OUG 26/2013

Legislatie actualizata din alte domenii  |  0 comentarii

OUG 26/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. I
    Ordonanta Guvernului 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 536 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea 707/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 1, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) In cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C functioneaza inspectorate regionale in constructii si inspectorate judetene in constructii, unitati fara personalitate juridica."

    2. La articolul 1, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
    "(4) Conducatorii inspectoratelor regionale, respectiv ai inspectoratelor judetene sunt numiti de ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, in conditiile legii."

    3. La articolul 6, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Personalul Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. are calitatea de functionar public, cu exceptia personalului care exercita activitati de secretariat, administrative, de protocol si de deservire."

    4. La articolul 6, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Incadrarea, salarizarea si acordarea drepturilor salariale ale personalului contractual si ale functionarilor publici din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. se stabilesc conform reglementarilor legale in vigoare aplicabile personalului din institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat."

    5. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7. - (1) Atributiile generale si specifice ale Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. si ale inspectoratelor regionale in constructii, structura organizatorica a Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C., numarul maxim de posturi, precum si normarea parcului auto si a consumului de carburanti se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (2) Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C., structura organizatorica detaliata la nivel de directii, servicii, birouri si compartimente, precum si statul de functii pentru Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C. - aparatul central si inspectoratele regionale se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, la propunerea inspectorului general al Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C."

    6. Anexa se abroga.

    ART. II
    Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, directiile regionale din structura organizatorica a Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. isi schimba denumirea in inspectorate regionale in constructii, unitati fara personalitate juridica.
    ART. III
    Transformarea posturilor personalului contractual incadrat in structura organizatorica a Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, care implica exercitarea prerogativelor de putere publica, in functii publice se face in conformitate cu prevederile Legii 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu pastrarea drepturilor salariale.
    ART. IV
    Ordonanta Guvernului 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 536 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea 707/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dupa aprobarea acesteia prin lege, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *