OG 25/2013: Taxe servicii consulare 2013

Legislatie actualizata din alte domenii  |  0 comentarii

Ordonanţa 25/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora.

ART. I
    Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobata cu modificari prin Legea nr. 89/1993, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. Titlul ordonantei se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Ordonanta privind stabilirea anumitor servicii publice si a taxelor percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul Romaniei

    2. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1. - Serviciile publice prevazute in prezenta ordonanta se presteaza pe teritoriul Romaniei de catre autoritatile competente, potrivit legii, cu perceperea taxelor cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta, cu exceptia cazurilor cand, pe baza reglementarilor Uniunii Europene, a acordurilor incheiate de Uniunea Europeana cu state terte si a celorlalte intelegeri internationale la care Romania este parte, se stabileste altfel."

    3. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2. - (1) Taxele prevazute in anexa se platesc in lei. Plata se efectueaza anticipat, cu exceptia serviciilor prevazute la lit. B pct. 1 si 2 din anexa, pentru care plata poate fi efectuata si ulterior indeplinirii serviciilor respective.
     (2) In cazul serviciilor prevazute la lit. B pct. 1-3 din anexa si in cazul taxelor al caror cuantum este stabilit in euro sau in alta moneda straina prin dispozitiile aplicabile ale reglementarilor Uniunii Europene ori ale acordurilor internationale, se incaseaza echivalentul in lei al cuantumului aferent. Acesta se calculeaza prin raportare la cursul de schimb oficial al monedei respective fata de leu, stabilit de Banca Nationala a Romaniei la data efectuarii platii."

    4. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3. - Sunt scutite de plata taxelor:
    a) eliberarea pasaportului diplomatic;
    b) inregistrarea cererilor de acordare/redobandire a cetateniei romane formulate in temeiul art. 10 alin. (2) si al art. 11 din Legea cetateniei romane nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) eliberarea certificatului de cetatenie ulterior depunerii juramantului de credinta pentru acordarea/redobandirea cetateniei romane;
    d) eliberarea la frontiera a vizelor de intrare in Romania in situatiile prevazute la art. 8 alin. (2) lit. b) si c) din Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare;
    e) serviciile publice prevazute in anexa, atunci cand sunt prestate in interesul statului sau in cadrul cooperarii la nivel institutional, precum si, in conditii de reciprocitate ori in baza normelor de drept international aplicabile, la solicitarea autoritatilor straine."

    5. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4. - (1) Sefii institutiilor autorizate sa presteze serviciile publice prevazute de prezenta ordonanta, pe baza de reciprocitate sau in situatii deosebite, de la caz la caz, pot majora, reduce ori scuti de plata taxelor aferente.
    (2) Atributiile prevazute la alin. (1) se exercita de catre:
    a) conducerea Departamentului Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru serviciile prevazute la lit. A, D si G din anexa;
    b) conducerea Directiei Generale de Pasapoarte din subordinea Ministerului Afacerilor Interne sau, dupa caz, sefii serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, pentru serviciile prevazute la lit. A si G din anexa;
    c) conducerea Inspectoratului General pentru Imigrari din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, pentru serviciile prevazute la lit. A, lit. B pct. 3 si 4, lit. F si G din anexa;
    d) conducerea Inspectoratului General al Politiei de Frontiera din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, pentru serviciile prevazute la lit. B pct. 1 si 2 din anexa;
    e) conducerea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie din cadrul Ministerului Justitiei, pentru serviciile prevazute la lit. C din anexa;
    f) conducerea Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, pentru serviciile prevazute la lit. E, F si G din anexa."

    6. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5. - (1) Taxele prevazute in anexa se restituie solicitantilor de servicii in urmatoarele cazuri:
    a) cand serviciul nu a fost sau nu poate fi prestat;
    b) cand plata s-a facut fara just temei sau dintr-o gresita interpretare a legii.
    (2) In cazurile prevazute la alin. (1), contribuabilul va depune la organul fiscal competent, in termenul legal de prescriptie a dreptului de a cere restituirea, o cerere de restituire insotita de documentul de plata, in original, care confirma plata taxei, document pe care este inscrisa mentiunea "taxa neutilizata" si care este semnat si stampilat de catre serviciile institutiilor publice prevazute la art. 4 alin. (2).
   (3) Restituirea taxelor prevazute in anexa se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar procedura de restituire se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice."

    7. Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 5^1 . - Taxele prevazute de prezenta ordonanta constituie venit la bugetul de stat."

    8. Anexa se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta ordonanta.
    ART. II
    In tot cuprinsul actelor normative in vigoare, in care prin sintagmele "servicii consulare" si "taxe consulare" se intelege serviciile si taxele reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 24/1992, aprobata cu modificari prin Legea nr. 89/1993, cu modificarile si completarile ulterioare, acestea se inlocuiesc cu sintagmele "servicii", respectiv "taxe".
    ART. III
    Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

SERVICII PUBLICE SI TAXE percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul Romaniei

Nr crt
Denumirea serviciilor
Taxa in lei
 1 Eliberarea unui pasaport electronic, a unui pasaport simplu temporar sau altui document de trecere a frontiere
32
 2 Eliberarea unei vize de tranzit in punctele de trecere a frontierei de stat
echivalentul a 60 euro
 3 Eliberarea unei vize de scurta sedere in punctele de trecere a frontiere de stat
echivalentul a 60 euro
 4 Prelungirea dreptului de sedere temporara
echivalentul a 60 euro 
 5 Acordarea dreptului de sedere pe termen lung
128
 6 Acordarea cetateniei romane in temeiul art. 8 din Legea nr. 21/1991
191
 7 Acordarea/Redobandirea cetateniei romane in temeiul art. 10 alin. (1) din Legea nr. 21/1991
191
 8 Renuntarea la cetatenia romana
600
 9 Supralegalizarea sigiliilor si a semnaturilor de pe un act oficial
25
 10 Supralegalizarea sigiliilor si a semnaturilor de pe un certificat de origine a marfurilor, de pe o factura comerciala sau de pe orice alt document cerut la exportul ori importul marfurilor
47
 11 Procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar, la cererea unor persoane fizice sau juridice straine
22
 12 Identificarea unei persoane pe teritoriul Romaniei
35
 13 Eliberarea de adeverinte si alte servicii prestate de autoritatile
22


De interes si categoria Cerere Consulate.


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *