OUG 61/2013

Legislatie fiscala  |  0 comentarii

Ordonanta de urgenta 61/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale emisa de Guvernul Romaniei si publicata in Monitorul Oficial 363 din 2013.

Avand in vedere dispozitiile art. 24 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    luand in considerare opiniile si recomandarile Fondului Monetar International, Comisiei Europene si ale Bancii Mondiale referitoare la deficitul bugetar prognozat, precum si necesitatea reducerii volumului de plati restante si de arierate inregistrate la nivelul autoritatilor administratiei publice centrale si locale, pentru evitarea blocajelor financiare de la nivelul acestora,
    avand in vedere necesitatea:
    - intaririi disciplinei economico-financiare de la nivelul autoritatilor administratiei publice centrale si locale pentru evitarea intrarii in incapacitate de plata, respectiv pentru evitarea declansarii unor executari silite ale autoritatilor administratiei publice locale;
    - diminuarii presiunii asupra deficitului bugetului general consolidat,
    in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. 1
    (1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza:
    a) preluarea obligatiilor fiscale ale Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. administrate de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, datorate si neachitate la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, de catre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. - Marfa" - S.A.;
    b) stingerea partiala a debitului restant pe care Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. - Marfa" - S.A. il are fata de Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. in schimbul preluarii obligatiilor fiscale prevazute la lit. a).
    (2) In scopul preluarii obligatiilor fiscale potrivit alin. (1), organul fiscal competent pentru administrarea creantelor datorate de Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. elibereaza certificatul de atestare fiscala, care contine obligatiile fiscale principale si accesorii datorate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (3) Prin preluarea obligatiilor fiscale prevazute la alin. (1), incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. - Marfa" - S.A. este noul debitor al acestor obligatii fiscale, iar Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. este liberata de plata obligatiilor fiscale transmise.
    (4) Sechestrele aplicate asupra bunurilor Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. pentru executarea obligatiilor fiscale transmise potrivit alin. (1) se mentin in scopul garantarii obligatiilor fiscale ce fac obiectul preluarii.
    ART. 2
    Dupa preluarea obligatiilor prevazute la art. 1 alin. (1), Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin organul fiscal competent, va proceda la:
    a) scaderea din evidenta fiscala a obligatiilor fiscale transmise de Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.; si
    b) inregistrarea in evidenta fiscala a obligatiilor fiscale preluate de Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. - Marfa" - S.A.
    ART. 3
    Termenele de prescriptie prevazute de lege la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta pentru obligatiile fiscale prevazute la art. 1 alin. (1) raman aplicabile.
    ART. 4
    (1) Se aproba stingerea, prin conversie in actiuni:
    a) a obligatiilor fiscale preluate de catre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. - Marfa" - S.A., conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale;
    b) a obligatiilor fiscale preluate de catre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. - Marfa" - S.A., potrivit dispozitiilor art. 1;
    c) a obligatiilor principale si accesoriilor aferente, inclusiv a accesoriilor aferente celor stinse cu intarziere, cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale si bugetelor fondurilor speciale, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, individualizate in titluri de creanta emise pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, datorate de catre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. - Marfa" - S.A. la aceasta data si neachitate la data eliberarii certificatului de atestare fiscala potrivit alin. (2).
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare, se aproba stingerea, prin conversie in actiuni, a obligatiilor principale si a accesoriilor aferente, cuvenite fondului de risc, datorate si neachitate de catre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. - Marfa" - S.A., conform evidentei contabile a Ministerului Finantelor Publice la data prevazuta la alin. (1) si individualizate in titluri de creanta.
    (3) In vederea aplicarii prezentului articol, organul fiscal competent emite, din oficiu, certificatul de atestare fiscala prevazut de art. 112 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care cuprinde doar creantele prevazute la alin. (1) si (2).
    (4) Certificatul de atestare fiscala emis potrivit alin. (2) se comunica Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. - Marfa" - S.A.
    (5) Conversia obligatiilor cuprinse in certificatul de atestare fiscala se face la valoarea nominala a actiunilor.
    (6) Data stingerii obligatiilor prevazute la alin. (1) si (2) este data realizarii conversiei.
    (7) In cazul in care in perioada dintre data eliberarii certificatului de atestare fiscala si data conversiei obligatiilor prevazute la alin. (1) si (2) Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. - Marfa" - S.A. efectueaza plati in conturile bugetare aferente tipurilor de obligatii fiscale ce fac obiectul conversiei, in aceasta perioada se sting obligatiile exigibile.
    (8) Operarea in evidentele contabile ale Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. - Marfa" - S.A. a conversiei in actiuni a creantelor prevazute la alin. (1) se face in baza certificatului de atestare fiscala emis de organul fiscal competent potrivit alin. (3) si comunicat Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. - Marfa" - S.A. potrivit alin. (4).
    (9) Operarea in evidentele contabile ale Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. - Marfa" - S.A. a conversiei in actiuni a creantelor prevazute la alin. (2) se face in baza unei note emise de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si comunicate Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. - Marfa" - S.A.
    (10) Stingerea creantelor prevazute la alin. (1) se realizeaza in baza unui referat intocmit de organul fiscal competent, ca urmare a datelor comunicate de Ministerul Transporturilor cu privire la suma care a facut obiectul conversiei si data realizarii acesteia.
    (11) Incepand cu data emiterii certificatului de atestare fiscala, pentru obligatiile principale datorate de Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. - Marfa" - S.A., care fac obiectul conversiei in actiuni, nu se calculeaza si nu se datoreaza obligatii accesorii.
    (12) Pentru obligatiile care fac obiectul prezentului articol, executarea silita se suspenda la data intrarii in vigoare a acesteia si inceteaza la data conversiei in actiuni a creantelor.
    (13) Ministerul Transporturilor exercita drepturile si obligatiile statului roman, in calitate de actionar unic, si inregistreaza actiunile emise de Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. - Marfa" - S.A., ca urmare a conversiei creantelor prevazute la alin. (1) si (2), tinandu-se evidenta acestora distinct conform reglementarilor privind contabilitatea institutiilor publice in vigoare.


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *