Ordin 59/2011 norme metodologice bilant situatii financiare institutii publice

Legislatie fiscala  |  0 comentarii

Ordin 59/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2010.
Monitorul Oficial nr. 0046 din 19 Ianuarie 2011
Actul nr. 59 din 11 Ianuarie 2011
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice

 In baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 80 alin. (2) si art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata,
    in temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    Se aproba Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2010, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispozitii contrare acestuia.
    ART. 3
    Directia generala de metodologie contabila institutii publice va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                        p. Ministrul finantelor publice,
                              Gheorghe Gherghina,
                                secretar de stat

    Bucuresti, 11 ianuarie 2011.
    Nr. 59.

    ANEXA
                               NORME METODOLOGICE
                  privind intocmirea si depunerea situatiilor
           financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2010

    CAP. I
    Prevederi generale

    1.1. Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, institutiile publice autonome si institutiile publice subordonate au obligatia, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, sa intocmeasca situatii financiare trimestriale si anuale.
    1.2. Situatiile financiare ale anului 2010 reprezinta documente oficiale de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli la data de 31 decembrie 2010.
    1.3. Situatiile financiare anuale se compun din: bilant, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de executie bugetara si anexe la situatiile financiare care includ: politici contabile si note explicative.
    1.4. Situatiile financiare se intocmesc in moneda nationala, respectiv in lei, fara subdiviziuni ale leului. Pentru necesitati proprii de informare si la solicitarea unor organisme internationale se pot intocmi situatii financiare si intr-o alta moneda.
    1.5. Situatiile financiare anuale se intocmesc pe modelele aprobate prin:
    - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2009;
    - prezentele norme metodologice.
    Formularele au fost adaptate structurii indicatorilor aprobati in Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010, cu modificarile ulterioare, si altor reglementari in vigoare.
    1.6. Formularele actualizate ce compun situatiile financiare la 31 decembrie 2010 sunt afisate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/legislatie/institutii publice/legislatie
    La aceeasi adresa sunt afisate si corelatiile dintre formularele de situatii financiare.
    1.7. In baza art. 56 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare: "Pe baza situatiilor financiare prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind executia de casa a bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de organele care, potrivit legii, au aceasta sarcina, si in urma verificarii si analizarii acestora, Ministerul Finantelor Publice elaboreaza contul general anual de executie a bugetului de stat si, respectiv, contul de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat, care au ca anexe conturile anuale de executie a bugetelor fondurilor speciale si bugetele ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele acestora, pe care le prezinta Guvernului." Dupa verificarea efectuata de catre Curtea de Conturi a Romaniei, acestea se aproba de Parlament.
    1.8. Potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, Ministerul Finantelor Publice intocmeste anual bilantul institutiilor publice.
    Bilantul anual al institutiilor publice, in structura stabilita de Ministerul Finantelor Publice, se prezinta Guvernului odata cu contul general anual de executie a bugetului de stat.
    1.9. La intocmirea situatiilor financiare la 31 decembrie 2010, institutiile publice vor avea in vedere prevederile prezentelor norme metodologice, precum si urmatoarele:
    - Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.839/2010;
    - Normele metodologice privind inchiderea conturilor contabile, intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 40/2007, cu exceptia prevederilor ultimelor doua paragrafe ale pct. 1.17 din norme, care se elimina;
    - Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 116/2008;
    - Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2008, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.769/2008, cu exceptia prevederii referitoare la eliminarea ultimei inregistrari contabile de la pct. 5 lit. a) si a inregistrarilor contabile de la lit. b) din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 116/2008;
    - Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 79/2010;
    - Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 980/2010, cu completarile ulterioare.

    CAP. II
    Inventarierea, evaluarea, inregistrarea si prezentarea elementelor patrimoniale in bilant

    2.1. Inventarierea anuala se efectueaza de catre institutiile publice potrivit prevederilor Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009.
    2.2. Evaluarea elementelor de active, datorii si capitaluri proprii cu ocazia inventarierii si la inchiderea exercitiului financiar se efectueaza potrivit prevederilor Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 116/2008.
    2.3.(1) Reevaluarea activelor fixe corporale se efectueaza de catre institutiile publice, potrivit prevederilor art. 2^1 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, aprobata prin Legea nr. 493/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, conform caruia: "Reevaluarea activelor fixe corporale se efectueaza cu scopul determinarii valorii juste a acestora, tinandu-se seama de inflatie, utilitatea bunului, starea acestuia si de pretul pietei, atunci cand valoarea contabila difera semnificativ de valoarea justa", precum si ale art. 2^2 , conform caruia: "Incepand cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura constructiilor si terenurilor aflate in patrimoniul institutiilor publice vor fi reevaluate cel putin o data la 3 ani, in conditiile prevazute la art. 2^1 , de o comisie numita de conducatorul institutiei publice sau de evaluatori autorizati conform reglementarilor legale in vigoare, rezultatele reevaluarii urmand a fi inregistrate in contabilitate pana la finele anului in care s-a efectuat reevaluarea."
    2.3.(2) Reevaluarea se efectueaza conform prevederilor Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.471/2008. Astfel, potrivit prevederilor art. 1 alin. (4): "Valoarea justa se determina pe baza unor evaluari efectuate, de regula, de evaluatori autorizati conform reglementarilor legale in vigoare", iar potrivit alin. (5) al aceluiasi articol: "In situatia in care valoarea justa nu se determina in baza evaluarilor efectuate de evaluatori autorizati, valoarea justa la data bilantului se determina de o comisie numita de conducatorul institutiei publice."
    2.3.(3) Procedura de selectare a evaluatorilor autorizati se efectueaza in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Evaluatorii autorizati pot fi selectati din cadrul evaluatorilor acreditati de catre organismele profesionale de profil.
    2.3.(4) In cazul reevaluarii efectuate de specialisti din cadrul institutiilor publice, pentru desfasurarea in bune conditii a operatiunilor de inventariere si reevaluare, in comisii vor fi numite persoane cu pregatire corespunzatoare economica si tehnica in domeniu, care sa asigure efectuarea corecta si la timp a inventarierii activelor fixe corporale si sa poata aprecia starea, respectiv gradul de uzura fizica si morala, utilitatea si valoarea de piata a acestora.
    2.4. La intocmirea bilantului contabil se vor avea in vedere urmatoarele:
    a) inregistrarea cronologica si sistematica a operatiunilor consemnate in documente justificative, conform prevederilor Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) ultima balanta de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie 2010, pusa de acord cu balantele de verificare ale conturilor analitice;
    c) analiza soldurilor conturilor contabile, astfel incat acestea sa reflecte operatiunile patrimoniale ale institutiei publice si sa corespunda functiunii stabilite in planul de conturi.
    Se va analiza soldul contului 215 "Alte active ale statului", astfel incat acesta sa evidentieze resursele minerale situate pe teritoriul tarii, in subsolul tarii si al platoului continental in zona economica a Romaniei din Marea Neagra (zacamintele, resursele biologice necultivate, rezervele de apa);
    d) clarificarea sumelor ce se mentin nejustificat in conturile: 401 "Furnizori", 404 "Furnizori de active fixe", 411 "Clienti", 4281 "Alte datorii in legatura cu personalul", 4282 "Alte creante in legatura cu personalul", 461 "Debitori", 462 "Creditori", 473 "Decontari din operatiuni in curs de clarificare" etc., urmarindu-se achitarea obligatiilor si incasarea creantelor in lei si in valuta, dupa caz;
    e) in situatia in care operatiunile isi extind efectele pe mai multi ani, iar veniturile si cheltuielile trebuie sa fie atribuite anului in care au fost realizate, se impune utilizarea conturilor 471 "Cheltuieli in avans" si 472 "Venituri in avans", dupa caz;
    f) inregistrarea dobanzilor de primit aferente disponibilitatilor pentru care Trezoreria Statului sau institutiile de credit acorda dobanzi, potrivit legii (5187 = 448 sau 5187 = 766, dupa caz). Pentru dobanzile datorate de Trezoreria Statului se utilizeaza documentul "Situatia dobanzilor acordate la data ....", eliberat de unitatile Trezoreriei Statului.
    2.5.(1) Pentru ultima zi a perioadei de raportare se efectueaza atat contabilizarea tranzactiilor in valuta, cat si evaluarea la cursul Bancii Nationale a Romaniei, utilizandu-se:
    a) pentru contabilizarea tranzactiilor efectuate in ultima zi a perioadei de raportare, cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi bancara anterioara operatiunii, disponibil ca informatie la momentul efectuarii operatiunii (incasare, plata, emitere de documente);
    b) pentru evaluarea creantelor si a datoriilor in valuta, a disponibilitatilor in valuta si a altor valori de trezorerie, cum sunt titlurile de stat in valuta, acreditivele si depozitele in valuta, existente in sold la sfarsitul lunii, cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi bancara a perioadei de raportare (afisat pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei si al Ministerului Finantelor Publice).
    2.5.(2) Pentru inregistrarea in contabilitatea institutiilor publice a operatiunilor privind contributia financiara nerambursabila a Comunitatii Europene, precum si evaluarea elementelor monetare exprimate in euro, se aplica prevederile pct. 1.3 "Moneda si cursul de inregistrare", cap. I "Dispozitii generale" din Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia fondurilor pentru care exista reglementari specifice.
    2.6. Pentru realizarea cerintei prevazute in functiunea contului 8067 "Angajamente legale", respectiv ca la finele anului soldul contului sa reprezinte totalul angajamentelor ramase neachitate in limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament, se vor efectua urmatoarele:
    a) analiza si regularizarea sumelor reprezentand angajamente legale aferente drepturilor salariale ale personalului si obligatiilor aferente, astfel incat soldul contului sa reflecte obligatii ramase neachitate inscrise in documentele de lichidare inregistrate in conturile 421 "Personal - salarii datorate", 431 "Asigurari sociale", 437 "Asigurari pentru somaj" etc., pentru care au fost prevazute credite bugetare.
    Potrivit cerintelor contabilitatii de angajamente, cheltuielile de personal (salarii in bani si in natura si contributiile aferente acestora) se recunosc in perioada in care munca a fost prestata.
    Astfel, drepturile cuvenite si neachitate personalului, precum si contributiile aferente exercitiului bugetar, evidentiate in conturile precizate mai sus, pot depasi valoarea angajamentelor legale neachitate.
    Sumele prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii pana la 31 decembrie 2010, a caror plata se va face esalonat in exercitiile urmatoare, se vor inregistra in contabilitatea institutiilor publice la momentul platii acestora, in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie;
    b) analiza si regularizarea sumelor reprezentand angajamente legale individuale aferente bunurilor si serviciilor, astfel incat soldul contului sa reflecte obligatii ramase neachitate ce decurg din:
    - angajamente legale individuale incheiate cu furnizori si alti creditori, in limita creditelor bugetare aprobate si a creditelor de angajament, care nu au fost materializate in bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate pana la sfarsitul anului;
    - angajamente legale individuale incheiate cu furnizori si alti creditori, in limita creditelor bugetare aprobate si a creditelor de angajament, materializate in bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate, care nu au fost achitate pana la finele anului, evidentiate in conturile: 401 "Furnizori", 404 "Furnizori de active fixe", 462 "Creditori".
    Potrivit cerintelor contabilitatii de angajamente, cheltuielile cu serviciile se recunosc in perioada cand serviciile au fost prestate si lucrarile executate, astfel incat facturile privind furnizarea de energie electrica, termica, apa, canal, salubritate, telefon etc., care reflecta consumuri aferente lunii decembrie si care au fost primite de institutiile publice pana la data intocmirii bilantului, vor fi inregistrate in contabilitate in luna decembrie.
    Ca urmare a acestor inregistrari, obligatiile datorate furnizorilor si creditorilor evidentiate in conturile precizate mai sus pot depasi valoarea angajamentelor legale neachitate;
    c) analiza si regularizarea sumelor reprezentand pensii si ajutoare sociale stabilite conform legilor in vigoare, precum si cheltuielile cu dobanzile si alte cheltuieli aferente datoriei publice, care au fost inregistrate in contul 8067 "Angajamente legale", astfel incat soldul contului sa reflecte obligatii ramase neachitate inscrise in documentele de lichidare inregistrate in conturile contabile corespunzatoare conform Planului de conturi pentru institutiile publice.
    2.7.(1) Creditul de angajament reprezinta limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate, in exercitiul bugetar, in limitele aprobate.
    Creditul de angajament ramas neangajat (in cazul in care valoarea angajamentelor legale incheiate in exercitiul bugetar este mai mica decat valoarea creditelor de angajament aprobata in acest exercitiu) va fi avut in vedere la elaborarea proiectului de buget pentru anii urmatori, pana la finalizarea actiunii multianuale, si poate fi angajat in exercitiile bugetare urmatoare, in conditiile legii.
    La finalizarea actiunii multianuale, creditele de angajament vor fi egale cu creditele bugetare, insumate corespunzator perioadei de implementare a programului/proiectului.
    2.7.(2) In situatia in care pe parcursul derularii unui program multianual sunt necesare si cheltuieli pentru care se incheie contracte anuale, aceste cheltuieli se angajeaza in limita creditelor de angajament, care vor fi egale cu creditele bugetare aprobate pentru exercitiul respectiv, in baza carora se pot ordonanta si efectua plati.
    2.8. In vederea prezentarii unei imagini fidele asupra patrimoniului aflat in administrarea ordonatorului principal de credite, la intocmirea situatiilor financiare centralizate se vor avea in vedere urmatoarele:
    a) soldul contului 481 "Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate" si al contului 482 "Decontari intre institutii subordonate", care evidentiaza valoarea neamortizata a activelor fixe sau a stocurilor transferate cu titlu gratuit, se inchide atat la institutia care a transferat, cat si la institutia care a primit bunurile, dupa amortizarea integrala a activului fix, dupa consumul stocurilor sau dupa casarea obiectelor de inventar respective, prin contul 117 "Rezultatul reportat". Exceptie fac institutiile care si-au schimbat subordonarea in urma unor procese de reorganizare, in aceasta situatie conturile de decontari 481 si 482 inchizandu-se la momentul intocmirii bilantului de inchidere, conform termenelor prevazute de actele normative prin care s-au aprobat reorganizarile.
    Institutiile publice implicate in astfel de operatiuni efectueaza punctaje reciproce privind sumele inscrise in conturile de decontari, iar institutia care a primit bunurile si le-a consumat va solicita in scris institutiei care le-a transferat inchiderea contului de decontare;
    b) eliminarea conturilor 481 "Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate" si 482 "Decontari intre institutii subordonate" din activele si datoriile bilantului centralizat la nivelul institutiei superioare pentru institutiile subordonate;
    c) compensarea soldurilor creditoare si debitoare ale conturilor 117 "Rezultatul reportat" si 121 "Rezultatul patrimonial" la nivelul ordonatorului principal si secundar de credite, astfel incat in bilantul centralizat al ordonatorului principal si secundar de credite conturile respective sa prezinte numai sold creditor sau debitor;
    d) optional, se vor compensa soldurile conturilor privind taxa pe valoarea adaugata de plata, respectiv de recuperat.
    2.9.(1) Intrarea in patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit intre institutii sau redistribuiri intre unitati aflate in subordinea aceluiasi ordonator de credite se inregistreaza la valoarea ramasa neamortizata ori la valoarea justa in situatia in care este complet amortizat.
    2.9.(2) Intrarea in patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit intre institutii care nu se afla in subordinea aceluiasi ordonator de credite se inregistreaza la valoarea justa.
    2.10. In bilantul contabil incheiat la 31 decembrie 2010 urmatoarele conturi nu pot prezenta sold:
    2.10.(1) La institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat:
    - contul 5201 "Disponibil al bugetului de stat" (se inchide cel putin trimestrial prin debitul contului 121.09 "Rezultatul patrimonial - bugetul de stat" cu totalul veniturilor incasate, pe fiecare subdiviziune a clasificatiei bugetare pe care au fost evidentiate veniturile incasate);
    - contul 5121 "Conturi la banci in lei" (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.839/2010);
    - contul 5124 "Conturi la banci in valuta" (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.839/2010);
    - contul 531 "Casa" (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.839/2010);
    - conturile 6xx "Cheltuieli .........." (efectuate din finantarea de la bugetul de stat) se inchid prin debitul contului 121.01.01 "Rezultatul patrimonial - institutii publice finantate integral din bugetul de stat";
    - conturile 7xx "Venituri ......." (ale bugetului de stat) se inchid prin creditul contului 121.09 "Rezultatul patrimonial bugetul de stat";
    - contul 7701 "Finantarea de la bugetul de stat" se inchide prin creditul contului 121.01.01 "Rezultatul patrimonial institutii publice finantate integral din bugetul de stat"; - conturile 7xx "Venituri ........." (ale institutiilor publice finantate integral din bugetul de stat) se inchid prin creditul contului 121.01.03 "Rezultatul patrimonial - alte venituri si finantari din bugetul de stat", pentru sumele inregistrate in conturile de venituri ca urmare a unor operatiuni care nu au legatura cu finantarea din bugetul de stat (bunuri primite cu titlu gratuit, plus de inventar, diferente de curs favorabile etc.).
    2.10.(2) La unitatile administrativ-teritoriale:
    - contul 5211 "Disponibil al bugetului local";
    - contul 5212 "Rezultatul executiei bugetare din anul curent";
    - contul 5221 "Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local" (in situatia in care bugetul local nu poate rambursa eventualele imprumuturi restante, dobanzi, comisioane, speze si alte costuri aferente);
    - contul 531 "Casa" (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.839/2010);
    - contul 4687 "Sume acordate din fondul de rulment potrivit legii";
    - contul 5197 "Sume primite din fondul de rulment conform legii";
    - conturile 6xx "Cheltuieli .........." (efectuate din fondurile constituite in afara bugetelor locale) se inchid prin debitul conturilor:
    131 "Fondul de rulment";
    134 "Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local";
    135 "Fondul de risc";
    136 "Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte";
    137 "Taxe speciale";
    1399 "Alte fonduri", dupa caz;
    - conturile 6xx "Cheltuieli .........." (efectuate din finantarea de la bugetul local) se inchid prin debitul contului 121.01.02 "Rezultatul patrimonial - institutii publice finantate integral din bugetul local" sau 121.02 "Rezultatul patrimonial - bugetul local" la stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului local;
    - conturile 7xx "Venituri ......." (ale bugetului local) se inchid prin creditul contului 121.02 "Rezultatul patrimonial - bugetul local";
    - contul 7702 "Finantarea de la bugetele locale" se inchide prin creditul contului 121.01.02 "Rezultatul patrimonial institutii publice finantate integral din bugetul local";
    - conturile 7xx "Venituri ...." (ale institutiilor publice finantate integral din bugetul local) se inchid prin creditul contului 121.01.04 "Rezultatul patrimonial - alte venituri si finantari din bugetul local", pentru sumele inregistrate in conturile de venituri ca urmare a unor operatiuni care nu au legatura cu finantarea din bugetul local (bunuri primite cu titlu gratuit, plus de inventar, diferente de curs favorabile etc.).
    2.10.(3) La institutiile publice finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat:
    - contul 5251"Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat";
    - contul 5252 "Rezultatul executiei bugetare din anul curent";
    - contul 531 "Casa" (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.839/2010);
    - conturile 6xx "Cheltuieli .........." (efectuate din finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat) se inchid prin debitul contului 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurarilor sociale de stat";
    - conturile 7xx "Venituri ......." (ale bugetului asigurarilor sociale de stat) se inchid prin creditul contului 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurarilor sociale de stat";
    - contul 7703 "Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat" se inchide prin creditul contului 5251 "Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat", cu totalul platilor nete de casa.
    2.10.(4) La institutiile publice finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj:
    - contul 531 "Casa" (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.839/2010);
    - contul 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj";
    - contul 5742 "Rezultatul executiei bugetare din anul curent";
    - conturile 6xx "Cheltuieli .........." (efectuate din finantarea de la bugetul asigurarilor pentru somaj) se inchid prin debitul contului 121.04 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurarilor pentru somaj";
    - conturile 7xx "Venituri ......." (ale bugetului asigurarilor pentru somaj) se inchid prin creditul contului 121.04 "Rezultat patrimonial - bugetul asigurarilor pentru somaj";
    - contul 7704 "Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj" se inchide prin creditul contului 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj", cu totalul platilor nete de casa.
    2.10.(5) La institutiile publice finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate:
    - contul 531 "Casa" (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.839/2010);
    - contul 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate";
    - contul 5712 "Rezultatul executiei bugetare din anul curent";
    - conturile 6xx "Cheltuieli .........." (efectuate din finantarea de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate) se inchid prin debitul contului 121.05 "Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate";
    - conturile 7xx "Venituri ......." (ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate) se inchid prin creditul contului 121.05 "Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate";
    - contul 7705 "Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate" se inchide prin creditul contului 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate", cu totalul platilor nete de casa.
    2.10.(6) La institutiile publice si activitatile finantate integral din venituri proprii sau institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la buget (de stat, local, asigurari sociale, sanatate, somaj):
    - contul 531 "Casa" (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.839/2010);
    - conturile 6xx "Cheltuieli .........." (efectuate din venituri proprii sau venituri proprii si subventii) se inchid prin debitul contului 121.10 "Rezultatul patrimonial - institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii";
    - conturile 7xx "Venituri......." (venituri proprii sau venituri proprii si subventii) se inchid prin creditul contului 121.10 "Rezultatul patrimonial - institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii".
    2.10.(7) In contabilitatea Trezoreriei Centrale:
    - contul 7709 "Finantarea de la bugetul Trezoreriei statului" se inchide prin creditul contului 5241 "Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului" (cu totalul platilor nete de casa, prin atribuirea unui cod aleatoriu pentru creditul contului 5241 "Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului", si nu pe fiecare subdiviziune a clasificatiei bugetare pe care au fost evidentiate veniturile incasate).

    CAP. III
    Prevederi referitoare la fondurile externe nerambursabile postaderare
    3.1. In contabilitatea Autoritatii de certificare si plata si a autoritatilor de management
    3.1.(1) Inregistrarea diferentelor rezultate intre sumele autorizate/certificate si sumele solicitate Comisiei Europene de catre Autoritatea de certificare si plata la momentul transmiterii Declaratiei de cheltuieli (pentru obiectivul convergenta si obiectivul cooperare teritoriala europeana) se efectueaza astfel:
0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *