Ordin 82/2013 permis auto

Legislatie rutiera  |  0 comentarii

Ordin 82/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere.


    In temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul afacerilor interne emite urmatorul ordin:

    ART. I
    Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 843 din 16 decembrie 2010, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 2, literele b), f) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "b) candidati - cetatenii romani si strainii cu domiciliul sau resedinta in Romania, precum si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene cu drept de rezidenta in Romania pe o perioada mai mare de 3 luni ori aflati la studii in Romania pentru o perioada de cel putin 6 luni, care solicita examinarea pentru obtinerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ale acestuia;
    ..........................................................................
    f) proba practica - proba constand in efectuarea unor manevre practice de conducere a vehiculului pe drumurile publice si/sau in poligon;
    g) programator - document generat de aplicatia informatica de examinare cuprinzand candidatii programati pentru sustinerea examinarii."

    2. La articolul 2, litera k) se abroga.

    3. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3. - (1) Examinarea se efectueaza:
    a) de catre serviciile publice comunitare pe a caror raza de competenta teritoriala candidatii cetateni romani sau straini isi au domiciliul sau resedinta;
    b) de catre serviciile publice comunitare pe a caror raza de competenta teritoriala candidatii cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene cu drept de rezidenta in Romania pe o perioada mai mare de 3 luni isi au rezidenta.
    (2) Dovada incadrarii in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) sau b) se face cu documente aflate in termen de valabilitate, dupa cum urmeaza:
    a) pentru cetatenii romani, cu actul de identitate;
    b) pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si pentru cetatenii Confederatiei Elvetiene, cu documentul care atesta dreptul de rezidenta in Romania pe o perioada mai mare de 3 luni;
    c) pentru straini, cu documentul care atesta dreptul de sedere temporara sau dreptul de sedere pe termen lung.
    (3) Examinarea, atat la proba teoretica, cat si la proba practica, se efectueaza la acelasi serviciu public comunitar.
    (4) Proba practica se sustine numai cu examinatori atestati de catre Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, denumita in continuare D.R.P.C.I.V."

    4. Dupa articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 3^1. - (1) Examinarea se desfasoara prin sustinerea, succesiv, a probei teoretice si a probei practice, in zile diferite.
    (2) Probele teoretice pentru mai multe categorii pot fi sustinute in aceeasi zi, exceptand situatia in care obtinerea unei categorii este conditionata de detinerea prealabila a unei alte categorii.
    (3) Proba practica se sustine:
    a) numai in poligon, pentru autovehiculele din categoria AM;
    b) in poligon si pe traseu, pentru autovehiculele din categoriile A1, A2 si A;
    c) numai pe traseu, pentru autovehiculele din categoriile B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb si Tv.
    (4) In cazul prevazut la alin. (3) lit. b), examinarea se desfasoara prin sustinerea probei practice in poligon, urmata de sustinerea acesteia pe traseu, in aceeasi zi.
    (5) In cazul in care se solicita examinarea pentru mai multe categorii, probele practice se sustin in zile diferite, alocate pentru fiecare categorie de permis de conducere solicitata."

    5. La articolul 4, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
    "(7) Modul de organizare a activitatilor necesare desfasurarii probei practice se stabileste de catre prefect, dupa consultarea D.R.P.C.I.V."

    6. La articolul 5, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5. - (1) Proba teoretica se sustine in limba romana.
    .........................................................................
    (3) In cazul strainilor si al cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, proba teoretica se poate sustine, la cerere, in limbile engleza, franceza sau germana."

    7. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6. - (1) La data verificarii dosarului de examinare, respectiv la data sustinerii probelor de examen, candidatii trebuie sa indeplineasca, potrivit legii, conditiile de varsta, sa fie apti din punct de vedere medical, sa faca dovada domiciliului, resedintei sau, dupa caz, rezidentei in Romania, sa faca dovada pregatirii teoretice si practice prin cursuri organizate in scoli de conducatori auto si sa nu se afle in una dintre situatiile prevazute la art. 24 alin. (6) din ordonanta de urgenta.
    (2) Dosarul de examinare trebuie sa contina urmatoarele documente:
    a) cererea-tip, semnata de candidat, prevazuta in anexa nr. 1;
    b) fisa de scolarizare, al carei model este prevazut in anexa nr. 2, emisa de scoala de conducatori auto in cadrul careia candidatul a absolvit cursurile de pregatire teoretica si practica, in care se consemneaza si avizul medical «apt pentru conducerea autovehiculelor din grupa...», corespunzator categoriei pentru care se solicita examinarea; documentul eliberat de unitatea de asistenta medicala autorizata, care atesta grupa de autovehicule pe care solicitantul este apt sa le conduca, se pastreaza la scoala de conducatori auto care a pregatit candidatul;
    c) certificatul de cazier judiciar in termenul de valabilitate;
    d) copia actului de identitate valabil;
    e) dovada de plata a taxelor si tarifelor aferente obtinerii permisului de conducere.
    (3) Candidatul al carui permis de conducere a fost anulat ca urmare a ramanerii definitive a unei hotarari judecatoresti de condamnare pentru una dintre faptele prevazute la art. 114 alin. (1) si art. 115 alin. (1) din ordonanta de urgenta prezinta documentele prevazute la alin. (2) lit. a), c)-e) si trebuie sa faca dovada ca este apt din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din grupa din care face parte categoria solicitata, printr-un document eliberat de o unitate de asistenta medicala autorizata, precum si faptul ca este apt din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice, printr-un document eliberat de un laborator de specialitate autorizat.
    (4) De la data de 19 ianuarie 2014, taxele si tarifele aferente obtinerii permisului de conducere se pot incasa si la ghiseele serviciilor publice comunitare competente sa efectueze examinarea candidatilor, in conditiile stabilite prin ordin al prefectului.
    (5) Candidatii cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, care solicita examinarea pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoriile de vehicule AM, A1 si B1, trebuie sa prezinte, pe langa documentele prevazute la alin. (2), declaratia autentificata de notarul public, prin care este exprimat acordul parintilor sau, dupa caz, al parintelui caruia minorul i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca, al tutorelui, curatorului sau persoanei in ingrijirea ori supravegherea careia acesta se afla, pentru participarea la examinare.
    (6) In cazul in care se solicita obtinerea mai multor categorii, fiecare dosar intocmit pentru categoria solicitata suplimentar trebuie sa contina cate o fotocopie a certificatului de cazier judiciar.
    (7) In cazul strainilor si al cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, certificatul de cazier judiciar este cel eliberat de Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit legii."

    8. Articolul 7 se abroga.

    9. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8. - (1) Examinarea se efectueaza dupa indeplinirea formalitatilor necesare, la sediul serviciului public comunitar competent, constand in: verificarea dosarului de examen, preluarea imaginii faciale si inregistrarea in aplicatia informatica de examinare.
    (2) Candidatii sustin proba teoretica in aceeasi zi in care sunt inregistrati in aplicatia informatica de examinare. In caz contrar, inregistrarea isi pierde valabilitatea.
    (3) Solicitarea si datele necesare inregistrarii in aplicatia informatica de examinare se pot transmite si de catre scolile de conducatori auto in care acestia au urmat cursurile de pregatire teoretica si practica, prin utilizarea unei aplicatii informatice puse la dispozitie gratuit de catre D.R.P.C.I.V., in baza unui protocol.
    (4) In situatia prevazuta la alin. (3), candidatii aflati la prima examinare se prezinta in vederea indeplinirii formalitatilor prevazute la alin. (1) si sustinerii probei teoretice, in cel mult 3 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarii de catre scoala de conducatori auto. In caz contrar, solicitarea isi pierde valabilitatea, urmand a se proceda potrivit alin. (1) si (2).
    (5) Candidatii declarati «admis» la proba teoretica se programeaza pentru sustinerea probei practice, in limita locurilor disponibile si in ordinea solicitarii.
    (6) Seful serviciului public comunitar stabileste zilnic examinatorii care desfasoara activitati de examinare. Repartizarea examinatorilor, cate unul pentru fiecare programator, se face de catre sistemul informatic, in mod aleatoriu.
    (7) Programatoarele si anexele la testul de examen se listeaza zilnic, la inceputul programului de lucru, cu exceptia situatiilor de forta majora sau caz fortuit, pe care seful serviciului public comunitar le consemneaza intr-un registru special constituit. Anexa la testul de examen are continutul prevazut in anexa nr. 3 si se listeaza in doua exemplare. La sustinerea probei practice, ambele exemplare ale anexei se completeaza de catre examinator si se semneaza de catre persoanele prevazute in formular, iar unul dintre exemplare se inmaneaza candidatului.
    (8) Statistica pentru anul precedent privind promovabilitatea la primul examen pentru fiecare scoala de conducatori auto si pentru fiecare instructor auto de pregatire practica se publica anual, pana la 31 martie, pe pagina de internet a D.R.P.C.I.V.
    (9) In sensul alin. (8), promovabilitatea la primul examen reprezinta raportul procentual, rezultat pe un anumit interval de timp, dintre numarul de candidati proveniti de la o scoala de conducatori auto care au fost declarati «admis», atat la proba teoretica, cat si la proba practica, la prima prezentare, si numarul total de candidati proveniti de la aceeasi scoala care s-au prezentat pentru prima data la examinare. In numarul total nu intra candidatii declarati «admis» la proba teoretica care nu au sustinut proba practica in intervalul de referinta, acestia urmand sa fie cuprinsi in calculul pentru urmatorul interval de referinta. Modalitatea de calcul al promovabilitatii la primul examen se aplica si pentru candidatii care au efectuat pregatirea practica cu un anumit instructor auto."

    10. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9. - Examinarea candidatilor la proba teoretica se desfasoara in sali adecvate acestei activitati, stabilite prin dispozitie a sefului serviciului public comunitar, cu aprobarea prefectului si avizul D.R.P.C.I.V. Avizul se acorda cu privire la echipamentele si comunicatiile asigurate de catre D.R.P.C.I.V. Accesul candidatilor in salile de examinare este gratuit."

    11. La articolul 10, partea introductiva si literele a) si c) ale alineatului (2) si punctele A si B ale alineatului (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Proba teoretica cuprinde un numar diferentiat de intrebari particularizate pentru fiecare categorie, criteriile de promovabilitate fiind urmatoarele:
    a) pentru categoriile AM, A1, A2 si A, testul cuprinde 20 intrebari, timpul de solutionare fiind de 20 minute. Se declara «admis» candidatul care raspunde corect la cel putin 17 intrebari;
    .........................................................................
    c) pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E si DE, testul cuprinde 11 intrebari, timpul de solutionare fiind de 15 minute. Se declara «admis» candidatul care raspunde corect la cel putin 9 intrebari.
    .........................................................................
    A. pentru categoriile AM, A1, A2 si A:
    a) folosirea echipamentelor de protectie, cum ar fi: manusile, cizmele, imbracamintea si casca;
    b) vizibilitatea motociclistilor pentru ceilalti participanti la trafic;
    c) riscurile legate de diferitele conditii de circulatie, acordandu-se atentie si portiunilor alunecoase de sosea, gurilor de canal, marcajelor rutiere aplicate pe carosabil, sinelor de tramvai etc.;
    d) elementele mecanice legate de siguranta conducerii auto, acordandu-se atentie si comutatorului pentru intreruperea curentului in cazuri de urgenta, curelei de transmisie si nivelului de ulei;
    B. pentru categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D si DE:
    a) regulile referitoare la durata de conducere si perioadele de repaus, conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispozitii ale legislatiei sociale in domeniul transporturilor rutiere, de modificare a regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 si (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului, cu modificarile ulterioare; utilizarea dispozitivului de inregistrare prevazut de Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de inregistrare in transportul rutier, cu modificarile ulterioare, cu exceptia categoriilor C1 si C1E;
    b) regulile referitoare la tipul de transport: de marfuri sau de calatori;
    c) documentele referitoare la autovehicul si la transport, necesare pentru transportul national si international de marfuri si calatori;
    d) comportamentul care trebuie adoptat in caz de accident; cunoasterea masurilor care trebuie luate dupa un accident sau un eveniment similar, mai ales a interventiilor de evacuare a pasagerilor, precum si cunostinte de baza in materie de prim ajutor;
    e) masurile de precautie care trebuie luate la scoaterea si inlocuirea rotilor;
    f) regulile privitoare la masa si dimensiunea autovehiculelor, precum si la dispozitivele de limitare a vitezei;
    g) impiedicarea vizibilitatii conducatorului auto si a celorlalti participanti la trafic din cauza caracteristicilor autovehiculului;
    h) citirea unei harti rutiere, planificarea unui itinerar, inclusiv folosirea sistemelor de navigatie electronice, facultativ;
    i) factorii de securitate privitori la incarcatura autovehiculului: controlul incarcaturii - stivuire si fixare - dificultati legate de anumite tipuri de incarcaturi, de exemplu, lichide, incarcaturi suspendate, etc., incarcarea si descarcarea marfurilor si folosirea materialului de incarcare, numai pentru categoriile C1, C1E, C si CE;
    j) responsabilitatea conducatorului auto in ceea ce priveste transportul pasagerilor, confortul si siguranta calatorilor, transportul copiilor, controalele necesare inaintea plecarii;"

    12. La articolul 11, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Testul este generat de sistemul informatic prevazut la art. 4 alin. (1), fiecare intrebare prezentand 3 variante de raspuns. Intrebarile pot avea unul, doua sau trei raspunsuri corecte. Candidatul poate raspunde la fiecare intrebare afisata in ordinea aparitiei acestora sau poate amana raspunsurile, revenind ulterior asupra lor."

    13. La articolul 13, alineatele (2), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Autovehiculele prevazute la alin. (1) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa fie dotate cu dubla comanda, agreata de Registrul Auto Roman, cel putin pentru pedalele de ambreiaj si frana, cu exceptia autovehiculelor cu transmisie automata si a motocicletelor, care se doteaza cu dubla comanda cel putin pentru pedala de frana;
    b) sa fie echipate cu oglinzi retrovizoare pentru candidat si examinator, iar pe caseta «SCOALA» sa fie afisata vizibil mentiunea «EXAMEN». In cazul autovehiculelor din categoriile A1, A2 si A, mentiunea «EXAMEN» va fi afisata astfel incat sa fie vizibila celorlalti participanti la trafic;
    c) sa aiba inspectia tehnica periodica valabila efectuata in conditiile legii;
    d) sa fie echipate pentru conditii de iarna, atunci cand conditiile meteo o impun;
    e) sa fie asigurate pentru daune cauzate tertilor, respectiv persoanelor aflate in interiorul autovehiculului cu ocazia desfasurarii probei practice a examenului.
    .........................................................................
    (4) Candidatii cu dizabilitati fizice sustin examenul cu autovehicule dotate potrivit alin. (2), adaptate infirmitatii lor.
    (5) In timpul examenului, autovehiculele destinate transportului de marfuri si remorcile tractate vor fi incarcate, pentru a asigura respectarea conditiilor privind masa totala minima reala prevazute in anexa nr. 4."

    14. La articolul 13, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
    "(6) Mijloacele logistice necesare examinarii la proba practica sunt puse la dispozitie de scoala de conducatori auto unde au fost efectuate cursurile de pregatire a candidatului, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (4), cand acestea pot fi puse la dispozitie de catre candidat."

    15. La articolul 15, alineatul (1), partea introductiva a alineatului (4) si alineatul (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15. - (1) Proba practica de conducere in poligon a autovehiculelor din categoriile A1, A2 si A se sustine in poligoane avand dimensiunile si dotarile conform schitei prevazute in anexa nr. 5.
    ..........................................................................
    (4) In timpul probei practice, examinatorul verifica urmatoarele aptitudini si modul de comportare specifice pentru categoriile A1, A2 si A:
    ..........................................................................
    (6) Proba practica de conducere a motocicletei in poligon este promovata de candidatii care parcurg traseul in cel mult 3 minute si 30 secunde si nu au cumulat mai mult de 15 puncte de penalizare."

    16. La articolul 15, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:
    "(9) Sustinerea probei practice in poligon si traseu pentru categoriile A1, A2 si A se face numai pe motociclete fara atas, cu exceptia candidatilor cu dizabilitati fizice, care sustin cu autovehiculele prevazute la art. 13 alin. (4)."

    17. Dupa articolul 15 se introduc trei noi articole, articolele 15^1-15^3, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 15^1. - La sustinerea probei practice in traseu pentru categoriile A1, A2 si A, candidatul va conduce insotit, pe acelasi autovehicul, de un instructor din cadrul scolii de conducatori auto. Examinatorul supravegheaza candidatul dintr-un autovehicul apartinand scolii de conducatori auto si condus de un angajat din cadrul acesteia, iar comunicarea dintre examinator si candidat se realizeaza prin intermediul mijloacelor tehnice de radiocomunicatii.
    Art. 152. - (1) Proba practica pentru categoria AM consta numai in verificarea aptitudinilor in poligoane special amenajate avand dimensiunile si dotarile conform schitei prevazute in anexa nr. 5, cu executarea manevrelor prevazute in anexa nr. 6, sfarsitul probei consemnandu-se la momentul ajungerii in punctul «Sosire».
    (2) Proba practica de conducere a mopedului in poligon este promovata de candidatii care parcurg traseul in cel mult doua minute si nu au cumulat mai mult de 15 puncte de penalizare.
    (3) Prevederile art. 15 alin. (2), (3), (4) lit. a) pct. 2 si (7) se aplica in mod corespunzator.
    (4) Candidatul care sustine proba practica pentru categoria AM trebuie sa fie echipat cu casca de protectie.
    Art. 15^3. - (1) Examinarea la proba practica se sustine cu autovehicule cu transmisie manuala sau cu autovehicule cu transmisie automata.
    (2) In cazul in care proba practica se sustine cu autovehicule cu transmisie automata, pe permisul de conducere obtinut se efectueaza mentiunea corespunzatoare, cu exceptia situatiilor in care solicitantul detine deja un permis obtinut pentru un autovehicul cu transmisie manuala pentru cel putin una dintre categoriile B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 sau D1E, precum si a mopedelor, cand nu se efectueaza aceasta mentiune.
    (3) Posesorii permiselor de conducere in care se gasesc mentiuni privind dreptul de a conduce autovehicule cu transmisie automata, care solicita obtinerea dreptului de a conduce autovehicule cu transmisie manuala din aceeasi categorie, trebuie sa sustina o noua proba practica, sub conditia prezentarii documentului al carui model este prevazut in anexa nr. 9, care atesta efectuarea, intr-o scoala de conducatori auto, a unui numar de cel putin 6 ore de conducere practica a unui autovehicul cu transmisie manuala.
    (4) Prin autovehicul cu transmisie manuala se intelege un autovehicul dotat cu pedala de ambreiaj sau, in cazul autovehiculelor din categoriile AM, A1, A2 si A, cu maneta de ambreiaj, care trebuie actionata de catre conducator la pornirea sau oprirea autovehiculului si la schimbarea vitezelor.
    (5) Prin autovehicul cu transmisie automata se intelege autovehiculul care nu indeplineste conditiile prevazute la alin. (4)."

    18. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16. - In timpul probei practice in traseu, examinatorul urmareste modul de comportare a candidatilor, in functie de categoria autovehiculului, dupa cum urmeaza:
    A. Aptitudini si mod de comportare supuse testarii, specifice pentru categoriile A1, A2 si A:
    1. sa paraseasca un loc de stationare, sa plece din nou dupa o oprire in trafic, sa iasa de pe un drum lateral;
    2. sa foloseasca drumuri drepte, sa intalneasca autovehicule, inclusiv in pasaje inguste;
    3. sa abordeze curbe;
    4. sa patrunda si sa traverseze intersectii si jonctiuni;
    5. sa schimbe directia: sa vireze la dreapta sau la stanga, sa schimbe banda de circulatie;
    6. sa intre/sa iasa de pe o autostrada sau un drum similar, daca este cazul; sa treaca de pe banda de accelerare/iesire pe banda de decelerare;
    7. sa depaseasca alte autovehicule, obstacole, autovehicule stationate; sa fie depasiti de alte autovehicule, daca este cazul;
    8. sa respecte regulile instituite in zona amenajarilor rutiere speciale, daca este cazul: intersectii cu sens giratoriu, treceri la nivel, statii de autobuz-tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborarea pantelor, precum si circulatia in tunele;
    9. sa circule astfel incat sa asigure siguranta deplasarii si reducerea consumului de combustibil si a emisiilor poluante prin manevre de accelerare/decelerare, precum si prin selectarea vitezelor, dupa caz;
    10. sa fie precauti si sa ia masurile de siguranta inainte de coborarea de pe autovehicule.
    B. Aptitudini si mod de comportare supuse testarii, specifice pentru categoriile B1, B si BE:
    a) pregatirea si controlul autovehiculului din punctul de vedere al sigurantei circulatiei; candidatii trebuie sa faca dovada capacitatii de a se pregati sa conduca in siguranta, prin respectarea urmatoarelor cerinte:
    1. sa controleze vizual starea anvelopelor, blocurilor de lumini/semnalizare fata/spate, catadioptrilor, precum si existenta trusei medicale, triunghiurilor reflectorizante si stingatorului de incendiu;
    2. sa controleze elementele legate de securitatea incarcarii autovehiculului: caroseria, obloanele de incarcare, modul de incarcare, stivuirea incarcaturii, numai pentru categoria BE;
    3. sa controleze dispozitivul de cuplare si conexiunile instalatiei de franare si ale instalatiei electrice intre autovehicul si remorca, numai pentru categoria BE;
    4. sa verifice, prin intermediul aparaturii de bord sau al comenzilor autovehiculului, functionalitatea directiei, franei, instalatiei de ungere/racire, spalatorului de parbriz, luminilor, semnalizarii si avertizorului sonor;
    5. sa regleze scaunul si tetierele, daca este nevoie, pentru a obtine o pozitie corecta;
    6. sa regleze oglinzile retrovizoare si centurile de siguranta, daca este cazul;
    7. sa se asigure ca usile sunt inchise si sa elibereze frana de ajutor;
    b) manevre speciale care trebuie testate in legatura cu siguranta circulatiei, pentru categoria B1 si B; se asigura testarea modului de executare a cel putin doua manevre, dintre care o manevra de mers inapoi, dintre urmatoarele:
    1. sa efectueze o manevra de mers inapoi mentinand o traiectorie rectilinie sau sa efectueze o manevra de mers inapoi cu un viraj la dreapta ori la stanga (in locuri amenajate sau unde exista posibilitatea);
    2. sa faca o manevra de intoarcere;
    3. sa parcheze autovehiculul si sa se repuna in miscare dintrun loc de stationare paralel, oblic sau perpendicular, mergand pe directia inainte ori inapoi, pe teren neted, in panta sau in rampa;
    4. sa franeze pentru a opri cu precizie; executarea unei opriri de urgenta este facultativa;
    c) manevre speciale care trebuie testate din punctul de vedere al sigurantei circulatiei, pentru categoria BE:
    1. sa efectueze cuplarea si decuplarea remorcii sau semiremorcii la/de la autovehiculul tragator; manevra trebuie sa inceapa cu autovehiculul si remorca sau semiremorca in stationare, aflate unul langa celalalt in spatii amenajate;
    2. sa mearga pe directia inapoi, descriind astfel o curba prestabilita;
    3. sa parcheze in siguranta pentru incarcare/descarcare;
    d) comportamentul in trafic; candidatii trebuie sa efectueze in mod obligatoriu toate manevrele in situatii normale de trafic, in conditii de siguranta completa si cu precautiile necesare, astfel:
    1. sa paraseasca un loc de stationare, sa plece din nou dupa o oprire in trafic, sa iasa de pe un drum lateral;
    2. sa foloseasca drumuri drepte, sa intalneasca autovehicule, inclusiv in pasaje inguste;
    3. sa abordeze curbe;
    4. sa circule pe drumuri in rampa/panta;
    5. sa patrunda si sa traverseze intersectii si jonctiuni;
    6. sa schimbe directia: sa vireze la dreapta sau la stanga, sa schimbe banda de circulatie;
    7. sa intre/sa iasa de pe o autostrada sau un drum similar, daca este cazul; sa treaca de pe banda de accelerare/iesire pe banda de decelerare;
    8. sa depaseasca alte autovehicule, obstacole, autovehicule stationate; sa fie depasiti de alte autovehicule, daca este cazul;
    9. sa respecte regulile instituite in zona amenajarilor rutiere speciale, daca este cazul: intersectii cu sens giratoriu, treceri la nivel, statii de autobuz-tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborarea pantelor, precum si circulatia in tunele;
    10. sa circule astfel incat sa asigure siguranta deplasarii si reducerea consumului de combustibil si a emisiilor poluante prin manevre de accelerare/decelerare, precum si prin selectarea manuala a vitezelor, dupa caz;
    11. sa fie precauti si sa ia masurile de siguranta inainte de coborarea din autovehicule;
    12. sa fie precauti si sa adopte masurile de siguranta la intalnirea in trafic a conducatorilor de biciclete, mopede si motociclete.
    C. Aptitudini si mod de comportare supuse testarii, specifice pentru categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb si Tv:
    a) pregatirea si controlul tehnic al autovehiculului din punctul de vedere al sigurantei traficului; candidatii trebuie sa faca dovada capacitatii de a se pregati pentru conducerea in siguranta, prin respectarea urmatoarelor cerinte:
    1. sa verifice vizual, in ordine aleatorie, starea anvelopelor, fixarea rotilor, starea elementelor suspensiei, a rezervoarelor de aer, a parbrizului, ferestrelor, a blocurilor de lumini/semnalizare fata/spate, a catadioptrilor, precum si existenta trusei medicale, triunghiurilor reflectorizante si a stingatorului de incendiu;
    2. sa controleze elementele de securitate legate de incarcarea autovehiculului: caroseria remorcii, obloanele de incarcare, mecanismul de incarcare, daca este cazul, sistemul de inchidere a cabinei, modul de incarcare, fixarea incarcaturii, numai pentru categoriile C1, C1E, C, CE si Tr;
    3. sa controleze mecanismul de cuplare si conexiunile instalatiei de franare si instalatiei electrice, numai pentru categoriile C1E, CE, D1E, DE, Tr si Tv;
    4. sa verifice, prin intermediul aparaturii de bord sau al comenzilor autovehiculului, functionalitatea mecanismului de directie, a instalatiei de franare, a instalatiei de ungere/racire, a luminilor, semnalizarii si a avertizorului sonor;
    5. sa cunoasca si sa urmareasca aparatura de inregistrare a activitatii conducatorului auto, cu exceptia categoriilor C1 si C1E;
    6. sa regleze scaunul si tetierele pentru a obtine o pozitie corecta, dupa caz;
    7. sa regleze oglinzile retrovizoare, sa cupleze, dupa caz, centura de siguranta si sa elibereze frana de ajutor;
    8. sa fie capabili sa ia masurile speciale pentru securitatea autovehiculului, sa controleze caroseria remorcii, usile de serviciu, iesirile de urgenta, instrumentarul de acordare a primului ajutor, stingatoarele si alte echipamente de siguranta, numai pentru categoriile D1, D1E, D, DE, Tb, Tv si Tr;
    9. sa citeasca o harta rutiera, facultativ;
    b) manevre speciale care trebuie testate pentru siguranta circulatiei:
    1. sa efectueze cuplarea si decuplarea remorcii sau semiremorcii la/de la autovehiculul tragator, numai pentru categoriile C1E, CE, D1E, DE, Tr si Tv; manevra trebuie sa inceapa cu autovehiculul si remorca in stationare unul langa altul, in locuri amenajate sau unde exista posibilitatea si unde nu se incalca o regula de circulatie;
    2. sa mearga pe directia inapoi, astfel incat sa realizeze descrierea unei curbe prestabilite;
    3. sa parcheze in mod sigur pentru a incarca/descarca pe o rampa/pe un chei de descarcare sau pe o instalatie asemanatoare, numai pentru categoriile C1, C1E, C, CE si Tr;
    4. sa parcheze pentru a lasa sa urce sau sa coboare in siguranta calatorii unui autobuz, numai pentru categoriile D1, D1E, D, DE, Tb si Tv;
    c) comportamentul in trafic; candidatii trebuie sa efectueze in mod obligatoriu toate manevrele in situatii normale de trafic, in conditii de deplina siguranta si luand toate precautiile necesare, astfel:
    1. sa paraseasca un loc de stationare, sa plece din nou dupa o oprire in trafic, sa iasa de pe un drum fara prioritate;
    2. sa foloseasca drumuri drepte, sa se intersecteze cu alte autovehicule, inclusiv in pasaje inguste;
    3. sa abordeze curbe;
    4. sa circule pe drumuri in rampa/panta;
    5. sa patrunda si sa traverseze intersectii si jonctiuni;
    6. sa schimbe directia: sa vireze la dreapta si la stanga, sa schimbe banda de circulatie;
    7. sa intre/sa iasa de pe autostrada sau de pe drumuri similare, daca este cazul; intrare de pe banda de accelerare si iesire pe banda de decelerare;
    8. sa depaseasca alte autovehicule, obstacole, autovehicule stationate; sa fie depasiti de alte autovehicule, daca este cazul;
    9. sa respecte regulile instituite in zona amenajarilor rutiere speciale, daca este cazul: intersectii cu sens giratoriu, treceri la nivel, statii de autobuz/tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborarea pantelor, precum si circulatia in tunele;
    10. sa circule astfel incat sa asigure siguranta deplasarii si reducerea consumului de combustibil si a emisiilor poluante prin manevre de accelerare/decelerare, precum si prin selectarea manuala a vitezelor, dupa caz;
    11. sa fie precauti si sa ia masurile de siguranta inainte de coborarea din autovehicule;
    12. sa fie precauti si sa adopte masurile de siguranta la intalnirea in trafic a conducatorilor de biciclete, mopede si motociclete."

    19. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18. - In cadrul probei practice de conducere a autovehiculului in traseu, examinatorii sunt obligati:
    a) sa nu modifice locul de plecare la proba practica, comunicat candidatilor;
    b) sa verifice identitatea candidatilor pe baza programatorului de examen si a actului de identitate valabil, dosarul de examen si indeplinirea conditiilor prevazute la art. 13;
    c) sa consemneze in anexa la testul de examen, sub semnatura, mentiunile referitoare la candidatii declarati «admis» la proba teoretica care nu se prezinta la proba practica;
    d) sa explice candidatilor modul de desfasurare a probei si sa le comunice clar si din timp traseul ce urmeaza a fi parcurs;
    e) sa asigure prezenta in autovehicul cel putin a unui martor pe timpul examinarii fiecarui candidat; se interzice depasirea capacitatii pe locuri a autovehiculului;
    f) sa nu permita accesul in autovehicul al altor persoane, cu exceptia candidatilor, a martorilor, a persoanelor cu atributii de control, precum si a lucratorilor serviciilor publice comunitare care urmeaza cursul de formare initiala pentru examinatori;
    g) sa nu permita transmiterea de indicatii si sfaturi candidatului in timpul examinarii;
    h) sa urmareasca cu atentie modul de efectuare a manevrelor de conducere a autovehiculului in traseu si sa intervina numai in situatii deosebite, cand din cauza unor manevre periculoase se pot produce accidente de circulatie, cu exceptia examinarii pentru categoriile A1, A2 si A;
    i) sa solicite candidatilor repetarea, o singura data, a manevrei speciale executate incorect;
    j) sa nu angajeze cu candidatii discutii de alta natura decat cea legata de executarea manevrelor respective;
    k) sa nu indice candidatilor efectuarea unor manevre care ar incalca regulile de circulatie sau semnalizarea rutiera;
    l) sa nu intervina in mod nejustificat asupra aparaturii de bord sau a comenzilor autovehiculului;
    m) sa nu intrerupa desfasurarea examenului in mod nejustificat;
    n) sa completeze cu datele necesare toate rubricile anexei la testul de examen, sa marcheze prin incercuire manevrele speciale executate, sa mentioneze punctele de penalizare corespunzator prevederilor art. 20, sa marcheze prin incercuire cazurile in care candidatii sunt declarati «respins» in alte situatii care conduc la acordarea acestui calificativ, precizate distinct pe anexa, sa semneze anexa si sa asigure semnarea acesteia de catre toate persoanele indicate in formular si sa inmaneze candidatului un exemplar al anexei completate;
    o) sa manifeste obiectivitate in aprecierea cunostintelor si in acordarea calificativelor, avand o comportare civilizata fata de candidati."

    20. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19. - Timpul afectat probei practice trebuie sa fie de minimum 25 de minute pentru categoriile A1, A2, A, B1, B si BE si de minimum 45 de minute pentru celelalte categorii, iar distanta parcursa trebuie sa fie suficienta pentru ca examinatorul sa poata aprecia aptitudinile si comportamentul candidatilor. Timpul de conducere nu include primirea candidatului, pregatirea autovehiculului, verificarea tehnica a autovehiculului privind siguranta circulatiei, manevrele speciale si anuntarea rezultatului probei."

    21. Dupa articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 22^1. - Dupa promovarea examenului de obtinere a unei categorii a permisului de conducere, detinatorului i se emite un permis de conducere corespunzator. In cazul in care candidatul solicita concomitent obtinerea mai multor categorii ale permisului de conducere, se poate emite, la cerere, un singur permis de conducere pentru toate categoriile solicitate, dupa obtinerea acestora, sub conditia promovarii tuturor examenelor pentru care a fost programat in termen de 30 de zile de la promovarea primului dintre acestea."

    22. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23. - Restrictiile medicale se inscriu, potrivit reglementarilor legale, in documentul care face dovada ca este apt din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din grupa din care face parte categoria solicitata, precum si in fisa de scolarizare prevazuta la art. 6 alin. (2) lit. b), de catre medicul autorizat, in conditiile legii."

    23. Anexele nr. 1-7 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1-7, care fac parte integranta din prezentul ordin.

    24. Dupa anexa nr. 8 se introduce o noua anexa, anexa nr. 9, avand continutul prevazut in anexa nr. 8 care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. II
    Pana la data de 19 ianuarie 2014, candidatul la obtinerea unui permis de conducere din categoria AM, care face dovada absolvirii anterior datei de 19 ianuarie 2013 a cursului de legislatie rutiera specific conducerii mopedelor pe drumurile publice in cadrul unei scoli de conducatori auto, se poate programa la examen prezentand documentele prevazute la art. 6 alin. (2) lit. a), c)-e), documentul care atesta ca este apt din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din grupa I, eliberat de o unitate de asistenta medicala autorizata si documentul care atesta ca este apt din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice, eliberat de un laborator de specialitate autorizat.

Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 268/2010

Caracteristicile care trebuie indeplinite de autovehiculele folosite pentru examinarea la proba practica

    Categoria AM
    Mopede cu doua roti, a caror viteza maxima prin constructie este mai mare de 25 km/h, dar nu depaseste 45 km/h, si care sunt echipate cu un motor cu ardere interna, cu aprindere prin scanteie, cu o capacitate cilindrica ce nu depaseste 50 cmc sau cu un alt motor cu ardere interna ori, dupa caz, electric, a carui putere nominala continua maxima nu depaseste 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depaseste 350 kg, neincluzand masa bateriilor in cazul vehiculului electric.

    Categoria A1
    Motociclete din categoria A1 fara atas, cu o putere a motorului de maximum 11 kW si cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg, care pot atinge o viteza de cel putin 90 km/h. Daca motocicleta este actionata de un motor cu ardere interna, capacitatea cilindrica a motorului trebuie sa fie de cel putin 120 cmc, fiind admisa o toleranta in minus de cel mult 5 cmc. Daca motocicleta este actionata de un motor electric, raportul putere/greutate al vehiculului trebuie sa fie de cel putin 0,08 kW/kg.

    Categoria A2
    Motocicleta fara atas, cu o putere a motorului de cel putin 20 kW, dar de maximum 35 KW, si cu un raport putere/greutate care nu depaseste 0,2 kW/kg. Daca motocicleta este actionata de un motor cu ardere interna, capacitatea cilindrica a motorului trebuie sa fie de cel putin 400 cmc, fiind admisa o toleranta in minus de cel mult 5 cmc. Daca motocicleta este actionata de un motor electric, raportul putere/greutate al vehiculului trebuie sa fie de cel putin 0,15 kW/kg.

    Categoria A
    Motocicleta fara atas, a carui masa fara incarcatura este mai mare de 180 kg, cu o putere a motorului de cel putin 50 kW. Statul membru poate accepta o toleranta de 5 kg sub masa minima obligatorie. Daca motocicleta este actionata de un motor cu ardere interna, capacitatea cilindrica a motorului trebuie sa fie de cel putin 600 cmc, fiind admisa o toleranta in minus de cel mult 5 cmc.
    Daca motocicleta este actionata de un motor electric, raportul putere/greutate al vehiculului trebuie sa fie de cel putin 0,25 kW/kg.

    Categoria B
    Vehicule din categoria B, cu 4 roti, care pot atinge o viteza de cel putin 100 km/h.

    Categoria BE
    Ansamblu compus dintr-un vehicul de examen din categoria B si o remorca cu masa maxima autorizata de cel putin 1.000 kg, care poate atinge o viteza de cel putin 100 km/h si care nu se incadreaza la categoria B; compartimentul de marfa din remorca consta dintr-un corp inchis care este cel putin tot atat de lat si inalt ca si autovehiculul; corpul inchis poate fi, de asemenea, putin mai ingust decat autovehiculul, cu conditia ca vederea in spate sa fie posibila doar prin utilizarea oglinzilor retrovizoare exterioare ale autovehiculului; remorca trebuie prezentata cu o masa totala minima reala de 800 kg.

    Categoria B1
    Cvadriciclu cu motor care poate atinge o viteza de cel putin 60 km/h.

    Categoria C
    Un vehicul din categoria C cu masa maxima autorizata de cel putin 12.000 kg, cu lungimea de cel putin 8 m, cu latimea de cel putin 2,40 m si care poate sa atinga o viteza de cel putin 80 km/h; care este prevazut cu sistem de prevenire a blocarii rotilor in timpul franarii (ABS) si cu un sistem de transmisie care presupune o selectie manuala a vitezelor de catre conducatorul auto si cu aparatura de inregistrare, conform cu definitia din Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de inregistrare in transportul rutier; compartimentul de marfa din remorca consta dintr-un corp inchis care este cel putin tot atat de lat si de inalt ca si cabina; vehiculul trebuie prezentat cu o masa totala minima reala de 10.000 kg.

    Categoria CE
    Un vehicul articulat sau un ansamblu compus dintr-un vehicul de examen din categoria C si o remorca cu lungimea de cel putin 7,5 m; atat vehiculul articulat, cat si ansamblul au o masa maxima autorizata de cel putin 20.000 kg, o lungime de cel putin 14 m si o latime de cel putin 2,40 m, pot atinge o viteza de cel putin 80 km/h, sunt prevazute cu sistem de prevenire a blocarii rotilor in timpul franarii (ABS), sunt echipate cu un sistem de transmisie care presupune o selectie manuala a vitezelor de catre conducatorul auto si cu aparatura de inregistrare, conform cu definitia din Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85; compartimentul de marfa din remorca consta dintr-un corp inchis, care este cel putin tot atat de lat si de inalt ca si cabina; atat vehiculul articulat, cat si ansamblul trebuie prezentate cu o masa totala minima reala de 15.000 kg.

    Categoria C1
    Un vehicul din subcategoria C1 cu masa maxima autorizata de cel putin 4.000 kg, cu o lungime de cel putin 5 m si care poate sa atinga o viteza de cel putin 80 km/h; prevazut cu sistem de prevenire a blocarii rotilor in timpul franarii (ABS), echipat cu aparatura de inregistrare in conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85; compartimentul de marfa din remorca consta dintr-un corp inchis care este cel putin tot atat de lat si inalt ca si cabina.

    Categoria C1E
    Un ansamblu alcatuit dintr-un vehicul de examen din subcategoria C1 si o remorca cu masa maxima autorizata de cel putin 1.250 kg; acest ansamblu are lungimea de cel putin 8 m si poate sa atinga o viteza de cel putin 80 km/h; compartimentul de marfa al remorcii consta dintr-un corp inchis care este cel putin tot atat de lat si inalt ca si cabina; de asemenea, corpul inchis poate sa fie putin mai ingust decat cabina, cu conditia ca vederea in spate sa fie posibila doar prin utilizarea oglinzilor retrovizoare exterioare ale autovehiculului; remorca trebuie prezentata cu o masa totala minima reala de 800 kg.

    Categoria D
    Un vehicul din categoria D cu lungimea de cel putin 10 m, cu latimea de cel putin 2,40 m si care poate atinge o viteza de cel putin 80 km/h; prevazut cu sistem de prevenire a blocarii rotilor in timpul franarii (ABS), echipat cu aparatura de inregistrare in conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85.

    Categoria DE
    Un ansamblu compus dintr-un vehicul de examen din categoria D si o remorca cu masa maxima autorizata de cel putin 1.250 kg, latimea de cel putin 2,40 m si care poate atinge o viteza de cel putin 80 km/h; compartimentul de marfa al remorcii consta dintr-un corp inchis care are cel putin 2 m latime si 2 m inaltime; remorca trebuie prezentata cu o greutate totala minima reala de 800 kg.

    Categoria D1
    Un vehicul din subcategoria D1 cu masa maxima autorizata de cel putin 4.000 kg, cu lungimea de cel putin 5 m si care poate sa atinga o viteza de cel putin 80 km/h; prevazut cu sistem de prevenire a blocarii rotilor in timpul franarii (ABS), echipat cu aparatura de inregistrare in conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85.

    Categoria D1E
    Un ansamblu compus dintr-un vehicul de examen din subcategoria D1 si o remorca cu masa maxima autorizata de cel putin 1.250 kg, care poate atinge o viteza de cel putin 80 km/h; compartimentul de marfa din remorca consta dintr-un corp inchis care are cel putin 2 m latime si 2 m inaltime; remorca trebuie prezentata cu o masa totala minima reala de 800 kg.

    Categoria Tb
    Troleibuze din dotarea unitatilor de transport calatori, care corespund normelor tehnice prevazute de reglementarile legale in domeniu.

    Categoria Tv
    Tramvaie din dotarea unitatilor de transport calatori, care corespund normelor tehnice prevazute de reglementarile legale in domeniu.

    Categoria Tr
    Tractor pe roti, cu cel putin doua axe, utilizat pentru executarea de lucrari, precum si pentru tractarea unor remorci folosite pentru transportul de persoane sau bunuri.
    Vehiculele de examen din categoriile BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 si D1E care nu respecta criteriile minime mentionate mai sus, dar care au fost in uz la data sau inaintea datei de intrare in vigoare a Directivei 2006/126 CE, respectiv 19 ianuarie 2006, pot fi folosite inca o perioada care nu depaseste 10 ani de la aceasta data.

Actul normativ are 8 anexe care pot fi studiate in monitorul oficial 340/2013.


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *