. (1) in perioada 28-31 decembrie 2012 se vireaza in conturile corespunzatoare de venituri bugetare la data de 3 ianuarie 2013 si reprezinta venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale si bugetului asigurarilor sociale de stat, dupa caz, pe anul 2012. In ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica "Data emiterii" se va inscrie 31 decembrie 2012.
    1.5. La nivelul unitatilor Trezoreriei Statului care nu functioneaza cu casierii-tezaur nu pot ramane sume in numerar la finele anului 2012. Sumele in numerar incasate in data de 28 decembrie 2012 se depun integral la finele zilei la institutiile de credit la care acestea isi au deschise conturile de disponibil.
    1.6. (1) In cursul lunii decembrie 2012, organele fiscale competente vor lua masurile necesare pentru clarificarea si distribuirea, pana la finele anului, in conturile corespunzatoare de venituri bugetare, a tuturor sumelor incasate in conturile unice reprezentand obligatii fiscale prevazute prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Sumele incasate in perioada 28-31 decembrie 2012 in contul 20.47.01.01 "Venituri ale bugetului de stat - Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire" si in contul 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire" se distribuie de catre organele fiscale competente, in data de 3 ianuarie 2013, si se transfera in aceeasi zi de catre unitatile Trezoreriei Statului in conturile corespunzatoare de venituri bugetare, ca operatiuni ale anului 2012 cu data de 31 decembrie 2012.
    (3) Eventualele sume incasate in conturile unice, ramase neclarificate la finele anului 2012, pot fi distribuite/compensate din oficiu de catre organele fiscale competente, in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala 1.314/2007 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 10 ianuarie 2013, cu data operatiunii 31 decembrie 2012. La data de 10 ianuarie 2013, dupa efectuarea distribuirilor/compensarilor din oficiu, eventualele sume ramase in soldul contului 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire" vor fi transferate de organele fiscale in contul 22.47.03.02 "Venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat - Contributii catre bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate incasate in contul unic, in curs de distribuire".
    Dupa efectuarea acestei operatiuni, contul 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire" nu poate prezenta sold.
    (4) Pentru operatiunile prevazute la alin. (3) organele fiscale competente vor transmite unitatilor Trezoreriei Statului fisiere distincte, purtand data de 31 decembrie 2012, care vor fi inregistrate de unitatile Trezoreriei Statului ca operatiuni ale anului 2012.
    (5) La finele anului 2012, in conturile 20.47.01.01 "Venituri ale bugetului de stat - Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire" si 22.47.03.02 "Venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat - Contributii catre bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate incasate in contul unic, in curs de distribuire" pot ramane numai sumele virate in cuantum mai mare decat suma obligatiilor fiscale datorate, dupa efectuarea tuturor operatiunilor de distribuire, inclusiv de compensare din oficiu.
    1.7. (1) La data de 3 ianuarie 2013, cotele defalcate din impozitul pe venit sistate in conditiile legii, aflate in soldul contului 20.04.01.02 "Veniturile bugetului de stat - Cote defalcate din impozitul pe venit in curs de distribuire" se transfera de unitatile Trezoreriei Statului, pe baza de nota contabila, in contul 20.04.01.01 "Veniturile bugetului de stat - Cote defalcate din impozitul pe venit" deschis pe codul de identificare fiscala al unitatilor administrativ-teritoriale pentru care a fost sistata alimentarea bugetului local, ca operatiune a anului 2012, efectuata cu data de 31 decembrie 2012.
    (2) Cotele defalcate din impozitul pe venit transferate la finele anului 2012 in conditiile alin. (1) se repun la data de 3 ianuarie 2013 in contul 20.04.01.02 "Veniturile bugetului de stat - Cote defalcate din impozitul pe venit in curs de distribuire" din contul 20.04.01.01 "Veniturile bugetului de stat - Cote defalcate din impozitul pe venit", ambele conturi fiind deschise pe codul de identificare fiscala al unitatilor administrativ-teritoriale pentru care a fost sistata alimentarea bugetului local, ca operatiuni ale anului 2013. Cotele defalcate din impozitul pe venit repuse in contul 20.04.01.02 "Veniturile bugetului de stat - Cote defalcate din impozitul pe venit in curs de distribuire" vor fi alocate bugetelor locale in conditiile actelor normative care au stat la baza sistarii acestora.
    1.8. Cotele defalcate din eventualele sume reprezentand impozit pe venit distribuit de catre organele fiscale in conformitate cu prevederile pct. 1.6 alin. (3) se calculeaza si se vireaza in conturile carora se cuvin la data de 11 ianuarie 2013, ca operatiune a anului 2013.
    1.9. (1) Veniturile bugetare incasate in numerar de catre unitatile vamale in perioada 28 decembrie 2012-2 ianuarie 2013 se depun la unitatile Trezoreriei Statului la data de 3 ianuarie 2013, pe baza de chitante pentru incasarea de impozite, taxe si contributii, intocmite distinct pentru perioada 28-31 decembrie 2012 si, respectiv, pentru perioada 1-2 ianuarie 2013.
    (2) Sumele depuse in numerar pentru perioada 28-31 decembrie 2012 se inregistreaza ca venituri bugetare ale anului 2012, cu data de 31 decembrie 2012, iar sumele depuse pentru perioada 1-2 ianuarie 2013 se inregistreaza ca venituri bugetare ale anului 2013, cu data de 3 ianuarie 2013.
    1.10. (1) Organele fiscale vor lua masuri pentru distribuirea, potrivit legii, pana la finele anului 2012, a sumelor incasate in conturile 50.59 "Disponibil din sume incasate din valorificarea bunurilor mobile si imobile in procesul de executare silita de unitatile administrativ-teritoriale", 50.67 "Disponibil din sume incasate din valorificarea bunurilor mobile si imobile in procesul de executare silita", 50.86.01 "Disponibil din executarea silita a creantelor stabilite in alte state membre ale Uniunii Europene", 50.86.02 "Disponibil din executarea silita a creantelor stabilite in Romania si recuperate in alte state membre ale Uniunii Europene", 50.86.03 "Disponibil din executarea silita a creantelor aferente platilor efectuate din fonduri comunitare si din fonduri de cofinantare aferente acestora", 50.86.04 "Disponibil din executari/restituiri fond de risc", 50.86.05 "Disponibil din sume incasate din cesiunea creantelor fiscale", 50.86.06 "Disponibil din recuperarea sumelor platite de la bugetul de stat in baza prevederilor art. 1^1 din OUG 135/2007, individualizate in titluri de creanta", 50.86.07 "Disponibil din executarea silita a debitelor reprezentand prejudicii aduse padurii, conform Legii 46/2008" si 50.86.09 "Disponibil din sume incasate reprezentand prejudiciul cauzat si recuperat in conditiile art. 10 din Legea 241/2005".
    (2) Dupa efectuarea operatiunilor prevazute la alin. (1) in contul 50.86.05 "Disponibil din sume incasate din cesiunea creantelor fiscale" nu se mai incaseaza sume si acesta isi inceteaza functionarea.
    (3) Eventualele disponibilitati ramase nedistribuite la finele anului 2012 in conturile prevazute la alin. (1) se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.
    (4) Pana la data de 27 decembrie 2012, inclusiv, organele fiscale vor analiza si vor clarifica eventualele sume ramase nedistribuite in conturile 50.86.10 "Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale, conform art. 7 din OG 13/2012" si 50.86.11 "Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 35 alin. (12) din Ordonanta de urgenta a Guvernului 61/2012", astfel incat la finele anului aceste conturi sa nu prezinte sold.
    1.11. (1) Sumele reprezentand contributii pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate colectate, in conditiile pct. 2 alin. (6) din Normele de aplicare a prevederilor titlului XI - "Finantarea unor cheltuieli de sanatate" din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice si al ministrului finantelor publice 577/909/2006, aflate in soldul conturilor 51.14.10.03 "Disponibil din accize incasate din vanzarea produselor din tutun, conform art. 363 alin. (1) lit. a) din Legea 95/2006", 51.14.10.13 "Disponibil din accize incasate in vama din importul de produse din tutun, conform art. 363 alin. (1) lit. a) din Legea 95/2006", 51.14.10.02 "Disponibil din accize incasate din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice conform art. 363 alin. (1) lit. b) din Legea 95/2006", 51.14.10.12 "Disponibil din accize incasate in vama din importul de alcool, distilate si bauturi alcoolice, conform art. 363 alin. (1) lit. b) din Legea 95/2006", 51.16.10.05 "Disponibil din taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor conform art. 363 alin. (1) lit. c) din Legea 95/2006" se transfera, la data de 27 decembrie 2012, de catre unitatile Trezoreriei Statului in contul 50.03.20 "Disponibil din venituri proprii ale ministerelor si institutiilor de subordonare centrala, pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate conform Legii 95/2006", deschis pe numele autoritatilor de sanatate publica judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti.
    (2) La data de 28 decembrie 2012, autoritatile de sanatate publica judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti vireaza sumele colectate in contul 50.03.20 "Disponibil din venituri proprii ale ministerelor si institutiilor de subordonare centrala, pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate conform Legii 95/2006" in acelasi cont deschis pe numele Ministerului Sanatatii la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti.
    (3) Eventualele sume incasate in perioada 27-31 decembrie 2012, dupa efectuarea operatiunii prevazute la alin. (1), in conturile 51.14.10.03 "Disponibil din accize incasate din vanzarea produselor din tutun, conform art. 363 alin. (1) lit. a) din Legea 95/2006", 51.14.10.13 "Disponibil din accize incasate in vama din importul de produse din tutun, conform art. 363 alin. (1) lit. a) din Legea 95/2006", 51.14.10.02 "Disponibil din accize incasate din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice conform art. 363 alin. (1) lit. b) din Legea 95/2006", 51.14.10.12 "Disponibil din accize incasate in vama din importul de alcool, distilate si bauturi alcoolice, conform art. 363 alin. (1) lit. b) din Legea 95/2006", 51.16.10.05 "Disponibil din taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor conform art. 363 alin. (1) lit. c) din Legea 95/2006" se transfera de catre unitatile Trezoreriei Statului in contul 50.03.20 "Disponibil din venituri proprii ale ministerelor si institutiilor de subordonare centrala, pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate conform Legii 95/2006", deschis pe numele autoritatilor de sanatate publica judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, la data de 11 ianuarie 2013, si se inregistreaza ca operatiuni ale anului 2012, cu data de 31 decembrie 2012.
    (4) Sumele incasate de autoritatile de sanatate publica judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti in contul 50.03.20 "Disponibil din venituri proprii ale ministerelor si institutiilor de subordonare centrala, pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate conform Legii 95/2006", in conformitate cu prevederile alin. (3), se vireaza in contul deschis pe numele Ministerului Sanatatii la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, odata cu virarea contributiilor colectate pentru perioada 1-15 ianuarie 2013, ca operatiuni ale anului 2013.

    CAP. II
    Incheierea executiei bugetare la institutiile publice

    2.1. (1) Ordonatorii principali de credite finantati din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale pot deschide credite bugetare institutiilor din subordine, pana cel tarziu la data de 20 decembrie 2012, inclusiv, asigurandu-se astfel timpul necesar efectuarii cheltuielilor pana la finele anului. Repartizarea/Retragerea creditelor bugetare deschise poate fi efectuata de catre ordonatorii principali si secundari de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale, pana cel tarziu la data de 21 decembrie 2012 inclusiv.
    (2) Incepand cu data de 21 decembrie 2012, inclusiv, si pana la finele anului 2012 pot fi deschise credite bugetare numai pentru operatiuni privind serviciul datoriei publice, precum si pentru operatiuni finantate prin suplimentarea creditelor bugetare din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, Fondul national de dezvoltare si din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pe baza de hotarari ale Guvernului sau pentru actiuni urgente aprobate de ministrul finantelor publice pe baza fundamentarilor justificate ale ordonatorilor principali de credite.
    2.2. (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pot prezenta Ministerului Finantelor Publice cererile pentru deschiderea de credite bugetare aferente lunii ianuarie 2013, incepand cu data de 27 decembrie 2012, inclusiv. In cazul neaprobarii Legii bugetului de stat pe anul 2013 si, respectiv, a Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013 cu cel putin 3 zile inainte de expirarea exercitiului bugetar al anului 2012, deschiderea creditelor bugetare se efectueaza in conformitate cu prevederile art. 37 din Legea 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Dupa aprobarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 si, respectiv, a Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013 si pana la definitivarea repartizarii pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor bugetelor respective, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pot deschide credite bugetare pe baza bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate la nivel de an.
    (3) In perioada dintre aprobarea legilor bugetare prevazute la alin. (2) si definitivarea repartizarii pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor bugetare, cererile pentru deschiderea de credite bugetare vor fi prezentate Ministerului Finantelor Publice insotite de adrese prin care ordonatorii principali de credite confirma ca bugetele proprii si bugetele la nivel de an ale ordonatorilor de credite subordonati carora li se repartizeaza creditele bugetare deschise au fost aprobate.
    (4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor prevazute la alin. (1) care nu au aprobat bugetele proprii si bugetele ordonatorilor de credite subordonati, la nivel de an, pot deschide si repartiza credite bugetare numai pentru cheltuieli privind plata drepturilor salariale si a contributiilor aferente, cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor de asigurari si asistenta sociala, rambursari de credite interne si externe, plati de dobanzi, comisioane si alte costuri aferente acestora, contributii si cotizatii la organisme internationale, cofinantarea si prefinantarea programelor finantate din fonduri externe.
    2.3. (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot prezenta unitatilor Trezoreriei Statului cererile pentru deschiderea creditelor bugetare pana la data de 20 decembrie 2012. Repartizarea/Retragerea creditelor bugetare deschise poate fi efectuata de catre ordonatorii principali si secundari de credite ai bugetelor locale pana cel tarziu la data de 21 decembrie 2012, inclusiv.
    (2) Incepand cu data de 21 decembrie 2012, inclusiv, si pana la finele anului 2012 pot fi efectuate deschideri de credite bugetare numai pe baza fundamentarilor justificate, semnate de ordonatorul principal de credite, cu aprobarea conducatorului unitatii Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile de venituri si cheltuieli ale bugetului local si al trezorierului-sef al activitatilor de trezorerie si contabilitate publica judetene.
    (3) Cererile pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul local aferente lunii ianuarie 2013 pot fi prezentate unitatilor Trezoreriei Statului incepand cu data de 27 decembrie 2012, inclusiv. In cazul neaprobarii Legii bugetului de stat pe anul 2013 cu cel putin 3 zile inainte de expirarea exercitiului bugetar al anului 2012, deschiderea creditelor din bugetele locale se efectueaza in conformitate cu prevederile art. 40 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Pana la expirarea perioadei de 45 de zile de la data publicarii Legii bugetului de stat pe anul 2013 in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cererile privind deschiderea de credite bugetare din bugetele locale se intocmesc la nivelul necesitatilor de finantare aferente perioadei pentru care se solicita creditele respective. In cazul in care bugetele locale nu se aproba in intervalul de 45 de zile de la data publicarii Legii bugetului de stat pe anul 2013 in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa expirarea acestui interval, finantarea cheltuielilor unitatilor administrativ-teritoriale si a unitatilor din subordinea acestora se efectueaza in conditiile prevederilor art. 39 alin. (7) si (7^1) din Legea 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
    2.4. (1) Institutiile si autoritatile publice autonome, institutiile publice finantate integral din venituri proprii, institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, dupa caz, ale caror bugete de venituri si cheltuieli nu sunt aprobate pana la finele anului 2012 pot efectua cheltuieli in anul 2013, pana la aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli, in cadrul limitelor lunare de cheltuieli care nu pot depasi, de regula, 1/12 din prevederile bugetului anului precedent, cu exceptia cazurilor deosebite, temeinic justificate de catre ordonatorul de credite.
    (2) In cazul in care creditele bugetare propuse in proiectele de buget pe anul 2013 ale institutiilor publice prevazute la alin. (1) sunt mai mici decat cele din anul precedent, limitele lunare de cheltuieli se stabilesc la nivelul a 1/12 din sumele propuse in proiectul de buget.
    2.5. Institutiile publice care au acordat avansuri pentru realizarea unor actiuni si categorii de cheltuieli finantate din fonduri publice vor lua masuri pentru recuperarea si justificarea acestora de catre contractori sau alti beneficiari de avansuri, in conformitate cu prevederile art. 52 alin. (7), (7^1), (8), (9) si (10) din Legea 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 18 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 293/2011, ale art. 54 alin. (8), (9), (9^1), (9^2), (10) si (11) din Legea 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    2.6. Sumele de mandat primite de institutiile publice de la alte institutii publice sau de la operatori economici vor fi lichidate pana cel mai tarziu la data de 27 decembrie 2012, inclusiv, iar sumele ramase neutilizate vor fi restituite unitatilor de la care au fost primite. In conturile 50.05 "Sume de mandat si in depozit" si 50.06 "Sume de mandat si in depozit ale institutiilor publice de subordonare locala" pot fi mentinute sume, la finele anului 2012, numai pentru cazurile prevazute in anexa 2 "Lista cuprinzand operatiunile pentru care unele institutii publice pot pastra sume la finele anului 2012, in contul «Sume de mandat si in depozit» deschis la Trezoreria Statului", care face parte integranta din prezentele norme metodologice; mentinerea acestor sume nu este obligatorie.
    2.7. (1) Institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale si bugetele locale au obligatia de a analiza componenta sumelor aflate in soldul tuturor conturilor de disponibilitati deschise pe numele acestora si de a dispune restituirea, pana la finele anului 2012, a sumelor care nu se justifica a fi retinute in conturile respective, astfel:
    a) sumele primite in anul 2012 de la alte institutii publice si pentru care legislatia in vigoare nu prevede reportarea la finele anului, inclusiv eventualele sume incasate necuvenit, se restituie pana la data de 27 decembrie 2012 in conturile din care acestea au fost incasate;
    b) sumele primite anterior anului 2012 de la alte institutii publice si pentru care legislatia in vigoare nu prevede reportarea la finele anului, inclusiv eventualele sume incasate necuvenit, se restituie pana la data de 27 decembrie 2012 in conturile stabilite prin Ordinul ministrului economiei si finantelor 1.199/2008 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar;
    c) sumele aflate in litigiu se pastreaza in conturile de disponibilitati pana la definitivarea cauzelor.
    Prevederile privind regularizarea sumelor din conturile de disponibilitati prevazute la lit. a) si b) se pot completa, daca este cazul, si cu prevederile art. 75 din Legea 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv "orice suma care se cuvine statului se face venit la bugetul de stat daca legea nu prevede altfel".
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica si institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, pentru sumele aflate in soldul conturilor de disponibilitati, altele decat cele prin care acestea isi gestioneaza bugetele proprii de venituri si cheltuieli.
    2.8. Institutiile publice pot retine in conturile prevazute la pct. 2.7 alin. (1) lit. a) si b) si alin. (2) numai sumele pentru care legislatia in vigoare prevede reportarea la finele anului. Raspunderea pentru aplicarea acestor prevederi legale revine ordonatorilor de credite ai institutiilor publice.
    2.9. (1) Disponibilitatile institutiilor publice provenite din contravaloarea in lei a ajutoarelor externe, fondurile externe nerambursabile de preaderare pentru finantarea unor obiective, precum si disponibilitatile din fondurile publice destinate cofinantarii acestora ramase, la finele anului 2012, in conturile structurilor de implementare se reporteaza din oficiu. Sumele destinate cofinantarii fondurilor externe nerambursabile de preaderare care se utilizeaza/se achita catre beneficiari de catre structurile de implementare direct din conturile de cheltuieli bugetare, ramase neutilizate la finele anului 2012, pot fi rezervate la finele anului in conturi de disponibilitati deschise pe numele structurilor de implementare la unitatile Trezoreriei Statului.
    (2) Sumele ramase la finele exercitiului bugetar al anului 2012 in conturile de disponibilitati ale structurilor de implementare si reportate in anul urmator se utilizeaza de acestea in anul 2013 in conformitate cu acordurile incheiate cu partenerii externi si cu prevederile bugetului anului in care au fost aprobate si din care au fost alocate sumele respective.
    2.10. (1) Disponibilitatile din fondurile externe nerambursabile postaderare si fondurile publice destinate finantarii/cofinantarii/prefinantarii acestora, ramase la sfarsitul anului bugetar in conturile Autoritatii de certificare si plata, unitatilor de plata, precum si ale beneficiarilor de proiecte aprobate spre finantare se reporteaza in anul 2013 si se utilizeaza cu aceeasi destinatie.
    (2) In categoria disponibilitatilor prevazute la alin. (1) nu se includ creditele bugetare deschise si neutilizate de catre beneficiarii finantati integral de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale.
    (3) Autoritatile de management/Autoritatea de certificare si plata vireaza in conturile deschise pe numele liderilor de parteneriat sumele aferente prefinantarii, cat si cele aferente rambursarii cheltuielilor eligibile efectuate in cadrul proiectului si restituirii contravalorii taxei pe valoarea adaugata platite, pana cel tarziu la data de 21 decembrie 2012, astfel incat pana la finele anului sumele respective sa poata fi virate de catre liderii de parteneriat in conturile corespunzatoare de venituri bugetare sau de disponibilitati carora se cuvin, dupa caz.
    (4) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritati de management care au beneficiat de sume in cadrul mecanismului top-up conform prevederilor art. 14^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari prin Legea 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, vor lua masurile necesare pentru virarea corespunzatoare a sumelor ramase neutilizate la finele anului 2012, in conditiile si la termenele stabilite la art. 6 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului afacerilor europene 1.022/851/2012.
    2.11. Disponibilitatile din fonduri destinate proiectelor NSIP ramase in contul 50.48 "Disponibil pentru proiecte NSIP" se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie.
    2.12. (1) Donatiile si sponsorizarile in lei cu care au fost majorate, in cursul anului, bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice si in limita carora nu au fost dispuse plati se transfera de catre institutiile publice beneficiare in contul 50.07 "Disponibil din donatii si sponsorizari ramase neutilizate la finele anului" pana la data de 27 decembrie 2012.
    (2) Donatiile si/sau sponsorizarile primite in cursul lunii decembrie 2012, cu care nu mai pot fi majorate bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice si in consecinta nu mai pot fi utilizate pana la finele anului bugetar, se incaseaza de catre institutiile publice beneficiare in contul 50.05 "Sume de mandat si in depozit" deschis la unitatile Trezoreriei Statului sau in contul de valuta deschis la banca, dupa caz.
    (3) Donatiile si sponsorizarile ramase neutilizate, la finele anului, in conturile in valuta sau in conturile prevazute la alin. (1) si (2) se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice 1.661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre institutiile publice.
    2.13. Soldurile conturilor 50.72 "Disponibil din Fondul national pentru dezvoltare regionala" si 50.73 "Disponibil din fonduri publice ale agentiilor de dezvoltare regionala si birourilor regionale pentru cooperare transfrontaliera" ramase la finele anului 2012 se reporteaza in anul urmator.
    2.14. Institutiile publice fara personalitate juridica au obligatia de a vira, pana la data de 27 decembrie 2012, in conturile institutiilor publice cu personalitate juridica ierarhic superioare sumele aflate in soldul conturilor de disponibilitati prin care isi deruleaza operatiunile.
    2.15. (1) Institutiile publice vor lua masurile necesare pentru restituirea, pana la data de 27 decembrie 2012, in conturile din care au fost acordate, a acreditivelor in lei deschise pentru achizitii de bunuri, ramase neutilizate. Cu sumele restituite vor fi reconstituite platile de casa, la subdiviziunile de cheltuieli bugetare de la care acestea au fost constituite.
    (2) Acreditivele in valuta deschise de catre institutiile publice pentru decontarea achizitiilor intracomunitare sau altor achizitii externe de bunuri, in curs de derulare, si comisioanele in valuta aferente acestora se mentin in continuare pana la lichidarea contractelor incheiate. Sumele in valuta ramase nefolosite dupa terminarea contractelor se schimba in lei prin institutiile de credit de la care acestea au fost procurate, in termen de 5 zile de la incheierea achizitiilor, iar contravaloarea in lei se restituie la bugetele din care acestea s-au constituit, in conturile corespunzatoare de cheltuieli bugetare, la titlul de cheltuieli 85 "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent", sau in conturile de disponibilitati, dupa caz, deschise la unitatile Trezoreriei Statului.
    2.16. (1) Valuta achizitionata de catre institutiile publice finantate integral sau partial de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale si bugetele locale pentru efectuarea de cheltuieli, ramasa neutilizata, se schimba in lei pana la data de 27 decembrie 2012 prin institutiile de credit prin care aceasta a fost achizitionata, iar cu contravaloarea in lei se reconstituie platile de casa, la subdiviziunile corespunzatoare de cheltuieli.
    Pana la acelasi termen, institutiile publice mentionate mai sus vor schimba in lei sumele reprezentand venituri bugetare incasate in valuta, prin institutiile de credit prin care acestea au fost incasate, sumele respective urmand a fi virate in conturile bugetelor carora se cuvin, deschise la unitatile Trezoreriei Statului.
    (2) Institutiile publice prevazute la alin. (1) pot pastra, la finele anului 2012, in conturile deschise la institutii de credit, numai valuta procurata pentru: rambursarea la extern a ratelor la imprumuturi externe guvernamentale care nu au fost preluate spre administrare de Ministerul Finantelor Publice potrivit prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea 109/2008, cu modificarile ulterioare, si plata dobanzilor sau comisioanelor aferente acestora, cu termene scadente pana la data de 10 ianuarie 2013; donatiile sau sponsorizarile primite in valuta din care se efectueaza plati in valuta, conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice 1.661 bis/2003; avansurile cuvenite personalului pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, personalului trimis in misiune permanenta in strainatate, precum si pentru personalul fortelor armate care participa la misiuni in afara teritoriului statului roman, cu plecare pana la data de 10 ianuarie 2013.
    2.17. (1) Institutiile publice si activitatile finantate integral din venituri proprii pot pastra, la finele anului, in conturi deschise la institutii de credit, valuta cumparata pentru achitarea obligatiilor de plata in valuta cu termene scadente pana la data de 10 ianuarie 2013.
    (2) Institutiile publice prevazute la alin. (1) pot pastra, la finele anului, in conturi deschise la institutii de credit, donatiile si sponsorizarile sau alte sume incasate potrivit legii in valuta, care se schimba in lei la termenele stabilite de ordonatorii de credite ori in acordurile de finantare, dupa caz.
    2.18. Garantiile in valuta depuse la unitatile vamale, aflate in conturi deschise la institutii de credit, se reporteaza in anul urmator pentru a fi utilizate in scopul pentru care au fost constituite.
    2.19. (1) Disponibilitatile in valuta procurate din credite bugetare ramase la finele anului 2012 in conturile reprezentantelor diplomatice si comerciale ale Romaniei din strainatate se reporteaza in anul urmator si se regularizeaza cu bugetul de stat, de catre Ministerul Afacerilor Externe si de catre celelalte ministere care finanteaza cheltuieli de aceasta natura, in termen de 45 de zile, atat pentru reprezentantele din Europa, cat si pentru reprezentantele de pe celelalte continente. Contravaloarea in lei a sumelor in valuta existente la data de 31 decembrie 2012, calculata la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru data efectuarii operatiunii de regularizare, se vireaza de catre Ministerul Afacerilor Externe si de catre celelalte ministere, din creditele bugetare aprobate pentru anul 2013, in contul corespunzator de cheltuieli bugetare, titlul 85 "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti.
    (2) Taxele consulare incasate in valuta pentru serviciile prestate in strainatate ramase, la finele anului 2012, in conturile misiunilor diplomatice si oficiilor consulare se vireaza, pana la data de 21 ianuarie 2013, in contul de valuta deschis pe seama Ministerului Afacerilor Externe la institutii de credit. In termen de 5 zile lucratoare de la incasarea sumelor in valuta aferente taxelor consulare, Ministerul Afacerilor Externe vireaza echivalentul in lei al acestora la bugetul de stat, in contul 20.33.01.02 "Venituri ale bugetului de stat - Taxe consulare".
    (3) Ministerul Afacerilor Externe va lua masuri pentru recuperarea pana la finele anului 2012 de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale romanesti din strainatate a eventualelor garantii pentru contracte de inchiriere privind spatiile de lucru si locuintele de serviciu din cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale romanesti din strainatate recuperate in anul 2012 si ramase neutilizate si pentru restituirea acestora la bugetul de stat, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului 96/2010 pentru completarea art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar.
    2.20. (1) Disponibilitatile institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, precum si disponibilitatile rezultate din executia bugetelor activitatilor finantate integral din venituri proprii, ramase la finele anului 2012 in soldul conturilor 50.25 "Disponibil al institutiilor publice ale administratiei publice centrale finantate integral din venituri proprii", 50.28 "Disponibil al institutiilor publice ale administratiei publice locale finantate integral din venituri proprii", 50.03 "Disponibil din venituri proprii ale ministerelor si institutiilor publice de subordonare centrala" si 50.04 "Disponibil din venituri proprii ale institutiilor publice de subordonare locala", dupa caz, se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.
    (2) Autoritatile deliberative pot hotari, in conditiile art. 70 alin. (3) si art. 71 alin. (4) din Legea 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, preluarea ca venit la bugetul local, in contul 21.36.02.05 "Venituri ale bugetelor locale - Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice", a excedentelor rezultate din executia bugetelor institutiilor publice subordonate, finantate integral din venituri proprii, existente, la finele anului 2012, in soldul contului 50.28 "Disponibil al institutiilor publice ale administratiei publice locale finantate integral din venituri proprii", precum si a excedentelor rezultate din executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitatilor finantate integral din venituri proprii, existente in soldul contului 50.04 "Disponibil din venituri proprii ale institutiilor publice de subordonare locala", deschise pe numele institutiilor publice si serviciilor publice subordonate.
    2.21. (1) Excedentele rezultate din executia bugetelor institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale, dupa caz, ramase dupa rezervarea in conturile prevazute in Ordinul ministrului finantelor publice 1.661 bis/2003, a donatiilor si sponsorizarilor neutilizate la finele anului 2012 si a sumelor reprezentand prefinantari si avansuri acordate pentru derularea proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare se regularizeaza, la finele anului 2012, cu bugetele respective, in limita sumelor primite de la aceste bugete, dupa cum urmeaza:
    - subventiile care au fost acordate direct de catre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale se restituie, pana la data de 27 decembrie 2012, in conturile acestora, din care sumele respective au fost primite, deschise la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti;
    - subventiile care au fost acordate de catre ordonatorii secundari de credite se restituie in conturile acestora deschise la unitatile Trezoreriei Statului, pana la data de 28 decembrie 2012.
    (2) Disponibilitatile ramase in contul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale, dupa caz, dupa efectuarea operatiunilor de regularizare in limita subventiilor primite, se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.
    2.22. Sumele ramase neutilizate in contul 50.47 "Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala" deschis pe numele institutiilor sanitare publice, determinate ca diferenta intre sumele primite cu destinatie speciala de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii si de la bugetele locale si platile de casa efectuate pe destinatiile pentru care acestea au fost alocate, se restituie integral la bugetele din care au fost primite pana la data de 27 decembrie 2012, cu exceptia celor care reprezinta prefinantari sau avansuri acordate pentru derularea proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare.
    2.23. (1) Disponibilitatile aflate in soldul conturilor 50.41 "Disponibil din activitatea sanitara conform Legii 95/2006" si 50.24 "Disponibil al Fondului de dezvoltare a spitalului" se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.
    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), disponibilitatile provenind din sume alocate de la bugetul de stat si din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii aflate in soldul contului 50.41.01 "Disponibil din sume incasate potrivit art. 19 alin. (4) din Legea 95/2006", deschis pe numele spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, se regularizeaza cu bugetele din care sumele respective au fost incasate, pana la data de 27 decembrie 2012.
    2.24. Disponibilitatile aflate in conturile institutiilor de invatamant superior de stat se reporteaza, in anul urmator, in conditiile art. 225 alin. (2) din Legea educatiei nationale 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
    2.25. Institutiile publice, altele decat cele prevazute la pct. 2.22 si 2.24 care au gestionat sume de la bugetul de stat prin contul 50.47 "Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala", au obligatia de a vira sumele ramase neutilizate in contul institutiilor publice ierarhic superioare de la care au fost incasate sumele respective, pana la data de 27 decembrie 2012, daca legea nu prevede altfel.
    2.26. Institutiile publice de cultura si persoanele juridice de drept privat din domeniul culturii care beneficiaza de alocatii de la bugetul de stat sau bugetele locale, dupa caz, restituie, pana la data de 27 decembrie 2012, sumele neutilizate, potrivit prevederilor legale in domeniu si obligatiilor stabilite prin contracte.
    Cu sumele restituite, ordonatorii principali si secundari de credite, dupa caz, vor reconstitui platile de casa pe anul 2012 in conturile din care au fost acordate alocatiile respective.
    2.27. (1) Structurile sportive si Comitetul Olimpic si Sportiv Roman au obligatia sa restituie sumele ramase neutilizate din alocatiile primite de la bugetul de stat, in contul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului din care sumele respective au fost incasate. Aceasta operatiune se efectueaza pana la data de 27 decembrie 2012.
    Sumele de restituit se stabilesc ca diferente intre transferurile primite si totalul platilor de casa efectuate pentru finantarea programelor sportive, potrivit contractelor privind finantarea programelor sportive aprobate pe anul 2012, incheiate in conformitate cu prevederile art. 69 din Legea educatiei fizice si sportului 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in situatia in care finantarea programelor sportive s-a asigurat din alocatii primite din bugetele altor ordonatori de credite.
    2.28. Sumele primite in conformitate cu prevederile art. 98 din Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ramase neutilizate la finele anului 2012 se restituie de catre Asociatia Nevazatorilor din Romania, Asociatia Invalizilor de Razboi Nevazatori din Romania, Asociatia Nationala a Surzilor din Romania, Liga Nationala a Organizatiilor cu Personal Handicapat din Cooperatia Mestesugareasca si Consiliul National al Dizabilitatii din Romania, in conturile din care au fost incasate, pana la data de 27 decembrie 2012.
    2.29. Disponibilitatile inregistrate la finele anului 2012 in contul in lei "Disponibil pentru conferinte anuale ECRF" si in contul in valuta ale Oficiului National al Registrului Comertului, prevazute la art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului 76/2012 privind aderarea Oficiului National al Registrului Comertului la Forumul European al Registrelor Comertului, stabilirea unor masuri privind derularea fondurilor financiare pentru desfasurarea conferintelor anuale ale Forumului European al Registrelor Comertului organizate de Romania, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte, se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie.
    2.30. (1) Ordonatorii de credite au obligatia de a lua masurile necesare pentru achitarea creantelor stabilite prin titluri executorii in sarcina institutiilor publice pe care le conduc din sumele aprobate prin bugetele acestora, de la titlurile de cheltuieli la care se incadreaza obligatia de plata respectiva, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobata cu completari prin Legea 288/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) In cazul in care unitatile Trezoreriei Statului, in calitate de tert poprit, au efectuat plata sumelor aferente creantelor stabilite prin titluri executorii de la alte subdiviziuni de cheltuieli bugetare decat cele la care se incadreaza obligatiile de plata respective, ordonatorii de credite bugetare vor dispune efectuarea regularizarilor corespunzatoare, pe baza de ordine de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), pana la data de 27 decembrie 2012.
    (3) Sumele indisponibilizate din creditele bugetare deschise conform Procedurii de punere in aplicare a titlurilor executorii in baza carora se solicita infiintarea popririi conturilor autoritatilor si institutiilor publice deschise la nivelul unitatilor Trezoreriei Statului, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice 2.336/2011, cu completarile ulterioare, pentru care perioada de indisponibilizare de 15 zile calendaristice prevazuta de lege expira in anul 2013, se transfera de unitatile Trezoreriei Statului la data de 28 decembrie 2012, astfel:
    - in contul 50.63.01 "Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrala finantate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii", in cazul creditelor bugetare deschise de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul Fondului pentru mediu;
    - in contul 50.64.01 "Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii", in cazul creditelor bugetare deschise de la bugetul local.
    (4) In scopul efectuarii operatiunii de transfer prevazute la alin. (3), sumele indisponibilizate in conturile de credite bugetare deschise indisponibilizate vor fi repuse de unitatile Trezoreriei Statului in conturile de credite bugetare deschise de la care a fost efectuata indisponibilizarea acestora. La expirarea perioadei de indisponibilizare, sumele se vireaza din conturile prevazute la alin. (3) in contul indicat de executorul judecatoresc sau executorul fiscal, dupa caz.
    (5) Sumele indisponibilizate aflate la finele anului 2012 in conturile de disponibilitati prevazute la art. 7 alin. (1) din Procedura de punere in aplicare a titlurilor executorii in baza carora se solicita infiintarea popririi conturilor autoritatilor si institutiilor publice deschise la nivelul unitatilor Trezoreriei Statului, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice 2.336/2011, se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie si se transfera de unitatile Trezoreriei Statului in contul indicat de executorul judecatoresc sau executorul fiscal, dupa caz, in prima zi lucratoare de la expirarea perioadei de indisponibilizare de 15 zile calendaristice prevazuta de lege.
    2.31. (1) Pentru operatiunile aferente datei de 31 decembrie 2012, inregistrate de unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului in contul 61.99 "Operatiuni in curs de lamurire" pentru care au fost epuizate toate posibilitatile de inregistrare in conturile corecte, se intocmesc retururi la incasare pe data de 3 ianuarie 2013. Retururile la incasare se inregistreaza ca operatiuni ale anului 2013.
    (2) Eventualele plati dispuse de institutiile publice, la finele anului 2012, aferente unor cheltuieli angajate, lichidate, ordonantate si platite in limita creditelor bugetare aprobate in bugetul anului 2012 si care sunt returnate in anul 2013 ca urmare a unor erori de completare a ordinelor de plata, pot fi reinitiate la plata din conturile in care sumele respective au fost incasate, fara afectarea bugetului anului 2013.

    CAP. III
    Regularizari financiare cu bugetul de stat si bugetele locale de catre regiile autonome, societatile sau companiile nationale si societatile comerciale

    3.1. (1) Regiile autonome, societatile sau companiile nationale si societatile comerciale care au beneficiat, in anul 2012, de subventii ori transferuri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, au obligatia de a verifica, pe baza deconturilor anuale, daca alocatiile bugetare primite sunt justificate si, in cazul in care se constata ca s-au primit sume in plus, acestea vor fi restituite bugetului de stat ori bugetelor locale pe anul 2013, dupa caz, in conturile corespunzatoare de cheltuieli bugetare din care au fost primite, la titlul 85 "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent", pana la data de 31 ianuarie 2013, daca legislatia specifica acordarii acestora nu prevede altfel. Ordonatorii de credite au obligatia de a comunica operatorilor economici carora le-au acordat subventii sau transferuri conturile de cheltuieli bugetare in care se restituie sumele alocate in plus.
    (2) Ordonatorii principali de credite din bugetele carora s-au acordat, in anul 2012, subventii sau transferuri regiilor autonome, societatilor sau companiilor nationale si societatilor comerciale, dupa caz, au obligatia sa verifice pana la data de 31 ianuarie 2013, pe baza deconturilor anuale, daca subventiile sau transferurile acordate sunt justificate si sa dispuna restituirea eventualelor sume incasate in plus, in conformitate cu legislatia specifica acordarii alocatiilor bugetare respective.
    (3) Regiile autonome, societatile sau companiile nationale si societatile comerciale care au beneficiat, in anul 2012, de subventii sau transferuri de la bugetul de stat si nu restituie sumele primite in plus in termenul prevazut la alin. (1) sau in termenul prevazut de legislatia specifica acordarii acestora, dupa caz, au obligatia de a declara la organul fiscal competent subventiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate si nerestituite in termenul legal, in conformitate cu prevederile art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea 275/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
    3.2. (1) In aplicarea prevederilor art. 26 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, taxa pe valoarea adaugata dedusa potrivit legii pentru realizarea obiectivelor proprii de investitii finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale si neutilizata pana la data de 31 decembrie 2012 se vireaza de catre operatorii economici la bugetul de stat sau la bugetele locale, dupa caz, in conturile de cheltuieli bugetare din care au fost incasate sumele pentru finantarea obiectivelor respective, la titlul 85 "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent", pana la data de 31 ianuarie 2013.
    (2) Ordonatoriide credite au obligatia de a comunica operatorilor economici carora le-au acordat sume de la bugetul de stat sau bugetele locale aferente obiectivelor de investitii proprii conturile de cheltuieli bugetare in care se restituie taxa pe valoarea adaugata.
    3.3. Regiile autonome, societatile comerciale sau companiile nationale, dupa caz, carora li s-au preluat credite neperformante pentru investitii, in baza Legii 7/1992 privind acoperirea financiara a obligatiilor statului ramase neregularizate la 31 decembrie 1990 si preluarea de catre stat si bancile comerciale a pierderilor inregistrate in anii 1989 si 1990 de agentii economici cu capital de stat, precum si a creditelor bancare neperformante, au obligatia sa ramburseze creditele respective, din resursele financiare destinate finantarii investitiilor ramase disponibile la finele anului 2012.
    Rambursarea sumelor cuvenite statului se efectueaza in contul 50.18 "Disponibil din sumele incasate din reactivarea si rambursarea obligatiilor rezultate din aplicarea Legii 7/1992", deschis la unitatile Trezoreriei Statului ale municipiilor resedinta de judet, pe numele Ministerului Finantelor Publice.
    Institutiile de credit in a caror evidenta sunt inregistrate credite neperformante, precum si organele de control ale Ministerului Finantelor Publice vor verifica la operatorii economici neradiati din registrul comertului, in termen de 90 de zile de la data incheierii si depunerii bilantului contabil pe anul 2012, posibilitatile de reactivare a debitelor prin identificarea si preluarea unor noi surse disponibile in contul creditelor neperformante.

    CAP. IV
    Incheierea executiei bugetelor locale si operatiuni specifice unitatilor administrativ-teritoriale

    4.1. (1) Primariile sectoarelor municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru virarea soldului contului 50.83 "Disponibil din venituri incasate pentru bugetul Capitalei", pana la data de 27 decembrie 2012, inclusiv, in conturile corespunzatoare de venituri ale bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti.
    (2) Veniturile bugetare incasate in contul 50.83 "Disponibil din venituri incasate pentru bugetul Capitalei" in perioada 28-31 decembrie 2012, se vireaza de primariile sectoarelor municipiului Bucuresti, cu ordine de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), in contul bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti 21 "Veniturile bugetului local", la subcapitolele corespunzatoare de venituri bugetare, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, pe data de 3 ianuarie 2013, si se inregistreaza in conturile bugetelor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti ca operatiuni ale anului 2012, cu data de 31 decembrie 2012.
    4.2. Institutiile publice care au incasat, in anul 2012, sume din bugetul propriu al judetului sau al municipiului Bucuresti, dupa caz, in contul 50.26 "Disponibil din bugetul consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti" vor restitui cu ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) sumele ramase disponibile, la finele anului, in conturile din care acestea au fost primite, pana la data de 27 decembrie 2012.
    4.3. Disponibilitatile ramase, la finele anului 2012, in soldul conturilor 50.58 "Disponibil al fondului de risc", 50.77 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile primite de unitatile administrativ-teritoriale si institutiile sau serviciile publice din subordinea acestora", 50.80 "Disponibil din imprumuturi externe ale unitatilor administrativ-teritoriale si serviciile publice din subordinea acestora" si 50.81 "Disponibil din imprumuturi interne contractate de unitatile administrativ-teritoriale si serviciile publice din subordinea acestora" se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza pe destinatiile stabilite de prevederile legale in vigoare.
    4.4. (1) Donatiile si sponsorizarile primite de unitatile administrativ-teritoriale ramase neutilizate, la finele anului 2012, se transfera pe baza de ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) din contul corespunzator de cheltuieli bugetare in contul 50.07 "Disponibil din donatii si sponsorizari ramase neutilizate la finele anului", pana la data de 28 decembrie 2012.
    Cuantumul donatiilor si sponsorizarilor ramase neutilizate se determina ca diferenta intre sumele incasate din donatii si sponsorizari in contul de venituri ale bugetului local 21.37.02.01 "Donatii si sponsorizari" si platile efectuate in limita acestora de la capitolele de cheltuieli corespunzatoare, potrivit clauzelor din actele de donatie/sponsorizare.
    (2) La ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se face transferul donatiilor/sponsorizarilor in contul 50.07 "Disponibil din donatii si sponsorizari ramase neutilizate la finele anului", deschis la Trezoreria Statului, unitatile administrativ-teritoriale vor anexa Contul de executie a donatiilor/sponsorizarilor primite si utilizate in anul 2012, intocmite dupa modelul prevazut in anexa 3 la Normele metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre institutiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice 1.661 bis/2003.
    Soldul donatiilor si/sau sponsorizarilor ramase neutilizate la finele anului 2012, inscris in Contul de executie a donatiilor/sponsorizarilor primite si utilizate in anul 2012, trebuie sa coincida cu suma care se transfera, pana la data de 28 decembrie 2012, in contul 50.07 "Disponibil din donatii si sponsorizari ramase neutilizate la finele anului".
    (3) Utilizarea in anul 2013 a donatiilor/sponsorizarilor ramase neutilizate la finele anului 2012 se efectueaza din contul 50.07 "Disponibil din donatii si sponsorizari ramase neutilizate la finele anului", pe destinatiile stabilite de transmitator, si se evidentiaza la subdiviziunile de cheltuieli bugetare inscrise la crt. 3 "Soldul donatiilor si/sau sponsorizarilor ramase neutilizate la finele anului" din anexa 3 la Normele metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre institutiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice 1.661 bis/2003, intocmita la transferarea soldului.
    (4) Donatiile si/sau sponsorizarile ramase neutilizate la finele anului bugetar in conturile in valuta deschise la institutii de credit pe numele unitatilor administrativ-teritoriale se utilizeaza in anul urmator din acelasi cont, pentru destinatiile stabilite de transmitator.
    (5) Donatiile si/sau sponsorizarile primite in cursul lunii decembrie 2012, cu care nu mai pot fi majorate bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor administrativ-teritoriale si, in consecinta, nu mai pot fi utilizate in cursul anului 2012, vor fi incasate de catre acestea in contul 50.06 "Sume de mandat si in depozit ale institutiilor publice de subordonare locala" deschis la unitatile Trezoreriei Statului sau in contul de valuta deschis la institutia de credit, dupa caz, urmand ca virarea sumelor respective in contul de venituri bugetare corespunzator si majorarea creditelor bugetare, in scopul efectuarii de cheltuieli, sa se realizeze in primele 10 zile ale anului 2013.
    4.5. (1) In conturile 50.75.01 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale", 50.75.02 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala" si, respectiv, 50.75.03 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate pentru sustinerea programelor cu finantare externa, care necesita cofinantare locala" deschise la unitatile Trezoreriei Statului pe numele directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti pot ramane, la finele anului 2012, urmatoarele sume:
    a) cotele defalcate din impozitul pe venit incasate in plus si nerepartizate prin hotarare a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz;
    b) cotele defalcate din impozitul pe venit cu care nu au mai fost alimentate bugetele unitatilor administrativ-teritoriale care nu au respectat incadrarea in numarul maxim de posturi conform prevederilor art. III alin. (9) din Ordonanta de urgenta a Guvernului 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea 13/2011, cu modificarile ulterioare;
    c) cotele defalcate din impozitul pe venit cu care nu au fost alimentate bugetele unitatilor administrativ-teritoriale ca urmare a nerespectarii prevederilor art. 49 alin. (13^1) si (13^2) din Legea 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Sumele ramase, lafinele anului 2012, in soldul conturilor prevazute la alin. (1) se reporteaza in anul urmator si vor fi alocate bugetelor locale, astfel:
    a) sumele prevazute la alin. (1) lit. a) vor fi alocate in anul 2013, in conformitate cu hotararile consiliului judetean sau ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, si in limita sumelor care vor fi aprobate in bugetele locale pe anul 2013;
    b) sumele prevazute la alin. (1) lit. b) si c) vor fi alocate bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale, in conditiile stabilite prin actele normative care au stat la baza sistarii cotelor respective.
    4.6. (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor incasate in bugetele locale, in anul 2012, peste nivelul platilor de casa efectuate potrivit legii din acestea, se restituie la bugetul de stat in contul 20.11.01.01 "Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor" din care aceste sume au fost incasate, pe baza de ordine de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), pana la data de 27 decembrie 2012. La ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectueaza regularizarea, autoritatile administratiei publice locale vor anexa conturile de executie ale cheltuielilor suportate, potrivit legii, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor pe anul 2012, intocmite astfel:
    a) un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor privind sustinerea sistemului de protectie a copilului;
    b) un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor privind sustinerea centrelor de asistenta sociala a persoanelor cu handicap;
    c) un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor privind acordarea de produse lactate si de panificatie si miere de albine;
    d) un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor privind invatamantul special si centrele judetene de resurse si asistenta educationala;
    e) un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor privind hotarari judecatoresti pentru plata salariilor din invatamantul special si centrele judetene de resurse si asistenta educationala;
    f) un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata aferente finantarii cheltuielilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. d) si f)-h) din Legea 293/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, incasate in bugetele locale, in anul 2012, peste nivelul platilor de casa efectuate potrivitlegii din acestea, se restituie la bugetul de stat in contul 20.11.01.02 "Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti" din care aceste sume au fost incasate, pe baza de ordine de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), pana la data de 27 decembrie 2012. La ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectueaza regularizarea, autoritatile administratiei publice locale vor anexa conturile de executie ale cheltuielilor suportate, potrivit legii, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pe anul 2012, intocmite astfel:
    a) un cont de executie pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, la care vor fi anexate conturi de executie distincte intocmite pentru:
    - plata salariilor, sporurilor, indemnizatiilor si a altor drepturi salariale in bani stabilite prin lege, precum si a contributiilor aferente acestora;
    - cheltuielile prevazute la art. 104 alin. (2) lit. b)-e) din Legea 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor rezultate din hotarari judecatoresti pentru plata salariilor in unitatile de invatamant preuniversitar de stat;
    c) un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor cu drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav;
    d) un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata aferente finantarii cheltuielilor prevazute la art. 5 alin. (4) lit. lit. d)-f) din Legea 293/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Bucuresti si al sectoarelor acestuia, incasate in bugetele locale, in anul 2012, peste nivelul platilor de casa efectuate, potrivit legii, din acestea, se restituie la bugetul de stat in contul 20.11.01.02 "Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti" din care aceste sume au fost incasate, pe baza de ordine de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), pana la data de 27 decembrie 2012. La ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectueaza regularizarea vor fi anexate conturile de executie ale cheltuielilor suportate, potrivit legii, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pe anul 2012, intocmite astfel:
    a) un cont de executie pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, la care vor fi anexate conturi de executie distincte intocmite pentru:
    - plata salariilor, sporurilor, indemnizatiilor si a altor drepturi salariale in bani stabilite prin lege, precum si a contributiilor aferente acestora;
    - cheltuieli prevazute la art. 104 alin. (2) lit. b)-e) din Legea 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor rezultate din hotarari judecatoresti pentru plata salariilor in unitatile de invatamant preuniversitar de stat;
    c) un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor cu drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav;
    d) un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor privind sustinerea sistemului de protectie a copilului;
    e) un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor privind sustinerea centrelor de asistenta sociala a persoanelor cu handicap;
    f) un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor privind acordarea de produse lactate si de panificatie si miere;
    g) un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata aferente celorlalte cheltuieli prevazute la art. 5 alin. (4) din Legea 293/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinate finantarii cheltuielilor pentru drumuri judetene si comunale incasate in bugetele locale, in anul 2012, peste nivelul platilor de casa efectuate potrivit legii din acestea, se restituie la bugetul de stat in contul 20.11.01.05 "Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri" din care aceste sume au fost incasate, pe baza de ordine de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), pana la data de 27 decembrie 2012. La ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectueaza regularizarea, autoritatile administratiei publice locale vor anexa conturile de executie ale cheltuielilor suportate, potrivit legii, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pe anul 2012.
    4.7. Eventualele sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, alocate potrivit art. 35 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, incasate in bugetele locale in anul 2012, peste nivelul platilor de casa efectuate, potrivit legii, din acestea, se restituie la bugetul de stat in contul 20.11.01.06 "Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale" din care aceste sume au fost incasate, pe baza de ordine de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) pana la data de 27 decembrie 2012. La ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectueaza regularizarea, autoritatile administratiei publice locale vor anexa conturile de executie ale cheltuielilor suportate, potrivit legii, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pe anul 2012.
    4.8. Nu se supun operatiunilor de regularizare, la finele anului, cu bugetul de stat urmatoarele categorii de sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata:
    a) sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, alocate potrivit anexei 7 la Legea 293/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale suplimentate pe baza de hotarari ale Guvernului din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, daca prin hotararile Guvernului nu se prevede altfel.
    4.9. Unitatile administrativ-teritoriale care nu se incadreaza in numarul maxim de posturi conform prevederilor art. III alin. (9) din Ordonanta de urgenta a Guvernului 63/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea 13/2011, cu modificarile ulterioare, pana la data de 31 decembrie 2012, nu mai beneficiaza de sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale care au fost sistate in conditiile legii in cursul anului 2012.
    4.10. (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale care au primit, in cursul anului 2012, subventii de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj sau alte bugete restituie, pana la data de 27 decembrie 2012, inclusiv, sumele ramase neutilizate, in conturile ordonatorilor principali de credite ai bugetelor din care acestea au fost incasate, daca prin legislatia specifica acordarii subventiilor respective nu se prevad termene de rambursare anterioare acestei date.
    Sumele care se restituie se determina ca diferenta intre subventiile primite, inregistrate la subdiviziunile de venituri:
    a) aferente sectiunii de functionare: 42.02.21 "Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap", 42.02.28 "Subventii primite din Fondul de interventie", 42.02.34 "Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri", 42.02.35 "Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale", 42.02.36 "Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti", 42.02.41 "Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii", 42.02.44 "Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole", 42.02.51.01 "Subventii primite de bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local", 42.02.54 "Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte" si 43.02.04 "Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca";
    b) aferente sectiunii de dezvoltare: 42.02.01 "Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare", 42.02.05 "Planuri si regulamente de urbanism", 42.02.10 "Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta", 42.02.12 "Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit", 42.02.13 "Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor", 42.02.14 "Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar", 42.02.15 "Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare", 42.02.16.01 "Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate", 42.02.16.02 "Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate", 42.02.16.03 "Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate", 42.02.18.01 "Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate", 42.02.18.02 "Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate", 42.02.18.03 "Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate", 42.02.19 "Subventii catre bugetele locale pentru finantarea programului multianual de asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor de investitii publice finantate prin Programul operational regional 2007-2013", 42.02.29 "Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar", 42.02.40 "Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism", 42.02.51.02 "Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local", 42.02.52 "Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale" si 42.02.55 "Subventii pentru finantarea locuintelor sociale" si platile de casa efectuate in limita acestora.
    In acest scop, unitatile administrativ-teritoriale prezinta unitatilor Trezoreriei Statului la care au conturile deschise ordine de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) intocmite distinct pentru restituirea catre bugetele respective a fiecarui tip de subventie primita, la care se anexeaza contul de executie al cheltuielilor efectuate din subventiile primite in anul 2012, pe baza caruia are loc operatiunea de regularizare. Restituirea sumelor se efectueaza din conturile corespunzatoare de venituri ale bugetului local in conturile din care subventiile respective au fost primite.
    (2) Sumele ramase neutilizate la subdiviziunile de venituri bugetare aferente sectiunii de dezvoltare: 42.02.09.01 "Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate", 42.02.09.02 "Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor", 42.02.09.03 "Finantarea subprogramului privind canalizarea si epurarea apelor uzate" se restituie in contul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului din care sumele respective au fost primite, in conditiile si la termenele stabilite in Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului 1.564/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes judetean si de interes local, alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate la sate, precum si in unitatile administrativ-teritoriale cu resurse turistice.
    4.11. Unitatile administrativ-teritoriale au obligatia de a dispune masurile necesare pentru achitarea integrala pana la finele anului a obligatiilor restante, astfel incat acestea sa nu influenteze excedentul bugetului local.
    4.12. (1) Subventiile de la bugetul de stat catre bugetele locale, necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, evidentiate la subcapitolul de venituri: 42.02.20 "Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", ramase neutilizate la finele exercitiului bugetar se reflecta in excedentul bugetului local si se utilizeaza in anul 2013 cu aceeasi destinatie pentru care aceste fonduri au fost acordate, in cadrul sectiunii de dezvoltare, pana la finalizarea proiectelor respective. Solicita textul integral la pagina de contact


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *