Ordin 213/2013

Legislatie fiscala  |  0 comentarii

Ordin 213/2013 privind completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice 1286/2012.

ART. I
    Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 687 si 687 bis din 4 octombrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. Dupa punctul 86 se introduce un nou punct, punctul 86^1, cu urmatorul cuprins:
    "86^1. - Elementele monetare, respectiv nemonetare, exprimate in valuta, se evalueaza la finele fiecarei perioade de raportare conform prevederilor IFRS."

    2. Dupa punctul 117 se introduce un nou punct, punctul 117^1, cu urmatorul cuprins:
    "117^1. - Valoarea capitalului social (contul 101 «Capital») se prezinta distinct in situatia pozitiei financiare si situatia modificarilor capitalurilor proprii."

    3. Dupa punctul 129^1 se introduce un nou punct, punctul 129^2, cu urmatorul cuprins:
    "129^2. - In aplicarea prezentelor reglementari, capitalurile proprii care pot fi utilizate pentru acoperirea pierderii contabile reportate includ si sumele reflectate in creditul contului 1028 «Ajustari ale capitalului social»."

    4. In Planul de conturi prevazut la punctul 143 se introduc zece noi conturi, respectiv conturile 206 "Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale" (A), 2806 "Amortizarea activelor necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale" (P), 2907 "Ajustari pentru deprecierea activelor necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale evaluate la cost" (P), 216 "Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale" (A), 2816 "Amortizarea activelor corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale" (P), 2916 "Ajustari pentru deprecierea activelor corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale evaluate la cost" (P), 2411 "Active biologice evaluate la valoarea justa" (A), 2412 "Active biologice evaluate la cost" (A), 4651 "Datorii din operatiuni cu instrumente derivate" (P) si 4652 "Creante din operatiuni cu instrumente derivate" (A).

    ART. II
    Entitatile carora le sunt incidente prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu modificarile si completarile ulterioare, prezinta informatiile reflectate in conturile mentionate la art. I pct. 4 pe randurile corespunzatoare acestor elemente, raportate in cadrul situatiilor financiare anuale, respectiv al raportarilor contabile anuale. In acest scop, activele necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale se prezinta in cadrul altor imobilizari necorporale, iar activele corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale se prezinta pe randurile corespunzatoare naturii acestor imobilizari corporale.
    ART. III
    Prezentul ordin se aplica incepand cu situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2012.
    ART. IV
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *