OUG 92/2012 salarii 2013 invatamant hotarari judecatoresti

Stiri Bucuresti Ilfov  |  0 comentarii

Guvernul României a emis OUG 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013. Actul normativ a fost publicat in Monitorul Oficial 864 din 2012 si face referiri la modul in care vor fi achitate salariile taiate ilegal de guvernul Boc, si care acum trebuiesc restituite prin hotarari judecatoresti.

 Avand in vedere perturbarile determinate de imposibilitatea punerii in aplicare a unora dintre prevederile Legii educatiei nationale 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, perturbari ce sunt de natura a altera procesul educational atat in cadrul institutiilor de invatamant superior de stat - imposibilitatea asigurarii functionarii normale a scolilor doctorale, imposibilitatea promovarii ca profesor universitar corelata cu neindeplinirea standardelor de acreditare/autorizare si asigurarea calitatii, cat si in invatamantul preuniversitar - imposibilitatea asigurarii personalului didactic calificat,
    tinand cont de urgenta elaborarii unui curriculum national adaptat nevoilor de dezvoltare personala si cerintelor societatii si economiei, care sa permita includerea in planurile-cadru a disciplinelor fundamentale si a numarului de ore necesar pentru crearea si dezvoltarea competentelor prevazute de Legea 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
    luand in considerare ca un criteriu determinant in stabilirea obiectivelor si strategiilor guvernamentale este cel al concordantei cu responsabilitatile pe care Romania si le-a asumat prin semnarea acordurilor de imprumut cu organismele financiare internationale, iar Guvernul trebuie sa promoveze un set coerent de politici macroeconomice si masuri de mentinere a stabilitatii financiare a tarii, care sa asigure, in acest an, o executie bugetara prudenta, restrictiva si echilibrata,
    fata de necesitatea instituirii unei solutii legislative nediscriminatorii si echitabile pentru absolventii liceelor pedagogice, ai scolilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor scoli echivalente, incadrati in invatamantul prescolar si primar, care, la data intrarii in vigoare a Legii 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, aveau calitatea de student, in sensul de a fi incadrati, dupa absolvire, ca profesori pentru invatamant prescolar, respectiv profesori pentru invatamant primar,
    in vederea asigurarii posibilitatii de pregatire in domeniul psihopedagogic pentru studentii si absolventii care opteaza pentru profesiunea didactica pana la absolvirea studiilor de catre prima promotie de studenti admisi la programe de studii universitare organizate conform Legii 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere expirarea mandatelor tuturor membrilor Consiliului Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior la data de 14 octombrie 2012, ceea ce determina imposibilitatea continuarii activitatii acestei agentii de asigurare a calitatii in invatamantul superior,
    deoarece toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. I
    Masuri in domeniul invatamantului si cercetarii

    ART. I
    Legea educatiei nationale 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. Articolul 66 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 66. - (1) Numarul de ore alocat disciplinelor de studiu/modulelor de pregatire este stabilit prin planurile-cadru de invatamant si se aproba prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului. Aceste ore sunt alocate atat pentru predare si evaluare, cat si pentru invatarea in clasa, asistata de cadrul didactic, a continuturilor predate.
    (2) In cadrul Curriculumului national, ponderea disciplinelor obligatorii, respectiv a celor optionale se stabileste prin planurile-cadru, astfel incat sa fie respectate atat principiul asigurarii egalitatii de sanse si al echitatii, cat si principiul relevantei si al descentralizarii.
    (3) Pentru fiecare disciplina si domeniu de studiu, programa scolara acopera 75% din orele de predare si evaluare, lasand la dispozitia cadrului didactic 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu respectiv. In functie de caracteristicile elevilor si de strategia scolii din care face parte, profesorul decide daca procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru invatare remediala, pentru consolidarea cunostintelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performante superioare, conform unor planuri individuale de invatare elaborate pentru fiecare elev."

    2. La articolul 85, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Statul subventioneaza toate costurile aferente frecventarii liceului pentru elevii provenind din mediul rural sau din grupuri socioeconomice dezavantajate, precum si pentru cei care frecventeaza scolile profesionale. Modalitatea de subventionare si criteriile de acordare a subventiei se stabilesc prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului."

    3. La articolul 104, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    (2) Finantarea de baza se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, prin bugetele locale, pentru urmatoarele articole de cheltuieli, in functie de care se calculeaza costul standard per elev/prescolar:
    a) cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani, stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora;
    b) cheltuieli cu pregatirea profesionala;
    c) cheltuieli cu evaluarea periodica a elevilor;
    d) cheltuieli cu bunuri si servicii."

    4. La articolul 105 alineatul (2), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Finantarea complementara se asigura din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale de care apartin unitatile de invatamant preuniversitar si din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu aceasta destinatie, pentru urmatoarele categorii de cheltuieli:"

    5. La articolul 111, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Cheltuielile aferente facilitatilor acordate elevilor si studentilor privind transportul pe calea ferata si cu metroul se finanteaza de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii."

    6. La articolul 167, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Numarul studentilor-doctoranzi care pot fi indrumati simultan de catre un conducator de doctorat se stabileste de catre senatul universitar."

    7. La articolul 172 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "a) sunt programe destinate persoanelor care au obtinut o diploma de doctor in stiinte cu cel mult 5 ani inainte de admiterea in programul postdoctoral;"

    8. La articolul 172, alineatul (4) se abroga.

    9. La articolul 211, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
    "(3^1) In cazul exercitarii unei functii de membru al Guvernului sau de secretar de stat, rectorul are obligatia de a se suspenda din functie pe perioada exercitarii respectivei demnitati."

    10. Articolul 215 se abroga.

    11. La articolul 236, alineatul (2) se modifica si va urmatorul cuprins:
    "(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), formarea personalului din educatia anteprescolara pentru functia de educator-puericultor din invatamantul prescolar si primar, pentru functiile de educatoare/educator si invatatoare/invatator se realizeaza prin liceele pedagogice."

    12. La articolul 247, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b^1), cu urmatorul cuprins:
    "b^1) prin exceptie de la prevederile lit. b), pana in anul 2018, in invatamantul prescolar: educator/educatoare - se normeaza un post pentru fiecare grupa de copii; in unitatile cu program prelungit sau saptamanal, educatoarele se normeaza pe ture;"

    13. La articolul 247, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c^1), cu urmatorul cuprins:
    "c^1) prin exceptie de la prevederile lit. c), pana in anul 2018, in invatamantul primar: invatator/invatatoare - se normeaza un post pentru fiecare clasa de elevi;"

    14. La articolul 284, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Personalul didactic de conducere, de indrumare si de control din invatamantul de stat se pensioneaza la data implinirii varstei legale de pensionare."

    15. La articolul 284, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins:
    "(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), in cazul in care in unitatile de invatamant normele/posturile didactice nu pot fi acoperite cu titulari, personalul didactic din invatamantul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul stiintific de doctor, care dovedeste competenta profesionala deosebita, poate fi mentinut, cu aprobarea anuala a consiliului de administratie, ca titular in functia didactica pana la 3 ani peste varsta de pensionare, la cerere, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
    (7) Personalului didactic care a avut calitatea de titular si care nu a depasit cu 3 ani varsta de pensionare i se poate recunoaste aceasta calitate de catre consiliul de administratie, conform metodologiei prevazute la alin. (6), cu conditia renuntarii la pensie pe perioada in care ramane titular."

    16. La articolul 288, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 288. - (1) Activitatile didactice care excedeaza o norma didactica prevazuta la art. 287 sunt remunerate in regim de cumul sau plata cu ora."

    17. La articolul 289, alineatele (2) si (4) se abroga.

    18. La articolul 289, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
    "(7) Personalului didactic care a avut calitatea de titular i se poate recunoaste aceasta calitate, anual, de catre senatul universitar, conform metodologiei prevazute la alin. (6), cu conditia renuntarii la pensie pe perioada in care ramane titular."

    19. La articolul 301 alineatul (5), litera b) se abroga.

    20. La anexa, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "1. Abilitarea reprezinta certificarea calitatii unei persoane de a conduce lucrari de doctorat."

    ART. II
    Prevederile art. 9 alin. (2) si art. 101 alin. (2) referitoare la finantarea de baza pentru invatamantul preuniversitar particular si confesional acreditat, precum si prevederile art. 27 alin. (6) si art. 361 alin. (3) lit. e) din Legea educatiei nationale 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la data de 31 decembrie 2013.
    ART. III
    Modul de acordare a facilitatilor pentru elevi si studenti prevazute la art. 111 alin. (6) din Legea educatiei nationale 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si clasa mijlocului de transport se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    ART. IV
    Absolventilor liceelor pedagogice, filiera vocationala, profilul pedagogic, specializarea invatator-educatoare, ai scolilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor scoli echivalente, incadrati in invatamantul prescolar si primar, li se recunoaste indeplinita conditia pentru ocuparea functiilor didactice de profesor pentru invatamantul prescolar, respectiv profesor pentru invatamantul primar, de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pe baza diplomei de licenta.
    ART. V
    Pana la absolvirea masteratului didactic prevazut la art. 154 alin. (1) lit. c) din Legea 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre prima promotie a absolventilor de licenta admisi in conditiile acestei legi, formarea pentru cariera didactica se asigura prin departamentele de specialitate din cadrul institutiilor de invatamant superior, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
    ART. VI
    Educatorii si invatatorii incadrati in sistemul national de invatamant au dreptul sa isi continue activitatea in functiile didactice din invatamantul prescolar, respectiv invatamantul primar pe care le ocupa, cu conditia absolvirii studiilor universitare de licenta, in profilul postului, in cel mult 6 ani de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    ART. VII
    Ordonanta de urgenta a Guvernului 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 642 din 20 iulie 2005, aprobata cu modificari prin Legea 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 19, alineatele (7) si (8) vor avea urmatorul cuprins:
    "(7) Durata unui mandat de membru al Consiliului ARACIS este de 4 ani.
    (8) La fiecare 4 ani, Consiliul ARACIS se innoieste prin scoaterea la concurs a 17 mandate de membru in Consiliul ARACIS. Mandatele se ocupa pe baza unei proceduri proprii, conform art. 19^1 alin. (5). Noul consiliu isi alege presedintele si vicepresedintele."

    2. Articolul 19^1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19^1. - (1) ARACIS este condusa de un consiliu alcatuit din 25 de membri, din care 23 de cadre didactice cu functii de predare in invatamantul superior care reprezinta, de regula, domeniile de studii universitare si 2 studenti, reprezentanti ai federatiilor studentesti din Romania, reconfirmati la inceputul fiecarui an universitar.
    (2) Membrii ARACIS sunt selectati pe baza criteriilor de prestigiu profesional si moral, pe principii de competenta profesionala si stiintifica.
    (3) Consiliul ARACIS se organizeaza si functioneaza independent de orice ingerinte ideologice, politice sau religioase.
    (4) Consiliul ARACIS este condus de un presedinte si un vicepresedinte, alesi prin vot secret, cu majoritatea membrilor consiliului.
    (5) Membrii Consiliului ARACIS sunt selectati, prin concurs, conform unei proceduri proprii publicate anterior declansarii selectiei.
    (6) Membrii Consiliului ARACIS sunt profesori universitari titulari sau care isi continua activitatea didactica cu aprobarea senatului universitar, precum si conferentiari universitari, cu experienta in asigurarea calitatii educatiei.
    (7) Din Consiliul ARACIS nu pot face parte rectori pe perioada exercitarii functiei respective. In situatia in care un membru al Consiliului ARACIS devine rector, isi pierde mandatul de membru al Consiliului ARACIS incepand cu data confirmarii prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, potrivit prevederilor art. 211 alin. (1) din Legea 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (8) Nu pot fi membri ai consiliului persoanele care indeplinesc o functie de demnitate publica pe perioada exercitarii functiei respective. In situatia in care un membru al Consiliului ARACIS este numit intr-o functie de demnitate publica, isi pierde mandatul de membru al Consiliului ARACIS incepand cu data numirii in functie.
    (9) Mandatele de membri ai Consiliului ARACIS care devin vacante se ocupa conform procedurii prevazute la alin. (5), pentru durata restanta a fiecarui mandat vacantat.
    (10) Pot fi experti evaluatori ai ARACIS cadre didactice titulare sau care isi continua activitatea didactica cu aprobarea senatului universitar, cu gradul didactic de conferentiar sau profesor universitar, cu experienta in asigurarea calitatii educatiei. De asemenea, pot participa in comisiile de evaluare studenti si reprezentanti ai angajatorilor.
    (11) In cazul in care institutia sau programul de studiu supus evaluarii are angajat in cadrul sau unul sau mai multi membri ai Consiliului ARACIS ori soti, rude sau afini pana la gradul al treilea, acei membri ai Consiliului ARACIS nu participa la procedurile aferente evaluarii respective.
    (12) In cazul in care institutia sau programul de studiu supus evaluarii are angajat in cadrul sau unul sau mai multi membri evaluatori ARACIS ori soti, rude sau afini pana la gradul al treilea, acei membri evaluatori ARACIS nu participa in cadrul procedurilor aferente evaluarii respective."

    3. La articolul 34, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In termen de un an de la emiterea raportului prin care se constata neindeplinirea standardelor de calitate, furnizorul de educatie solicita agentiei de asigurare a calitatii o noua evaluare. In caz contrar, raportul elaborat in conditiile alin. (1) este definitiv. Costurile evaluarii suplimentare sunt suportate de catre furnizorul de educatie."

    ART. VIII
    Pentru asigurarea continuitatii activitatilor ARACIS, ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului numeste, provizoriu, membrii Consiliului ARACIS dintre persoanele care au avut aceasta calitate, pana la finalizarea procedurilor de evaluare externa a ARACIS, coordonate de "European Association for Quality Assurance in Higher Education" ENQA, inclusiv pana la confirmarea listarii in "European Quality Assurance Register for Higher Education" EQAR, in decursul anului 2013.
    ART. IX
    La expirarea mandatelor de membri ai Consiliului ARACIS numiti provizoriu conform prezentei ordonante de urgenta se organizeaza, in termen de 30 de zile de la data finalizarii procedurilor prevazute la art. VIII, o selectie conform procedurii prevazute la art. 19^1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. X
    (1) Alineatul (3) al articolului 17 din Ordonanta Guvernului 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 643 din 30 august 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Institutul national are patrimoniu propriu si administreaza patrimoniul public si privat al statului pentru asigurarea desfasurarii activitatii si functioneaza, dupa caz, in coordonarea/subordinea unui organ de specialitate al administratiei publice centrale sau a unei institutii de invatamant superior de stat acreditate, potrivit legii.
    (2) In tot cuprinsul Ordonantei Guvernului 57/2002, sintagma "in coordonarea unui organ de specialitate al administratiei publice centrale" se inlocuieste cu sintagma "dupa caz, in coordonarea/subordinea unui organ de specialitate al administratiei publice centrale sau a unei institutii de invatamant superior de stat acreditate, prin reorganizare sau infiintare, potrivit legii".

    CAP. II
    Masuri in domeniul platii titlurilor devenite executorii in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013

    ART. XI
    (1) Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din institutiile si autoritatile publice, devenite executorii in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, se va realiza astfel:
    a) in primul an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 5% din valoarea titlului executoriu;
    b) in al doilea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 10% din valoarea titlului executoriu;
    c) in al treilea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;
    d) in al patrulea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;
    e) in al cincilea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 35% din valoarea titlului executoriu.

    (2) In cursul termenului prevazut la alin. (1), orice procedura de executare silita se suspenda de drept.
    (3) Sumele prevazute la alin. (1), platite in temeiul prezentei ordonante de urgenta, se actualizeaza cu indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica.
    (4) Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilita procedura de efectuare a platii titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevazute la alin. (1).

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *