Proiect modificare codul fiscal rambursare TVA din statele UE decembrie 2010

Stiri Timisoara  |  0 comentarii

Proiect de HGR pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată,
Având în vedere obligaţia transpunerii în legislaţia naţională a Directivei 2010/66/UE a Consiliului din 14 octombrie 2010 pentru modificarea Directivei Consiliului 2008/9/CE de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adăugată, prevăzută în Directiva 2006/112/CE, către persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L275 din 20
octombrie 2010,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. I. - Titlul VI "Taxa pe valoarea adaugată" din Normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La punctul 49, alineatele (17) şi (34) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(17) Cererea de rambursare este trimisă statului membru în care este stabilit solicitantul cel târziu până la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmează perioadei de rambursare. Prin excepţie, pentru cererile care se referă la rambursări aferente anului 2009, termenul limită de transmitere este 31 martie 2011. Se consideră că cererea a fost depusă numai în cazul în care solicitantul a furnizat toate informaţiile/documentele cerute conform alin. (7) - (12). Statul membru în care este stabilit solicitantul îi trimite acestuia, de îndată, o confirmare electronică de primire a cererii, şi transmite pe cale electronică organului fiscal competent din România cererea de rambursare completată conform alin. (7) - (9) şi  informaţiile/ documentele prevăzute la alin. (10) - (12). [...]
(34) Prevederile alin. (1) - (33) transpun prevederile Directivei 2008/9/CE a
Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoarea adăugată, prevăzută în Directiva 2006/112/CE, către persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L44 din 20 februarie 2008, şi ale Directivei 2010/66/UE a Consiliului din 14 octombrie 2010 pentru modificarea Directivei Consiliului 2008/9/CE de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adăugată, prevăzută în Directiva 2006/112/CE, către persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare,publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L275 din 20 octombrie 2010."
2. La punctul 491, alineatele (1) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„491. (1) Conform art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabilă stabilită în România poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adăugată achitate pentru importuri si achiziţii de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru, denumit în continuare stat membru de rambursare, în condiţiile şi conform procedurilor stabilite de legislaţia statului respectiv, care transpune prevederile Directivei 2008/9/CE şi ale Directivei 2010/66/UE. [...]
(11) Cererea de rambursare este transmisă electronic organului fiscal competent din România prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de acesta, cel târziu până la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmează perioadei de rambursare. Prin excepţie, pentru cererile care se referă la rambursări aferente anului 2009, termenul limită de transmitere este 31 martie 2011. Organul fiscal competent din România va trimite solicitantului de îndată o confirmare electronică de primire a cererii.”
ART. II. - Cererile care se referă la rambursări aferente anului 2009, prevăzute la pct. 49 alin. (17) şi 491 alin. (11) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, depuse în perioada cuprinsă între 1 octombrie 2010 şi data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se consideră depuse în termen.

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *