OUG 58/2012 protectia mediului si padurilor

Legislatie protectia muncii  |  0 comentarii

Ordonanţă de urgenţă 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor. In Monitorul Oficial 706 din 2012. Emitent: Guvernul României.

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. I
    Alineatul (1) al articolului 2 din OUG 17/2005 pentru stabilirea unor masuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 229 din 18 martie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea 198/2005, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2. - (1) Garda Nationala de Mediu functioneaza la nivel central prin Comisariatul General, institutie publica cu personalitate juridica, si are in subordine 41 de comisariate judetene, Comisariatul Municipiului Bucuresti si Comisariatul Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii», institutii fara personalitate juridica, cu statut de servicii publice deconcentrate."

    ART. II
    In subordinea Ministerului Mediului si Padurilor functioneaza comisariatele de regim silvic si cinegetic, ca institutii publice cu personalitate juridica, finantate integral de la bugetul de stat.
    ART. III
    OUG 195/2005 privind protectia mediului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 2, punctul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "10. autorizatie integrata de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, cu informarea prealabila a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, care acorda dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii, care sa garanteze ca instalatia corespunde prevederilor privind prevenirea si controlul integrat al poluarii; autorizatia poate fi emisa pentru una sau mai multe instalatii ori parti ale acesteia, situate pe acelasi amplasament si exploatate de acelasi operator;".

    2. La articolul 2, punctul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "12. autoritate competenta pentru protectia mediului - autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, agentiile judetene pentru protectia mediului, Administratia Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii», precum si Garda Nationala de Mediu si structurile subordonate acesteia;".

    3. La articolul 2 punctul 13, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "b) avizul de mediu pentru produse de protectie a plantelor, respectiv pentru autorizarea ingrasamintelor - act administrativ emis de autoritatea competenta de implementare pentruprotectia mediului, prin compartimentul cu atributii in domeniul respectiv, necesar in procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor si, respectiv, de autorizare a ingrasamintelor;".

    4. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7. - (1) Coordonarea, reglementarea si implementarea in domeniul protectiei mediului revin autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, agentiilor judetene pentru protectia mediului, Administratiei Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii»."

    5. La articolul 59, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "a) elaboreaza politica nationala si coordoneaza actiunile la nivel national si local privind protectia atmosferei, schimbarile climatice, precum si protectia populatiei fata de nivelurile de expunere la zgomotul ambiental ce pot avea efecte negative asupra sanatatii umane, in conformitate cu politicile europene si internationale specifice;".

    6. La articolul 74, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Componenta Comitetului regional este urmatoarea:
    a) un reprezentant al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului;
    b) un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului;
    c) un reprezentant al agentiilor judetene pentru protectia mediului din regiunea respectiva, desemnat de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului;
    d) un reprezentant al Garzii Nationale de Mediu;
    e) un reprezentant desemnat de autoritatea publica centrala din domeniul finantelor publice din cadrul unui judet din regiunea respectiva;
    f) un reprezentant al autoritatii publice din domeniul sanatatii din regiunea respectiva;
    g) un reprezentant al autoritatii publice centrale din domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale;
    h) un prefect din regiunea respectiva, nominalizat de autoritatea publica centrala din domeniul administratiei publice;
    i) un presedinte de consiliu judetean, nominalizat de presedintii consiliilor judetene din regiunea respectiva;
    j) un reprezentant al administratiei bazinale din regiunea respectiva;
    k) un reprezentant al operatorilor din regiunea respectiva, desemnat de agentia judeteana pentru protectia mediului;
    l) un reprezentant al autoritatii publice centrale din domeniul transporturilor si infrastructurii;
    m) un reprezentant ales de organizatiile neguvernamentale cu sediul in regiunea respectiva;
    n) un primar de municipiu resedinta de judet, nominalizat de primarii celorlalte municipii resedinta de judet din regiunea respectiva."

    7. La articolul 75, litera k) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "k) implementeaza politicile, strategiile si reglementarile de protectie a mediului prin Agentia Nationala pentru Protectia Mediului si agentiile judetene pentru protectia mediului;".

    8. La articolul 75, dupa litera z) se introduce o noua litera, litera z^1), cu urmatorul cuprins:
    "z^1) plateste, in conditiile legii, contributii obligatorii sau voluntare la organizatiile constituite in baza tratatelor si conventiilor internationale la care Romania este parte, prin Ministerul Mediului si Padurilor, in limita bugetului aprobat."

    9. La articolul 79, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 79. - (1) In exercitarea atributiilor ce le revin, comisarii-sefi si comisarii Garzii Nationale de Mediu, precum si persoane imputernicite din cadrul acesteia au acces, in conditiile legii, oricand si in orice incinta unde se desfasoara o activitate generatoare de impact asupra mediului."

    ART. IV
    (1) Orice referire din actele normative la agentiile regionale pentru protectia mediului va fi considerata a fi facuta la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, respectiv la agentia judeteana pentru protectia mediului, dupa caz, in functie de atributiile care au fost preluate de acestea.
    (2) Orice referire din actele normative la comisariatele regionale ale Garzii Nationale de Mediu va fi considerata a fi facuta la Garda Nationala de Mediu.
    (3) Orice referire din actele normative la inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vanatoare va fi considerata a fi facuta la comisariatele de regim silvic si cinegetic.
    ART. V
    (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului va supune spre adoptare Guvernului hotararile de reorganizare si functionare ale Garzii Nationale de Mediu, Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si ale comisariatelor de regim silvic si cinegetic.
    (2) Patrimoniul si personalul comisariatelor regionale ale Garzii Nationale de Mediu vor fi preluate de catre Comisariatul General in termen de minimum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la alin. (1).
    (3) Patrimoniul si personalul agentiilor regionale pentru protectia mediului vor fi preluate de catre agentiile judetene nouinfiintate in termen de minimum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la alin. (1).
    (4) Personalul preluat conform alin. (2) si (3) este incadrat pe functii echivalente celor detinute si isi pastreaza drepturile salariale, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile fiecarei categorii de personal.
    (5) Pana la data intrarii in vigoare a hotararilor Guvernului prevazute la alin. (1), plata drepturilor salariale ale personalului din cadrul institutiilor desfiintate sau reorganizate se va face de catre institutiile publice centrale in subordinea carora au functionat.
    ART. VI
    OUG 195/2005 privind protectia mediului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *