OUG 117/2010 modificare Codul Fiscal 2011

Legislatie fiscala  |  0 comentarii

OUG 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale publicata in Monitorul Oficial nr. 0891 din 30 Decembrie 2010.
Actul nr. 117 din 23 Decembrie 2010
Emitent: Guvernul României

 In vederea respectarii angajamentelor asumate de Guvernul Romaniei prin adoptarea masurii de abrogare a sistemului de impozitare minim si in concordanta cu directiile de actiune ale Programului de guvernare 2009-2012, care vizeaza simplificarea cadrului legislativ si aplicarea noului cadru de politici al Comisiei Europene in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii, se impune implementarea unui sistem simplificat de impozitare a microintreprinderilor.
    Avand in vedere necesitatea asigurarii unui tratament nediscriminatoriu intre persoanele juridice rezidente si persoanele juridice nerezidente in domeniul impunerii veniturilor din dividende, precum si a mentinerii in anul 2011 a limitarii deducerii cheltuielilor privind combustibilul, in anumite conditii, la calculul bazei impozabile pentru impozitul pe profit si pentru impozitul pe venit,
    intrucat se impune revizuirea sistemului actual referitor la impozitarea veniturilor realizate de persoanele fizice pe baza normelor de venit pentru a raspunde exigentelor privind administrarea eficienta a sistemului fiscal,
    avand in vedere necesitatea imbunatatirii administrarii impozitului pe venit datorat de persoanele fizice,
    pentru eliminarea unor dificultati de natura tehnica aparute in aplicarea prevederilor existente in domeniul fiscal,
    avand in vedere obligatia adoptarii si publicarii pana la 1 ianuarie 2011 a actelor cu putere de lege cu privire la transpunerea in legislatia nationala a:
    - Directivei 2009/162/UE a Consiliului din 22 decembrie 2009 de modificare a anumitor dispozitii ale Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata;
    - prevederilor art. 3 din Directiva 2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste locul de prestare a serviciilor;
    - Directivei 2010/12/UE a Consiliului din 16 februarie 2010 de modificare a Directivelor 92/79/CEE, 92/80/CEE si 95/59/CE privind structura si nivelurile accizelor aplicate tutunului prelucrat si a Directivei 2008/118/CE,
    avand in vedere, de asemenea, obligatia statelor membre de a comunica fara intarziere Comisiei Europene textele actelor normative, impreuna cu tabelele de concordanta fata de dispozitiile noilor directive privind TVA si regimul accizelor pentru tutunul prelucrat,
    tinand seama de necesitatea perfectionarii continue a legislatiei fiscale, conjunctura economica actuala, principalele caracteristici ale politicii bugetare a Romaniei in perioada urmatoare, care vor fi subordonate obiectivelor de sustinere a cresterii economice, precum si de necesitatea promovarii unor modificari ca urmare a solicitarilor mediului de afaceri,
    avand in vedere faptul ca, potrivit Directivei 2010/23/UE a Consiliului din 16 martie 2010 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, cu privire la aplicarea optionala si temporara a mecanismului de taxare inversa pentru prestarea anumitor servicii care prezinta risc de frauda, statele membre pot aplica pana la 30 iunie 2015 si pentru o perioada minima de 2 ani taxarea inversa pentru transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de sera, astfel cum sunt definite la art. 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii si de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, transferabile in conformitate cu art. 12 din directiva, precum si pentru transferul altor unitati care pot fi utilizate de operatori in conformitate cu aceeasi directiva,
    avand in vedere importanta obtinerii unor date absolut necesare calcularii bazei TVA pentru resursele proprii comunitare,
    tinand seama de faptul ca procedurile parlamentare pentru aprobarea unei legi nu permit adoptarea in timp util, sub forma unui proiect de lege, a transpunerii directivelor europene,
    luand in considerare faptul ca neadoptarea si nepublicarea pana la 31 decembrie 2010 a actelor cu putere de lege cu privire la transpunerea in legislatia nationala a directivelor mentionate conduc la:
    - declansarea procedurii de infringement de catre Comisia Europeana impotriva Romaniei pentru netranspunerea in termenul legal a prevederilor directivelor in domeniul fiscal cu aplicabilitate de la data de 1 ianuarie 2011;
    - imposibilitatea operatorilor economici de a duce la indeplinire obligatiile ce deriva din noile prevederi legale, ca urmare a modificarilor directivelor comunitare;
    - imposibilitatea elaborarii in timp util a legislatiei secundare, cu consecinte negative asupra mediului de afaceri, in ceea ce priveste managementul financiar si planul afacerilor,
    in contextul in care este necesara, pe de o parte, implementarea de masuri pentru largirea bazei de calcul a contributiilor sociale si perfectionarea colectarii prin metoda stopajului la sursa, inclusiv asupra unor venituri cum sunt cele provenind din drepturi de autor si contracte/conventii civile, iar, pe de alta parte, corelarea prestatiilor de asigurari sociale cu sumele platite de contribuabili pentru asigurarile sociale obligatorii, cu respectarea principiului solidaritatii sociale,
    avand in vedere necesitatea introducerii declaratiei unice pentru impozitul pe venit si contributiile sociale incepand cu anul fiscal 2011,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. I
    Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1. - (1) Prezentul cod stabileste cadrul legal pentru impozitele, taxele si contributiile sociale obligatorii prevazute la art. 2, care constituie venituri la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul asigurarilor pentru somaj si fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, precizeaza contribuabilii care au obligatia sa plateasca aceste impozite, taxe si contributii sociale, precum si modul de calcul si de plata al acestora. Prezentul cod cuprinde procedura de modificare a acestor impozite, taxe si contributii sociale. De asemenea, autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa elaboreze norme metodologice, instructiuni si ordine in aplicarea prezentului cod si a conventiilor de evitare a dublei impuneri."
    2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Impozitele, taxele si contributiile sociale reglementate de Codul fiscal
    Art. 2. - (1) Impozitele si taxele reglementate prin prezentul cod sunt urmatoarele:
    a) impozitul pe profit;
    b) impozitul pe venit;
    c) impozitul pe veniturile microintreprinderilor;
    d) impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti;
    e) impozitul pe reprezentante;
    f) taxa pe valoarea adaugata;
    g) accizele;
    h) impozitele si taxele locale.
    (2) Contributiile sociale reglementate prin prezentul cod sunt urmatoarele:
    a) contributia individuala de asigurari sociale si contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat;
    b) contributia individuala de asigurari sociale de sanatate si contributia datorata de angajator la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
    c) contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorata de angajator la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
    d) contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj si contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj;
    e) contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat;
    f) contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata de persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator potrivit Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu completarile si modificarile ulterioare."
    3. La articolul 7 alineatul (1), dupa punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu urmatorul cuprins:
    "5^1. autoritate fiscala centrala - Ministerul Finantelor Publice, institutie cu rolul de a coordona aplicarea unitara a prevederilor legislatiei fiscale;".
    4. La articolul 11, alineatele (1^1) si (1^2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(1^1) Autoritatile fiscale nu vor lua in considerare o tranzactie efectuata de un contribuabil declarat inactiv prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu exceptia livrarilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita.
    (1^2) De asemenea, nu sunt luate in considerare de autoritatile fiscale tranzactiile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita. Procedura de declarare a contribuabililor inactivi va fi stabilita prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Ordinul si lista contribuabililor declarati inactivi se comunica contribuabililor carora le sunt destinate si persoanelor interesate, prin afisarea pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."
    5. La articolul 15 alineatul (1), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b^1), cu urmatorul cuprins:
    "b^1) persoanele juridice romane care platesc impozitul pe veniturile microintreprinderilor, in conformitate cu prevederile cuprinse in titlul IV^1;".
    6. La articolul 21 alineatul (4), litera t) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "t) in perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2011 inclusiv, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului, cu exceptia situatiei in care vehiculele se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:
    1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca;
    2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi;
    3. vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi."
    7. La articolul 34, alineatul (18) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(18) Pierderea fiscala inregistrata in cele doua perioade aferente anului 2010 se recupereaza potrivit prevederilor art. 26, perioada 1 octombrie-31 decembrie 2010 fiind considerata an fiscal in sensul celor 7 ani consecutivi."
    8. La articolul 36, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Prevederile prezentului articol nu se aplica in cazul dividendelor platite de o persoana juridica romana unei alte persoane juridice romane, daca beneficiarul dividendelor detine, la data platii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioada de 2 ani impliniti pana la data platii acestora inclusiv."
    9. La articolul 36, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
    "(4^1) Prevederile prezentului articol nu se aplica in cazul dividendelor distribuite/platite de o persoana juridica romana:
    a) fondurilor de pensii facultative, respectiv fondurilor de pensii administrate privat;
    b) organelor administratiei publice care exercita, prin lege, drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de actionar al statului la acele persoane juridice romane."
    10. La articolul 41, litera i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "i) venituri din alte surse, definite conform art. 78 si 79^1."
    11. La articolul 42, litera e) se abroga.
    12. La articolul 48 alineatul (7), litera l^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "l^1) in perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2011 inclusiv, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, cu exceptia situatiei in care vehiculele se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:
    1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca;
    2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi;
    3. vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi."
    13. Titlul articolului 49 se modifica dupa cum urmeaza:
    "Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit"
    14. La articolul 49, alineatele (1), (2^1), (3), (4), (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 49. - (1) In cazul contribuabililor care realizeaza venituri comerciale definite la art.46 alin. (2), venitul net anual se determina pe baza normelor de venit de la locul desfasurarii activitatii.
    .................................................................................................
    (2^1) Norma de venit pentru fiecare activitate independenta desfasurata de contribuabil care genereaza venit comercial nu poate fi mai mica decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la momentul stabilirii acesteia, inmultit cu 12. Prevederile prezentului alineat se aplica si in cazul in care activitatea se desfasoara in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, norma de venit fiind stabilita pentru fiecare membru asociat.
    (3) La stabilirea normelor anuale de venit, plafonul de venit determinat prin inmultirea cu 12 a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata reprezinta venitul net anual inainte de aplicarea criteriilor. Criteriile pentru stabilirea normelor de venit de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale si a municipiului Bucuresti sunt cele prevazute in normele metodologice.
    (4) In cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate independenta, care genereaza venituri comerciale, pe perioade mai mici decat anul calendaristic, norma de venit aferenta acelei activitati se corecteaza astfel incat sa reflecte perioada de an calendaristic in care a fost desfasurata activitatea respectiva.
    (5) Daca un contribuabil desfasoara doua sau mai multe activitati care genereaza venituri comerciale, venitul net din aceste activitati se stabileste prin insumarea nivelului normelor de venit corespunzatoare fiecarei activitati.
    (6) In cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate desemnata conform alin. (2) si o alta activitate independenta, venitul net anual se determina pe baza contabilitatii in partida simpla, conform art. 48."
    15. La articolul 52 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e^1), cu urmatorul cuprins:
    "e^1) venitul obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu genereaza o persoana juridica;".
    16. La articolul 52 alineatul (2), dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:
    "a^1) in cazul veniturilor prevazute la alin. (1) lit. e^1), aplicand cota de impunere prevazuta pentru impozitul pe veniturile microintreprinderilor la veniturile ce revin persoanei fizice din asociere;".
    17. La articolul 52, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Impozitul ce trebuie retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul, cu exceptia impozitului aferent veniturilor prevazute la alin. (1) lit. e^1), pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlului IV^1."
    18. La articolul 52, alineatul (4) se abroga.
    19. Dupa articolul 52 se introduce un nou articol, articolul 52^1, cu urmatorul cuprins:
    "Optiunea pentru stabilirea impozitului final pentru unele venituri din activitati independente
    Art. 52^1. - (1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitatile mentionate la art. 52 alin. (1) lit. a)-e) pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final. Optiunea de impunere a venitului brut se exercita in scris in momentul incheierii fiecarui raport juridic/contract si este aplicabila veniturilor realizate ca urmare a activitatii desfasurate pe baza acestuia.
    (2) Impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul platii veniturilor de catre platitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut.
    (3) Impozitul calculat si retinut reprezinta impozit final.
    (4) Impozitul astfel retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut."
    20. Articolul 53 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Plati anticipate ale impozitului pe veniturile din activitati independente
    Art. 53. - Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente au obligatia sa efectueze plati anticipate in contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, potrivit art. 82, cu exceptia veniturilor prevazute la art. 52, pentru care plata anticipata se efectueaza prin retinere la sursa sau pentru care impozitul este final potrivit prevederilor art. 52^1."
    21. La articolul 66, alineatul (5^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(5^1) Castigul net anual/Pierderea neta anuala din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, se determina ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la inceputul anului, si este egal/egala cu castigul net determinat/pierderea neta determinata la sfarsitul trimestrului IV al anului fiscal respectiv. Castigul net anual/Pierderea neta anuala se determina de catre contribuabil, pe baza declaratiei privind venitul realizat, depusa potrivit prevederilor art. 83."
    22. La articolul 66, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(7) Veniturile obtinute sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen reprezinta diferentele de curs favorabile rezultate din aceste operatiuni, in momentul incheierii operatiunii si evidentierii in contul clientului. Castigul net anual se determina ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului respectiv din astfel de operatiuni. Castigul net anual se determina de catre contribuabil pe baza declaratiei privind venitul realizat, depusa potrivit prevederilor art. 83. Pentru tranzactiile din anul fiscal, fiecare intermediar sau platitor de venit, dupa caz, are urmatoarele obligatii:
    a) calcularea castigului anual/pierderii anuale pentru tranzactiile efectuate in cursul anului pentru fiecare contribuabil;
    b) transmiterea informatiilor privind castigul anual/pierderea anuala, precum si impozitul calculat si retinut ca plata anticipata, in forma scrisa catre acesta, pana in ultima zi a lunii februarie a anului urmator celui pentru care se face calculul."
    23. La articolul 67 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "a) castigul net determinat la sfarsitul fiecarui trimestru din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, se impune cu o cota de 16%. Obligatia calcularii impozitului reprezentand plata anticipata trimestriala in contul impozitului pe castigul net anual impozabil revine contribuabilului, pe baza declaratiei de impunere trimestriala depusa pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarui trimestru. Termenul de declarare constituie si termen de plata a impozitului reprezentand plata anticipata trimestriala catre bugetul de stat. Obligatia declararii si platii impozitului revine contribuabilului. Impozitul de plata reprezentand plata anticipata trimestriala, respectiv impozitul de restituit trimestrial se calculeaza ca diferenta intre impozitul datorat pe castigul net cumulat de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul datorat pe castigul net cumulat de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare precedente;".
    24. La articolul 67 alineatul (3), litera a^1) se abroga.
    25. La articolul 67 alineatul (3), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "c) castigul din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, se impune cu o cota de 16% la fiecare tranzactie, impozitul retinut constituind plata anticipata in contul impozitului anual datorat. Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine intermediarilor sau altor platitori de venit, dupa caz. Impozitul calculat si retinut, reprezentand plata anticipata, se vireaza pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut."
    26. La articolul 67, alineatele (5), (9) si (10) se abroga.
    27. Dupa articolul 67^1 se introduce un nou articol, articolul 67^2, cu urmatorul cuprins:
    "Impozitarea castigului net anual impozabil/castigului net anual
    Art. 67^2. - Castigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, si castigul net anual din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen se impoziteaza potrivit prevederilor cap. X din prezentul titlu."
    28. La articolul 78 alineatul (1), litera e) se abroga.
    29. Dupa articolul 79 se introduce un nou articol, articolul 79^1, cu urmatorul cuprins:
    "Definirea si impozitarea veniturilor a caror sursa nu a fost identificata
    Art. 79^1. - Orice venituri constatate de organele fiscale, in conditiile Codului de procedura fiscala, a caror sursa nu a fost identificata se impun cu o cota de 16% aplicata asupra bazei impozabile ajustate pe baza procedurilor si metodelor indirecte de reconstituite a veniturilor sau cheltuielilor. Prin decizia de impunere organele fiscale vor stabili cuantumul impozitului si al accesoriilor."
    30. La articolul 80, alineatele (1) si (3^1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 80. - (1) Venitul net anual impozabil se stabileste pe fiecare sursa din categoriile de venituri mentionate la art. 41 lit. a), c) si f) prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate.
    .................................................................................................
    (3^1) Pierderile din categoriile de venituri mentionate la art. 41 lit. a), c) si f) provenind din strainatate se reporteaza si se compenseaza cu veniturile de aceeasi natura si sursa, realizate in strainatate, pe fiecare tara, inregistrate in urmatorii 5 ani fiscali."
    31. Dupa articolul 80 se introduce un nou articol, articolul 80^1, cu urmatorul cuprins:
    "Stabilirea castigului net anual impozabil


    Art. 80^1. - (1) Castigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, se determina ca diferenta intre castigul net anual si pierderile reportate din anii fiscali anteriori.
    (2) Pierderea neta anuala din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, stabilita prin declaratia privind venitul realizat, se recupereaza din castigurile nete anuale obtinute in urmatorii 7 ani fiscali consecutivi.
    (3) Regulile de reportare a pierderilor sunt urmatoarele:
    a) reportul se efectueaza cronologic, in functie de vechimea pierderii, in urmatorii 7 ani consecutivi;
    b) dreptul la report este personal si netransmisibil;
    c) pierderea reportata, necompensata dupa expirarea perioadei prevazute la lit. a), reprezinta pierdere definitiva a contribuabilului.
    (4) Pierderile nete anuale din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise provenind din strainatate se reporteaza si se compenseaza cu veniturile de aceeasi natura si sursa, realizate in strainatate, pe fiecare tara, inregistrate in urmatorii 7 ani fiscali."
    32. La articolul 81, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Contribuabilii care in anul anterior au realizat pierderi si cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si cei care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior depun, odata cu declaratia privind venitul realizat, si declaratia estimativa de venit."
    33. La articolul 82, alineatele (2), (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursa de venit, luandu-se ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat in anul precedent, dupa caz, prin emiterea unei decizii care se comunica contribuabililor, potrivit legii. In cazul impunerilor efectuate dupa expirarea termenelor de plata prevazute la alin. (3), contribuabilii au obligatia efectuarii platilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plata al anului precedent. Diferenta dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat in anul precedent si suma reprezentand plati anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeaza pe termenele de plata urmatoare din cadrul anului fiscal. Pentru declaratiile de venit estimativ depuse in luna decembrie nu se mai stabilesc plati anticipate, venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urmand sa fie supus impozitarii, potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. Platile anticipate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda, se stabilesc de organul fiscal astfel:
    a) pe baza contractului incheiat intre parti; sau
    b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea in partida simpla, potrivit optiunii. In cazul in care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosintei bunurilor reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, determinarea venitului anual estimat se efectueaza pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta celei in care se efectueaza impunerea.
    (3) Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, cu exceptia impozitului pe veniturile din arendare, pentru care plata impozitului se efectueaza potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. Contribuabilii care determina venitul net din activitati agricole, potrivit art. 72 si 73, datoreaza plati anticipate catre bugetul de stat pentru impozitul aferent acestui venit, in doua rate egale, astfel: 50% din impozit pana la data de 1 septembrie inclusiv si 50% din impozit pana la data de 15 noiembrie inclusiv.
    .................................................................................................
    (5) Pentru stabilirea platilor anticipate, organul fiscal va lua ca baza de calcul venitul anual estimat, in toate situatiile in care a fost depusa o declaratie privind venitul estimat pentru anul curent, sau venitul net din declaratia privind venitul realizat pentru anul fiscal precedent, dupa caz. La stabilirea platilor anticipate se utilizeaza cota de impozit de 16% prevazuta la art. 43 alin. (1)."
    34. La articolul 82, dupa alineatul (7) se introduc doua noi alineate, alineatele (8) si (9), cu urmatorul cuprins:
    "(8) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si/sau venituri din activitati agricole si care in cursul anului fiscal isi inceteaza activitatea, precum si cei care intra in suspendare temporara a activitatii, potrivit legislatiei in materie, au obligatia de a depune la organul fiscal competent o declaratie, insotita de documente justificative, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, in vederea recalcularii platilor anticipate.
    (9) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (8) se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
    35. Titlul articolului 83 se modifica dupa cum urmeaza:
    "Declaratia privind venitul realizat"
    36. La articolul 83, alineatele (1), (1^1), (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 83. - (1) Contribuabilii care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati agricole, determinate in sistem real, au obligatia de a depune o declaratie privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. Declaratia privind venitul realizat se completeaza pentru fiecare sursa si categorie de venit. Pentru veniturile realizate intr-o forma de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuita din asociere.
    (1^1) Declaratia privind venitul realizat se completeaza si pentru contribuabilii prevazuti la art. 63 alin. (2), caz in care platile anticipate de impozit vor fi luate in calcul la stabilirea impozitului anual datorat, pentru situatiile in care intervin modificari ale clauzelor contractuale, cu exceptia art. 82 alin. (7).
    (2) Declaratia privind venitul realizat se completeaza si se depune la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal pana la data de 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a castigului net anual/pierderii nete anuale, generat/generata de:
    a) transferuri de titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise;
    b) operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen.
    .................................................................................................
    (3) Nu se depun declaratii privind venitul realizat pentru urmatoarele categorii de venituri:
    a) venituri nete determinate pe baza de norme de venit, cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii de venit estimativ in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii;
    b) venituri din activitati mentionate la art. 52 alin. (1) lit. a)-e), a caror impunere este finala potrivit prevederilor art. 52^1;
    c) venituri din cedarea folosintei bunurilor prevazute la art. 63 alin. (2), a caror impunere este finala, cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii de venit estimativ in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii;
    d) venituri sub forma de salarii si venituri asimilate salariilor, pentru care informatiile sunt cuprinse in fisele fiscale, care au regim de declaratii de impozite si taxe sau declaratii lunare, depuse de contribuabilii prevazuti la art. 60;
    e) venituri din investitii, cu exceptia celor prevazute la alin. (2), precum si venituri din premii si din jocuri de noroc, a caror impunere este finala;
    f) venituri din pensii;
    g) venituri din activitati agricole, a caror impunere este finala potrivit prevederilor art. 74 alin. (4);
    h) venituri din transferul proprietatilor imobiliare;
    i) venituri din alte surse."
    37. Titlul articolului 84 se modifica dupa cum urmeaza:
    "Stabilirea si plata impozitului anual datorat"
    38. La articolul 84, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 84. - (1) Impozitul anual datorat se stabileste de organul fiscal competent pe baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra fiecaruia din urmatoarele:
    a) venitul net anual impozabil;
    b) castigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise;
    c) castigul net anual din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen."
    39. La articolul 84, alineatul (1^1) se abroga.
    40. La articolul 84, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alineatele (7) si (8), cu urmatorul cuprins:
    "(7) Organul fiscal stabileste impozitul anual datorat pe baza declaratiei privind venitul realizat si emite decizia de impunere, la termenul si in forma stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    (8) Diferentele de impozit ramase de achitat conform deciziei de impunere anuale se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza sumele stabilite potrivit reglementarilor in materie privind colectarea creantelor bugetare."
    41. La articolul 86 alineatul (1), dupa ultima liniuta se introduce o noua liniuta, cu urmatorul cuprins:
    "- asocierilor fara personalitate juridica, in cazul in care membrii asociati realizeaza venituri stabilite potrivit art. 49."
    42. La articolul 86, dupa alineatul (8) se introduc doua noi alineate, alineatele (9) si (10), cu urmatorul cuprins:
    "(9) Venitul cuvenit unei persoane fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica romana, microintreprindere care nu genereaza o persoana juridica, determinat cu respectarea regulilor stabilite in titlul IV^1, este asimilat, in vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activitati independente, din care se deduc contributiile obligatorii in vederea obtinerii venitului net anual.
    (10) Impozitul retinut de persoana juridica in contul persoanei fizice, pentru veniturile realizate dintr-o asociere cu o persoana juridica romana care nu genereaza o persoana juridica, reprezinta plata anticipata in contul impozitului anual pe venit. Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului, determinat conform metodologiei stabilite in legislatia privind impozitul pe veniturile microintreprinderilor, revine persoanei juridice romane."
    43. La articolul 90, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Contribuabilii care obtin venituri din strainatate conform alin. (1) au obligatia sa le declare, potrivit declaratiei specifice, pana la data de 15 mai a anului urmator celui de realizare a venitului."
    44. La articolul 90, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins:
    "(6) Organul fiscal stabileste impozitul anual datorat si emite o decizie de impunere, in intervalul si in forma stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    (7) Diferentele de impozit ramase de achitat, conform deciziei de impunere anuala, se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza sumele stabilite potrivit reglementarilor in materie privind colectarea creantelor bugetare."
    45. La articolul 94, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
    "(7) Venitul net anual impozabil, castigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise, precum si castigul net anual din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen, realizate de persoanele fizice in anul 2010, se declara in declaratia privind venitul realizat, iar stabilirea si plata impozitului se efectueaza pe baza deciziei de impunere."
    46. Dupa titlul IV se introduce un nou titlu, titlul IV^1 "Impozitul pe veniturile microintreprinderilor", cuprinzand articolele 112^1-112^11, cu urmatorul cuprins:
    "TITLUL IV^1
    Impozitul pe veniturile microintreprinderilor
    Definitia microintreprinderii
    Art. 112^1. - In sensul prezentului titlu, o microintreprindere este o persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
    a) realizeaza venituri, altele decat cele prevazute la art. 112^2 alin. (6);
    b) are de la 1 pana la 9 salariati inclusiv;
    c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei al 100.000 euro;
    d) capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si autoritatile locale.
    Optiunea de a plati impozit pe veniturile microintreprinderii
    Art. 112^2. - (1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este optional.
    (2) Microintreprinderile platitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu incepand cu anul fiscal urmator, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 112^1 si daca nu au mai fost platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, potrivit prevederilor prezentului titlu.
    (3) Pentru anul 2011, persoanele juridice romane pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu daca indeplinesc, la data de 31 decembrie 2010, conditiile prevazute la art. 112^1.
    (4) O persoana juridica romana care este nou-infiintata poate opta sa plateasca impozit pe veniturile microintreprinderilor incepand cu primul an fiscal, daca conditia prevazuta la art. 112^1 lit. d) este indeplinita la data inregistrarii la registrul comertului si conditia prevazuta la art. 112^1 lit. b) este indeplinita in termen de 60 de zile inclusiv de la data inregistrarii.
    (5) Microintreprinderile nu mai aplica acest sistem de impunere incepand cu anul fiscal urmator anului in care nu mai indeplinesc una dintre conditiile prevazute la art. 112^1.
    (6) Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice romane care:
    a) desfasoara activitati in domeniul bancar;
    b) desfasoara activitati in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii;
    c) desfasoara activitati in domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului;
    d) au capitalul social detinut de un actionar sau asociat persoana juridica cu peste 250 de angajati.
    (7) Microintreprinderile pot opta pentru plata impozitului pe profit incepand cu anul fiscal urmator. Optiunea se exercita pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal urmator celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile microintreprinderilor.
    Aria de cuprindere a impozitului
    Art. 112^3. - Impozitul stabilit prin prezentul titlu, denumit impozit pe veniturile microintreprinderilor, se aplica asupra veniturilor din orice sursa, cu exceptia celor prevazute la art. 112^7.
    Anul fiscal
    Art. 112^4. - (1) Anul fiscal al unei microintreprinderi este anul calendaristic.
    (2) In cazul unei microintreprinderi care se infiinteaza sau isi inceteaza existenta, anul fiscal este perioada din anul calendaristic in care persoana juridica a existat.
    Cota de impozitare
    Art. 112^5. - Cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor este 3%.
    Impunerea microintreprinderilor care realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro
    Art. 112^6. - Prin exceptie de la prevederile art. 112^2 alin. (5) si ale art. 112^8 alin. (2) si (3), daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro, aceasta va plati impozit pe profit luand in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal, fara posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada urmatoare de prevederile prezentului titlu. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a depasit limita prevazuta in prezentul articol. Impozitul pe profit datorat reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la inceputul anului fiscal pana la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat in cursul anului respectiv.
    Baza impozabila
    Art. 112^7. - (1) Baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa, din care se scad:
    a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
    b) veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie;
    c) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
    d) veniturile din subventii de exploatare;
    e) veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare;
    f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
    g) veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.
    (2) In cazul in care o microintreprindere achizitioneaza case de marcat, valoarea de achizitie a acestora se deduce din baza impozabila, in conformitate cu documentul justificativ, in trimestrul in care au fost puse in functiune, potrivit legii.
    Procedura de declarare a optiunii
    Art. 112^8. - (1) Persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit comunica organelor fiscale teritoriale optiunea pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor, conform prevederilor art. 112^2, prin depunerea declaratiei de mentiuni pentru persoanele juridice, asociatiile familiale si asociatiile fara personalitate juridica, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se plateste impozitul pe veniturile microintreprinderilor.
    (2) Persoanele juridice care se infiinteaza in cursul unui an fiscal inscriu optiunea in cererea de inregistrare la registrul comertului. Optiunea este definitiva pentru anul fiscal respectiv.
    (3) In cazul in care, in cursul anului fiscal, una dintre conditiile impuse nu mai este indeplinita, microintreprinderea are obligatia de a pastra pentru anul fiscal respectiv acest sistem de impunere, fara posibilitatea de a beneficia pentru perioada urmatoare de prevederile prezentului titlu, chiar daca ulterior indeplineste conditiile prevazute la art. 112^1.
    Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale
    Art. 112^9. - (1) Calculul si plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor se efectueaza trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul.
    (2) Microintreprinderile au obligatia de a depune, pana la termenul de plata a impozitului, declaratia de impozit pe veniturile microintreprinderilor.
    (3) Obligatia fiscala reglementata de prezentul titlu reprezinta venit al bugetului de stat.
    Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microintreprindere
    Art. 112^10. - In cazul unei asocieri fara personalitate juridica intre o microintreprindere si o persoana fizica, rezidenta sau nerezidenta, microintreprinderea are obligatia de a calcula, retine, declara si plati la bugetul de stat impozitul stabilit prin aplicarea cotei de 3% la veniturile ce revin acesteia din asociere, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul.
    Prevederi fiscale referitoare la amortizare
    Art. 112^11. - Microintreprinderile sunt obligate sa tina evidenta amortizarii fiscale, conform art. 24 al titlului II."
    47. La articolul 115 alineatul (2), partea introductiva si litera e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Urmatoarele venituri impozabile obtinute din Romania nu sunt impozitate potrivit prezentului capitol si se impoziteaza conform titlului II, III sau IV^1, dupa caz:
    ...........................................................
    e) veniturile obtinute de nerezidenti dintr-o asociere constituita in Romania, inclusiv dintr-o asociere a unei persoane fizice nerezidente cu o microintreprindere."
    48. La articolul 116 alineatul (2), litera b) se abroga.
    49. La articolul 118, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Macheta certificatului de rezidenta fiscala pentru persoane rezidente in Romania, precum si termenul de depunere de catre nerezidenti a documentelor de rezidenta fiscala, emise de autoritatea din statul de rezidenta al acestora, se stabilesc prin norme."
    50. La articolul 125^1 alineatul (1), punctul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "7. produse accizabile sunt produsele energetice, alcoolul si bauturile alcoolice, precum si tutunul prelucrat, astfel cum sunt definite la titlul VII din prezenta lege, cu exceptia gazului livrat prin intermediul unui sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunitatii sau prin orice retea conectata la un astfel de sistem;".
    51. La articolul 128 alineatul (8), literele e) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "e) acordarea in mod gratuit de bunuri in scop de reclama sau in scopul stimularii vanzarilor sau, mai general, in scopuri legate de desfasurarea activitatii economice, in conditiile stabilite prin norme;
    f) acordarea de bunuri de mica valoare, in mod gratuit, in cadrul actiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare, in conditiile stabilite prin norme."
    52. La articolul 128 alineatul (12), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "e) livrarea de gaz printr-un sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunitatii sau prin orice retea conectata la un astfel de sistem, livrarea de electricitate, livrarea de energie termica sau agent frigorific prin intermediul retelelor de incalzire sau de racire, in conformitate cu conditiile prevazute la art. 132 alin. (1) lit. e) si f) privind locul livrarii acestor bunuri;".

 Model-de.ro download textul integral al OUG 117/2010

oug 117/2010, codul fiscal 2011, monitorul oficial online
 
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaza:
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Ialomitianu
Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
Ioan Nelu Botis
Ministrul sanatatii,
Cseke Attila
Ministrul administratiei si internelor,
Constantin-Traian Igas
Ministrul culturii si patrimoniului national,
Kelemen Hunor
Secretariatul de Stat pentru Culte,
Nicolae Adrian Lemeni,
secretar de stat
Bucuresti, 23 decembrie 2010.
Nr. 117/20100 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *