OUG 82/2012 acte identitate cetăţeni români

Legislatie actualizata din alte domenii  |  0 comentarii

Ordonanţă de urgenţă 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România.

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. I
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 719 din 12 octombrie 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 2, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2. - (1) Evidenta cetatenilor romani reprezinta un sistem national de inregistrare si actualizare a datelor cu caracter personal ale acestora, necesar cunoasterii numarului, structurii si miscarii populatiei pe teritoriul tarii si furnizarii de date in interesul cetatenilor, al statului si al institutiilor publice.
    (2) Evidenta cetatenilor romani cu domiciliul in Romania se tine dupa principiul locului de domiciliu al acestora de catre Ministerul Administratiei si Internelor, prin Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, denumita in continuare D.E.P.A.B.D., impreuna cu serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor organizate potrivit legii."

    2. La articolul 2, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
    "(4) Activitatea de evidenta a cetatenilor romani, precum si cea privind eliberarea actelor de identitate ale cetatenilor romani se realizeaza in mod unitar si sunt coordonate de D.E.P.A.B.D., la nivel central, si de catre serviciile publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, la nivel judetean."

    3. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3. - (1) Integrarea si administrarea bazelor de date privind evidenta persoanelor, a actelor de stare civila, a cartilor de identitate, a cartilor electronice de identitate, a cartilor de identitate provizorii, a cartilor de alegator si a celorlalte documente necesare persoanei in relatiile cu statul se realizeaza de D.E.P.A.B.D.
    (2) D.E.P.A.B.D. administreaza Sistemul national informatic de evidenta a persoanelor, denumit in continuare S.N.I.E.P.
    (3) S.N.I.E.P. reprezinta ansamblul activitatilor desfasurate cu mijloace informatice pentru tinerea evidentei persoanelor, producerea, emiterea si evidenta actelor de stare civila, a cartilor de identitate, a cartilor electronice de identitate, a cartilor de identitate provizorii, a cartilor de alegator si a altor documente necesare persoanei in relatiile cu statul."

    4. Articolul 4 se abroga.

    5. Articolul 5 se abroga.

    6. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6. - (1) In vederea realizarii evidentei cetatenilor romani, fiecarei persoane fizice i se atribuie, incepand de la nastere, un cod numeric personal, denumit in continuare C.N.P., care se inscrie in actele si certificatele de stare civila si se preia in celelalte acte cu caracter oficial, emise pe numele persoanei respective, precum si in Registrul national de evidenta a persoanelor, denumit in continuare R.N.E.P.
    (2) C.N.P. reprezinta un numar semnificativ ce individualizeaza in mod unic o persoana fizica si constituie un instrument de verificare a datelor de stare civila ale acesteia si de identificare in anumite sisteme informatice de catre persoanele autorizate.
    (3) C.N.P. sunt generate si administrate prin mijloace informatice de D.E.P.A.B.D., care emite si distribuie anual catre serviciile publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Bucuresti si Departamentul consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe listele continand codurile numerice personale precalculate pentru anul in curs.
    (4) Pentru situatii de exceptie, la solicitarea institutiilor publice prevazute la alin. (3), D.E.P.A.B.D. genereaza C.N.P. suplimentare.
    (5) Atribuirea C.N.P. se face, in tara, de serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor sau, acolo unde acestea nu exista ori nu functioneaza, de autoritatile executive ale unitatilor administrativ-teritoriale, iar in strainatate, de Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera ale Romaniei, in baza listelor prevazute la alin. (3) sau, dupa caz, alin. (4).
    (6) Gestionarea si verificarea atribuirii C.N.P. revin serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, sub coordonarea D.E.P.A.B.D."

    7. Titlul capitolului II se modifica si va avea urmatorul cuprins:
                                 "CAPITOLUL II
                     Organizarea si administrarea R.N.E.P."

    8. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7. - (1) R.N.E.P. este componenta principala a S.N.I.E.P. si reprezinta ansamblul datelor cu caracter personal ale cetatenilor romani, rezultate in urma prelucrarii automate, intr-o conceptie unitara, pentru scopurile prevazute la art. 2 alin. (1).
    (2) R.N.E.P. este organizat pe 3 niveluri - central, judetean si local - si functioneaza in sistem deschis, servind ca suport unic pentru furnizarea de date, in conditiile legii, pentru toate sistemele informatice care prelucreaza date nominale privind persoana fizica.
    (3) Componenta informatizata a R.N.E.P. este organizata pe un singur nivel - central.
    (4) Continutul R.N.E.P. se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor."

    9. Articolul 8 se abroga.

    10. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9. - (1) Cetatenii romani sunt inregistrati in R.N.E.P. pe baza datelor de stare civila din actele de nastere.
    (2) Introducerea, actualizarea, exploatarea si valorificarea datelor din R.N.E.P. se realizeaza de D.E.P.A.B.D. si de serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor.
    (3) Actualizarea datelor din R.N.E.P. se realizeaza pe baza documentelor prezentate de persoana interesata sau comunicate de autoritati, potrivit atributiilor ce le revin, in situatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
    (4) Autoritatile prevazute la alin. (3) sunt:
    a) Ministerul Afacerilor Externe, pentru evenimentele de stare civila intervenite in strainatate;
    b) Autoritatea Nationala pentru Cetatenie, pentru cei care dobandesc sau pierd cetatenia romana;
    c) organele judiciare, pentru persoanele fata de care s-a dispus interzicerea exercitarii drepturilor electorale, interzicerea prezentei sau parasirii localitatii, precum si pentru persoanele puse sub interdictie;
    d) instantele judecatoresti, notarii publici si ofiterii de stare civila, pentru modificari intervenite ca urmare a divortului;
    e) Directia Generala de Pasapoarte, pentru cei care dobandesc sau detin statutul de cetatean roman cu domiciliul in strainatate."

    11. La articolul 10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Beneficiarii datelor cu caracter personal furnizate din R.N.E.P. sunt obligati sa utilizeze aceste date numai pentru destinatia stabilita si sa asigure protectia acestora, in conditiile legii."

    12. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11. - (1) Furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P. se face la cererea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice, in conditiile stabilite de lege.
    (2) Furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P. se face in conditiile stabilite de lege, in cadrul unor actiuni de interes public sau in vederea indeplinirii unor obligatii legale, cu plata corespunzatoare a taxelor prevazute de lege, in baza unui contract incheiat intre Ministerul Administratiei si Internelor, prin D.E.P.A.B.D., si beneficiar.
    (3) De la plata taxelor prevazute la alin. (2) se excepteaza furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P. solicitata de:
    a) institutiile publice cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice, securitatii nationale si justitiei;
    b) institutiile publice cu atributii in domeniul realizarii creantelor bugetare prin modalitatile de executare silita prevazute de lege;
    c) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, casele de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti, Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii;
    d) Ministerul Sanatatii, autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si spitalele judetene, municipale, orasenesti si comunale;
    e) Ministerul Finantelor Publice si structurile subordonate acestuia, in scopul urmaririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;
    f) Ministerul Afacerilor Externe si structurile subordonate acestuia;
    g) institutiile cu atributii in domeniul protectiei drepturilor copilului si al asistentei si ocrotirii sociale a batranilor;
    h) politia locala;
    i) alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege.
    (4) In situatia prevazuta la alin. (3), furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal se face in baza unui protocol incheiat intre Ministerul Administratiei si Internelor, prin D.E.P.A.B.D., si persoanele juridice enumerate.
    (5) Contractul prevazut la alin. (2) si protocolul prevazut la alin. (4) trebuie sa contina in mod obligatoriu destinatia datelor, volumul si structura acestora, suportul pe care se livreaza si masurile de protectie si securitate a datelor prevazute de lege.
    (6) Furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P. se realizeaza de:
    a) D.E.P.A.B.D. sau de structurile sale teritoriale, la solicitarea scrisa adresata acestora;
    b) serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, la solicitarea scrisa adresata acestora, atunci cand datele cu caracter personal servesc indeplinirii obligatiilor legale ce revin autoritatilor administratiei publice locale."

    13. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12. - (1) Incepand cu varsta de 14 ani, cetatenilor romani li se elibereaza acte de identitate.
    (2) In termen de 15 zile de la implinirea varstei prevazute la alin. (1), cetatenii romani trebuie sa solicite eliberarea actului de identitate.
    (3) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin act de identitate se intelege cartea de identitate, cartea electronica de identitate, cartea de identitate provizorie si buletinul de identitate, aflate in termen de valabilitate."

    14. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13. - (1) Actul de identitate face dovada identitatii, a cetateniei romane, a adresei de domiciliu si, dupa caz, a adresei de resedinta.
    (2) In conditiile Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare, cartea de identitate si cartea electronica de identitate constituie document de calatorie in statele membre ale Uniunii Europene.
    (3) Cartea electronica de identitate permite titularului autentificarea in sisteme informatice ale Ministerului Administratiei si Internelor sau sisteme terte, precum si utilizarea semnaturii electronice calificate, in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica si ale prezentei ordonante de urgenta.
    (4) In cazul minorului caruia nu i s-a eliberat primul act de identitate, dovada identitatii se face cu certificatul de nastere. Dovada cetateniei acestuia se face cu certificatul de nastere insotit de actul de identitate sau pasaportul unuia dintre parinti."

    15. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14. - (1) Actul de identitate se elibereaza de catre serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor de la locul de domiciliu sau resedinta a persoanei fizice, pe baza cererii acesteia sau a reprezentantului sau legal.
    (2) Cetatenii romani cu domiciliul in Romania aflati temporar in strainatate pot depune cerere pentru eliberarea actului de identitate:
    a) la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei din strainatate, in cazul in care, din motive obiective, nu se pot deplasa la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor de la locul de domiciliu sau resedinta, cu exceptia cererii pentru eliberarea cartii de identitate provizorie;
    b) la serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, prin imputernicit, pe baza de procura speciala autentificata la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei din tara respectiva, cu exceptia cererii pentru eliberarea cartii electronice de identitate prevazute la art. 17 alin. (6) lit. a).
    (3) Primul act de identitate nu se elibereaza pe baza de procura speciala.
    (4) In cazul minorului care la implinirea varstei de 14 ani se afla, in conditiile legii, in centre specializate aflate sub autoritatea serviciilor publice de asistenta sociala, actul de identitate se elibereaza, prin grija acestor servicii, de catre serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor din raza teritoriala de competenta.
    (5) Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, insotit de unul dintre parinti sau, dupa caz, de reprezentantul sau legal, de persoana desemnata din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenta sociala sau de persoana careia i-a fost incredintat in plasament.
    (6) Pentru testarea si urmarirea functionarii aplicatiilor informatice, pentru solutionarea unor cazuri deosebite, precum si pentru sprijinirea activitatii specifice a structurilor cu atributii in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale, actele de identitate se elibereaza si de catre D.E.P.A.B.D., de catre serviciile publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, respectiv al municipiului Bucuresti."

    16. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15. - (1) Cererea pentru eliberarea actului de identitate reprezinta un formular-tip care contine datele cu caracter personal ale solicitantului si informatiile stabilite de lege pentru constituirea si actualizarea R.N.E.P.
    (2) Cererea prevazuta la alin. (1) se semneaza de solicitant in prezenta lucratorului serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, al reprezentantului misiunii diplomatice sau al oficiului consular si trebuie sa fie insotita de documentele care, potrivit legii, fac dovada numelui de familie si a prenumelui, datei de nastere, starii civile, cetateniei romane, adresei de domiciliu si, dupa caz, adresei de resedinta.
    (3) Cererile care privesc eliberarea unui nou act de identitate trebuie insotite numai de documentele care, potrivit legii, fac dovada adresei de domiciliu si, dupa caz, a adresei de resedinta, cu exceptia situatiei in care:
    a) au intervenit modificari ale datelor privind numele de familie si prenumele, data de nastere, starea civila si cetatenia romana, cand se prezinta si documentele care atesta aceste modificari;
    b) solicitantul este titular al unei carti de identitate provizorii sau al unui buletin de identitate, cand se prezinta toate documentele prevazute la alin. (2).
    (4) In cazul pierderii, furtului, distrugerii sau al deteriorarii actelor de identitate, solicitantul trebuie sa prezinte un alt document oficial, cu fotografie de data recenta, pentru certificarea identitatii. Atunci cand persoana nu detine un astfel de document ori in situatia in care se constata diferente intre fizionomia solicitantului si documentele prezentate sau informatiile din R.N.E.P., se solicita verificarea identitatii de catre structura teritoriala a politiei.
    (5) Termenul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de pana la 30 de zile de la data inregistrarii cererii la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor. In situatii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de catre seful serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor."

    17. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16. - (1) Cartea de identitate se elibereaza:
    a) cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani;
    b) cu valabilitate de 7 ani, pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 18 si 25 de ani;
    c) cu valabilitate de 10 ani, dupa implinirea varstei de 25 de ani;
    d) cu valabilitate nelimitata, dupa implinirea varstei de 55 de ani.
    (2) De la data punerii in circulatie a cartii electronice de identitate, cartea de identitate si cartea electronica de identitate se elibereaza:
    a) cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani;
    b) cu valabilitate de 5 ani, dupa implinirea varstei de 18 ani."

    18. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17. - (1) Cartea de identitate contine date in format tiparit sau in format inscriptionat prin tehnologie laser, precum si elemente de particularizare si de siguranta.
    (2) Datele cu caracter personal inscrise in cartea de identitate sunt:
    a) numele si prenumele titularului;
    b) sexul;
    c) cetatenia titularului;
    d) data si locul nasterii titularului;
    e) semnatura olografa a titularului;
    f) fotografia titularului;
    g) C.N.P.;
    h) adresa de domiciliu a titularului.
    (3) In cazul incapabililor si al persoanelor infirme sau analfabete, semnatura olografa a titularului poate lipsi din continutul cartii de identitate.
    (4) Cartea electronica de identitate este de tip smart card si contine date in format tiparit sau in format inscriptionat prin tehnologie laser si in format electronic, precum si elemente de particularizare si de siguranta.
    (5) Datele cu caracter personal care se inscriu in cartea electronica de identitate sunt cele prevazute la alin. (2), cu aplicarea, dupa caz, a prevederilor alin. (3). In format electronic se inscriu:
    a) datele din formatul tiparit, cu exceptia semnaturii olografe a titularului;
    b) prenumele parintilor titularului;
    c) certificate digitale;
    d) date biometrice ale titularului, constand in imaginea faciala si imaginile impresiunilor papilare a doua degete.
    (6) La cererea solicitantului, cartea electronica de identitate se elibereaza:
    a) cu toate datele prevazute la alin. (5); sau
    b) cu datele prevazute la alin. (5), cu exceptia imaginii impresiunilor papilare. Solicita textul integral prin pagina de contact.


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *