Ordin 1690/2012

Legislatie fiscala  |  0 comentarii

Ordin 1690/2012 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile publicat in M Of 857/2012.

 Avand in vedere prevederile art. 4 din Legea 82/1991 actualizata 2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

    viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, emite urmatorul ordin.

    ART. I
    Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, prevazute in anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 766 si 766 bis din 10 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. Titlul subsectiunii 8.8 "Subventii" se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Subventii si active primite prin transfer de la clienti"

    2. Dupa punctul 238 se introduce un nou punct, punctul 238^1, cu urmatorul cuprins:
    "238^1. - Entitatile care primesc active de la clientii lor, sub forma de imobilizari corporale sau numerar care are ca destinatie achizitia sau construirea de imobilizari corporale, pentru a-i conecta la o retea de electricitate, gaze, apa sau pentru a le furniza accesul continuu la anumite bunuri sau servicii, potrivit legii, evidentiaza datoria corespunzatoare valorii activelor respective in contul 478 «Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti»."

    3. In Planul de conturi general, prevazut la punctul 329, se introduc doua noi conturi, respectiv contul 1018 "Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare" (P) si contul 478 "Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti" (P). Soldul acestor conturi se prezinta la elementele corespunzatoare din situatiile financiare anuale ale entitatilor in cauza.

    4. In capitolul VII "Functiunea conturilor" se introduc functiunile urmatoarelor conturi:
    "Contul 1018 «Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare»
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta patrimoniului detinut, potrivit legii, de institutele nationale de cercetare-dezvoltare.
    Contul 478 «Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti»
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriei corespunzatoare valorii activelor primite de entitate de la clientii sai, sub forma de imobilizari corporale sau numerar care are ca destinatie achizitia ori construirea de imobilizari corporale, pentru a-i conecta la o retea de electricitate, gaze, apa sau pentru a le furniza accesul continuu la anumite bunuri ori servicii, potrivit legii.
    Contul 478 «Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti» este un cont de pasiv.
    In creditul contului 478 «Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti» se inregistreaza:
    - datoria corespunzatoare valorii activelor (imobilizari corporale si/sau numerar) primite de entitate de la clientii sai.
    In debitul contului 478 «Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti» se inregistreaza:
    - cota-parte din valoarea veniturilor in avans aferente activelor primite de entitate de la clientii sai, trecuta la venituri, pe masura amortizarii imobilizarii corporale sau a prestarii serviciului catre clienti, dupa caz (758).
    Soldul contului reprezinta valoarea veniturilor in avans aferente activelor primite de entitate de la clientii sai, netransferata la venituri."

    ART. II
    Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 687 si 687 bis din 4 octombrie 2012, modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. Dupa articolul 8 se introduc doua noi articole, articolele 8^1 si 8^2, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 8^1. - (1) Pentru inregistrarea in contabilitate a rezultatelor retratarii prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 881/2012 privind aplicarea de catre societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata a Standardelor Internationale de Raportare Financiara se folosesc conturile cuprinse in Planul de conturi prevazut la pct. 143 din Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, prevazute in anexa nr. 1.
    (2) In acest scop, pentru data de 31 decembrie 2012 se procedeaza la intocmirea balantei de verificare cuprinzand informatii determinate in baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza si se inregistreaza in contabilitate operatiunile de retratare si se obtine balanta de verificare cuprinzand informatii determinate potrivit prevederilor IFRS.
    (3) Balanta de verificare cuprinzand informatii determinate potrivit prevederilor IFRS sta la baza intocmirii situatiilor financiare anuale prevazute la art. 8 alin. (1), precum si a raportarii contabile prevazute la art. 13 alin. (2).
    (4) In intelesul prezentului ordin, prin retratare se intelege efectuarea si inregistrarea in contabilitate a operatiunilor determinate de trecerea de la Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, la Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 8^2. - Entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, intocmesc situatiile financiare anuale rezultate din retratare si Situatia cuprinzand rezultatele retratarii, prevazuta in anexa nr. 2, la data aleasa pentru intocmirea acestora. Ca urmare, in cazul acestor entitati, pentru data de 31 decembrie 2012, raportarea contabila anuala prevazuta la art. 37 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se intocmeste pe baza informatiilor din contabilitatea organizata in baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare."

    2. In anexa nr. 1, la punctul 39, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "39. - (1) Valoarea amortizarii aferente imobilizarilor necorporale si corporale, corespunzatoare fiecarei perioade, se inregistreaza pe cheltuieli (contul 6811 «Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor, a investitiilor imobiliare si a activelor biologice evaluate la cost»)."

    3. In anexa nr. 1, dupa punctul 42 se introduce un nou punct, punctul 42^1, cu urmatorul cuprins:
    "42^1. - (1) Pentru inregistrarea constituirii, respectiv a reluarii deprecierii imobilizarilor necorporale cu durata de viata utila nedeterminata, se utilizeaza conturi distincte, potrivit Planului de conturi prevazut la pct. 143.
    (2) Cheltuiala reprezentand pierderea din deprecierea fondului comercial, determinata potrivit prevederilor IFRS, se inregistreaza in contul 6817 «Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea fondului comercial»."

    4. In anexa nr. 1, punctul 54 se abroga.

    5. In anexa nr. 1, dupa punctul 122 se introduce un nou punct, punctul 122^1, cu urmatorul cuprins:
    "122^1. - Diferentele rezultate din ajustarile efectuate cu ocazia aplicarii IAS 29 se reflecta in contul 118 «Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29", cu evidentierea distincta pentru fiecare element ce a facut obiectul unor astfel de ajustari»."

    6. In anexa nr. 1, dupa punctul 124 se introduce un nou punct, punctul 124^1, cu urmatorul cuprins:
    "124^1. - (1) Impozitul pe profit care, potrivit IAS 12, se recunoaste in alte elemente ale rezultatului global, definite astfel potrivit prevederilor IFRS, se evidentiaza in contul 1034 «Impozit pe profit curent si impozit pe profit amanat recunoscute pe seama capitalurilor proprii», urmarindu-se distinct impozitul pe profit curent si impozitul pe profit amanat. In acest cont se evidentiaza si impozitul pe profit amanat corespunzator rezervelor legale si altor rezerve prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) In contul 1034 «Impozit pe profit curent si impozit pe profit amanat recunoscute pe seama capitalurilor proprii» nu se evidentiaza impozitul pe profit corespunzator rezultatului reportat sau altor componente de capitaluri proprii, acesta recunoscandu-se direct in elementul respectiv de capitaluri proprii."

    7. In anexa nr. 1, dupa punctul 129 se introduce un nou punct, punctul 129^1, cu urmatorul cuprins:
    "129^1. - Pierderea contabila reportata provenita din trecerea la aplicarea IFRS, din adoptarea pentru prima data a IAS 29, precum si cea rezultata din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus se acopera din capitalurile proprii, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale."

    8. In anexa nr. 1, dupa punctul 131 se introduce un nou punct, punctul 131^1, cu urmatorul cuprins:
    "131^1. - (1) Cheltuielile reprezentand consumuri de stocuri, amortizare imobilizari, cheltuieli cu dobanzi, cheltuieli cu personalul etc. si care, potrivit prevederilor IFRS, sunt incluse in valoarea unor active se recunosc in cursul perioadei in functie de natura acestora. In mod corespunzator, in contabilitate se inregistreaza valoarea activelor in curs de executie, pe seama conturilor aferente de venituri (711 «Venituri aferente costurilor stocurilor de produse», 721 «Venituri din productia de imobilizari necorporale», 722 «Venituri din productia de imobilizari corporale» sau 725 «Venituri din productia de investitii imobiliare», dupa caz).
    (2) Cu ocazia intocmirii contului de profit si pierderi, entitatile care, potrivit IAS 1, au ales sa prezinte analiza cheltuielilor utilizand o clasificare bazata pe natura acestora, nu prezinta nici valoarea acestor cheltuieli si nici valoarea veniturilor corespunzatoare, reflectate in conturile 711 «Venituri aferente costurilor stocurilor de produse», 721 «Venituri din productia de imobilizari necorporale», 722 «Venituri din productia de imobilizari corporale» si 725 «Venituri din productia de investitii imobiliare»."

    9. In anexa nr. 1, dupa punctul 133 se introduce un nou punct, punctul 133^1, cu urmatorul cuprins:
    "133^1. - Veniturile rezultate din prestari de servicii, recunoscute in functie de stadiul de finalizare a tranzactiei la finalul perioadei de raportare, precum si veniturile contractuale asociate contractului de constructie, recunoscute in functie de stadiul de executie a contractului la finalul perioadei de raportare si care nu au fost facturate inca, se evidentiaza in contabilitate in contul 418 «Clienti - facturi de intocmit»/analitic distinct."

    10. In anexa nr. 1, in Planul de conturi prevazut la pct. 143, precum si in tot cuprinsul reglementarilor contabile, se elimina conturile 1179 "Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29" (A/P), 332 "Servicii in curs de executie" (A) si 712 "Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie". In mod corespunzator, se elimina si functiunea acestor conturi, prevazuta in capitolul VI "Functiunea conturilor".

    11. In anexa nr. 1, in Planul de conturi prevazut la pct. 143 se introduc noua noi conturi, respectiv conturile 1178 "Rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus" (A/P), 118 "Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29" (A/P), 2906 "Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale cu durata de viata utila nedeterminata" (P), 465 "Operatiuni cu instrumente derivate" (A/P), 478 "Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti" (P), 6816 "Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor necorporale cu durata de viata utila nedeterminata", 6817 "Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea fondului comercial", 7587 "Castiguri din cumparari in conditii avantajoase" si 7816 "Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale cu durata de viata utila nedeterminata".

    12. In anexa nr. 1, in Planul de conturi prevazut la punctul 143, precum si in tot cuprinsul reglementarilor contabile, denumirea contului 117 "Rezultatul reportat" se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Rezultatul reportat, cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29", iar denumirea grupei 46 "Debitori si creditori diversi" se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Debitori diversi, creditori diversi si decontari cu instrumente derivate".

    13. In anexa nr. 1, in capitolul VI "Functiunea conturilor", functiunea contului 1034 "Impozit pe profit curent si impozit pe profit amanat recunoscute pe seama capitalurilor proprii" se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "In contul 1034 «Impozit pe profit curent si impozit pe profit amanat recunoscute pe seama capitalurilor proprii» se evidentiaza impozitul pe profit curent si impozitul pe profit amanat care, potrivit IAS 12, sunt recunoscute in alte elemente ale rezultatului global, definite astfel potrivit prevederilor IFRS."

    14. In anexa nr. 1, in capitolul VI, functiunea grupei 33 "Productie in curs de executie" se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "GRUPA 33 «PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE»
    Din grupa 33 «Productie in curs de executie» face parte:
    Contul 331 «Produse in curs de executie».
    Contul 331
    Cu ajutorul contului 331 «Produse in curs de executie» se tine evidenta stocurilor de produse in curs de executie (care nu au trecut prin toate fazele de prelucrare prevazute de procesul tehnologic, respectiv productia neterminata) existente la sfarsitul perioadei.
    In debitul contului 331 «Produse in curs de executie» se inregistreaza valoarea la cost de productie a stocului de produse in curs de executie la sfarsitul perioadei, stabilita pe baza de inventar.
    In creditul contului 331 «Produse in curs de executie» se inregistreaza reluarea, la inceputul perioadei urmatoare, a valorii produselor in curs de executie.
    Soldul contului reprezinta valoarea la cost de productie a produselor aflate in curs de executie la sfarsitul perioadei."

    15. In anexa nr. 1, in capitolul VI se introduc functiunile urmatoarelor conturi:
    "Contul 1178
    Cu ajutorul contului 1178 «Rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus» se tine evidenta rezultatului reportat provenit din utilizarea valorii juste, la data trecerii la aplicarea IFRS, drept cost presupus potrivit cerintelor IFRS.
    Contul 118
    Cu ajutorul contului 118 «Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29» se tine evidenta rezultatului reportat provenit din ajustarile rezultate din aplicarea IAS 29 ca urmare a implementarii IFRS, evidentiate distinct pentru fiecare element ce a facut obiectul unor astfel de ajustari.
    Contul 465
    Cu ajutorul contului 465 «Operatiuni cu instrumente derivate» se tine evidenta creantelor, respectiv a datoriilor rezultate din operatiunile cu instrumente derivate.
    Contul 478
    Cu ajutorul contului 478 «Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti» se tine evidenta datoriei corespunzatoare valorii activelor primite de entitate de la clientii sai, sub forma de imobilizari corporale sau numerar, pentru a-i conecta, conform prevederilor legale, la o retea de electricitate, gaze, apa sau pentru a le furniza accesul continuu la anumite bunuri sau servicii, potrivit prevederilor IFRIC 18 «Transferul de active de la clienti».
    Contul 7587
    Cu ajutorul contului 7587 «Castig din cumparari in conditii avantajoase» se tine evidenta castigului rezultat din cumparari efectuate in conditii avantajoase, potrivit prevederilor IFRS 3 «Combinari de intreprinderi»."

    ART. III
    Prezentul ordin se aplica incepand cu situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2012.
    ART. IV
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *