Proces verbal de afisare

Proces Verbal   |  0 comentarii

Model
PROCES VERBAL DE AFISARE nr. ....... din data ........

    Subsemnatul, ..............(Se mentioneaza numele si prenumele angajatului.).............., avand functia de .........(Se mentioneaza functia acestuia.) ................., in cadrul .......(Se mentioneaza denumirea institutiei din sistemul administratiei penitenciare.)........, am procedat astazi ....................  la afisarea dovezii de chemare la domiciliul domnului/doamnei .........(Se mentioneaza numele si prenumele persoanei cercetate in legatura cu producerea pagubei; functia detinuta.)................. .

    Dovada de chemare s-a afisat la domiciliul din localitatea ...................., str. ..................... nr. ......, bl. ......., sc. ......., et. .........., ap. .........., in prezenta martorului ........(Se mentioneaza numele si prenumele acestuia.)....................., domiciliat in localitatea ...................., identificat cu BI/CI seria ........ nr. ............, eliberat/eliberata de ........ la data de ............... .

      Agent procedural                      Martor
         Semnatura                        Semnatura
     .................                  .............

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *