OUG 68/2012 reglementarea unor măsuri financiar fiscale

Legislatie fiscala  |  0 comentarii

Ordonanţă de urgenţă 68/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale publicata in Monitorul Oficial al Romaniei 778 din 2012. Emitent: Guvernul României.

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. I
    Ordonanta de urgenta a Guvernului 25/2012 privind acordarea unui imprumut Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. in scopul achitarii obligatiilor de plata datorate furnizorilor de energie electrica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 385 din 8 iunie 2012, aprobata prin Legea 194/2012, se modifica dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 1, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Plata sumelor prevazute la alin. (2) se va realiza cu conditia renuntarii de catre furnizorii de energie electrica la toate penalitatile de intarziere, inregistrate in contabilitatea acestora la data de 31 martie 2012, precum si a celor calculate de catre acestia, pana la data platii obligatiilor restante inregistrate la aceeasi data."

    2. Termenele prevazute la art. 1 alin. (1) si (7) se proroga pana la 20 decembrie 2012 inclusiv.

    ART. II
    Alineatul (2) al articolului III din Ordonanta Guvernului 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 627 din 2 septembrie 2011, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pentru nerespectarea prevederilor alin. (1), Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate poate revoca autorizatia de antrepozit fiscal, luand in considerare si consecintele bugetare produse."
    ART. III
    Antrepozitarii autorizati prevazuti la art. III alin. (1) din Ordonanta Guvernului 30/2011, cu modificarile ulterioare, pot duce la indeplinire conditiile prevazute la art. 206^22 alin. (3) lit. h) si i), art. 206^23 alin. (1) lit. h), precum si la art. 206^54 alin. (4^1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    ART. IV
    La articolul 5 din Ordonanta Guvernului 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 542 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (8)-(10), cu urmatorul cuprins:
    "(8) Se interzice autoritatilor si institutiilor publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, sa achizitioneze autoturisme, asa cum sunt definite la art. 3 pct. 2 din Ordonanta Guvernului 27/2011 privind transporturile rutiere, cu capacitate cilindrica mai mare de 1.600 cmc si al caror pret nu poate depasi contravaloarea in lei a sumei de 18.000 euro inclusiv TVA.
    (9) Prin exceptie de la prevederile alin. (8), institutiile din domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale pot achizitiona autoturisme cu capacitate cilindrica mai mare de 1.600 cmc si al caror pret poate depasi contravaloarea in lei a sumei de 18.000 euro inclusiv TVA numai in cazuri temeinic justificate, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.
    (10) Prevederile alin. (8) se aplica si societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiilor autonome."
    ART. V
    (1) Societatile comerciale constituite conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului 119/2011 privind preluarea de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala a unor creante detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru reglementarea unor dispozitii referitoare la infiintarea unei societati comerciale, aprobata cu modificari si completari prin Legea 143/2012, preiau, potrivit legii, personalul necesar desfasurarii activitatii proprii de la societatea comerciala care a stins obligatiile fiscale prin procedura de dare in plata, in termen de 30 de zile de la data inmatricularii societatii, cu acordul adunarii generale a actionarilor.
    (2) Personalul preluat potrivit alin. (1) isi pastreaza drepturile si obligatiile ce decurg din contractele individuale de munca si din contractul colectiv de munca aplicabil la societatea comerciala care a stins obligatiile fiscale prin procedura de dare in plata, existente la data preluarii, pana la expirarea acestuia.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 27 din Legea 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, certificatele medicale, necesare la angajarea in munca a personalului preluat de catre noile societati comerciale potrivit alin. (1), existente la societatea comerciala care a stins obligatii fiscale prin procedura de dare in plata, isi mentin valabilitatea pana la expirarea termenelor prevazute de lege.
    (4) In situatia in care la societatile comerciale nou-infiintate potrivit alin. (1) nu se modifica activitatea desfasurata, conditiile de munca si locurile de munca existente la fostul angajator, prin derogare de la prevederile art. 20 din Legea securitatii si sanatatii in munca 319/2006, cu modificarile ulterioare, nu este obligatorie efectuarea instruirii la preluarea acestora.
    ART. VI
    (1) Ministerul Finantelor Publice acorda orasului Sangeorz-Bai un imprumut in suma de 13.000.000 lei, cu scadenta la data de 17 decembrie 2012, din varsaminte din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului.
    (2) Suma prevazuta la alin. (1) va fi utilizata pentru plata lucrarilor la obiectivul cu finantare de la Uniunea Europeana "Dezvoltarea infrastructurii de turism balnear pentru sporirea atractivitatii Regiunii Nord-Vest (Turda-Sangeorz-Bai)".
    (3) Suma acordata potrivit alin. (1) si neutilizata pana la data de 26 noiembrie 2012 se restituie in maximum o zi lucratoare de la aceasta data de catre orasul Sangeorz-Bai in contul prevazut la alin. (10).
    (4) Suma prevazuta la alin. (1) are afectatiune speciala in conditiile prevederilor art. 452 alin. 2 lit. a) din Codul de procedura civila si se utilizeaza numai potrivit prevederilor prezentului articol.
    (5) In termen de maximum 3 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Finantelor Publice incheie o conventie cu orasul Sangeorz-Bai, in care vor fi precizate drepturile si obligatiile partilor, precum si termenii si conditiile de derulare a imprumutului.
    (6) Dupa semnarea conventiei, Ministerul Finantelor Publice vireaza suma prevazuta la alin. (1) in contul deschis pe numele orasului Sangeorz-Bai, mentionat in conventie.
    (7) Imprumutul prevazut la alin. (1) se acorda cu o rata a dobanzii situata la nivelul ratei dobanzii de politica monetara practicate de Banca Nationala a Romaniei, la care se adauga 4 (patru) puncte procentuale, si se ramburseaza integral la termenul prevazut la alin. (1).
    (8) Dobanda reprezinta venit al bugetului Trezoreriei Statului, se calculeaza prin aplicarea ratei dobanzii prevazute la alin. (7) la soldul imprumutului si se plateste lunar, incepand cu luna acordarii imprumutului.
    (9) Pentru neplata la termen a dobanzilor de platit la imprumutul acordat se calculeaza o dobanda de intarziere, la nivelul dobanzii prevazute in Ordonanta Guvernului 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe zi de intarziere, pana la data stingerii obligatiei. Dobanda de intarziere reprezinta venit al bugetului Trezoreriei Statului.
    (10) Orasul Sangeorz-Bai restituie imprumutul si dobanzile aferente in contul distinct deschis la Trezoreria Operativa Centrala, codificat cu codul de identificare fiscala al acesteia. In termen de 3 zile lucratoare de la alimentarea acestui cont, obligatiile de plata se sting in urmatoarea ordine: dobanzile de intarziere, dobanzile si ratele de capital.
    (11) In cazul in care orasul Sangeorz-Bai nu achita la termen obligatiile prevazute la alin. (1), (8) si (9), la solicitarea Ministerului Finantelor Publice, Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Bistrita-Nasaud sisteaza alimentarea bugetului local al orasului Sangeorz-Bai cu cote defalcate din impozitul pe venit si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale. Sistarea opereaza pana la restituirea integrala a obligatiilor.
    (12) Pana la restituirea integrala a obligatiilor prevazute la alin. (1), (8) si (9), cotele defalcate din impozitul pe venit si sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetului local al orasului Sangeorz-Bai, care au fost sistate in conditiile alin. (11), vor fi alocate bugetului local beneficiar numai pentru achitarea acestor obligatii, la solicitarea ordonatorului principal de credite.
    ART. VII
    La articolul 153 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "b) de la bugetul de stat si din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii, pentru pacientii inclusi in programul national de transplant;".
    ART. VIII
    Articolul 98 din Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 98. - (1) Asociatia Nevazatorilor din Romania, Asociatia Invalizilor de Razboi Nevazatori din Romania, Asociatia Nationala a Surzilor din Romania, Liga Nationala a Organizatiilor cu Personal Handicapat din Cooperatia Mestesugareasca si Consiliul National al Dizabilitatii din Romania pot primi sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, potrivit bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate anual.
    (2) Sumele prevazute la alin. (1) se utilizeaza cu respectarea prevederilor Legii 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, iar sumele ramase neutilizate la data incheierii exercitiului financiar se restituie la bugetul de stat."
    ART. IX
    (1) Sumele disponibile rezultate din aplicarea prevederilor Legii 36/2008 privind unele masuri pentru privatizarea Societatii Comerciale "Automobile Craiova" - S.A. se vireaza Ministerului Finantelor Publice ca varsaminte din privatizare, in contul curent general al Trezoreriei Statului.
    (2) Sumele prevazute la alin. (1) reprezinta:
    a) diferenta ramasa din lichiditatea neta disponibila, dupa deducerea: (i) necesarului de capital social in numerar la constituirea noii societati; si a (ii) rezervei de restructurare estimate de parti, conform contractului de vanzare-cumparare de actiuni;
    b) suma din rezerva de restructurare, ramasa in contul dedicat, dupa incheierea procesului de restructurare si certificarea costurilor totale ale restructurarii si aprobarea acestora de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.
    (3) Suma prevazuta la alin. (2) lit. a) se vireaza in termen de 5 zile de la semnarea actului aditional la contractul de vanzare-cumparare de actiuni incheiat intre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, in calitate de vanzator, si "Ford Motor Company", in calitate de cumparator, iar suma prevazuta la alin. (2) lit. b) se vireaza dupa certificarea costurilor totale ale restructurarii si aprobarea de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, conform prevederilor contractului de vanzare-cumparare de actiuni, in termen de 30 de zile de la data preluarii de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a pachetului de actiuni la noua societate. Termenii "lichiditatea neta disponibila", "rezerva de restructurare", "procesul de restructurare" si "noua societate" vor avea intelesul stabilit prin contractul de vanzare-cumparare de actiuni


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *