Ordin 108/2012 pentru modificarea Ordinului ANAF 2112/2010

Legislatie fiscala  |  0 comentarii

Ordin 108 din 2 februarie 2012 pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANAF 2112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare şi eliberare a certificatului  pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul  de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
EMITENT:     ANAF
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 8 februarie 2012    În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea ANAF, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 17 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    preşedintele ANAF emite următorul ordin:

    ART. I
    Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 1 iulie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:
    "ORDIN
    pentru aprobarea Procedurii de emitere, în format electronic, a Adeverinţei privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi a Certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social"

    2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
    "Art. 1. - Se aprobă Procedura de emitere, în format electronic, a Adeverinţei privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi a Certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social, prevăzută în anexa nr. 1."

    3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Preşedintele ANAF,
                                 Sorin Blejnar

    Bucureşti, 2 februarie 2012.
    Nr. 108.


    ANEXĂ
    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 2112/2010)


                                   PROCEDURA
            de emitere, în format electronic, a Adeverinţei privind
                     înregistrarea documentului care atestă
          dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu
    social şi a Certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social

    1. Prezenta procedură se aplică persoanelor care, potrivit prevederilor art. 17 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia ca, la înmatricularea unei societăţi comerciale sau la schimbarea sediului social, să înregistreze la organul fiscal competent documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi să obţină certificatul pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social.
    2. Înregistrarea documentelor care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social la organul fiscal competent se efectuează la solicitarea oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul judeţean sau al municipiului Bucureşti, prin transmiterea în format electronic a Cererii de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi de eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social, completată de persoana solicitantă potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, însoţită de actele doveditoare ale dreptului de folosinţă (cum ar fi: titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract de comodat sau alte acte care atestă dreptul de folosinţă).
    3. Oficiul registrului comerţului transmite organului fiscal competent documentele prevăzute la pct. 2, în format .pdf, prin poştă electronică, pe adresa de e-mail dedicată.
    În sensul prezentei proceduri, organul fiscal competent este administraţia finanţelor publice municipală, orăşenească, comunală sau a sectoarelor municipiului Bucureşti, din cadrul ANAF, în a cărei rază teritorială se află situat spaţiul cu destinaţie de sediu social.
    4. Conducătorul fiecărui organ fiscal competent desemnează o persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor prezentei proceduri, precum şi un înlocuitor al acesteia.
    Persoanele sunt desemnate din cadrul compartimentului cu atribuţii în gestionarea registrului contribuabililor.
    5. Organul fiscal organizează evidenţa documentelor care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de sediu social în cadrul Registrului de evidenţă a spaţiilor cu destinaţie de sediu social.
    6. Registrul prevăzut la pct. 5 se organizează la nivel de adresă a spaţiului şi se gestionează la nivelul organelor fiscale competente, cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei, şi cuprinde:
    a) adresa completă a spaţiului cu destinaţie de sediu social (stradă, număr, bloc, apartament, localitate, judeţ/sector);
    b) datele de identificare a titularului dreptului de folosinţă (nume şi prenume/denumire, adresa domiciliului/domiciliului fiscal şi cod de identificare fiscală);
    c) documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social (tipul documentului, număr şi dată);
    d) perioada de valabilitate a dreptului de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social (data de început, data de final).
    7. Organul fiscal, după primirea prin poştă electronică a documentaţiei de la oficiul registrului comerţului, verifică datele înscrise în cerere cu cele din actele doveditoare şi preia informaţiile în Registrul de evidenţă a spaţiilor cu destinaţie de sediu social, înscriind şi numărul de înregistrare atribuit de oficiul registrului comerţului cererii prevăzute în anexa nr. 2 la ordin.
    8. Organul fiscal emite Adeverinţa privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi Certificatul pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 3 şi 4 la ordin, în format.pdf, înscriind în acestea şi numărul de înregistrare atribuit de oficiul registrului comerţului cererii prevăzute în anexa nr. 2 la ordin.
    9. Documentele emise în condiţiile pct. 8 se transmit prin poştă electronică oficiului registrului comerţului de la care a fost primită solicitarea.
    10. Pentru cererile, însoţite de documentaţia completă, primite de organul fiscal competent în prima jumătate a programului de lucru, documentele prevăzute la pct. 8 se transmit oficiului registrului comerţului în aceeaşi zi. Pentru cererile primite în a doua jumătate a programului de lucru, documentele prevăzute la pct. 8 se transmit oficiului registrului comerţului cel târziu în prima jumătate a programului de lucru din ziua imediat următoare.
    11. Documentele primite şi emise în aplicarea prezentei proceduri se arhivează de organul fiscal în format electronic.
    12. În aplicarea prezentei proceduri, Direcţia generală de tehnologia informaţiei atribuie o adresă de e-mail dedicată fiecărui organ fiscal competent. Lista organelor fiscale şi a adreselor de e-mail atribuite se comunică Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *