Ordin 71/2013 situatii financiare institutii publice

Legislatie fiscala  |  0 comentarii

Ordin 71/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012.

Norme metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2012

    CAP. I
    Prevederi generale

    1.1. Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, institutiile publice autonome si institutiile publice subordonate au obligatia, potrivit Legii contabilitatii 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sa intocmeasca situatii financiare trimestriale si anuale.
    1.2. Situatiile financiare ale anului 2012 reprezinta documente oficiale de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli la data de 31 decembrie 2012.
    1.3. Situatiile financiare anuale se compun din: bilant, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de executie bugetara si anexe la situatiile financiare care includ politici contabile si note explicative.
    1.4. Situatiile financiare se intocmesc in moneda nationala, respectiv in lei, fara subdiviziuni ale leului. Pentru necesitati proprii de informare si la solicitarea unor organisme internationale se pot intocmi situatii financiare si intr-o alta moneda.
    1.5.(1) Situatiile financiare anuale se intocmesc pe modelele aprobate prin:
    - Ordinul ministrului finantelor publice 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare (anexele 1-7, 14a, 14b, 15-18, 30 si 40a-40c la situatiile financiare);
    - Ordinul ministrului finantelor publice 79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2009 (anexele 22-26, 31-34, 35a si 35b la situatiile financiare anuale);
    - Ordinul ministrului finantelor publice 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2010, cu completarile ulterioare (anexele 27 si 28 la situatiile financiare);
    - Ordinul ministrului finantelor publice 1.865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2011 (anexele 7b, 9, 11-13, 29, 31b);
    - Ordinul ministrului finantelor publice 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2011 (anexele 20a si 20b la situatiile financiare);
    - Ordinul ministrului finantelor publice 479/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2012 (anexa 41 la situatiile financiare);
    - Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, 1.248/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (13^1) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale si de modificare si completare a Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice 629/2009 (anexele 30b, 30b.1);
    - prezentele norme metodologice (anexa 19 la situatiile financiare).
    1.5.(2) Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice 629/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 242 si 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
    - dupa anexa 18 "Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli" se introduce o noua anexa, anexa 19 "Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare", care are cuprinsul prevazut in anexa 1, care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
    1.5.(3) Formularele au fost adaptate structurii indicatorilor aprobati in Legea bugetului de stat pe anul 2012 293/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012 294/2011, cu modificarile ulterioare, si conform altor reglementari in vigoare.
    1.5.(4) Formularele actualizate ce compun situatiile financiare la 31 decembrie 2012 si corelatiile dintre acestea sunt afisate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/ institutii publice/legislatie
    1.6. In baza art. 56 alin. (1) si (5) din Legea 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare: "Pe baza situatiilor financiare prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind executia de casa a bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de organele care, potrivit legii, au aceasta sarcina, si in urma verificarii si analizarii acestora, Ministerul Finantelor Publice elaboreaza contul general anual de executie a bugetului de stat si, respectiv, contul de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat, care au ca anexe conturile anuale de executie a bugetelor fondurilor speciale si bugetele ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele acestora, pe care le prezinta Guvernului." Dupa verificarea efectuata de catre Curtea de Conturi, acestea se aproba de Parlament.
    1.7. Potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministerul Finantelor Publice intocmeste anual bilantul institutiilor publice.
    Bilantul anual al institutiilor publice, in structura stabilita de Ministerul Finantelor Publice, se prezinta Guvernului odata cu contul general anual de executie a bugetului de stat.
    1.8. La intocmirea situatiilor financiare la 31 decembrie 2012, institutiile publice vor avea in vedere prevederile prezentelor norme metodologice, precum si urmatoarele:
    - Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, 1.720/2012;
    - Normele metodologice privind inchiderea conturilor contabile, intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice 40/2007, cu exceptia prevederilor ultimelor doua paragrafe ale pct. 1.17 din norme, care se abroga;
    - Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor 116/2008;
    - Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2008, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor 3.769/2008, cu exceptia prevederii referitoare la eliminarea ultimei inregistrari contabile de la pct. 5 lit. a) si a inregistrarilor contabile de la pct. 5 lit. b) din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor 116/2008;
    - Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice 79/2010;
    - Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice 59/2011;
    - Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice 24/2012;
    - Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2012, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice 479/2012.

    CAP. II
    Inventarierea, evaluarea, inregistrarea si prezentarea elementelor patrimoniale in bilant

    2.1. Inventarierea anuala se efectueaza de catre institutiile publice potrivit prevederilor Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice 2.861/2009.
    2.2. Evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii cu ocazia inventarierii si la inchiderea exercitiului financiar se efectueaza potrivit prevederilor Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor 116/2008.
    2.3.(1) Reevaluarea activelor fixe corporale se efectueaza de catre institutiile publice, potrivit prevederilor art. 2^1 din Ordonanta Guvernului 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, aprobata prin Legea 493/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, conform carora: "Reevaluarea activelor fixe corporale se efectueaza cu scopul determinarii valorii juste a acestora, tinandu-se seama de inflatie, utilitatea bunului, starea acestuia si de pretul pietei, atunci cand valoarea contabila difera semnificativ de valoarea justa", precum si ale art. 2^2, conform carora: "Incepand cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura constructiilor si terenurilor aflate in patrimoniul institutiilor publice vor fi reevaluate cel putin o data la 3 ani, in conditiile prevazute la art. 2^1, de o comisie numita de conducatorul institutiei publice sau de evaluatori autorizati conform reglementarilor legale in vigoare, rezultatele reevaluarii urmand a fi inregistrate in contabilitate pana la finele anului in care s-a efectuat reevaluarea."
    2.3.(2) Procedura de selectare a evaluatorilor autorizati se efectueaza in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Evaluatorii autorizati pot fi selectati din cadrul evaluatorilor acreditati de catre organismele profesionale de profil.
    2.3.(3) In cazul reevaluarii efectuate de specialisti din cadrul institutiilor publice, pentru desfasurarea in bune conditii a operatiunilor de inventariere si reevaluare, in comisii vor fi numite persoane cu pregatire corespunzatoare economica si tehnica in domeniu, care sa asigure efectuarea corecta si la timp a inventarierii activelor fixe corporale si sa poata aprecia starea, respectiv gradul de uzura fizica si morala, utilitatea si valoarea de piata a acestora.
    2.4. La intocmirea bilantului contabil se vor avea in vedere urmatoarele:
    a) inregistrarea cronologica si sistematica a operatiunilor consemnate in documente justificative;
    b) ultima balanta de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie 2012, pusa de acord cu balantele de verificare ale conturilor analitice;
    c) analiza soldurilor conturilor contabile, astfel incat acestea sa reflecte operatiunile patrimoniale ale institutiei publice si sa corespunda functiunii stabilite in planul de conturi.
    Se va analiza soldul contului 215 "Alte active ale statului", astfel incat acesta sa evidentieze resursele minerale situate pe teritoriul tarii, in subsolul tarii si al platoului continental in zona economica a Romaniei din Marea Neagra (zacamintele, resursele biologice necultivate, rezervele de apa);
    d) clarificarea sumelor ce se mentin nejustificat in conturile: 232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale", 234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale", 401 "Furnizori", 404 "Furnizori de active fixe", 409 "Furnizori-debitori", 411 "Clienti", 4281 "Alte datorii in legatura cu personalul", 4282 "Alte creante in legatura cu personalul", 461 "Debitori", 462 "Creditori", 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" etc., urmarindu-se achitarea obligatiilor si incasarea creantelor in lei si in valuta, dupa caz.
    Sumele inregistrate in contul 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" trebuie clarificate de catre institutie in termen de 3 luni, in sold putand fi pastrate numai sumele ce se justifica in mod obiectiv, prevazute in normele metodologice specifice. Peste termenul de 3 luni pot fi retinute sume in contul 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" numai pe baza unei note de fundamentare aprobata de ordonatorul de credite.
    e) in situatia in care operatiunile isi extind efectele pe mai multi ani, iar veniturile si cheltuielile trebuie sa fie atribuite anului in care au fost realizate, se impune utilizarea conturilor 471 "Cheltuieli in avans" si 472 "Venituri in avans", dupa caz;
    f) inregistrarea dobanzilor de primit aferente disponibilitatilor pentru care Trezoreria Statului sau institutiile de credit acorda dobanzi, potrivit legii (5187 = 448 sau 5187 = 766, dupa caz). Pentru dobanzile datorate de Trezoreria Statului se utilizeaza documentul "Situatia dobanzilor acordate la data ...............", eliberat de unitatile Trezoreriei Statului;
    g) corectarea erorilor contabile aferente exercitiilor precedente, aparute in urma unor greseli matematice, a greselilor de aplicare a politicilor contabile, ignorarii sau interpretarii gresite a tranzactiilor si altor evenimente, se efectueaza in conturile corespunzatoare de active, datorii si capitaluri, iar cele referitoare la venituri si cheltuieli se efectueaza in contul 117 "Rezultatul reportat".
    Inregistrarea in contabilitate a facturilor privind prestarea de servicii si executarea de lucrari aferente anului 2011 primite de institutie in anul 2012 dupa intocmirea bilantului contabil se efectueaza in conturi de cheltuieli, dupa natura acestora, si nu in contul 117 "Rezultatul reportat", intrucat nu reprezinta corectarea unei erori din anii anteriori.
    2.5.(1) Pentru ultima zi a perioadei de raportare se efectueaza atat contabilizarea tranzactiilor in valuta, cat si evaluarea la cursul Bancii Nationale a Romaniei, utilizandu-se:
    a) pentru contabilizarea tranzactiilor efectuate in ultima zi a perioadei de raportare, cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi bancara anterioara operatiunii, disponibil ca informatie la momentul efectuarii operatiunii (incasare, plata, emitere de documente);
    b) pentru evaluarea creantelor si a datoriilor in valuta, a disponibilitatilor in valuta si a altor valori de trezorerie, cum sunt titlurile de stat in valuta, acreditivele si depozitele in valuta, existente in sold la sfarsitul lunii, cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi bancara a perioadei de raportare (afisat pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei si al Ministerului Finantelor Publice).
    2.5.(2) Pentru inregistrarea in contabilitatea institutiilor publice a operatiunilor privind contributia financiara nerambursabila a Comunitatii Europene, precum si evaluarea elementelor monetare exprimate in euro se aplica prevederile pct. 1.3 "Moneda si cursul de inregistrare" al cap. I "Dispozitii generale" din Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia fondurilor pentru care exista reglementari specifice.
    2.6.(1) Pentru realizarea cerintei prevazute in functiunea contului 8067 "Angajamente legale", respectiv ca la finele anului soldul contului sa reprezinte totalul angajamentelor ramase neachitate in limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament aprobate, se vor efectua urmatoarele:
    a) analiza si regularizarea sumelor reprezentand angajamente legale aferente drepturilor salariale ale personalului si obligatiilor aferente, astfel incat soldul contului sa reflecte obligatii ramase neachitate inscrise in documentele de lichidare inregistrate in conturile 421 "Personal - salarii datorate", 431 "Asigurari sociale", 437 "Asigurari pentru somaj" etc., pentru care au fost prevazute credite bugetare.
    Potrivit cerintelor contabilitatii de angajamente, cheltuielile de personal (salarii in bani si in natura si contributiile aferente acestora) se recunosc in perioada in care munca a fost prestata. Astfel, drepturile cuvenite si neachitate personalului, precum si contributiile aferente exercitiului bugetar, evidentiate in conturile precizate mai sus, pot depasi valoarea angajamentelor legale neachitate;
    b) analiza si regularizarea sumelor reprezentand angajamente legale individuale aferente bunurilor si serviciilor, astfel incat soldul contului sa reflecte obligatii ramase neachitate ce decurg din:
    - angajamente legale individuale incheiate cu furnizori si alti creditori, in limita creditelor bugetare aprobate si/sau a creditelor de angajament, care nu au fost materializate in bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate pana la sfarsitul anului;
    - angajamente legale individuale incheiate cu furnizori si alti creditori, in limita creditelor bugetare aprobate si/sau a creditelor de angajament, materializate in bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate, care nu au fost achitate pana la finele anului, evidentiate in conturile: 401 "Furnizori", 404 "Furnizori de active fixe", 408 "Furnizori - facturi nesosite" si 462 "Creditori".
    Potrivit cerintelor contabilitatii de angajamente, cheltuielile cu serviciile se recunosc in perioada in care serviciile au fost prestate si lucrarile executate, astfel incat facturile privind furnizarea de energie electrica, termica, apa, canal, salubritate, telefon etc., care reflecta consumuri aferente lunii decembrie si care au fost primite de institutiile publice pana la data intocmirii bilantului, vor fi inregistrate in contabilitate in luna decembrie.
    Ca urmare a acestor inregistrari, obligatiile datorate furnizorilor si creditorilor evidentiate in conturile precizate mai sus pot depasi valoarea angajamentelor legale neachitate;
    c) analiza si regularizarea sumelor reprezentand pensii si ajutoare sociale stabilite conform legilor in vigoare, precum si cheltuielile cu dobanzile si alte cheltuieli aferente datoriei publice, care au fost inregistrate in contul 8067 "Angajamente legale", astfel incat soldul contului sa reflecte obligatii ramase neachitate inscrise in documentele de lichidare inregistrate in conturile contabile corespunzatoare, conform Planului de conturi pentru institutiile publice.
    2.6.(2) Cheltuielile de personal, cheltuielile cu pensiile si ajutoarele sociale, precum si cheltuielile cu utilitatile, aferente lunii decembrie pentru care creditele bugetare sunt aprobate in bugetul anului urmator, nu se inregistreaza la finele anului in contul 8067 "Angajamente legale" si nu se raporteaza in anexa 7 "Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli" ca angajamente legale, dar se inregistreaza ca si cheltuieli efective (6XX) si se raporteaza in anexa 7 la coloana "cheltuieli efective".
    2.7.(1) Creditul de angajament reprezinta limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate, in exercitiul bugetar, in limitele aprobate.
    Creditul de angajament ramas neangajat (in cazul in care valoarea angajamentelor legale incheiate in exercitiul bugetar este mai mica decat valoarea creditelor de angajament aprobata in acest exercitiu) va fi avut in vedere la elaborarea proiectului de buget pentru anii urmatori, pana la finalizarea actiunii multianuale, si poate fi angajat in exercitiile bugetare urmatoare, in conditiile legii.
    La finalizarea actiunii multianuale, creditele de angajament angajate vor fi egale cu creditele bugetare, insumate corespunzator perioadei de implementare a programului/ proiectului.
    2.7.(2) In situatia in care pe parcursul derularii unui program multianual sunt necesare si cheltuieli pentru care se incheie contracte anuale, aceste cheltuieli se angajeaza in limita creditelor de angajament aprobate.
    2.8.(1) In vederea prezentarii unei imagini fidele asupra patrimoniului aflat in administrarea ordonatorului principal de credite, la intocmirea situatiilor financiare centralizate se vor avea in vedere urmatoarele operatiuni:
    a) eliminarea conturilor 481 "Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate" si 482 "Decontari intre institutii subordonate" din activele si datoriile bilantului centralizat la nivelul institutiei superioare pentru institutiile subordonate;
    b) compensarea soldurilor creditoare si debitoare ale conturilor 117 "Rezultatul reportat" si 121 "Rezultatul patrimonial" la nivelul ordonatorului principal si secundar de credite, astfel incat in bilantul si contul de rezultat patrimonial centralizate ale ordonatorului principal si secundar de credite conturile respective sa prezinte numai sold creditor sau debitor;
    c) compensarea soldurilor creditoare si debitoare ale conturilor 117 "Rezultatul reportat" si 121 "Rezultatul patrimonial" la nivelul Ministerului Finantelor Publice pentru bilantul si contul de rezultat patrimonial agregate pe fiecare subsector al administratiei publice si pe total administratie publica, astfel incat conturile respective sa prezinte numai sold creditor sau debitor;
    d) optional, se pot compensa soldurile conturilor privind taxa pe valoarea adaugata de plata, respectiv de recuperat;
    e) eliminarea contului 7701 "Finantarea de la bugetul de stat" din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (anexa 2 la situatiile financiare) centralizat intocmit de Ministerul Finantelor Publice pentru subsectorul S1311 "Administratia centrala" si a contului 7703 "Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat" din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (anexa 2 la situatiile financiare) intocmit de Casa Nationala de Pensii Publice, precum si din formularul centralizat intocmit de Ministerul Finantelor Publice pentru subsectorul S1314 "Asigurari sociale";
    f) din contul 5202 "Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent" se completeaza in formularul "Situatia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situatiile financiare), intocmit de Trezoreria Centrala, deficitul curent al bugetului de stat centralizat in contul deschis la Trezoreria operativa centrala;
    g) contul 524 "Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului" din formularul "Situatia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situatiile financiare) intocmit de Trezoreria Centrala va cuprinde la pozitia de incasari si plati totalul veniturilor incasate si totalul cheltuielilor efectuate, pe baza datelor preluate din contul de executie al bugetului Trezoreriei Statului de la 31 decembrie 2012;
    h) in formularul centralizat "Situatia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situatiile financiare) intocmit de Ministerul Finantelor Publice pentru subsectorul S1311 "Administratia centrala", contul 7701 "Finantarea din bugetul de stat" se aduna la col. 1 "Total", mai putin soldul contului 7701 aferent Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care este cuprins in col. 9.
    2.8.(2) Soldul contului 481 "Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate" si al contului 482 "Decontari intre institutii subordonate", care evidentiaza valoarea neamortizata a activelor fixe sau a stocurilor transferate cu titlu gratuit, se inchide atat la institutia care a transferat, cat si la institutia care a primit bunurile, dupa amortizarea integrala a activului fix, dupa consumul stocurilor sau dupa casarea obiectelor de inventar respective, prin contul 117 "Rezultatul reportat".
    Soldul contului 481 "Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate", care evidentiaza sumele transmise de institutia superioara catre institutiile din subordine pentru efectuarea unor cheltuieli aprobate, se inchide la finele perioadei, atat la institutia care a transferat, cat si la institutia care a primit sumele, cu suma platilor efectuate, prin contul 117 "Rezultatul reportat". Sumele ramase neutilizate si restituite institutiei superioare se inregistreaza in debitul contului 481 la institutia subordonata si in creditul contului 481 la institutia superioara.
    Exceptie fac institutiile care si-au schimbat subordonarea in urma unor procese de reorganizare, in aceasta situatie conturile de decontari 481 si 482 inchizandu-se la momentul intocmirii bilantului de inchidere, conform termenelor prevazute de actele normative prin care s-au aprobat reorganizarile.
    Institutiile publice implicate in astfel de operatiuni efectueaza punctaje reciproce privind sumele inscrise in conturile de decontari, iar institutia care a primit bunurile si le-a consumat va solicita in scris institutiei care le-a transferat inchiderea contului de decontare.
    2.9.(1) Intrarea in patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit intre institutii sau redistribuiri intre unitati aflate in subordinea aceluiasi ordonator de credite se inregistreaza la valoarea ramasa neamortizata ori la valoarea justa in situatia in care este complet amortizat.
    2.9.(2) Intrarea in patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit intre institutii care nu se afla in subordinea aceluiasi ordonator de credite se inregistreaza la valoarea justa.
    2.10. In bilantul contabil incheiat la 31 decembrie 2012 urmatoarele conturi nu pot prezenta sold:
    2.10.(1) La institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat:
    - contul 5201 "Disponibil al bugetului de stat" (se inchide cel putin trimestrial prin debitul contului 121.09 "Rezultatul patrimonial - bugetul de stat" cu totalul veniturilor incasate, pe fiecare subdiviziune a clasificatiei bugetare pe care au fost evidentiate veniturile incasate);
    - contul 5121 "Conturi la banci in lei" (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, 1.720/2012);
    - contul 5124 "Conturi la banci in valuta" (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, 1.720/2012);
    - contul 531 "Casa" (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, 1.720/2012);
    - conturile 6xx "Cheltuieli....................." (efectuate din finantarea de la bugetul de stat) se inchid prin debitul contului 121.01.01 "Rezultatul patrimonial - institutii publice finantate integral din bugetul de stat";
    - conturile 6xx "Cheltuieli....................." (efectuate din finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat) se inchid prin debitul contului 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurarilor sociale de stat" la Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor si Serviciul Roman de Informatii";
    - conturile 7xx "Venituri ...................." (ale bugetului de stat) se inchid prin creditul contului 121.09 "Rezultatul patrimonial - bugetul de stat";
    - contul 7701 "Finantarea de la bugetul de stat" se inchide prin creditul contului 121.01.01 "Rezultatul patrimonial - institutii publice finantate integral din bugetul de stat";
    - contul 7703 "Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat" se inchide prin creditul contului 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurarilor sociale de stat" la Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor si Serviciul Roman de Informatii;
    - conturile 7xx "Venituri ......................" (ale institutiilor publice finantate integral din bugetul de stat) se inchid prin creditul contului 121.01.03 "Rezultatul patrimonial - alte venituri si finantari din bugetul de stat", pentru sumele inregistrate in conturile de venituri ca urmare a unor operatiuni care nu au legatura cu finantarea din bugetul de stat (bunuri primite cu titlu gratuit, plus de inventar, diferente de curs favorabile etc.).
    2.10.(2) La unitatile administrativ-teritoriale:
    - contul 5211 "Disponibil al bugetului local";
    - contul 5212 "Rezultatul executiei bugetare din anul curent";
    - contul 531 "Casa" (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, 1.720/2012);
    - contul 4687 "Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare";
    - contul 5197 "Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare";
    - conturile 6xx "Cheltuieli ....................." (efectuate din finantarea de la bugetul local) se inchid prin debitul contului 121.01.02 "Rezultatul patrimonial - institutii publice finantate integral din bugetul local" sau 121.02 "Rezultatul patrimonial - bugetul local" la stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului local;
    - conturile 7xx "Venituri ......................." (ale bugetului local) se inchid prin creditul contului 121.02 "Rezultatul patrimonial - bugetul local";
    - contul 7702 "Finantarea de la bugetele locale" se inchide prin creditul contului 121.01.02 "Rezultatul patrimonial - institutii publice finantate integral din bugetul local";
    - conturile 7xx "Venituri......................" (ale institutiilor publice finantate integral din bugetul local) se inchid prin creditul contului 121.01.04 "Rezultatul patrimonial - alte venituri si finantari din bugetul local", pentru sumele inregistrate in conturile de venituri ca urmare a unor operatiuni care nu au legatura cu finantarea din bugetul local (bunuri primite cu titlu gratuit, plus de inventar, diferente de curs favorabile etc.).
    2.10.(3) La institutiile publice finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat:
    - contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat";
    - contul 5252 "Rezultatul executiei bugetare din anul curent";
    - contul 531 "Casa" (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, 1.720/2012);
    - conturile 6xx "Cheltuieli ....................." (efectuate din finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat) se inchid prin debitul contului 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurarilor sociale de stat";
    - conturile 7xx "Venituri ......................." (ale bugetului asigurarilor sociale de stat) se inchid prin creditul contului 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurarilor sociale de stat";
    - contul 7703 "Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat" se inchide prin creditul contului 5251 "Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat", cu totalul platilor nete de casa la Casa Nationala de Pensii Publice si institutiile subordonate.
    2.10.(4) La institutiile publice finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj:
    - contul 531 "Casa" (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, 1.720/2012);
    - contul 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj";
    - contul 5742 "Rezultatul executiei bugetare din anul curent";
    - conturile 6xx "Cheltuieli ..................." (efectuate din finantarea de la bugetul asigurarilor pentru somaj) se inchid prin debitul contului 121.04 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurarilor pentru somaj";
    - conturile 7xx "Venituri ....................." (ale bugetului asigurarilor pentru somaj) se inchid prin creditul contului 121.04 "Rezultat patrimonial - bugetul asigurarilor pentru somaj";
    - contul 7704 "Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj" se inchide prin creditul contului 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj", cu totalul platilor de casa.
    2.10.(5) La institutiile publice finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate:
    - contul 531 "Casa" (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, 1.720/2012);
    - contul 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate";
    - contul 5712 "Rezultatul executiei bugetare din anul curent";
    - conturile 6xx "Cheltuieli ....................." (efectuate din finantarea de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate) se inchid prin debitul contului 121.05 "Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate";
    - conturile 7xx "Venituri ......................" (ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate) se inchid prin creditul contului 121.05 "Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate";
    - contul 7705 "Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate" se inchide prin creditul contului 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate", cu totalul platilor nete de casa.
    2.10.(6) La institutiile publice si activitatile finantate integral din venituri proprii sau institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la buget (de stat, local, asigurari sociale, sanatate, somaj):
    - contul 531 "Casa" (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, 1.720/2012);
    - conturile 6xx "Cheltuieli ......................" (efectuate din venituri proprii sau venituri proprii si subventii) se inchid prin debitul contului 121.10 "Rezultatul patrimonial - institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii";
    - conturile 7xx "Venituri....................." (venituri proprii sau venituri proprii si subventii) se inchid prin creditul contului 121.10 "Rezultatul patrimonial - institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii".
    2.10.(7) In contabilitatea Trezoreriei Centrale:
    - contul 7709 "Finantarea de la bugetul Trezoreriei Statului" se inchide prin creditul contului 5241 "Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului" (cu totalul platilor nete de casa, prin atribuirea unui cod aleatoriu pentru creditul contului 5241 "Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului", si nu pe fiecare subdiviziune a clasificatiei bugetare pe care au fost evidentiate veniturile incasate);
    - contul 5202 "Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent" (soldul creditor se preia la sfarsitul anului in creditul contului 1662 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat", reprezentand finantarea temporara a deficitului bugetului de stat din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului);
    - contul 5126.11.01.04 "Disponibil privind imprumuturile pentru finantarea deficitului bugetului de stat" (Soldul debitor reprezentand imprumuturile de stat contractate in anul 2012 pentru finantarea deficitului curent al bugetului de stat se preia in debitul contului 1662 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat".);
    - acordarea imprumuturilor din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat la sfarsitul anului nu se mai evidentiaza in contabilitatea trezoreriei centrale.
    2.11.(1) La data de 31 decembrie 2012 institutiile publice vor inregistra sumele prevazute prin hotarari judecatoresti definitive avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii pana la data de 31 decembrie 2012, a caror plata se va efectua esalonat in perioada 2012-2016, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea 230/2011, si ale Ordonantei Guvernului 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, ca provizioane, potrivit cap. III "Prevederi referitoare la elementele de bilant" lit. B pct. 3 "Provizioane" din Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale pct. 2.11 din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice 24/2012.
    2.11.(2) Provizioanele aferente drepturilor salariale ce urmeaza sa fie platite in exercitiul curent se raporteaza in "Bilant" (cod 01) la datorii curente, randul 75 "Provizioane".
    Provizioanele aferente drepturilor salariale ce urmeaza sa fie platite in exercitiile viitoare se raporteaza in "Bilant" (cod 01) la datorii necurente, randul 55 "Provizioane".
    2.11.(3) Drepturile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului 53/2010 privind esalonarea platii indemnizatiilor prevazute de Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 341/2004 se evidentiaza in contul 1518 "Alte provizioane" potrivit cap. III "Prevederi referitoare la elementele de bilant" lit. B pct. 3 "Provizioane" din Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
    2.12. In aplicarea prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si ministrului afacerilor europene 1.022/851/2012, reflectarea in contabilitate a sumelor primite suplimentar de la Comisia Europeana se efectueaza astfel:
    2.12.(1) In contabilitatea Autoritatii de Certificare si Plata, inregistrarea sumelor primite suplimentar de Romania se evidentiaza cu ajutorul contului analitic 4554.4 "Sume de restituit bugetului aferente mecanismului top-up".
    2.12.(2) In contabilitatea autoritatilor de management care utilizeaza mecanismul platilor indirecte, inregistrarea sumelor incasate aferente mecanismului top-up in conturile 54.01.06.01...54.01.06.05,07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilitati temporare de la bugetul de stat pentru finantarea proiectelor din cadrul Programului Operational...", transferate de ordonatorul principal de credite din contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", se evidentiaza cu ajutorul contului analitic 5151.1.4.01-05,07 "Disponibil in lei din sume primite in cadrul mecanismului top-up".
    2.12.(3) In contabilitatea autoritatilor de management care utilizeaza atat mecanismul platilor directe, cat si pe al celor indirecte, sumele incasate de la bugetul de stat in cadrul mecanismului top-up in contul 50.01.46 "Disponibil din sume aferente mecanismului top-up" se evidentiaza cu ajutorul contului analitic 5151.3 "Disponibil din sume aferente mecanismului top-up ramase neutilizate la finele anului".
    Inregistrarea in contabilitate a sumelor incasate de la bugetul de stat se efectueaza astfel:
    - inregistrarea solicitarii catre unitatea Trezoreriei Statului privind virarea in contul de disponibil 50.01.46 "Disponibil din sume aferente mecanismului top-up" a sumelor neutilizate pana la finele anului bugetar, determinate ca diferenta intre veniturile incasate de la Autoritatea de certificare si plata in contul de venituri bugetare si totalul platilor efectuate:

4553 "Sume de primit de la buget   =  4554 "Sume de restituit bugetului
         (prefinantare, cofinantare,           (prefinantare, cofinantare,
         indisponibilitati temporare           indisponibilitati temporare
         de fonduri de la Comisia              de fonduri de la Comisia
         Europeana) - Instrumente              Europeana) - Instrumente
         structurale, fonduri pentru           structurale, fonduri pentru
         agricultura, fonduri de la            agricultura, fonduri de la
         buget si alte fonduri"                buget si alte fonduri

- incasarea sumelor de la bugetul de stat primite in cadrul mecanismului top-up in contul 50.01.46 "Disponibil din sume aferente mecanismului top-up":

 5151.3 "Disponibil din sume       =  4553 "Sume de primit de la buget
           aferente mecanismului              (prefinantare, cofinantare,
           top-up neutilizate la              indisponibilitati temporare
           finele anului"                     de fonduri de la Comisia
                                              Europeana) - Instrumente
                                              structurale, fonduri pentru
                                              agricultura, fonduri de la
                                              buget si alte fonduri

 - virarea sumelor in contul de venituri 20.45.01.22 "Sume primite in cadrul mecanismului top-up" in primele 5 zile lucratoare ale anului urmator:
4554 "Sume de restituit            =  5151.3 "Disponibil in lei din sume
         bugetului (prefinantare,                aferente mecanismului top-up
         cofinantare, indisponi-                 neutilizate la finele anului"
         bilitati temporare de
         fonduri de la Comisia
         Europeana) - Instrumente
         structurale, fonduri pentru
         agricultura, fonduri de la
         buget si alte fonduri

2.13. Institutiile publice care au calitatea de creditori bugetari ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si ai bugetelor locale, dupa caz, vor avea in vedere urmatoarele:
    2.13.(1) Contributiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevazute la cap. II si III din titlul IX^2 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, preluate in administrare de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala incepand cu data de 1 iulie 2012 in baza prevederilor art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal, se inregistreaza in contabilitatea caselor de asigurari sociale de pensii si de sanatate, pe baza situatiilor electronice transmise de catre structurile responsabile din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    2.13.(2) Functiunea contului 528 "Disponibil din sume incasate in cursul procedurii de executare silita" prevazuta in Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza astfel:
    In debitul contului se inregistreaza sumele incasate din valorificarea bunurilor supuse executarii silite si sumele incasate din infiintarea popririi (banca/tert) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor, iar in credit, sumele virate pe destinatiile prevazute de lege.
    Soldul debitor al contului reprezinta disponibilitatile existente la un moment dat.
    2.14. Evidentierea sumelor de recuperat de la Casa de Asigurari de Sanatate, reprezentand indemnizatii platite pentru concedii medicale care depasesc suma contributiilor datorate de angajator la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se efectueaza astfel ... Tot textul il poti solicita prin pagina de contact !

Citeste si...

Ordin 40/2013 - bilant contabil 2013
0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *