Proiect norme metodologice OUG 50/2008 taxa auto 2011 taxa poluare taxa inmatriculare

Stiri Iasi  |  0 comentarii

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobate prin  Hotărârea Guvernului nr. 686/2008

 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobate prin  Hotărârea Guvernului nr. 686/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 30 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modificăşi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (11 ), cu următorul cuprins:

„(11) Taxa se aplică, de asemenea, la reintroducerea în parcul naţional a unui autoturism, în cazul în care, la momentul scoaterii sale din parcul naţional, i s-a restituit ultimului proprietar valoarea reziduală a taxei, în conformitate cu prevederile art. 8 din ordonanţă”

2. Alineatul (2) al articolului 3 se modificăşi va avea următorul cuprins:

„(2) În vederea calculării taxei de către autoritatea fiscală, persoana fizică sau persoana juridică în numele căreia se efectuează înmatricularea, denumită în continuare contribuabil, trebuie să prezinte, în copie şi în original, următoarele documente:

a) cartea de identitate a vehiculului;

b)documente care atestă dobândirea autovehiculului pentru care se solicită plata taxei pe poluare de către contribuabil; şi

c) în cazul autovehiculelor rulate achiziţionate din alte state, un document din care să rezulte data primei înmatriculări a acestora, şi, după caz, declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 5 alin. (4), precum şi rezultatul expertizei tehnice efectuate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" ori rezultatul evaluării individuale efectuate potrivit art.5 alin. (20).”

 

3. Alineatul (1) al articolului 4 se modificăşi va avea următorul cuprins:

„(1) Norma de poluare Euro utilizată la calculul taxei este cea codificată în cartea de identitate a vehiculului la rubrica 5 "Numărul de omologare", prin ultimele două caractere din numărul de omologare, după cum urmează:

 

Norma de poluare Euro

Codificare

Non Euro

E0 sau R0

Euro 1

E1

Euro 2

E2

Euro 3

E3

Euro 4

E4

Euro 5

E5

Euro 6

E6

Euro I

R1

Euro II

R2

Euro III

R3

Euro IV

R4

Euro V

R5 sau RE

Euro VI

R6

 

4. Alineatele (2), (9), (12), (13), (14) şi (17) ale articolului 5 se modificăşi vor avea următorul cuprins:

 

„          (2) În cazul prevăzut la alin. (1), calculul taxei se face pe baza cotei de reducere rezultate din cota prevăzută în anexa nr. 4 la ordonanţă, majorată cu reducerea suplimentară prevăzută în anexa nr. 1. Atunci când noua cotă de reducere este mai mare de 90% se aplică cota de reducere de 90%.

…………………………………………………………………………………………….

            (9) Deprecierea stabilită în funcţie de vechime (d1) se aplică pentru autovehiculele în cazul cărora există diferenţe mai mari de un an între data primei înmatriculări, stabilită conform prevederilor art. 4 alin. (5), şi anul de fabricaţie înscris în cartea de identitate a vehiculului la rubrica 5 "Anul fabricaţiei", după cum urmează:

Diferenţă vechime (ani)

Coeficient d1

> 1 – 2

1,01

> 2 – 3

1,02

> 3 – 4

1,03

> 4

1,04

 

……………………………………………………………………………………………..

(12) Deprecierea stabilită în funcţie de starea generală (d2) se determină ca produs al valorilor din tabelul de mai jos:

Aspect/

Stare generală

Coeficient d2

Standard

Inferioară

Aspect exterior

1,0

1,05

Aspect interior

1,0

1,05

 

            (13) Deprecierea stabilită în funcţie de nivelul de dotare (d3), respectiv pe baza dotărilor considerate drept opţionale în raport cu cerinţele standard impuse prin legislaţia privind omologarea şi inspecţia tehnică a autovehiculelor, se determină ca produs al valorilor din tabelul de mai jos:

Dotare

Coeficient d3

Fără aer condiţionat

1,05

Fără ABS

1,05

Fără airbag

1,05

 

            (14) Coeficientul deprecierii totale (D), calculat conform formulei prevăzute la alin. (7), se înmulţeşte cu cota de reducere a taxei din anexa nr. 4 la ordonanţă, stabilită iniţial, rezultând noua cotă de reducere pentru calculul taxei. Atunci când noua cotă de reducere este mai mare de 90% se aplică cota de reducere de 90%.

………………………………………………………………………………………….

(17) Contribuabilul care urmează să înmatriculeze un autovehicul rulat poate solicita ajustarea taxei atât pentru cazul prevăzut la alin. (1), cât şi pentru cazul prevăzut la alin. (6). În această situaţie, la calculul taxei se ia în considerare cota de reducere rezultată din înmulţirea coeficientului de depreciere determinat potrivit alin. (7) cu suma dintre cota de reducere prevăzută în anexa nr. 4 la ordonanţă şi reducerea suplimentară prevăzută în anexa nr. 1. Atunci când noua cotă de reducere este mai mare de 90% se aplică cota de reducere de 90%.”

5. Alineatul (1) al articolului 9 se modificăşi va avea următorul cuprins:

 

    „(1) În măsura în care aplicarea prevederilor privind taxa va impune precizări suplimentare, acestea vor fi emise prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor sau al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri ori al ministrului transporturilor şi infrastructurii sau prin ordin comun al acestora, după caz.”

 

6. Anexa 1 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

 

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

                                                                                                                   

ANEXĂ

 

 

Anexa 1

la normele metodologice

 

GRILĂ

privind cotele de reducere suplimentară în funcţie de rulajul mediu anual real al autovehiculului

 

Categoria de autovehicul

Diferenţa dintre rulajul mediu anual real şi rulajul mediu anual standard (km)

Cota de reducere suplimentară (%)

M1

< 5.000

0

 

5.001 – 10.000

0,5

 

10.001 – 15.000

   0,75

 

15.001 – 20.000

1,0

 

20.001 – 25.000

1,25

 

25.001 – 30.000

1,5

 

 > 30.001

1,75

N1

< 10.000

0

 

10.001 – 20.000

0,5

 

20.001 – 30.000

0,75

 

30.001 – 40.000

1,0

 

40.001 – 50.000

1,25

 

> 50.001

1,5

M2 şi N2

< 15.000

0

 

15.001 – 30.000

0,5

 

30.001 – 45.000

0,75

 

45.001 – 60.000

1,0

 

60.001 – 75.000

1,25

 

> 75.001

1,5

M3 şi N3

< 25.000

0

 

25.001 – 50.000

0,5

 

50.001 – 100.000

0,75

 

100.001 – 150.000

1,0

 

150.001 – 200.000

1,25

 

 > 200.001

1,5


Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *