Ordin 1007/2011 transport auto transport rutier norme metodologice

Legislatie rutiera  |  0 comentarii

Ordin 1007/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.892/2006 publicat in Monitorul Oficial nr. 0028 din 12 Ianuarie 2011

  In temeiul prevederilor art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 27/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul transporturilor si infrastructurii emite prezentul ordin.

    ART. I
    Normele privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.892/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 919 si 919 bis din 13 noiembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 6 alineatul (1) litera c), punctul (iii) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(iii) cazierul judiciar din care sa rezulte ca nu a fost condamnata pentru infractiuni savarsite in urmatoarele domenii:
    - drept comercial;
    - insolventa;
    - conditii de remunerare si de munca ale profesiei;
    - circulatie rutiera;
    - raspundere profesionala;
    - trafic de fiinte umane sau trafic de droguri."
    2. La articolul 6, alineatul (6^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(6^1) Incalcarile grave ale legislatiei in sensul celor stabilite la art. 18 alin. (2) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt urmatoarele:
    a) (i) depasirea cu 25% sau mai mult a limitelor maxime de timp de conducere de 6 zile sau de doua saptamani;
    (ii) depasirea, pe parcursul unei zile de lucru, a limitei maxime a perioadei de conducere cu 50% sau mai mult, fara o pauza sau fara o perioada neintrerupta de repaus de cel putin 4,5 ore;
    b) lipsa tahografului si/sau a unui dispozitiv de limitare a vitezei instalat (e) sau utilizarea unui echipament fraudulos capabil sa modifice inregistrarile aparatului de inregistrare si/sau ale dispozitivului de limitare a vitezei ori falsificarea foilor de inregistrare sau a datelor descarcate de pe tahograf si/sau de pe cartela conducatorului auto;
    c) utilizarea vehiculului pe drumurile publice fara certificat valabil de inspectie tehnica periodica (cu exceptia cazului in care vechimea vehiculului este mai mica decat termenul obligatoriu pentru efectuarea primei inspectii tehnice periodice) si/sau cu o defectiune tehnica periculoasa, la nivelul sistemului de franare, al sistemului de directie, al jantelor/anvelopelor, al mecanismului de suspensie sau al sasiului, care ar crea un risc imediat pentru siguranta circulatiei rutiere si care determina decizia de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului.
    d) transportul de marfuri periculoase in situatia in care transportul acestora este interzis sau transportul de marfuri periculoase in ambalaje interzise sau neautorizate ori fara identificarea acestora ca marfuri periculoase marcata pe vehicul, punand astfel in pericol vietile sau mediul intr-o asemenea masura incat aceasta determina o decizie de imobilizare a vehiculului;
    e) transportul de persoane sau de marfa fara a detine un permis de conducere valabil sau de catre o intreprindere care nu este detinatoarea unei licente comunitare valabile;
    f) conducerea de catre un conducator auto care foloseste o cartela de conducator auto falsificata, al carei titular nu este sau care a fost obtinuta pe baza unor declaratii false si/sau documente falsificate;
    g) transportul de marfuri cu depasirea cu cel putin 20% a masei totale maxime autorizate pentru vehicule cu o incarcatura utila admisibila care depaseste 12 tone sau cu cel putin 25% pentru vehicule cu o incarcatura utila admisibila care nu depaseste 12 tone."
    3. La articolul 7, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Operatorul de transport rutier are obligatia de a anunta agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. emitente orice modificare aparuta fata de documentele care au stat la baza eliberarii licentei de transport, in termen de maximum 15 zile de la data aparitiei modificarii."
    4. La articolul 8, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Copia conforma a licentei de transport se elibereaza pentru perioade de minimum un an, fara a depasi perioada de valabilitate a licentei de transport. In cazurile in care valabilitatea licentei de transport ramase este mai mica de un an, copia conforma se va elibera astfel incat aceasta sa nu fie depasita."
    5. La articolul 9 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "d) certificatul de clasificare pe stele sau categorii, in cazul autovehiculelor clasificate utilizate la transportul de persoane, cu exceptia autobuzelor urbane utilizate pentru transportul local in interiorul unei localitati."
    6. La articolul 9, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
    "(4) In cazul in care operatorul de transport nu mai detine autovehiculul pentru care a obtinut o copie conforma a licentei de transport, aceasta isi pierde valabilitatea, fiind considerata nula."
    7. La articolul 11 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "a) efectuarea transportului rutier public fara a se face dovada ca detine licenta de traseu, autorizatie speciala de transport, autorizatie de transport international, document de transport de persoane prin servicii ocazionale, pentru care s-a dispus suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului prin retinerea placutelor cu numarul de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare;".
    8. La articolul 11 alineatul (2), literele h) si i) se abroga.
    9. La articolul 12, alineatele (1), (1^1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12. - (1) Pentru abaterile prevazute la art. 11 alin. (2) lit. b)-g), suspendarea copiei conforme a licentei de transport se va face pe o perioada de 30 de zile.
    (1^1) Pentru abaterile prevazute la art. 11 alin. (2) lit. a), suspendarea copiei conforme a licentei de transport se va face pentru o perioada de 6 luni de la data procesului-verbal de retinere a placutelor cu numarul de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare sau pentru cel putin 30 de zile de la data procesului-verbal de retinere, in cazul achitarii contravalorii amenzii. In situatia in care suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului se prelungeste in conditiile legii, se prelungeste in mod corespunzator si suspendarea copiei conforme a licentei de transport.
    (2) Copia conforma a licentei de transport suspendate se va depune de catre operatorul de transport rutier la sediul agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. emitente, in termen de 10 zile lucratoare de la comunicarea masurii suspendarii. Nedepunerea in termenul de 10 zile lucratoare a copiei conforme a licentei de transport suspendate atrage marirea perioadei de suspendare cu 60 de zile."
    10. La articolul 22 alineatul (1) litera b), punctul (i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(i) certificatul de inmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului si actul constitutiv;".
    11. La articolul 24, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Copia conforma a certificatului de transport in cont propriu se elibereaza pentru perioade de minimum un an, fara a depasi perioada de valabilitate a certificatului de transport in cont propriu. In cazurile in care valabilitatea certificatului de transport in cont propriu ramasa este mai mica de un an, copia conforma se va elibera astfel incat aceasta sa nu fie depasita."
    12. La articolul 25 alineatul (1), litera d) se abroga.
    13. La articolul 25, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
    "(4) In cazul in care intreprinderea nu mai detine autovehiculul pentru care a obtinut o copie conforma a certificatului de transport in cont propriu, aceasta isi pierde valabilitatea, fiind considerata nula."
    14. La articolul 27 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "a) efectuarea transportului rutier in cont propriu fara a se face dovada ca detine autorizatie speciala de transport, pentru care s-a dispus suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului prin retinerea placutelor cu numarul de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare;".
    15. La articolul 27 alineatul (2), literele g) si h) se abroga.
    16. La articolul 28, alineatele (1), (1^1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 28. - (1) Pentru abaterile prevazute la art. 27 alin. (2) lit. b)-f), suspendarea copiei conforme a certificatului de transport in cont propriu se va face pe o perioada de 30 de zile.
    (1^1) Pentru abaterile prevazute la art. 27 alin. (2) lit. a), suspendarea copiei conforme a certificatului de transport in cont propriu se face pentru o perioada de 6 luni de la data procesuluiverbal de retinere a placutelor cu numarul de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare sau pentru cel putin 30 de zile de la data procesului-verbal de retinere in cazul achitarii contravalorii amenzii. In situatia in care suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului se prelungeste in conditiile legii, se prelungeste in mod corespunzator si suspendarea copiei conforme a licentei de transport.
    (2) Copia conforma a certificatului de transport in cont propriu suspendata se va depune de catre intreprindere la sediul agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. emitente, in termen de 10 zile lucratoare de la comunicarea masurii suspendarii. Nedepunerea in termenul de 10 zile lucratoare a copiei conforme a certificatului de transport in cont propriu suspendate atrage marirea perioadei de suspendare cu 60 de zile."
    17. La articolul 38, litera n) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "n) in cazul operatorilor de transport, sa efectueze transport rutier de persoane numai in limita numarului de locuri inscris in certificatul de clasificare pe stele sau categorii, cu exceptia autobuzelor urbane, utilizate pentru transportul local in interiorul unei localitati in situatia carora trebuie ca numarul persoanelor transportate sa fie in limita numarului de locuri prevazut in certificatul de inmatriculare al acestora, respectiv in cazul intreprinderilor, sa efectueze transport rutier de persoane numai in limita numarului de locuri inscris in certificatul de inmatriculare;".
    18. La articolul 38, dupa litera u) se introduc 10 noi litere, literele v)-ag), cu urmatorul cuprins:
    "v) sa transmita anterior efectuarii transportului la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., prin completarea unui formular in formatul electronic disponibil pe site-ul acesteia, datele solicitate referitoare la transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale;
    x) sa transmita Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., prin completarea unui formular, in formatul electronic disponibil pe site-ul acesteia, modificarile privind situatia conducatorilor auto angajati, in termen de cel mult 15 zile de la aparitia modificarii; cu precizarea ca fisele profesionale pot sa nu contina informatii din interiorul acestui termen;
    y) sa detina la sediul social tichetele de cantar prevazute la transportul marfurilor divizibile, pentru anul in curs si anul precedent;
    z) sa efectueze transportul asigurand un sistem de fixare a incarcaturii astfel incat acesta sa reziste la fortele exercitate atunci cand vehiculul este supus la urmatoarele acceleratii:
    (i) decelerare de 0,8 x g (acceleratie gravitationala) spre fata;
    (ii) decelerare de 0,5 x g (acceleratie gravitationala) spre spate;
    (iii) accelerare de 0,5 x g (acceleratie gravitationala) spre ambii pereti laterali.
    Atunci cand asupra unui element component al sistemului de fixare se exercita o forta determinata conform pct. (i), (ii) si (iii), forta exercitata asupra acestui element de fixare nu poate depasi sarcina nominala pentru care acesta a fost construit;
    aa) sa efectueze transportul numai dupa ce s-a asigurat in prealabil ca vehiculul cu care se efectueaza transportul respecta urmatoarele conditii:
    (i) usile laterale sau/si usile din spatele vehiculului pentru incarcarea/descarcarea marfurilor, obloanele, rampa escamotabila, prelatele, roata de rezerva, precum si celelalte echipamente specifice vehiculului respectiv sunt bine fixate;
    (ii) incarcatura nu trebuie sa impiedice conducerea vehiculului in conditii de siguranta;
    (iii) centrul de greutate al incarcaturii sa fie cat mai aproape de centrul vehiculului;
    ab) sa efectueze transportul numai dupa ce s-a asigurat ca ambalajul marfii este destul de rezistent pentru siguranta transportului. In cazul in care ambalajul marfii nu este destul de rezistent, va cere expeditorului o ambalare suplimentara suficient de rezistenta;
    ac) sa solicite in scris, in prealabil, expeditorului informatiile necesare pentru fixarea marfurilor care urmeaza a fi transportate;
    ad) sa se asigure ca elementele de fixare a marfii respecta urmatoarele conditii:
    (i) indeplinesc corect functiile pentru care au fost construite;
    (ii) sunt adaptate pentru fixarea marfii respective;
    (iii) nu prezinta noduri si/sau elemente deteriorate, uzate, slabite;
    (iv) sunt conforme cu standardele europene si/sau internationale in vigoare in domeniu;
    ae) sa se asigure ca sistemul de fixare a incarcaturii utilizat pentru inconjurarea, fixarea sau mentinerea incarcaturii pe/sau intr-un vehicul este adaptat la marimea, forma, consistenta si caracteristicile incarcaturii;
    af) sa se asigure ca dispozitivul de fixare sau de insurubare utilizat pentru fixarea incarcaturii este fixat in asa fel incat acesta sa nu poata sa fie desurubat sau desprins. Dispozitivul de insurubare integrat utilizat pentru fixarea unei incarcaturi trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    (i) sa fie proiectat si construit in scopul pentru care este folosit;
    (ii) sa fie utilizat si intretinut conform specificatiilor producatorului si standardelor europene si/sau internationale in domeniu;
    ag) sa se asigure ca incarcatura infasurata sau fixata in vehicul este in conformitate cu dispozitiile din «Recomandarile europene privind cele mai bune practici in domeniul fixarii incarcaturii pentru transportul rutier», elaborate de Directia Generala pentru Energie si Transport a Comisiei Europene la data de 14 decembrie 2005, si respecta prevederile lit. z)."
    19. Dupa articolul 39 se introduc doua noi articole, articolele 39^1 si 39^2, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 39^1. - (1) Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. inregistreaza in registrul electronic al conducatorilor auto, pentru toti conducatorii auto care efectueaza operatiuni de transport rutier care fac obiectul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele:
    - datele de identificare ale conducatorului auto (numele si prenumele, CNP, domiciliu);
    - centrul de pregatire si perfectionare profesionala la care a urmat cursul;
    - tipul/tipurile de certificat/certificate de competenta profesionala detinute;
    - intreprinderile la care a fost angajat cu contract de munca in functia de conducator auto;
    - sanctiunile aplicate pentru abateri de la prevederile legislatiei in domeniul transporturilor rutiere.
    (2) Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. incheie protocoale cu alte institutii privind furnizarea de informatii referitoare la sanctiunile aplicate conducatorilor auto pentru nerespectarea prevederilor legislatiei din domeniul transporturilor rutiere.
    Art. 39^2. - (1) Pe baza datelor din registrul electronic al conducatorilor auto, agentiile teritoriale ale Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. elibereaza, la cererea conducatorului auto, fisa profesionala a acestuia.
    (2) Cererea de eliberare a fisei profesionale a conducatorilor auto se depune la oricare agentie teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.:
    (i) in format electronic pe adresa de e-mail a agentiei teritoriale;
    (ii) in scris la sediul agentiei teritoriale.
    (3) Eliberarea fisei profesionale a conducatorilor auto se face de catre agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane A.R.R. unde conducatorul auto a depus cererea, in termen de 24 de ore.
    (4) Fisa profesionala a conducatorilor auto este prevazuta in anexa nr. 34."
    20. Articolul 50 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 50. - (1) Programul de transport interjudetean se intocmeste si se aproba de catre Autoritatea Rutiera Romana A.R.R., cu consultarea prealabila a organizatiilor patronale reprezentative din domeniul transporturilor rutiere.
    (2) Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., prin agentiile teritoriale, avizeaza programele judetene de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, dupa armonizarea acestora cu programul de transport rutier public de persoane prin servicii regulate in trafic interjudetean.
    (3) Modificarea programului de transport interjudetean se poate face cel mult o data pe an de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., astfel:
    a) prin introducerea de noi trasee de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. In cazul in care cea mai lunga portiune comuna cu un traseu existent in programul de transport interjudetean se suprapune pe mai mult de 50% din lungimea traseului nou-propus, acesta nu va fi introdus in programul de transport;
    b) prin suplimentarea curselor pe un traseu existent in programul de transport, la solicitarea operatorului de transport rutier detinator de licenta de traseu pe traseul respectiv, cu respectarea unui decalaj de minimum 30 de minute intre plecarile din statiile/autogarile comune aferente traseelor interjudetene cu segmente comune;
    c) prin reducerea curselor existente in programul de transport, la solicitarea operatorului de transport rutier detinator de licenta de traseu pe traseul respectiv, fara a depasi 50% din numarul total de curse de pe acel traseu;
    d) prin modificarea graficelor de circulatie, astfel:
    (i) introducerea de opriri in tranzit, care pot fi statii sau autogari. Daca prin oprirea in tranzit solicitata se genereaza segmente comune de traseu care se regasesc in graficele de circulatie aferente altor curse interjudetene pe care detin licente de traseu alti operatori de transport rutier, trebuie sa se poata asigura un decalaj de 30 de minute intre plecarile din statiile/autogarile comune;
    (ii) modificarea orelor, in situatia in care dupa monitorizarea cursei de catre personalul desemnat al Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. se constata modificarea semnificativa a fluxului de calatori sau imbunatatirea/deteriorarea infrastructurii rutiere. In situatia in care modificarea orei presupune micsorarea intervalului dintre plecarile din statiile/autogarile comune care se regasesc pe acelasi segment de traseu aferent altor curse interjudetene, se va asigura un decalaj de 30 de minute intre respectivele plecari.
    (4) Pe perioada de valabilitate a programelor de transport, operatorii de transport rutier pot efectua oricare cursa si traseu castigat cu oricare dintre autovehiculele inscrise la atribuire si declarate castigatoare, indiferent de capacitatea acestora sau de punctajul obtinut la atribuire, ori cu autovehiculele cu care acestea au fost inlocuite in conditiile prevazute la alin. (5).
    (5) Inlocuirea unui autovehicul cu care operatorul de transport rutier a castigat cursele si a obtinut licente de traseu pe perioada de valabilitate a programului de transport interjudetean este permisa numai cu un autovehicul care intruneste cel putin acelasi punctaj cu al celui inlocuit si are cel putin aceeasi capacitate dupa notificarea, in formatul solicitat, a agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. emitente a licentei de traseu.
    (6) In perioada de valabilitate a programelor de transport, autovehiculele cu care operatorul de transport rutier a castigat trasee/curse pentru care a obtinut licenta de traseu nu pot fi inscrise la o atribuire ulterioara.
    (7) La solicitarea operatorilor de transport, inlocuirea autogarii, a capacitatii de transport, precum si suplimentarea/reducerea numarului de zile in care se efectueaza cursele de pe un traseu se pot efectua numai cu aprobarea Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.
    (8) In perioada de valabilitate a programului de transport interjudetean, in cazul in care se infiinteaza o autogara intr-o localitate in care nu a existat autogara la data eliberarii licentei de traseu, se vor respecta prevederile art. 45 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si se vor modifica in mod corespunzator graficele de circulatie anexa la licenta de traseu."
    21. Articolul 56 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 56. - In cazul in care operatorul de transport rutier caruia i s-a atribuit un traseu/o cursa nu se prezinta la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. in vederea solicitarii eliberarii licentei de traseu in termen de 5 zile de la data sedintei de atribuire sau in cazul in care nu a ridicat licenta de traseu in termen de 15 zile de la data solicitarii, traseul/cursa va fi disponibil/disponibila la urmatoarea sedinta de atribuire."
    22. La articolul 59 alineatul (1), dupa litera h) se introduc doua noi litere, literele i) si j), cu urmatorul cuprins:
    "i) sa comunice la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. emitenta a licentei de traseu in fiecare zi de vineri situatia persoanelor cu facilitati la transportul rutier potrivit legii, transportate in saptamana precedenta, in formatul solicitat de aceasta;
    j) sa transporte in baza biletului/tichetului/cuponului special de calatorie acordat ca facilitate la transportul rutier public, completat anterior efectuarii transportului, numai acele persoane care beneficiaza de facilitati la transport potrivit legii."
    23. La articolul 59 alineatul (2), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "e) sa transporte persoane doar in limita numarului de locuri pe scaune inscris in certificatul de clasificare pe stele sau categorii, cu exceptia autobuzelor urbane, utilizate pentru transportul local in interiorul unei localitati, in cazul carora trebuie ca numarul persoanelor transportate sa fie in limita numarului de locuri prevazut in certificatul de inmatriculare al acestora."
    24. La articolul 61 alineatul (1) litera c), punctul (ii) se abroga.
    25. La articolul 61 alineatul (1) litera b), dupa punctul (iii) se introduce un nou punct, punctul (iv), cu urmatorul cuprins:
    "(iv) cand situatiile referitoare la transportul persoanelor care beneficiaza de facilitati la transportul rutier public potrivit legii nu sunt transmise in termenul prevazut de prezentele norme sau cand respectivele situatii sunt eronate."
    26. La articolul 61 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
    "f) in cazul in care intreprinderea are activitatea suspendata, conform inregistrarilor din registrul comertului."
    27. La articolul 73, dupa litera b) se introduc doua noi litere, literele c) si d), cu urmatorul cuprins:
    "c) efectuarea de transport rutier public de persoane in trafic national pe baza autorizatiei de transport international, cu imbarcarea/debarcarea persoanelor intre doua puncte de pe teritoriul Romaniei;
    d) la a treia sanctiune aplicata pentru nerespectarea prevederilor autorizatiei de transport international. Operatorul de transport va fi notificat dupa aplicarea celei de-a doua sanctiuni."
    28. La articolul 75 alineatul (1), litera j) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "j) sa respecte prevederile prevazute in autorizatia de transport si sa asigure criteriile de continuitate, regularitate si capacitate necesare efectuarii transportului de persoane prin servicii regulate pe traseul respectiv."
    29. La articolul 86, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
    "f) in cazul in care intreprinderea are activitatea suspendata, conform inregistrarilor din registrul comertului."
    30. Articolul 123 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 123. - (1) Licenta pentru activitati conexe transportului rutier - activitati desfasurate de autogari se elibereaza intreprinderilor care indeplinesc cumulativ conditiile de baza materiala, competenta profesionala si onorabilitate.
    (2) Conditia de baza materiala este indeplinita daca intreprinderea dispune de:
    - casa de bilete si abonamente;
    - birou de miscare si informatii;
    - minimum doua peroane pentru autobuzele care pleaca/sosesc in/din cursa;
    - grup sanitar propriu cu minimum doua cabine;
    - sala de asteptare pentru publicul calator, cu cel putin 20 de locuri pe scaune si o suprafata echivalenta de minimum 1 m² pentru fiecare loc pe scaun;
    - spatiu pentru depozitarea bagajelor publicului calator, dotat cu rafturi pentru depozitarea in mod corespunzator si suficient a bagajelor;
    - afisaj pentru informarea publicului calator, inclusiv la fiecare peron;
    - calculator si conexiune la internet.
    (3) Conditia de competenta profesionala se considera indeplinita daca persoana desemnata sa conduca activitati desfasurate de autogara detine certificat de competenta profesionala pentru persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier de persoane, prevazut la art. 6 alin. (1) lit. c) pct. (ii), valabil, eliberat de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.
    (4) Conditia de onorabilitate se considera indeplinita daca persoana desemnata sa conduca activitati desfasurate de autogara nu se regaseste in una dintre urmatoarele situatii:
    a) a fost condamnata pentru infractiuni in urmatoarele domenii:
    - drept comercial;
    - insolventa;
    - conditii de remunerare si de munca ale profesiei;
    - circulatie rutiera;
    - raspundere profesionala;
    - trafic de fiinte umane sau trafic de droguri;
    b) daca in ultimul an a indeplinit aceasta functie la o intreprindere care desfasoara activitati conexe transportului rutier - activitati desfasurate de autogara careia i-a fost retrasa licenta de activitati conexe transportului rutier, din vina dovedita a acesteia."
    31. Dupa articolul 123 se introduce un nou articol, articolul 123^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 123^1. - In situatia in care persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier nu mai indeplineste aceasta functie, intreprinderea care desfasoara activitati conexe transportului rutier - activitati desfasurate de autogara - are obligatia inlocuirii acesteia in termen de 60 zile; in aceasta perioada conditiile de competenta profesionala si onorabilitate se considera indeplinite."
    32. Articolul 124 se abroga.
    33. Articolul 125 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 125. - Detinatorii de licenta pentru activitati conexe transportului rutier - activitati desfasurate de autogari - au urmatoarele obligatii:
    a) sa afiseze la fiecare casa de bilete si abonamente orarul de functionare;
    b) sa monteze afisaje la peroanele de plecare/sosire a curselor;
    c) sa repartizeze cursele pe peroane astfel incat sa se asigure un interval de cel putin 15 minute intre doua plecari consecutive de la acelasi peron;
    d) sa intocmeasca programul autogarii in functie de orele de plecare si de sosire a curselor; autogara se va deschide cu minimum 30 de minute inainte de plecarea/sosirea primei curse si se va inchide dupa minimum 30 de minute de la sosirea/plecarea ultimei curse;
    e) sa asigure evidenta curselor plecate si sosite, precum si ordinea cronologica de executie, prin registrul de miscare ce va cuprinde:
    (i) ora de plecare/sosire;
    (ii) numarul de circulatie;
    (iii) traseul;
    (iv) operatorul de transport rutier;
    (v) observatii;
    f) sa permita in mod nediscriminatoriu accesul operatorilor de transport rutier la serviciile oferite de autogara, fara a conditiona incheierea contractelor de efectuarea unor servicii suplimentare sau pe care operatorul de transport rutier nu le solicita;
    g) sa primeasca si sa inregistreze toate cererile operatorilor de transport rutier care solicita accesul in autogara, cereri la care se va raspunde afirmativ sau negativ, cu motivarea refuzului, in scris, in termen de 20 de zile de la data primirii cererii;
    h) sa incheie contracte de acces in autogara, in conformitate cu graficele de circulatie aprobate, cu operatorii de transport rutier detinatori de licenta de traseu pe perioada de valabilitate a programului de transport;
    i) sa aplice, la incheierea contractelor cu operatorii de transport rutier, tarife egale pentru aceleasi servicii;
    j) sa incheie contracte de acces in autogara cu operatorii de transport rutier fara a depasi capacitatea autogarii;
    k) sa transmita on-line agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., in formatul solicitat de aceasta, efectuarea curselor si traseelor pe fiecare operator de transport detinator de licenta de traseu cu care aceasta a incheiat contract;
    l) sa incheie contracte de acces in autogara cu operatorii de transport rutier fara a depasi perioada de valabilitate a programului de transport;
    m) sa remedieze deficientele semnalate de publicul calator si constatate de agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane A.R.R., in termenul stabilit de aceasta."
    34. La articolul 126, alineatul (1) literele b), d)-f) si alineatul (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "b) actele din care sa reiasa dreptul de detinere sau de folosinta a spatiului pe o perioada de minim un an de la data solicitarii;
    ...............................................................................................
    d) aprobarea autoritatii administratiei publice locale pentru infiintarea autogarii;
    e) decizia de numire a persoanei desemnate posesoare a unui certificat de pregatire profesionala eliberat de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. valabil pentru transportul de persoane;
    f) cazierul judiciar al persoanei desemnate sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier de persoane din care sa reiasa ca indeplineste conditia prevazuta la art. 123 alin. (4) lit. a);
    ..................................................................................................
    (2) Agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. in a carei raza administrativa intreprinderea isi are sediul social, punctul de lucru sau sucursala, dupa caz, va verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. 123 alin. (2) si va intocmi o nota de constatare."
    35. La articolul 126 alineatul (1), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
    "g) actele persoanei desemnate sa conduca activitati desfasurate de autogara, in cazul cetatenilor straini din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv:
    (i) decizia de numire;
    (ii) certificatul de competenta profesionala, valabil, eliberat de autoritatea competenta dintr-un stat membru al Uniunii Europene;
    (iii) cazierul judiciar eliberat de catre o autoritate judiciara competenta din tara de origine sau din tara din care aceasta vine, din care sa rezulte ca nu a fost condamnata pentru infractiunile prevazute la art. 123 alin. (4) lit. a);
    (iv) in cazul in care in tara de origine sau in tara din care vine resortisantul strain nu se elibereaza documentul mentionat la pct. (iii), acesta poate fi inlocuit cu o declaratie sub juramant sau o declaratie solemna facuta de persoana in cauza in fata unei autoritati judiciare ori administrative competente sau, dupa caz, a unui notar din tara de origine ori din tara din care aceasta vine;
    (v) documentele prevazute la pct. (iii) si (iv) nu sunt acceptate in cazul in care sunt depuse dupa mai mult de 90 de zile de la data emiterii."
    36. Articolul 129 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 129. - In situatia in care intreprinderea are puncte de lucru sau sucursale in care urmeaza sa desfasoare activitati de autogara sau desfasoara activitati de autogara numai in punctele de lucru ori sucursale, pentru obtinerea licentei pentru activitati conexe transportului rutier - activitati desfasurate de autogara pentru acestea, intreprinderea va indeplini conditiile prevazute la art. 123 si va depune la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. in a carei raza administrativa intreprinderea isi are respectivul punct de lucru sau sucursala un dosar care va cuprinde documentele prevazute la art. 126 alin. (1) pentru fiecare dintre acestea. Pentru punctele de lucru/sucursale, nota de constatare prevazuta la art. 126 alin. (2) va fi intocmita de agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. pe a carei raza administrativa intreprinderea isi are deschis respectivul punct de lucru sau sucursala, care va elibera licenta pentru activitati conexe transportului rutier - activitati desfasurate de autogara cu respectarea conditiilor prevazute de prezentele norme."
    37. Articolele 130-132 se abroga.
    38. La articolul 133, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
    "d) in cazul abaterilor repetate de la obligatiile care revin intreprinderii, dupa cum urmeaza:
    (i) abaterile pentru care la a doua repetare in decurs de 12 luni, cu notificare prealabila, se aplica masura retragerii licentei sunt:
    1. nerespectarea programului autogarii, potrivit caruia aceasta se deschide cu minimum 30 de minute inainte de plecarea/sosirea primei curse si se inchide dupa minimum 30 de minute de la sosirea/plecarea ultimei curse;
    2. refuzul accesului operatorilor de transport rutier la serviciile oferite de autogara sau conditionarea incheierii contractelor de efectuarea unor servicii suplimentare ori pe care operatorul de transport rutier nu le solicita;
    3. refuzul primirii si/sau inregistrarii tuturor cererilor operatorilor de transport rutier care solicita accesul in autogara;
    4. refuzul incheierii contractelor de acces in autogara, in conformitate cu graficele de circulatie aprobate, cu operatorii de transport rutier detinatori de licenta de traseu, in conditiile respectarii pct. 7;
    5. incheierea contractelor de acces in autogara cu operatorii de transport rutier pe alte perioade decat perioada de valabilitate a programului de transport;
    6. aplicarea, la incheierea contractelor cu operatorii de transport rutier, a unor tarife diferentiate pentru aceleasi servicii;
    7. incheierea de contracte de acces in autogara cu operatorii de transport rutier peste capacitatea autogarii;
    (ii) abaterile pentru care la a treia repetare, cu notificare prealabila, se aplica masura retragerii licentei sunt urmatoarele:
    1. lipsa orarului de functionare la fiecare casa de bilete si abonamente;
    2. lipsa afisajelor la peroanele de plecare/sosire a curselor;
    3. repartizarea curselor pe peroane astfel incat nu sunt asigurate cel putin 15 minute interval intre doua plecari/sosiri consecutive de la acelasi peron;
    4. lipsa evidentei curselor plecate si sosite si a ordinii cronologice de executie;
    5. necomunicarea on-line, in formatul solicitat, catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. a curselor efectuate pe fiecare operator de transport rutier sau comunicarea de date eronate;
    6. reclamatii din partea publicului calator privind nerespectarea serviciilor desfasurate de autogara, verificate si confirmate, si neremedierea de catre intreprindere, in termenul stabilit de agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane A.R.R., a aspectelor semnalate in reclamatii."

piese auto online, magazin online piese auto, comanda piese auto

    39. La articolul 133 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
    "(2) Dupa retragerea licentei pentru activitati conexe transportului rutier - activitati desfasurate de autogara, agentia teritoriala emitenta a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. va proceda la anularea pozitiei respective din Registrul intreprinderilor."
    40. Dupa articolul 135 se introduc doua noi articole, articolele 135^1 si 135^2, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 135^1. - (1) Licenta pentru activitati conexe transportului rutier - activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier public se elibereaza intreprinderilor care indeplinesc cumulativ conditiile de baza materiala, competenta profesionala, onorabilitate si capacitate financiara.
    (2) Conditia de baza materiala se considera indeplinita daca intreprinderea face dovada detinerii cu orice titlu a unui spatiu pentru desfasurarea activitatii.
    (3) Conditia de competenta profesionala se considera indeplinita daca persoana desemnata sa conduca activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier public, angajata a intreprinderii, detine certificat de competenta profesionala prevazut la art. 6 alin. (1) lit. c) pct. (ii), eliberat de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., valabil pentru transportul de marfuri si/sau persoane, dupa caz, in functie de tipul de activitate desfasurata.
    (4) Conditia de onorabilitate se considera indeplinita daca persoana desemnata sa conduca activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier public, angajata a intreprinderii, nu se regaseste in una dintre urmatoarele situatii:
    a) a fost condamnata pentru infractiuni in urmatoarele domenii:
    - drept comercial;
    - insolventa;
    - conditiile de remunerare si de munca ale profesiei;
    - circulatia rutiera;
    - raspunderea profesionala;
    - traficul cu fiinte umane sau traficul de droguri;
    b) daca in ultimul an a indeplinit aceasta functie la o intreprindere care desfasoara activitati conexe transportului rutier - activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier public careia i-a fost retrasa licenta de activitati conexe transportului rutier, din vina dovedita a acesteia.
    (5) Conditia de capacitate financiara se considera indeplinita daca intreprinderea prezinta documentele prevazute la art. 136 lit. e).
    Art. 135^2. - In situatia in care persoana desemnata sa conduca activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier public nu mai indeplineste aceasta functie, intreprinderea care desfasoara activitati conexe transportului rutier - activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier public are obligatia inlocuirii acesteia in termen de 60 zile; in aceasta perioada conditiile de competenta profesionala si onorabilitate se considera indeplinite."
    41. La articolul 136, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "d) actele persoanei desemnate sa conduca activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier public, respectiv:
    (i) decizia de numire;
    (ii) certificatul de pregatire profesionala prevazut la art. 6 alin. (1) lit. c) pct. (ii), eliberat de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., valabil pentru transportul de marfuri si/sau persoane, dupa caz;
    (iii) cazierul judiciar al persoanei desemnate sa conduca permanent si efectiv activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier public din care sa reiasa ca indeplineste conditia prevazuta la art. 135^1 alin. (4) lit. a);".
    42. La articolul 136, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d^1), cu urmatorul cuprins:
    "d^1) actele persoanei desemnate sa conduca activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier public, in cazul cetatenilor straini din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv:
    (i) decizia de numire;
    (ii) certificatul de competenta profesionala, valabil, eliberat de autoritatea competenta dintr-un stat membru al Uniunii Europene;
    (iii) cazierul judiciar eliberat de catre o autoritate judiciara competenta din tara de origine sau din tara din care aceasta vine, din care sa rezulte ca nu a fost condamnata sau sanctionata pentru incalcari grave prevazute la art. 123 alin. (4) lit. a);
    (iv) in cazul in care in tara de origine sau in tara din care vine resortisantul strain nu se elibereaza documentul mentionat la pct. (iii), acesta poate fi inlocuit cu o declaratie sub juramant sau o declaratie solemna facuta de persoana in cauza in fata unei autoritati judiciare ori administrative competente sau, dupa caz, a unui notar din tara de origine ori din tara din care aceasta vine;
    (v) documentele prevazute la pct. (iii) si (iv) nu sunt acceptate in cazul in care sunt depuse dupa mai mult de 90 de zile de la data emiterii."
    43. Articolul 139 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 139. - In situatia in care intreprinderea are puncte de lucru sau sucursale in care urmeaza sa desfasoare activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier public sau desfasoara activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier public numai in punctele de lucru ori sucursale, pentru obtinerea licentei pentru activitati conexe transportului rutier activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier public pentru acestea, intreprinderea va depune la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. in a carei raza administrativa intreprinderea isi are respectivul punct de lucru sau sucursala un dosar care va cuprinde documentele prevazute la art. 136 pentru fiecare dintre acestea. Pentru punctele de lucru/sucursale agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. pe a carei raza administrativa intreprinderea isi are deschis respectivul punct de lucru sau sucursala va elibera licenta pentru activitati conexe transportului rutier - activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier public cu respectarea conditiilor prevazute de prezentele norme."
    44. Dupa articolul 139 se introduce un nou articol, articolul 139^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 139^1. - Intreprinderea care desfasoara activitati conexe transportului rutier - activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier public are urmatoarele obligatii:
    a) sa detina la sediul social sau la punctul de lucru ori sucursala un registru de evidenta a activitatilor de intermediere a operatiunilor de transport rutier public desfasurate;
    b) sa pastreze la sediul social sau la punctul de lucru ori sucursala, pentru anul in curs si anul precedent, documentele privind activitatile de intermediere a operatiunilor de transport rutier public desfasurate;
    c) sa desfasoare activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier public numai cu operatori de transport/transportatori autorizati;
    d) sa desfasoare activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier public de marfuri periculoase numai daca:
    (i) desemneaza un consilier de siguranta pentru transportul marfurilor periculoase;
    (ii) respecta obligatiile care ii revin conform prevederilor cap. 1.4 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificarile si completarile ulterioare;
    e) sa respecte clauzele contractuale stabilite prin contractul comercial incheiat de aceasta cu operatori de transport/ transportatori autorizati si/sau cu beneficiarul transportului."
    45. Articolele 140-142 se abroga.
    46. La articolul 143, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
    "d) in cazul abaterilor repetate de la obligatiile care revin intreprinderii, dupa cum urmeaza:
    (i) la a doua abatere in decurs de 12 luni, cu notificare prealabila, privind nerespectarea clauzelor contractuale, stabilite prin contractul comercial, de catre detinatorul licentei pentru activitati conexe transportului rutier activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier public, nerespectare stabilita de instanta de judecata printr-o hotarare judecatoreasca definitiva;
    (ii) la a treia abatere, cu notificare prealabila, ce confirma reclamatiile beneficiarilor referitoare la serviciile oferite de detinatorul licentei de executie pentru activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier public, confirmate si constatate prin nota de control;
    (iii) la a treia abatere, cu notificare prealabila, privind detinerea la sediul social sau la punctul de lucru ori la sucursala a documentelor prevazute la art. 139^1 lit. a) sau b)."
    47. Articolul 148 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 148. - Inspectorii si inspectorii de trafic ai Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. sunt abilitati sa exercite controlul respectarii reglementarilor din domeniul transporturilor rutiere si sa sanctioneze contraventiile prevazute la art. 57^2 si 58 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, la art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora, aprobata cu modificari prin Legea nr. 371/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, la art. 8 din Hotararea Guvernului nr. 951/1995 privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice in trafic intern si international si pentru transporturi publice de persoane in trafic international, la art. 37-39 din Normele de efectuare a activitatii de transport rutier de marfuri periculoase in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.175/2007, la art. 30 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 1.173/2003 privind atribuirea electronica si distribuirea autorizatiilor de transport rutier international de marfa, la art. 12 lit. c), e) si g) din Hotararea Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea conditiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control in transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteza, precum si a conditiilor de montare, reparare, reglare si verificare a aparatelor de control in transporturile rutiere si a limitatoarelor de viteza, la art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier, la art. 8 din Hotararea Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, la art. 61 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."
    48. Dupa articolul 170 se introduc doua noi sectiuni, sectiunea V.3^1 "Controlul tehnic in trafic al vehiculelor rutiere" si sectiunea V.3^2 "Verificarea respectarii limitelor maselor totale maxime autorizate ale vehiculelor rutiere utilizate la operatiunile de transport rutier", cu urmatorul cuprins:
    "V.3^1. Controlul tehnic in trafic al vehiculelor rutiere
    Art. 170^1. - (1) Controlul tehnic in trafic se efectueaza pentru toate vehiculele comerciale aflate in circulatie pe drumurile publice din Romania, fara discriminari bazate pe nationalitatea conducatorului auto sau pe statul de inmatriculare ori punere in circulatie a vehiculului, tinandu-se seama de necesitatea reducerii la minimum a costurilor si intarzierilor provocate conducatorilor auto si/sau operatorilor economici.
    (2) Controlul tehnic in trafic cuprinde urmatoarele verificari:
    a) o verificare a raportului de control tehnic in trafic intocmit recent sau o verificare a documentelor care atesta efectuarea inspectiei tehnice periodice, denumita in continuare ITP, ori a inspectiei tehnice periodice internationale, denumita in continuare ITPI, in statul de inmatriculare sau punere in circulatie a vehiculului si, in particular, pentru vehiculele dintr-un stat membru al Uniunii Europene, a documentului ce atesta ca vehiculul a fost supus ITP obligatorii, conform Directivei 2009/40/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 6 mai 2009 privind inspectia tehnica auto pentru autovehicule si remorcile acestora;
    b) o inspectie vizuala a starii tehnice a vehiculului in stationare; si/sau
    c) o inspectie ce vizeaza detectarea defectiunilor privind starea tehnica a vehiculului. Aceasta inspectie se efectueaza asupra unuia, mai multora sau tuturor punctelor de control enumerate in raportul de control tehnic in trafic.
    (3) Dovada eliberata intr-un alt stat membru al Uniunii Europene care stabileste ca un autovehicul, precum si remorca sau semiremorca acestuia, inmatriculate in acest stat membru, au fost admise la o ITP care respecta cel putin prevederile Directivei 2009/40/CE a Parlamentului European si a Consiliului; este recunoscuta ca avand aceeasi valabilitate ca si dovada de ITP eliberata in Romania.
    (4) Pentru vehiculele comerciale inmatriculate in celelalte state care au ratificat Acordul privind adoptarea de conditii uniforme pentru inspectiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere si recunoasterea reciproca a acestor inspectii, incheiat la Viena la 13 noiembrie 1997, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 76/1998, aprobata prin Legea nr. 7/1999, cu exceptia statelor membre ale Uniunii Europene, este obligatorie prezentarea certificatului de ITPI.
    (5) Inspectorii de trafic ai Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R care efectueaza controale tehnice in trafic trebuie sa fie atestati cu aplicarea mutatis mutandis a prevederilor aplicabile ale Reglementarilor privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.133/2005, cu modificarile ulterioare.
    Art. 170^2. - (1) Inainte de a proceda la o inspectie privind punctele de control prevazute in raportul de control tehnic in trafic, inspectorul de trafic al Autoritatii Rutiere Romane A.R.R. ia in considerare documentele care atesta efectuarea ITP ori ITPI si/sau un raport de control tehnic in trafic prezentat de conducatorul auto si care a fost intocmit recent fie de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. sau Regia Autonoma «Registrul Auto Roman», fie de un serviciu competent al unui alt stat membru al Uniunii Europene, respectiv al unui stat parte contractanta la Acordul privind adoptarea de conditii uniforme pentru inspectiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere si recunoasterea reciproca a acestor inspectii, incheiat la Viena la 13 noiembrie 1997, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 76/1998, aprobata prin Legea nr. 7/1999.
    (2) Inspectorul de trafic al Autoritatii Rutiere Romane A.R.R. poate, de asemenea, sa ia in considerare un document eliberat de un atelier de reparatii autorizat de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" conform legislatiei in vigoare, care atesta efectuarea unor reparatii la vehiculul respectiv, prezentat, daca este cazul, de conducatorul auto.
    (3) Atunci cand aceste documente si/sau raportul precizat mai sus furnizeaza proba ca o inspectie a fost deja efectuata in decursul ultimelor 3 luni asupra unuia dintre punctele de control enumerate in raportul de control tehnic in trafic, acest punct nu este controlat din nou decat in cazul in care acest control este justificat, in principal, de existenta unei defectiuni sau a unei neconformitati evidente.
    Art. 170^3. - (1) Planul de operatiuni pe baza caruia se efectueaza controlul tehnic in trafic, precum si sanctiunile aplicate sunt prevazute in anexa nr. 35.
    (2) Pentru vehiculele pentru care este necesar certificat de agreare pentru transportul anumitor marfuri periculoase valabil, inspectorul de trafic al Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. va proceda si la efectuarea operatiunilor de verificari suplimentare prevazute in anexa nr. 2 la Reglementarile privind controlul tehnic in trafic al vehiculelor rutiere - RNTR 11, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 510/230/2007.
    (3) Inspectorii de trafic verifica indeplinirea cerintelor privind incercarile si/sau controalele referitoare la sistemele de franare, emisiile poluante, tahografele si limitatoarele de viteza prevazute in anexa nr. 3 la Reglementarile privind controlul tehnic in trafic al vehiculelor rutiere - RNTR 11, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 510/230/2007.
    (4) Aparatura utilizata la controlul tehnic in trafic trebuie sa indeplineasca conditiile precizate prin Reglementarile privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.133/2005, cu modificarile ulterioare.
    (5) Daca inspectorul de trafic al Autoritatii Rutiere Romane A.R.R. estimeaza ca importanta defectiunilor tehnice ale vehiculului inspectat poate crea un risc privind siguranta rutiera, de natura sa justifice o inspectie mai aprofundata, in special in ceea ce priveste franarea, echipajul de control al Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. va insoti vehiculul care face obiectul controlului la o statie ITP autorizata de Regia Autonoma «Registrul Auto Roman», situata in apropiere, pentru efectuarea unei inspectii complexe.
    (6) Conducatorul auto are obligatia sa deplaseze vehiculul care face obiectul controlului, insotit de echipajul de control al Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., la statia ITP autorizata de Regia Autonoma «Registrul Auto Roman».
    (7) Echipajul de control al Autoritatii Rutiere Romane A.R.R. va solicita statiei ITP autorizate de Regia Autonoma «Registrul Auto Roman» efectuarea inspectiei complexe prevazute la alin. (5).
    Art. 170^4. - (1) Pentru fiecare control tehnic in trafic se intocmeste un raport, al carui model este prevazut in anexa nr. 36.
    (2) Inspectorul de trafic al Autoritatii Rutiere Romane A.R.R. completeaza rubricile raportului de control tehnic in trafic referitoare la vehiculul inspectat, iar la rubrica privind punctele de control marcheaza punctele ce au fost controlate in conformitate cu planul de operatiuni.
    (3) Raportul de control tehnic se intocmeste in doua exemplare, unul pentru inspectorul de trafic al Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., iar celalalt pentru conducatorul auto sau, in cazul in care acesta refuza primirea, se comunica contravenientului.
    (4) Daca din raportul de control tehnic in trafic rezulta defectiuni tehnice majore si/sau periculoase, inspectorul de trafic al Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. intocmeste procesverbal de constatare a contraventiei si dispune masura de suspendare a dreptului de utilizare a autovehiculului prin retinerea placutelor cu numarul de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare, intocmind in acest sens un proces-verbal de retinere a acestora.
    (5) Suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului se considera indeplinita si in situatia in care s-au retinut doar placutele cu numarul de inmatriculare.
    (6) Modelul procesului-verbal de retinere este prevazut in anexa nr. 37.
    (7) Procesul-verbal de retinere se intocmeste in doua exemplare, un exemplar se inmaneaza conducatorului autovehiculului sau, in cazul in care acesta refuza primirea, acesta se comunica contravenientului.
    (8) Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. notifica contravenientului masura suspendarii dreptului de utilizare a autovehiculului.
    (9) Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. comunica masura suspendarii dreptului de utilizare a autovehiculului/remedierea deficientelor constatate inspectoratului judetean de politie sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti/serviciului rutier/brigazii rutiere pe raza caruia/careia este inmatriculat vehiculul, in termen de 3 zile de la data procesului-verbal de retinere.
    Art. 170^5. - Costurile rezultate prin aplicarea masurilor impuse de controlul tehnic in trafic sunt suportate de contravenient, vehiculul, marfa si persoanele transportate aflandu-se sub raspunderea juridica a acestuia, care este responsabil si pentru eventualele pierderi cauzate tertilor, conform legii.
    Art. 170^6. - (1) Suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului prin retinerea placutelor cu numarul de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare inceteaza, iar placutele cu numarul de inmatriculare si certificatul de inmatriculare se restituie, la cerere, dupa prezentarea dovezii de remediere a defectiunilor constatate, eliberata de Regia Autonoma «Registrul Auto Roman» conform Reglementarilor privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.133/2005, cu modificarile ulterioare.
    (2) Restituirea placutelor cu numarul de inmatriculare si/sau a certificatului de inmatriculare se face in baza unui procesverbal de predare-primire incheiat intre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. si reprezentantul contravenientului.
    (3) In scopul redobandirii certificatului de inmatriculare ca urmare a efectuarii controlului tehnic in trafic la un vehicul inmatriculat sau pus in circulatie in alt stat, trebuie prezentat un document eliberat de un atelier de reparatii autorizat de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" conform legislatiei in vigoare si care atesta efectuarea remedierilor necesare la vehiculul respectiv.
    Art. 170^7. - (1) In cazul vehiculelor comerciale ce apartin unor nonrezidenti si la care in urma controlului tehnic in trafic au fost constatate defectiuni majore si/sau periculoase, in special de natura celor care duc la suspendarea utilizarii vehiculelor, Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. comunica Regiei Autonome «Registrul Auto Roman» masurile luate.
    (2) Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. transmite Regiei Autonome «Registrul Auto Roman» datele colectate privind controalele tehnice in trafic pentru cei 2 ani precedenti si care se refera la numarul vehiculelor comerciale controlate, clasificate pe categorii de omologare conform rubricii corespunzatoare din raportul de control tehnic in trafic si pe tari de inmatriculare, precum si punctele controlate si defectiunile constatate si marcate in rubrica privind punctele de control din raportul de control tehnic in trafic, la fiecare 2 ani, inainte de date de 15 februarie, in formatul pus la dispozitie de Regia Autonoma «Registrul Auto Roman».
    V.3^2. Verificarea respectarii limitelor maselor totale maxime autorizate ale vehiculelor rutiere utilizate la operatiunile de transport rutier
    Art. 170^8. - Limita masei totale maxime autorizate a vehiculului rutier utilizat la operatiunile de transport rutier se determina din documentele de transport sau prin insumarea cantaririlor tuturor axelor vehiculului rutier.
    Art. 170^9. - Conducatorii auto au obligatia manevrarii vehiculului rutier care face obiectul cantaririi intocmai cu indicatiile transmise de catre inspectorul de trafic.
    Art. 170^10. - Ca urmare a efectuarii cantaririi se elibereaza tichet de cantar.
    Art. 170^11. - In cazul in care in urma efectuarii cantaririi nu se constata depasirea limitei masei totale maxime autorizate a vehiculului rutier, tichetul de cantar cu semnatura si stampila inspectorului de trafic se inmaneaza conducatorului auto al vehiculului cantarit.
    Art. 170^12. - In cazul constatarii depasirii limitei masei totale maxime autorizate a vehiculului rutier, inspectorul de trafic intocmeste proces-verbal de constatare a contraventiei, la care anexeaza tichetul de cantar cu semnatura si stampila sa."
    49. Articolul 181 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 181 - Masura de imobilizare a unui vehicul in trafic se va aplica de catre inspectorii de trafic in urmatoarele cazuri:
    a) nerespectarea prevederilor legale in vigoare privind perioadele de conducere, odihna sau pauze, precum si in toate celelalte situatii in care conducatorul auto nu poate dovedi efectuarea pauzelor si/sau a perioadelor minime de odihna;
    b) incalcarea prevederilor legale in vigoare de catre operatorul de transport strain, care atrage aplicarea unei sanctiuni corespunzatoare si achitarea amenzii aplicate ori a contravalorii unei sume egale cu aceasta;
    c) efectuarea de transport rutier de marfuri cu un vehicul rutier care depaseste masa totala maxima autorizata;
    d) efectuarea de transport rutier de persoane, in trafic judetean, interjudetean sau international, cu mai multe persoane decat numarul de locuri prevazut in certificatul de clasificare pe stele sau categorii al autobuzului;
    e) efectuarea de transport rutier de marfuri periculoase la care s-a constatat o contraventie de categoria I de risc, conform legislatiei in vigoare.
    (2) In cazul constatarii unor fapte care contravin prevederilor legale privind transporturile de marfuri periculoase, pentru care trebuie aplicata masura imobilizarii, se vor anunta imediat reprezentantii politiei rutiere cu competente in zona unde se efectueaza controlul in traficul rutier."
    50. Articolul 182 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 182. - In toate cazurile cand se constata fapte care contravin prevederilor legale in vigoare, savarsite de un operator de transport sau de o intreprindere romana/straina, care impun imobilizarea vehiculului, se procedeaza la imobilizarea acestuia, iar permisiunea privind reluarea efectuarii transportului se acorda odata cu indeplinirea conditiilor legale pentru efectuarea acestuia."
    51. Articolul 184 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 184. - Masura imobilizarii unui vehicul, dispusa de catre inspectorii de trafic, se va mentiona in scris pe urmatoarele documente, dupa caz:
    a) procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei;
    b) formularul de control in trafic;
    c) buletinul de control ADR;
    d) diagrama tahograf/imprimate din tahograful digital;
    e) dovada eliberata conducatorului auto in situatia ridicarii placutelor de inmatriculare la vehiculele inmatriculate in alte state."
    52. Articolul 185 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 185. - Locurile unde se controleaza si se imobilizeaza vehiculele pot fi private sau publice si trebuie sa asigure conditii de siguranta si securitate."
    53. Articolul 186 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 186. - Costurile rezultate prin aplicarea masurilor impuse de controlul tehnic in trafic sunt suportate de contravenient, vehiculul, marfa si persoanele transportate aflandu-se sub raspunderea juridica a acestuia, care este responsabil si pentru eventualele pierderi cauzate tertilor, conform legii."
    54. Articolul 215 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 215. - Anexele nr. 1-37 fac parte integranta din prezentele norme."
    55. Anexa nr. 9 la norme se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    56. Dupa anexa nr. 33 se introduc patru noi anexe, anexele nr. 34-37, care vor avea cuprinsul prevazut in anexele nr. 2-5 la prezentul ordin.
    ART. II
    Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul ordin.
    ART. III
    Directia transport rutier si Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. IV
    In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, intreprinderile/operatorii de transport au obligatia sa transmita on-line Autoritatii Rutiere Romane A.R.R., in formatul solicitat, situatia conducatorilor auto angajati cu contract de munca.
    ART. V
    Intreprinderile care la data intrarii in vigoare a prezentului ordin detin licenta pentru activitati conexe transportului rutier vor indeplini conditiile prevazute in acesta in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare; in caz contrar, licenta pentru activitati conexe transportului rutier detinuta va fi retrasa.
    ART. VI
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                 Ministrul transporturilor si infrastructurii,
                              Anca Daniela Boagiu

    Bucuresti, 13 decembrie 2010.
    Nr. 1.0070 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *