Ordin 323/2011 clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă

Legislatie actualizata din alte domenii  |  0 comentarii

Ordin 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă publicat in Monitorul Oficial 274 din 19 Aprilie 2011. Emitent: Ministerul Sănătății.

 Vazand Referatul de aprobare nr. Cs.A. 4.258/2011 al Directiei asistenta medicala,
    avand in vedere prevederile art. 171 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    Se aproba Metodologia pentru clasificarea spitalelor in functie de competenta, prevazuta in anexa nr. 1.
    ART. 2
    Clasificarea pe baza metodologiei prevazute la art. 1 este utilizata pentru stabilirea protocoalelor de transfer interspitalicesc pentru cazurile necritice, pentru planificarea dezvoltarii retelei spitalicesti in concordanta cu necesitatile populatiei, pentru elaborarea propunerilor de modelare a finantarii spitalelor, pe nivele de competenta si performanta, si pentru planificarea achizitiilor de aparatura medicala.
    ART. 3
    Se aproba criteriile minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor in functie de competenta, prevazute in anexa nr. 2.
    ART. 4
    Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie, precum si spitalele publice vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.
    ART. 5
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 6
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul sanatatii,
Cseke Attila

Bucuresti, 18 aprilie 2011.
Ordin 323/2011

Metodologie pentru clasificarea spitalelor in functie de competenta

    ART. 1
    In termen de maximum 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei metodologii, spitalele sunt obligate sa solicite, in scris, directiei de sanatate publica din aria administrativ-teritoriala unde isi desfasoara activitatea clasificarea in functie de competenta, in conditiile prezentei metodologii, conform modelului prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta metodologie.
    ART. 2
    (1) Cererea prevazuta la art. 1 este insotita de fisa de autoevaluare intocmita de unitatea sanitara solicitanta conform modelului prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta metodologie.
    (2) Pentru spitalele din subordinea ministerelor si institutiilor cu retele sanitare proprii, cererea prevazuta la art. 1, precum si fisa de autoevaluare conform modelului prevazut in anexa nr. 2 vor fi avizate de catre reprezentantul legal al autoritatii ierarhic superioare.
    ART. 3
    Managerul spitalului solicitant este raspunzator de corectitudinea si realitatea datelor inscrise in fisa de autoevaluare prevazuta la art. 2 alin. (1).
    ART. 4
    Ca urmare a analizei fisei de autoevaluare, directia de sanatate publica judeteana din aria administrativ-teritoriala unde isi desfasoara activitatea unitatea sanitara solicitanta, respectiv a municipiului Bucuresti, supune aprobarii ministrului sanatatii categoria in care spitalul este clasificat in functie de competenta, in conditiile prezentei metodologii, in termen de maximum 5 zile de la primirea cererii.
    ART. 5
    In cazuri exceptionale, motivate obiectiv, ministrul sanatatii poate aproba clasificarea provizorie, valabila pana la data de 31 decembrie 2011, pentru un spital care indeplineste doar partial criteriile minime obligatorii pentru categoria solicitata, cu conditia prezentarii de catre unitatea solicitanta a unui plan de conformare cu responsabilitati si termene de implementare precis specificate.
    ART. 6
    Schimbarea categoriei de clasificare a unui spital se face pe baza cererii acestuia adresate directiei de sanatate publica din aria administrativ-teritoriala unde isi desfasoara activitatea, in conditiile prevazute la art. 2 si 3.
    ART. 7
    Daca spitalul indeplineste criteriile minime obligatorii necesare pentru clasificarea in noua categorie solicitata, directia de sanatate publica avizeaza favorabil solicitarea acestuia, pe care o supune aprobarii ministrului sanatatii.
    ART. 8
    Managerii spitalelor au obligatia sa anunte directia de sanatate publica din aria administrativ-teritoriala unde isi desfasoara activitatea despre modificarea oricareia dintre conditiile care au stat la baza clasificarii in conditiile prezentei metodologii, printr-o notificare scrisa, in maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificarii, si sa solicite schimbarea categoriei de clasificare, conform prevederilor art. 6 si 7.
Anexele sunt publicate in monitorul oficial.

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *