Proiect ordonanta dotare auto anvelope de iarna 2011 noutati ultima ora

Stiri locale Bihor  |  0 comentarii

Anvelope de iarna 2011. Noutati de ultima ultima ora privind dotarea autovehiculelor cu anvelope de iarna din 1 noiembrie 2011.

Proiect de ORDONANŢĂ privind aprobarea unor reglementări privind creşterea siguranţei rutiere şi destinaţia sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atribuţii de inspecţie şi control în urma aplicării sancţiunilor contravenţionale specifice activităţii de transport rutier

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I. 10 din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă:
Art. I – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La articolul 6, după punctul 6 se introduce un nou punct, pct. 61, cu următorul cuprins:
„61. anvelope de iarnă - anvelope omologate conform Directivei 92/23/CE a
Consiliului din 31 martie 1992 privind pneurile autovehiculelor si ale remorcilor acestora, precum si montarea lor, Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) nr. 30 sau Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite CEE-ONU nr. 54, după caz.”
2. Punctul 28 al alineatului (1) al articolului 102 se modifică i va avea următorul cuprins:
3. „28. conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheată sau polei, fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă, iar în cazul autovehiculului de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone i al autovehiculului de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, fără ca acestea să fie echipate cu anvelope de iarnă pe rotile axei/axelor de tracţiune i/sau fără a avea montate pe aceste roţi lanuri sau alte echipamente antiderapante omologate”.
4. La articolul 112, după litera h) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, lit. h1), cu următorul cuprins:
”h1) autovehiculul nu este dotat, la circulaia pe drumurile publice acoperite cu
zăpadă, gheaă sau polei, cu anvelope de iarnă, iar autovehiculul de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone i autovehiculul de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, nu sunt echipate cu anvelope de iarnă pe roile axei/axelor de tracţiune i/sau nu au montate pe aceste roţi lanuri sau alte echipamente antiderapante omologate”;
5. La articolul 112, alineatul (2) se modifică i va avea următorul cuprins:
(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e), g), h1), k), o), p), r) şi s), la reţinerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, poliţistul rutier eliberează conducătorului de vehicul o dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie, iar în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i), j), l), m), n), t), u), v) şi x), o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 zile.

Art. II – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile
rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Alineatul (1) al articolului 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(1) Inspecţia, controlul şi supravegherea modului de respectare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi a prevederilor normelor şi reglementărilor prevăzute de aceasta se efectuează în trafic şi la sediul întreprinderilor şi/sau operatorilor de transport rutier de către inspectorii de trafic şi/sau personalul autorităţii competente împuternicit în acest scop ”
2. Alineatul (6) al articolului 561 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(6) La controlul efectuat în trafic asupra unui vehicul rutier, inspectorii de trafic si/sau personalul autorităţii competente împuternicit în acest scop vor verifica şi starea tehnică a vehiculelor rutiere utilizate la operaţiunile de transport rutier, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare.”
3. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 57 - (1) La efectuarea controlului la sediul întreprinderilor şi/sau operatorilor de transport rutier, inspectorii de trafic si/sau personalul autorităţii competente împuternicit în acest scop au dreptul să pătrundă, în timpul programului de lucru, atât în spaţiile de lucru, cât şi în vehiculele deţinute de aceştia”.
(2) La efectuarea controlului la sediul întreprinderilor şi/sau operatorilor de transport rutier, aceştia au obligaţia prezentării tuturor documentelor solicitate de personalul autorităţii competente împuternicit în acest scop”.
4. După litera am) a articolului 58 se introduc două noi litere, lit. an) i ao), cu
următorul cuprins:
„an) efectuarea transportului de mărfuri sau de persoane pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei fără ca autovehiculele să fie dotate cu anvelope de iarnă pe roile axei/axelor de tracţiune i/sau fără a avea montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate.
ao) circulaia autovehiculelor cu lanuri montate pe roi, pe poriunile de drum
care nu sunt acoperite cu zăpadă, gheaă sau polei”.
5. La articolul 59 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„b) de la 2.500 lei la 4.000 lei, faptele prevăzute la art. 58 lit. ak), al), an) i
ao).”
6. Articolul 621 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ Art. 621 - (1) În cazul utilizării la transport a unui vehicul rutier care prezintă
defecţiuni tehnice majore şi/sau periculoase, se suspendă dreptul de utilizare a vehiculului prin reţinerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, a certificatului de înmatriculare şi prin anularea inspecţiei tehnice periodice, aplicându-se şi sancţiunea contravenţională corespunzătoare de către personalul competent potrivit legii.
(2) Suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului prin reţinerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, a certificatului de înmatriculare şi prin anularea inspecţiei tehnice periodice încetează, iar plăcuţele cu numărul de înmatriculare şi certificatul de înmatriculare prevăzute la alin. (1) se restituie, la cerere, după prezentarea dovezii privind efectuarea unei inspecţii tehnice în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare în conformitate cu legislaţia în vigoare.”
7. După articolul 621 se introduce un nou articol, art. 622, cu următorul cuprins:
„Art. 622 - (1) În cazul în care săvârşirea faptei prevăzută la art. 58 lit. „an)” are drept consecinţă blocarea unui sector de drum, odată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale, personalul prevăzut la art. 60 lit. a) va face menţiune în procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi despre obligaţia operatorului de transport/întreprinderii de a achita costurile aferente intervenţiei de degajare a sectorului de drum afectat.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), administratorul drumului întocmeşte devizul
cuprinzând costurile aferente intervenţiei de degajare a sectorului de drum afectat şi notifică operatorului de transport/întreprinderii, în termen de 7 zile de la data săvârşirii contravenţiei, obligaţia de a le achita în termen de 15 zile de la data primirii notificării.
(3) Operatorul de transport sau întreprinderea, după caz, poate contesta notificarea conform prevederilor legale în vigoare”.
ART. III – Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Alineatele (5) şi (6) ale articolului 45 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
”(5) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (4), administratorul drumului întocmeşte un deviz cu contravaloarea daunelor produse şi depune, în termen de 5 zile de la data producerii accidentului rutier, în condiţiile Legii nr.136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, o cerere de despăgubire la asigurătorul cu care proprietarul sau utilizatorul
vehiculului, răspunzător de producerea accidentului rutier, a încheiat contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule.
(6) În situaţia în care limitele de despăgubire stabilite prin contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule nu acoperă în totalitate prejudiciul produs, administratorul drumului notifică conducătorului auto vinovat de producerea accidentului şi, după caz, operatorului de transport sau întreprinderii, obligaţia de a achita, în termen de 15 zile de la data primirii notificării, partea
din prejudiciu pentru care asigurătorul nu a acordat despăgubiri.”
2. După alineatul (6) al articolului 45 se introduc două noi alineate, alin. (7) şi (8), cu următorul cuprins:
”(7) În situaţia în care proprietarul sau utilizatorul vehiculului, răspunzător de
producerea accidentului rutier, nu avea încheiat un contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, valabil la data accidentului, precum şi în situaţia în care accidentul s-a produs ca urmare a nerespectării obligaţiei de a dota autovehiculele cu anvelope de iarnă, lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate, administratorul drumului întocmeşte devizul cu contravaloarea daunelor şi notifică conducătorului auto vinovat de producerea accidentului şi, după caz,
operatorului de transport sau întreprinderii, în termen de 7 zile de la data săvârşirii contravenţiei, obligaţia de a achita, în termen de 15 zile de la data primirii notificării, costurile aferente reparării sau înlocuirii elementelor de drum degradate/distruse.
(8) Conducătorul auto şi, după caz, operatorul de transport sau întreprinderea pot contesta notificarea prevăzută la alin. (6) şi (7), conform prevederilor legale în vigoare.”
ART. IV - (1) Pe lângă amenzile contravenţionale aplicate persoanelor fizice şi
juridice de către personalul cu atribuţii de inspecţie şi control împuternicit de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, pentru nerespectarea prevederilor art. 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare contravenientul are obligaţia de a achita, în contul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A., cu titlu de tarif de despăgubire, sumele stabilite potrivit anexei la prezenta ordonană.
(2) Agentul constatator va face menţiune în procesul-verbal de constatare a
contravenţiei şi despre contravaloarea despăgubirii şi modul de achitare a acesteia.
(3) Sumele încasate potrivit alin. (1) vor reveni ca venituri proprii Companiei
Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. i vor fi utilizate în exclusivitate pentru finanţarea lucrărilor de construcţie, modernizare, întreţinere şi reparaţie a drumurilor naţionale, precum şi pentru garantarea şi rambursarea creditelor externe şi interne contractate în acest scop.
ART.V – Prezenta ordonană intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial al României, cu excepia prevederilor art.I şi ale art. II pct.4 şi 5, care vor intra în vigoare la data de 1 noiembrie 2011.

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *