Ordin 5730/2010 - Metodologie dobandire calificare profesionala de nivel 2

Legislatie educatie  |  0 comentarii

Ordin 5730/2010 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2
Monitorul Oficial nr. 0819 din 08 Decembrie 2010
Actul nr. 5730 din 26 Noiembrie 2010
Emitent: Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului
Avand in vedere prevederile Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile ulterioare,

    ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aproba Metodologia de organizare si desfasurare a stagiilor de pregatire practica pentru dobandirea calificarii profesionale de nivel 2, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    Metodologia se aplica incepand cu anul scolar 2010-2011.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. 4
    Secretariatul de Stat pentru Invatamantul Preuniversitar, Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala management, resurse umane si retea scolara, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Directia generala economic, finante, resurse umane, Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, conducerile unitatilor de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului,
Daniel Petru Funeriu

Bucuresti, 26 noiembrie 2010.
Nr. 5730/2010

ANEXA

METODOLOGIA de organizare si desfasurare a stagiilor de pregatire practica pentru dobandirea calificarii profesionale de nivel 2
    ART. 1
    (1) Absolventii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologica, din invatamantul de masa si din invatamantul special, pot opta pentru obtinerea certificarii unei calificari profesionale de nivel 2, dupa efectuarea stagiilor de pregatire practica, in conditiile reglementate de prezenta metodologie.
    (2) Pentru efectuarea stagiilor de pregatire practica, in vederea dobandirii unei calificari profesionale de nivel 2, denumite in continuare stagii de pregatire practica, pot opta absolventii ciclului inferior al liceului care nu continua studiile in ciclul superior al liceului imediat dupa absolvire, precum si absolventii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologica, care au intrerupt studiile ciclului superior al liceului.
    (3) Pe perioada efectuarii stagiilor de pregatire, absolventii mentionati la alin. (2) nu sunt inscrisi si nu urmeaza studiile claselor ciclului superior al liceului, indiferent de filiera sau forma de invatamant. Acestia pot urma ciclul superior al liceului dupa finalizarea stagiilor de pregatire practica.
    (4) Conform prevederilor legale, pentru elevii care urmeaza ciclul superior al liceului, filiera tehnologica, inscrierea la examenul de certificare a calificarii profesionale de nivel 3, organizat la absolvirea liceului, nu este conditionata de certificarea unei calificari profesionale de nivel 2.
    ART. 2
    (1) Realizarea activitatilor prevazute de stagiile de pregatire practica completeaza pregatirea profesionala din ciclul inferior al liceului, filiera tehnologica, si asigura dobandirea tuturor competentelor, ca rezultate ale invatarii, prevazute de Standardul de pregatire profesionala (SPP) corespunzator unei calificari de nivel 2.
    (2) Finalizarea stagiilor de pregatire practica si promovarea tuturor modulelor incluse in acestea dau dreptul absolventilor sa se inscrie la examenul de certificare a calificarii profesionale de nivel 2.
    ART. 3
    (1) Stagiile de pregatire practica cuprind 720 de ore de pregatire.
    (2) Stagiile de pregatire practica a elevilor cuprind ore de laborator tehnologic, predate de profesori de specialitate, si ore de instruire practica, predate de maistri-instructori de specialitate.
    (3) Planurile de invatamant corespunzatoare tuturor calificarilor, in care sunt prevazute modulele si numarul de ore alocat acestora, se aproba prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
    ART. 4
    (1) Stagiile de pregatire practica se organizeaza astfel incat sa fie asigurate conditii optime pentru dobandirea rezultatelor invatarii prevazute in curriculum. Acestea se pot organiza, dupa caz, atat in laboratoarele de specialitate si in atelierele unitatii de invatamant autorizate sau acreditate, cat si la operatorii economici parteneri in pregatirea profesionala a elevilor.
    (2) Orarul stagiilor de pregatire practica desfasurate la operatorii economici va fi elaborat in functie de programul de lucru al acestora, respectandu-se particularitatile de varsta ale elevilor si reglementarile legale referitoare la sanatatea si securitatea muncii.
    ART. 5
    Stagiile de pregatire practica se desfasoara respectandu-se structura anului scolar aprobata prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului. Perioada de desfasurare a stagiului de pregatire practica este propusa de unitatea de invatamant organizatoare, conform structurii anului scolar, cu respectarea vacantelor, si este aprobata de inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISJ/ISMB).
    ART. 6
    Pregatirea practica la operatorii economici se organizeaza numai in conditiile existentei acordurilor de colaborare in acest sens, concretizate in conventii privind efectuarea stagiului de pregatire practica, conform Ordinului ministrului educatiei, cercetarii si tineretului privind efectuarea stagiului de pregatire practica in intreprindere/institutie publica de catre elevii din invatamantul profesional si tehnic.
    ART. 7
    Stagiile de pregatire practica se planifica anual si fac parte din proiectul planului de scolarizare propus de unitatile de invatamant. Ele se organizeaza la nivel judetean in urmatoarele etape:
    a) Pana la 15 noiembrie, oferta unitatilor de invatamant privind calificarile profesionale de nivel 2, pentru care isi propun sa organizeze stagii de pregatire practica, pentru anul scolar urmator, este definitivata la nivelul consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant si negociata in cadrul consiliilor de administratie ale ISJ/ISMB, impreuna cu reprezentanti ai operatorilor economici si ai comitetelor locale de dezvoltare a Parteneriatului social pentru formare profesionala (CDLPS); oferta unitatilor de invatamant se va fundamenta, in principal, pe investigarea optiunilor elevilor, existenta resurselor la nivelul unitatii de invatamant si a parteneriatului cu operatori economici.
    b) Pana la 30 noiembrie, oferta tuturor unitatilor de invatamant din judet/municipiul Bucuresti privind stagiile de pregatire practica este avizata de catre CLDPS si aprobata de consiliile de administratie ale ISJ/ISMB.
    c) Pana la 6 decembrie, ISJ/ISMB centralizeaza situatia finala privind calificarile profesionale de nivel 2, pentru care fiecare unitate de invatamant profesional si tehnic organizeaza stagii de pregatire practica in anul scolar urmator si o cuprinde in proiectul planului judetean de scolarizare.
    d) In termen de 5 zile de la primirea de la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului a planului de scolarizare, ISJ/ISMB il comunica unitatilor de invatamant.
    e) In termen de 10 zile de la primirea planului de scolarizare in unitatea de invatamant, elevii solicita inscrierea pentru stagiile de pregatire practica si opteaza pentru una dintre calificarile profesionale de nivel 2 pentru care se organizeaza stagii de pregatire practica. Optiunile acestora sunt colectate de catre secretariatele unitatilor de invatamant, iar situatia optiunilor este trimisa la ISJ/ISMB.
    f) Pana la 25 aprilie, ISJ/ISMB centralizeaza situatia pe calificari a inscrierilor inregistrate de unitatile de invatamant din judet/municipiul Bucuresti pentru stagiile de pregatire practica si stabilesc unitatile de invatamant care vor organiza aceste stagii. Lista calificarilor si unitatile de invatamant care vor organiza stagii de pregatire practica este transmisa tuturor unitatilor de invatamant profesional si tehnic pentru a fi facuta publica.
    g) Pana la 1 mai, ISJ/ISMB solicita unitatilor de invatamant sa consilieze elevii, dupa caz, in vederea refacerii cererilor de inscriere pentru stagiile de pregatire practica. Sunt avute in vedere situatiile in care calificarea solicitata nu a intrunit numarul suficient de optiuni pentru organizarea unei formatiuni de studiu in unitatea de invatamant/in judet.
    h) Pana la 15 mai, unitatile de invatamant transmit situatia finala a inscrierilor catre ISJ/ISMB.
    i) Pana la 30 mai, ISJ/ISMB centralizeaza situatia finala privind calificarile profesionale de nivel 2, pentru care fiecare unitate de invatamant profesional si tehnic organizeaza stagii de pregatire practica in anul scolar urmator.
    ART. 8
    Stagiile de pregatire practica sunt organizate de unitatile de invatamant in functie de calificarea ce va fi dobandita, respectandu-se legislatia privind sanatatea si securitatea muncii.
    ART. 9
    (1) Pregatirea practica a elevilor va fi realizata de profesori de specialitate, de maistri-instructori in colaborare cu tutorii din partea operatorilor economici.
    (2) Evaluarea rezultatelor elevilor se va face pentru fiecare modul pentru care s-au organizat activitati de pregatire practica, cu note de la 1 la 10.
    (3) In cadrul orelor de pregatire practica pot fi organizate, daca este necesar, activitati remediale pentru unii elevi, astfel incat acestia sa poata atinge cel putin nivelul minim de performanta necesar promovarii.
    ART. 10
    (1) Incadrarea cadrelor didactice care realizeaza pregatirea practica se face in functie de specializarea acestora si de prevederile planului de invatamant. Orele predate sunt incluse in norma didactica, in cumul sau in plata cu ora, dupa caz. Pe parcursul unui an scolar, un cadru didactic poate avea in incadrare cel mult o grupa de elevi care efectueaza stagii de pregatire practica, conform prezentei metodologii.
    (2) Orele vacante de laborator tehnologic si de instruire practica din cadrul stagiilor de pregatire practica, pentru dobandirea calificarii profesionale de nivel 2, se ocupa numai pe perioada determinata, de cel mult un an scolar, prin completare de norma, detasare, suplinire ori in regim de plata cu ora sau cumul.
    ART. 11
    (1) In baza cererilor aprobate, de inscriere a absolventilor pentru desfasurarea stagiilor de pregatire practica, se constituie clase de elevi pentru fiecare calificare, in medie 25 de elevi/clasa, dar nu mai putin de 15 elevi/clasa si nu mai mult de 30 de elevi/clasa, iar secretarul unitatii de invatamant consemneaza in registrul matricol volumul si pagina unei noi partide, corespunzatoare programului de formare profesionala de nivel 2 de calificare, respectiv stagiilor de pregatire practica. Clasele pentru desfasurarea stagiilor de pregatire practica se constituie in limita numarului maxim de posturi aprobat la nivelul inspectoratului scolar.
    (2) Prezenta si rezultatele scolare curente obtinute de elevi in cadrul stagiilor de pregatire practica sunt inscrise intr-un catalog intocmit in acest scop.
    (3) Modulele studiate vor fi trecute in documentele scolare, conform planului de invatamant.
    (4) Foaia matricola, eliberata la cerere, va fi completata cu mentionarea modulelor incluse in stagiile de pregatire practica.
    (5) In raportarile statistice ale unitatii de invatamant, stagiile de pregatire practica vor fi asimilate programelor de formare profesionala avand ca finalitate dobandirea de calificari profesionale de nivel 2.
    ART. 12
    (1) La sfarsitul stagiilor de pregatire practica, elevii care au promovat toate modulele obtin dreptul de a se inscrie la examenul de certificare a calificarii profesionale de nivel 2.
    (2) Examenul pentru certificarea calificarii profesionale de nivel 2 este organizat si se desfasoara conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului




0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *