OG 10/2013

Legislatie actualizata din alte domenii  |  0 comentarii

OG 10/2013 pentru modificarea art. 11^5 din Ordonanţa Guvernului 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.

Avand in vedere necesitatea desemnarii punctului national de contact in scopul schimbului transfrontalier de informatii privind incalcarile normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera, astfel cum acestea sunt prevazute de Directiva 2011/82/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2011 de facilitare a schimbului transfrontalier de informatii privind incalcarile normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, 288 din 5 noiembrie 2011,
in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. II.1 din Legea 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    ART. I
    Articolul 11^5 din Ordonanta Guvernului 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 543 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea 362/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11^5. - (1) Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor are urmatoarele atributii principale:
    a) raspunde de punerea in aplicare a reglementarilor legale in domeniul evidentei permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare, precum si al desfasurarii examenelor pentru obtinerea permiselor de conducere;
    b) elaboreaza normele si metodologiile de lucru utilizate de serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor;
    c) asigura dotarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor cu tipizate speciale necesare emiterii autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor si cu echipamente informatice aferente activitatii de inmatriculare a vehiculelor, de eliberare a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare si de examinare in vederea obtinerii permisului de conducere;
    d) constituie, utilizeaza si actualizeaza Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate;
    e) constituie, gestioneaza si administreaza Sistemul informatic national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate;
    f) furnizeaza, in conditiile legii, date de identificare a persoanei, solicitate de autoritati si institutii publice, operatori economici si de alte persoane juridice pentru derularea unor actiuni de interes general reglementate prin acte normative;
    g) prelucreaza date referitoare la persoana, asigura monitorizarea si verificarea modului de respectare a prevederilor legale in domeniul asigurarii protectiei acestora si raspunde de punerea in aplicare, impreuna cu celelalte institutii abilitate, a reglementarilor privind confidentialitatea si protectia acestor date;
    h) colaboreaza cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale pentru constituirea unor baze de date, potrivit legii, si coopereaza pentru indeplinirea atributiilor sale, in conditiile legislatiei in vigoare, cu institutiile statului, cu institutii similare din strainatate si cu alte organisme internationale cu competenta in domeniu, cu asociatiile si organizatiile neguvernamentale, precum si cu persoanele fizice si juridice;
    i) personalizeaza permisele de conducere si certificatele de inmatriculare, pe care le livreaza direct la domiciliile/sediile solicitantilor sau la serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, si produce placile cu numere de inmatriculare, potrivit actelor normative in vigoare;
    j) asigura formarea, evaluarea, examinarea, atestarea si controlul examinatorilor care participa la desfasurarea examenelor practice de conducere, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne;
    k) indeplineste functia de punct national de contact pentru Tratatul EUCARIS si instrumentele PRUM - schimbul de date privind vehiculele inmatriculate, calitate in care acorda accesul automat la datele proprii pentru autoritatile competente din statele Uniunii Europene sau membre EUCARIS, in conditiile instrumentelor juridice mentionate, precum si accesul autoritatilor romane competente la datele similare ale statelor Uniunii Europene sau membre EUCARIS. Desemnarea autoritatilor romane competente, in functie de competentele specifice pentru Tratatul EUCARIS si instrumentele PRUM - schimbul de date privind vehiculele inmatriculate, precum si stabilirea procedurilor si a regulilor de prelucrare a datelor cu respectarea carora se realizeaza comunicarea se stabilesc prin hotarare a Guvernului;
    l) indeplineste functia de punct national de contact pentru Directiva 2011/82/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2011 de facilitare a schimbului transfrontalier de informatii privind incalcarile normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera, calitate in care acorda, in conditiile legii, accesul automat la datele privind vehiculele, proprietarii sau detinatorii vehiculelor pentru autoritatile competente din statele Uniunii Europene, precum si accesul autoritatilor romane competente la datele similare ale statelor Uniunii Europene. In calitatea de punct national de contact pentru Directiva 2011/82/UE, Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor acorda accesul automat la datele privind vehiculele si la datele privind proprietarii sau detinatorii vehiculelor pentru autoritatile competente dintr-un stat tert, precum si accesul autoritatilor romane competente la datele similare ale statului tert, in conditiile acordului incheiat de statul tert cu Uniunea Europeana. Desemnarea autoritatilor romane competente se stabileste prin hotarare a Guvernului;
    m) administreaza componenta nationala a platformei informatice EUCARIS.
    (2) Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    (3) In sensul prezentei ordonante, prin instrumentele PRUM se intelege Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperarii transfrontaliere, in special in domeniul combaterii terorismului si a criminalitatii transfrontaliere, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 210 din 6 august 2008, si Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea in aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperarii transfrontaliere, in special in domeniul combaterii terorismului si a criminalitatii transfrontaliere, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, 210 din 6 august 2008.
    (4) Plata cotizatiei privind participarea la Tratatul EUCARIS se face in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului.
    (5) Plata cotizatiei privind utilizarea componentei nationale a platformei informatice EUCARIS se face de catre Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne."
    ART. II
    Ordonanta Guvernului 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 543 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea 362/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Citeste si
OG 83/2001 actualizata 2010
OG 28/2010 pentru modificarea OG 83/2001

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *