OG 15/2002 privind rovinieta electronica in 2011actualizata la 01 martie 2010

Legislatie actualizata din alte domenii  |  0 comentarii

Rovinieta electronica in 2011actualizata la 01 martie 2010 - legislatie online

OG nr. 15 din 24 ianuarie 2002 ( actualizată la 01.03.2010) privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

EMITENT:     GUVERNUL

    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. II.12 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    ART. 1
    (1) In intelesul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
    a) vehicul - orice autovehicul rutier inmatriculat, avand cel putin doua axe, sau un ansamblu format dintr-un autovehicul si semiremorca ori remorcile tractate de acesta;
    a^1) vehicul de transport persoane - vehiculul conceput şi construit în exclusivitate pentru transportul de pasageri;
    a^2) vehicul de transport marfă - vehiculul conceput şi construit pentru transportul de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări;

    b) utilizatori - persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România, denumite în continuare utilizatori români, respectiv persoanele fizice ori juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state, denumite în continuare utilizatori străini;

    c) distribuitori - persoanele juridice agreate de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., in conditii ce vor fi publicate in normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale si personalul din reteaua proprie a Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. cu sarcini de serviciu in acest domeniu, care incaseaza tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania si care elibereaza rovinietele care atesta achitarea acestui tarif.
    d) reţeaua de drumuri naţionale din România - drumurile de interes naţional definite conform art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) tarif de utilizare - o anumită sumă a cărei plată conferă unui vehicul dreptul de a utiliza, pe parcursul unei perioade date, reţeaua de drumuri naţionale din România, concesionată Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.;
    f) tarif de trecere - o anumită sumă determinată în funcţie de distanţa parcursă şi de tipul de vehicul, care trebuie plătită pentru un vehicul care se deplasează pe o anumită distanţă pe reţeaua de drumuri naţionale din România;

    g) tarif de trecere mediu ponderat - venitul total provenit din tarifele de trecere pe o perioadă dată, împărţit la numărul de kilometri parcurşi de vehicule pe o anumită reţea supusă tarifării în perioada respectivă, atât venitul, cât şi kilometrii fiind calculaţi pentru vehiculele la care se aplică tarifele de trecere;

    h) contract de concesiune - contractul încheiat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

    i) tarif de concesiune - tariful de trecere perceput de un concesionar în cadrul unui contract de concesiune încheiat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

    j) rovinietă - documentul sau înregistrarea în format electronic care atestă achitarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România. Modelul, forma, conţinutul, modul, condiţiile şi mijloacele de eliberare ale rovinietei se stabilesc prin normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii;

    k) costuri de construcţie - costurile legate de construcţia reţelei de drumuri naţionale din România, inclusiv, dacă este cazul, costurile financiare ale:
    (i) infrastructurii noi sau ale îmbunătăţirii infrastructurii noi, inclusiv reparaţii structurale semnificative; sau
    (ii) infrastructurii existente sau ale îmbunătăţirii infrastructurii existente, inclusiv reparaţii structurale semnificative;

    l) costuri financiare - dobânda la împrumuturi şi/sau restituiri de dividende pentru acţionari;

    m) reparaţii structurale semnificative - reparaţiile structurale ale reţelei de drumuri naţionale din România, exclusiv acele reparaţii care nu mai sunt în prezent în beneficiul utilizatorilor rutieri.

    n) sistem informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei - sistemul informatic ce permite achitarea tarifului de utilizare prin mijloace informatice, gestiunea datelor privind vehiculele cu drept de utilizare, monitorizarea şi controlul achitării tarifului de utilizare, denumit în continuare SIEGMCR.

    (1^1) Rovinieta valabilă este:

    b) rovinieta matcă-cupon, aplicată în partea stângă jos a parb rizului vehiculului, a cărei perioadă de valabilitate cuprinde ziua în care se efectuează verificarea care asigură, prin tarifele plătite, dreptul de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, având înscris numărul de înmatriculare al vehiculului. În cazul deteriorării rovinietei matcă-cupon, dovada achitării tarifului de utilizare se face astfel:
    (i) pentru utilizatorii persoane fizice - documentul care atestă plata integrală a tarifului de utilizare, în original sau în copie legalizată;
    (ii) pentru utilizatorii persoane juridice - documentul care atestă plata integrală a tarifului de utilizare, în original sau o copie a acestuia ştampilată şi semnată în original de către conducătorul unităţii, cu înscrisul "Conform cu originalul";

    c) rovinieta electronică ce atestă existenţa în baza de date a SIEGMCR, denumită în continuare bază de date, a informaţiilor privind achitarea corespunzătoare a tarifului de utilizare pentru vehiculul în cauză, a cărei perioadă de valabilitate cuprinde ziua în care se efectuează verificarea.

    (2) Incepand cu data de 1 iulie 2002 se introduce tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, denumit in continuare tarif de utilizare, aplicat tuturor utilizatorilor romani si straini pentru toate vehiculele inmatriculate care sunt folosite pe reteaua de drumuri nationale din Romania si structurat in functie de perioada de parcurs si de stationare, de incadrarea in clasa de emisii poluante (EURO), de masa totala maxima autorizata (MTMA) si de numarul de axe, dupa caz.

    (2^1) Tariful de utilizare se aplică pe reţeaua de drumuri naţionale din România, definită la art. 1 alin. (1) lit. d), cu excepţia sectoarelor de drum pentru care se vor aplica tarife de concesiune.

    (2^2) Sectoarele de drum pentru utilizarea cărora se vor percepe tarife de concesiune şi care vor fi exceptate de la plata tarifului de utilizare vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.

    (3) Tariful de utilizare este prevăzut în anexa nr. 1.

    (3^1) Începând cu data de 1 august 2010 nu vor mai fi eliberate roviniete matcă-cupon, tariful de utilizare fiind achitat numai prin intermediul SIEGMCR.

    (5) Vehiculele de transport mixt, destinate prin construcţie pentru transportul de persoane şi de marfă în compartimente separate, se tarifează ca şi vehiculele de transport marfă, conform anexei nr. 1.
    (7) Tariful de utilizare este structurat în funcţie de durata de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, astfel: o zi, 7 zile, 30 de zile, 90 de zile*), 12 luni. Durata de utilizare cuprinde durata de parcurs, precum şi durata de staţionare.

    (7^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), pentru autoturisme şi pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, durata minimă pentru care se poate achita tariful de utilizare este de 7 zile.    (8) Tariful de utilizare se aplica in mod nediscriminatoriu pentru utilizatorii romani si straini ai retelei de drumuri nationale din Romania, aflata in administrarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A.

    (9) Tariful de utilizare se aplică în mod nediscriminatoriu pentru utilizatorii români şi utilizatorii străini ai reţelei de drumuri naţionale din România, concesionate Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

    (10) În cazul schimbării utilizatorului vehiculului, rovinieta îşi menţine valabilitatea.

    (11) În cazul radierii din circulaţie a vehiculului, utilizatorului i se va returna, la cererea scrisă a acestuia, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., contravaloarea tarifului de utilizare, corespunzătoare perioadei de neutilizare, în condiţiile stabilite prin norme metodologice.


    (12) Începând cu data de 1 august 2010, în cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului, rovinieta îşi menţine valabilitatea numai în condiţiile în care utilizatorul informează în scris Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. cu privire la schimbarea numărului de înmatriculare, în vederea operării modificării în baza de date. Documentele necesare şi condiţiile de efectuare a modificării, precum şi tarifele aferente se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.

    ART. 1^1
    (1) Stabilirea nivelului tarifelor de trecere şi al tarifelor de concesiune are la bază principiul recuperării costurilor de construcţie, de operare şi de întreţinere.
    (2) Aplicarea şi colectarea tarifelor de trecere şi de utilizare, precum şi urmărirea plăţii acestora se fac în aşa fel încât fluxul liber de trafic să fie perturbat cât se poate de puţin şi să se evite controalele şi verificările obligatorii exercitate la graniţele interne ale Comunităţii Europene. În acest scop, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. va coopera cu celelalte autorităţi similare din statele membre ale Uniunii Europene pentru a stabili metode care să permită transportatorilor rutieri să plătească tarifele de utilizare 24 de ore pe zi, cel puţin la punctele de vânzare importante, utilizând toate mijloacele obişnuite de plată, în interiorul şi exteriorul statelor membre în care se aplică acestea. Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. va dispune măsurile necesare în vederea asigurării facilităţilor adecvate la punctele de încasare a tarifelor de trecere şi de utilizare, astfel încât să se menţină siguranţa rutieră normală.
    (3) Tarifele de utilizare şi tarifele de trecere nu pot fi impuse în acelaşi timp unei categorii de vehicule pentru utilizarea unui singur sector de drum.
    (4) Pe reţeaua unde este perceput tariful de utilizare se poate aplica şi tariful de trecere numai pentru utilizarea podurilor, tunelurilor şi trecătorilor de munte.

    ART. 1^2
    (1) Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. va monitoriza aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pentru a se asigura că aceasta funcţionează în mod transparent şi nediscriminatoriu.
    (2) Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. are dreptul de a monitoriza aplicarea şi colectarea tarifelor de concesiune în conformitate cu prevederile contractelor de concesiune la care este parte.

    ART. 3
    (1) Sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare vehiculele:
    a) deţinute în proprietate sau, după caz, folosite în baza unui drept legal, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, de:
    (i) unităţile Ministerului Apărării Naţionale;
    (ii) unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor;
    (iii) serviciile de ambulanţă;
    (iv) serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    (v) Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.;
    b) folosite exclusiv în transportul public local de persoane prin servicii regulate pe raza teritorial-administrativă a unei localităţi;
    c) istorice.
    (2) Începând cu data de 1 august 2010, vehiculele prevăzute la alin. (1) sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare numai dacă sunt înregistrate ca vehicule exceptate în baza de date.
    (3) Obligaţia de a solicita înscrierea/eliminarea vehiculelor prevăzute la alin. (1) în/din baza de date revine utilizatorilor acestora.
    (4) Documentele necesare şi condiţiile de înscriere a vehiculelor prevăzute la alin. (1) în/din baza de date se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.

    ART. 6
    (1) Utilizatorii români vor achita tariful de utilizare în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului.
    (2) Prin curs de schimb valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului se înţelege cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României în penultima zi lucrătoare a lunii respective.
    (3) Utilizatorii străini vor achita tariful de utilizare:
    a) în valute liber convertibile, cotate pe piaţa valutară, la echivalentul tarifului exprimat în euro, în funcţie de cursurile de schimb aferente valutelor, comunicate de Banca Naţională a României în penultima zi lucrătoare a lunii anterioare celei în care se efectuează plata;
    b) în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului, aşa cum este definit la alin. (2).
    (4) Tarifele stabilite în lei se pot achita în valute liber convertibile cotate pe piaţa valutară, la cursul de schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor.

    ART. 7
    Responsabilitatea achitării tarifului de utilizare şi a deţinerii rovinietei valabile, precum şi a achitării tarifului de trecere sau a tarifului de concesiune revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului.

    ART. 8
    (1) Fapta de a circula fara a detine rovinieta valabila constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda.
    (2) Cuantumul amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 2.

    (3) Contravenientul are obligaţia de a achita, pe lângă amenda contravenţională, cu titlu de tarif de despăgubire, în funcţie de tipul vehiculului folosit fără a deţine rovinieta valabilă, sumele stabilite potrivit anexei nr. 4.

    (3^1) Agentul constatator va face menţiune în procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi despre contravaloarea despăgubirii şi modul de achitare a acesteia. Despăgubirea se va achita în lei, la cursul de schimb stabilit potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) şi (2), în contul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. şi va reveni acesteia ca venit extrabugetar.

    (4) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezentul act normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

    (5) Utilizatorilor li se pot aplica amenzi contravenţionale atât pe reţeaua de drumuri naţionale din România, cât şi în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, la ieşirea din România.

    (6) Odată cu aplicarea amenzii contravenţionale, utilizatorilor români care folosesc reţeaua de drumuri naţionale din România fără a avea rovinietă valabilă li se reţine certificatul de înmatriculare al vehiculului până la prezentarea dovezii de achitare a tarifului de despăgubire conform prevederilor alin. (3).

    (7) Prevederile alin. (6) se aplică în mod corespunzător şi conducătorilor vehiculelor înmatriculate în alte state.

    ART. 9
    (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 8 se fac de catre:
    a) personalul imputernicit din cadrul Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A.;
    b) personalul imputernicit de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in numele Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A.;
    c) politia rutiera, in situatia cand efectueaza controlul existentei rovinietei valabile, fara personalul mentionat la lit. a) si b);

    d) personalul politiei de frontiera care isi desfasoara activitatea in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a Romaniei, impreuna cu personalul prevazut la lit. a).
    (2) Începând cu data de 1 august 2010, constatarea contravenţiilor se poate face şi cu ajutorul unor mijloace tehnice omologate amplasate pe reţeaua de drumuri naţionale din România, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.    (3) În cazurile prevăzute la alin. (2) procesul-verbal de constatare a contravenţiei se poate încheia şi în lipsa contravenientului, după identificarea acestuia pe baza datelor furnizate de Ministerul Administraţiei şi Internelor - Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor sau a conducătorului auto, în cazul utilizatorilor străini.

    ART. 10
    Contraventiilor prevazute la art. 8 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

    ART. 11
    Aplicarea tarifului de utilizare nu exonereaza utilizatorii romani si straini de la plata celorlalte tarife percepute de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., prevazute de legislatia in vigoare.

    ART. 12
    (1) Sumele incasate in urma aplicarii tarifelor de utilizare se constituie venit la dispozitia Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. si vor fi utilizate in exclusivitate pentru finantarea lucrarilor de constructie, modernizare, intretinere si reparatie a drumurilor nationale, precum si pentru garantarea si rambursarea creditelor externe si interne contractate in acest scop, inclusiv pentru plati in numele autoritatii publice contractante, ca urmare a obligatiilor asumate in cadrul contractelor de parteneriat public-privat in sectorul drumurilor nationale si autostrazilor.

    (5) Falsificarea rovinietelor, detinerea sau utilizarea de formulare false constituie infractiune si se pedepseste potrivit prevederilor art. 282 din Codul penal.

    ART. 13
    In termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei va elabora norme metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania.

    ART. 14
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.

    ART. 15
    Prezenta ordonanta transpune Directiva Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene nr. 62/1999/CE din 17 iunie 1999, cu privire la taxarea vehiculelor de transport marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene nr. L 187/42 din 20 iulie 1999, numai in ceea ce priveste tarifarea utilizarii infrastructurii de transport rutier.0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *