Proiect Codul muncii 2011. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 53/2003 – Codul Muncii

Stiri Suceava  |  0 comentarii

Proiect Codul muncii 2011 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii. Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. I – Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  Alineatul (1) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Prezentul cod reglementează domeniul raporturilor de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării  reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii.

2. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română.
Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. Forma scrisă este  obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului.
(2) Anterior începerii activităţii contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă.
(3) Angajatorul este obligat ca anterior începerii activităţii să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă.
(4) Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă.

3. La articolul 17 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
d) Funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România sau altor acte normative, precum şi fişa  postului cu specificarea atribuţiilor postului.

4. La articolul 17 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, lit. d1) cu următorul cuprins:
d1) Criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului.

5. Alineatul (4) al articolului 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (2) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, într-un termen de 20 zile lucrătoare de la data apariţiei modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege.

6. După alineatul (4) al articolului 21 se introduce un nou alineat, alin. (5) cu  următorul cuprins:
(5) Angajatorul poate renunţa unilateral la clauza de neconcurenţă prevăzută în contract, plata indemnizaţiei de neconcurenţă încetând după minim 30 de zile calendaristice de la notificarea scrisă adresată salariatului de către
angajator privind denunţarea acesteia.

7. După alineatul (1) al articolului 25 se introduce un nou alineat, alin. (2) cu următorul cuprins:
(2) Cuantumul prestaţiilor suplimentare în bani sau modalităţile prestaţiilor suplimentare în natură sunt specificate în contractul individual de muncă.

8. Alineatul (3) al articolului  27 se abrogă.

9.  Alineatul (4) al articolului 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Angajatorul poate cere informaţii în legătură cu persoana care solicită angajarea de la foştii săi angajatori, dar numai cu privire la activităţile îndeplinite şi la durata angajării şi numai cu încunoştinţarea prealabilă a celui în cauză.

10. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.
 (2) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizează exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile calendaristice.”
 (3)  Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia.”
 (4) Pe durata perioadei de probă salariatul beneficiază de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, precum şi în contractul individual de muncă.
(5) Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, primele şase luni după debutul în profesie se consideră perioadă de stagiu. Fac excepţie acele profesii în care stagiatura este reglementată prin legi speciale. La sfârşitul
perioadei de stagiu, angajatorul eliberează obligatoriu adeverinţa care este vizată de Inspectoratul Teritorial de Muncă în a cărui rază teritorială de competenţă acesta îşi are sediul.
(6) Modalitatea de efectuare a stagiului prevăzut la alin. (5) se va reglementa prin lege specială. 

Descarca ( download ) proiectul noului cod al muncii 2011


Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *