Proiect OUG reorganizare ANAF Garda Financiara si Vama

Stiri Bucuresti Ilfov  |  4 comentarii

Proiect de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii structurilor de administrare fiscală. Având în vedere necesitatea consolidării cadrului legal privind lupta împotriva evaziunii fiscale,

Forma finala a actului de reorganizare a fost aprobata prin OUG 74 din 2013

ţinând seama de importanţa existenţei unui mecanism unic de
control care să înlăture paralelismele şi să elimine astfel evaluarea
fiscală diferită sau chiar contrară a aceleiaşi operaţiuni economice,
dată fiind cerinţa eficientizării activităţii structurilor din cadrul
Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală prin înlăturarea practicilor neunitare şi instituirea unui sistem apt
să aplice în mod omogen legislaţia în materie financiar-fiscală,

apreciind că neluarea de urgenţă a unor măsuri de îmbunătăţire a
activităţii Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală şi a structurilor sale conduce la neîndeplinirea
obiectivelor asumate de România, legate de rezolvarea problemei
arieratelor, reducerea evaziunii fiscale şi creşterea veniturilor colectate,
în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul
public şi constituie situaţii de urgenţă

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art.1. (1) – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se
reorganizează ca urmare a fuziunii prin absorbţie şi preluarea activităţii
Autorităţii Naţionale a Vămilor şi a Gărzii Financiare, instituţii publice cu
personalitate juridică aflate în subordinea sa.
(2) Ca urmare a fuziunii prin absorbţie Autoritatea Naţională a
Vămilor şi Garda Financiară se desfiinţează şi se reorganizează ca
structuri/departamente, fără personalitate juridică în cadrul Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală, coordonate de câte un vicepreşedinte
cu rang de subsecretar de stat, posturi care se înfiinţează în structura
organizatorică a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Art.2 (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – aparat propriu
preia:
a) activitatea aparatului central al Autorităţii Naţionale a Vămilor,
precum şi a birourilor vamale de frontieră şi de interior;
b) activitatea Comisariatului General al Gărzii Financiare;
(2) Cu aceeaşi dată, direcţiile generale ale finanţelor publice
judeţene şi a municipiului Bucureşti, instituţii cu personalitate juridică
organizate în subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a
Ministerului Finanţelor Publice potrivit competentelor acestuia, se
reorganizează ca unităţi subordonate denumite direcţii de administrare
fiscală judeţene şi a municipiului Bucureşti, ca urmare a fuziunii prin
absorbţie reglementată la art.1, şi preiau:
a) activitatea direcţiilor regionale pentru accize şi operaţiuni vamale
şi a direcţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru accize şi
operaţiuni vamale din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor, cu excepţia
birourilor vamale de frontieră şi de interior;
b) activitatea secţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Gărzii
Financiare.
Art.3 - (1) Personalul din cadrul aparatului central al Autorităţii
Naţionale a Vămilor şi al birourilor vamale de frontieră şi de interior,
precum şi din cadrul Comisariatului General al Gărzii Financiare, se
încadrează în limita numărului de posturi aprobate pentru aparatul
propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(2) Personalul din cadrul direcţiilor regionale pentru accize şi
operaţiuni vamale, direcţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru
accize şi operaţiuni vamale, al secţiilor judeţene şi a municipiului
Bucureşti ale Gărzii Financiare, se încadrează în limita numărului de
posturi aprobate pentru unităţile subordonate ale Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală.
(3) Personalul încadrat potrivit alin.(1) şi (2) beneficiază de
drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din
cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi unităţilor sale
subordonate, după caz.
(4) Încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă ale personalului
menţionat la alin.(1) şi (2), se va face cu respectarea dispoziţiilor legale
în vigoare.
Art.4 (1) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală şi a unităţilor sale subordonate, astfel cum au
fost reorganizate conform art.1 si 2, precum şi alte aspecte determinate
de aplicarea măsurilor de reorganizare se reglementează prin hotărâre a
Guvernului, ce va fi emisă în termen de maxim 45 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) Până la data intrării în vigoare a reglementării prevăzute la alin.
(1), activitatea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală este supusă
dispoziţiilor cuprinse în actele normative privind organizarea şi
funcţionarea acesteia, a Autorităţii Naţionale a Vămilor şi a Gărzii
Financiare.
Art. 5 (1) Personalul care ocupă funcţii publice specifice poartă în
timpul serviciului, uniformă, însemne distinctive, ecusoane şi, după caz,
armament şi alte mijloace tehnice utilizate ca mijloc individual de
autoapărare, protecţie şi comunicare, care se atribuie gratuit.
(2) Dotarea cu armament se face în conformitate cu dispoziţiile
Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare.
(3) Normele generale şi speciale de dotare a personalului care
ocupă funcţii specifice, însemnele distinctive, modelul ecusonului,
uniformei, al legitimaţiei de control/serviciu şi al ordinului de serviciu se
stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(4) Până la data stabilirii noilor însemne distinctive şi achiziţionării
uniformei, dotărilor tehnice şi a noilor documente, potrivit reglementării
prevăzute la alin. (3), rămân valabile şi pot fi utilizate însemnele,
uniformele, dotările tehnice şi documentele existente la data intrării în
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art.6 - (1) Patrimoniul, arhiva, execuţia bugetară până la data
desfiinţării şi orice alte bunuri ale Autorităţii Naţionale a Vămilor şi Gărzii
Financiare sunt preluate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi
unităţile sale subordonate, după caz.
(2) Toate procedurile aflate în derulare la data desfiinţării Autorităţii
Naţionale a Vămilor şi Gărzii Financiare, vor fi continuate de Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale subordonate, după
caz, care se subrogă în drepturile şi obligaţiile acestora, actele
îndeplinite anterior rămânând valabile.
(3) Pentru litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent
de faza de judecată, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi
unităţile sale subordonate se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile
procesuale ale instituţiilor desfiinţate potrivit art. 1, după caz, şi
dobândesc calitatea procesuală a acestora, începând cu data desfiinţării
lor.
(4) Predarea-preluarea documentelor şi bunurilor se va efectua pe
bază de protocol de predare-preluare, în termen de 60 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(5) Instituţiile desfiinţate potrivit art. 1, răspund de activităţile
desfăşurate până la data preluării activităţii lor de către Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale subordonate.
Art. 7 – (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să
introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei
ordonanţe de urgenţă în structura bugetelor autorităţilor şi instituţiilor
publice care fac obiectul prevederilor acesteia, la propunerea
ordonatorilor de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare.
(2) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1) în
bugetele autorităţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul prezentei
ordonanţe, finanţarea acestora se va asigura din bugetele ordonatorilor
de credite existenţi înainte de reorganizarea Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală şi desfiinţarea Autorităţii Naţionale a Vămilor şi
Gărzii Financiare, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. 8 – În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă, se înfiinţează 8 direcţii de administrare fiscală
regionale, corespunzătoare regiunilor de dezvoltare prevăzute în Legea
nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi
completările ulterioare, ca structuri teritoriale ale Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală in subordinea Ministerului Finanţelor Publice.
Art. 9 – (1) Direcţiile de administrare fiscală regionale sunt servicii
publice deconcentrate, cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală şi a Ministerului Finanţelor Publice
potrivit competenţelor acestuia, stabilite prin actul normativ de organizare
şi funcţionare.
(2) Modalitatea de înfiinţare, organizarea, funcţionarea şi sediul
direcţiilor de administrare fiscală regionale se stabilesc prin hotărâre a
Guvernului.
Art. 10 – În cuprinsul actelor normative în vigoare următoarele
denumiri se înlocuiesc, în mod corespunzător prevederilor prezentei
ordonanţe de urgenţă, după cum urmează:
a) “Autoritatea Naţională a Vămilor” şi „Garda Financiară” cu
“Agenţia Naţională de Administrare Fiscală”;
b) „direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a
municipiului Bucureşti”, „direcţiile regionale pentru accize şi operaţiuni
vamale”, “direcţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru accize şi
operaţiuni vamale” din subordinea Autorităţii Naţionale a Vămilor,
precum şi „secţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti” ale Gărzii
Financiare cu „direcţiile de administrare fiscală judeţene şi a municipiului
Bucureşti”.
Art. 11 – La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă
alineatul (1) al art.27 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al
României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din
19 aprilie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea
următorul cuprins:
“(1) Personalul vamal care are dreptul de a purta şi a face uz de
armă, în conformitate cu normele legale privind regimul armelor şi al
muniţiilor, se stabileşte de preşedintele Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală.”
Art. 12 - (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă, se abrogă:
a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.91/2003 privind
organizarea Gărzii Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României
Partea I, nr. 712 din 13 octombrie 2003, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 132/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.10/2004 privind Statutul
personalului vamal, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I,
nr.256 din 23 martie 2004;
c) art. 6 alin.(1) şi (2), art.7 alin. (1) şi (3), art.8 şi art. 83 din Legea
nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006, cu modificările
ulterioare.
(2) Ordinele şi instrucţiunile emise în temeiul actelor normative de
organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a
Autorităţii Naţionale a Vămilor şi a Gărzii Financiare îşi păstrează
valabilitatea.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Citeste forma finala a actului publicata in Monitorul Oficial: OUG 74 din 2013

Comentarii facebook

4 Comentarii la articol

 • grisa

  28 Decembrie 2010, 22:41

  1

  tembeli nu se gandesc ca UE nu o sa accepte desfintarea ap vamal care supravegheaza frontiera de est a acesteia. dar precum stim o sa faca praf si pe urma o sa o dreaga in stil caracteristic!

 • cineva

  02 Ianuarie 2011, 21:53

  2

  Nu se desfiinteaza nici o vama,se comaseaza cu fiscul !

 • ROMANU- tugulan

  06 Martie 2011, 15:11

  3

  Este o hotarare tipic ROmaneasca, atunci cand vrei sa acoperi o incopetenta ori kk-uta sau chierde ceva creante faci o reorganizare, iar pentru asta aduci ca Mare SAF la cadre ANAF un SPAGAR format ca fost secretat de primarie sateasca din comuna bostosani, judetu Moldova, alintat(gigel-limbosu)Gheorghe Stambelu . In mintea LOR cred ca OMV-vama nu chetrol, inghite chiar tati incompetentele, dar trebe sa mai justifice ceva....ia bagati sama la constatarile ograzilor de conturi referitor la prapadul constatat la ANV, urmare a construirii sediilor de vami sau gestionarea creantelor constatate, basca gestionarea frontierelor. NU vor reusi ninica pentru ca ei nu au ninica clar decat declarate cu surle ca intentii si fluturate doar prin norme publicate in M.Of- vezi OMF 946/2005

 • bogdan

  16 Iunie 2013, 15:20

  4

  O sa reorganizeze ce? Ei nici nu stiu cum functioneaza structurile in teritoriu, habar au pe ce lume traiesc. Nici macar nu sunt stabilite rgiunile. Ar trbui sa lase balta aceasta asa zisa reorganizare pe care o fac doar ca sa mai toace niste bani

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *