Proiect privind noua lege a pensiilor ocupationale

Stiri Constanta  |  0 comentarii

Legea privind pensiile ocupaţionale - Proiect privind noua lege a pensiilor ocupationale

CAPITOLUL I Dispozitii generale
Art.1.- (1)Prezenta lege stabileşte: a) principiile înfiinţării schemelor de pensii ocupaţionale şi a fondurilor de pensii ocupaţionale; b) principiile organizării şi funcţionării administratorilor fondurilor de pensii ocupaţionale, precum şi coordonarea activitatii altor entitati implicate în acest domeniu; c) reglementarea si supravegherea prudentiala a sistemului pensiilor ocupationale.
(2) Dreptul de a propune o schema de pensii ocupationale apartine angajatorului singur sau prin asociere cu alti angajatori cu consultarea reprezentantilor salariatilor.
(3) Angajatorii, agenti economici care înregistreaza obligaţii bugetare neachitate la scadenta la sfârsitul anului fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si fondurile sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale nu pot contribui la scheme de pensii ocupationale. (4) Schemele de pensii ocupationale sunt furnizate de administratori cu consultarea angajaţilor şi sunt furnizate de către administratori, pe baza unui prospect. (5) Administratorii colecteaza contributii, investesc resursele financiare ale fondului de pensii ocupationale si platesc pensii ocupationale.
Art. 2 - (1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
1. activele unui fond de pensii ocupationale reprezintă instrumentele financiare, inclusiv numerarul, rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale participanţilor;
2. activul personal reprezintă suma acumulată în contul unui participant, egală cu numărul de unităţi de fond deţinute de acesta, înmulţite cu valoarea la zi a unei unităţi de fond;
3. activul net al fondului de pensii ocupationale la o anumită dată reprezintă valoarea care se obţine prin deducerea valorii obligaţiilor fondului din valoarea activelor acestuia la acea dată;
4. actul de aderare reprezintă contractul scris, încheiat între angajat, angajator şi administrator, care conţine acordul persoanei de a fi parte la contractul de societate civilă şi la schema de pensii ocupationale, precum şi obligaţia angajatorului de a plăti contribuţii la fondul de pensii ocupaţionale pentru salariatul său;
5. acţionarul semnificativ reprezintă persoana fizică, persoana juridică sau grupul de persoane fizice şi/sau juridice care acţionează împreună şi care deţine direct ori indirect o participaţie de 10% sau mai mult din capitalul social al unei societăţi ori din drepturile de vot sau o participaţie care permite exercitarea unei influenţe semnificative asupra gestiunii şi politicii de afaceri a acesteia;
6. administrarea specială reprezintă exercitarea răspunderii fiduciare de către administratorul special, pe o perioadă determinată, asupra activelor fondului de pensii ocupationale, în scopul limitării pierderilor pentru protejarea drepturilor cuvenite participanţilor şi beneficiarilor;
7. administratorul special poate fi orice persoană juridică autorizată să administreze un fond de pensii, desemnată de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private şi care se subrogă în drepturile şi obligaţiile administratorului pentru o perioadă determinată;
8. administratorul poate fi o societate de pensii, o societate de administrare a investiţiilor, o societate de asigurări, autorizate conform legislaţiei care reglementează domeniile în care activează, a căror autorizaţie este în vigoare şi care sunt autorizate, în conformitate cu prevederile prezentei legi, de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru a administra fonduri de pensii ocupationale şi, opţional, pentru a furniza pensii ocupationale;
9. angajatorul reprezintă persoana fizică sau juridică care poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, sau pe bază de raport de serviciu, potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare;
10. beneficiarul reprezintă moştenitorul participantului, definit conform prevederilor Codului civil;
11. Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisia, reprezintă autoritatea administrativă autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub controlul Parlamentului României, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări prin Legea nr. 313/2005;
12. Consiliul de supraveghere specială reprezintă două sau mai multe persoane, în funcţie de numărul de fonduri de pensii ocupationale administrate sau de numărul de participanţi la acestea, care fac parte din personalul de specialitate al Comisiei şi care asistă şi supervizează activitatea administratorului pentru limitarea riscurilor şi asigurarea redresării fondului de pensii ocupationale;
13. contractul de administrare reprezintă contractul încheiat între angajator si administrator care are ca obiect administrarea fondului de pensii ocupationale;
14. contribuţiile reprezintă sumele plătite de către angajator pentru participanti şi opţional de către participanţi, la un fond de pensii ocupationale;
15. depozitarul reprezintă instituţia de credit din România, autorizată de Banca Naţională a României, în conformitate cu legislaţia bancară, sau sucursala din România a unei instituţii de credit, autorizată într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, avizată de Comisie, pentru activitatea de depozitare, potrivit legii, căreia îi sunt încredinţate spre păstrare, în condiţii de siguranţă, toate activele fiecărui fond de pensii ocupationale;
16. fondul de pensii ocupaţionale reprezintă fondul constituit prin contract de societate civilă, încheiat ca urmare a negocierii între angajator şi reprezentanţii salariaţilor, în conformitate cu prevederile Codului Civil referitoare la societatea civilă particulară şi dispoziţiilor prezentei legi;
17. fondul de garantare a pensiilor reprezintă fondul înfiinţat din contribuţii ale administratorilor şi ale furnizorilor de pensii, având scopul de a proteja drepturile participanţilor şi beneficiarilor, după caz, dobândite în cadrul sistemului de pensii reglementat şi supravegheat de Comisie;
18. instrumentele financiare reprezintă:
a) valori mobiliare;
b) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;
c) instrumente ale pieţei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenţă mai mică de un an şi certificate de depozit;
d) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri;
e) contracte forward pe rata dobânzii;
f) swap-uri pe rata dobânzii, pe curs de schimb şi pe acţiuni;
g) opţiuni pe orice instrument financiar prevăzut la lit. a)-d), inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri; această categorie include şi opţiuni pe curs de schimb şi pe rata dobânzii;
h) orice alt instrument admis la tranzacţionare pe o piaţă reglementată într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori pentru care s-a făcut o cerere de admitere la tranzacţionare pe o astfel de piaţă;
19. instrumentele financiare derivate reprezintă instrumentele definite la pct. 19 lit. d) şi g), combinaţii ale acestora, precum şi alte instrumente calificate astfel prin reglementări ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare;
20. participantul reprezintă angajatul în numele căreia un angajator a plătit contribuţii la un fond de pensii ocupaţionale sau care contribuie şi el însuşi şi care are în viitor un drept la o pensie ocupaţională;
21. pensia ocupaţională reprezintă suma plătită periodic titularului sau beneficiarului, în mod suplimentar şi distinct de cea furnizată de sistemul public;
22. ponderea zilnică a unui fond reprezintă raportul dintre activul net total al fondului şi suma activelor nete ale tuturor fondurilor calculate în ziua respectivă;
23. ponderea medie a unui fond pe o anumită perioadă reprezintă media aritmetică a ponderilor zilnice ale fondurilor pe perioada respectivă;
24. provizionul tehnic reprezintă un volum adecvat de pasive corespunzător angajamentelor financiare rezultate din portofoliul de investiţii care acoperă riscurile biometrice, riscurile operaţionale şi pe cele privind investiţiile;
25. rata de rentabilitate a unui fond de pensii ocupaţionale reprezintă logaritm natural din raportul dintre valoarea unităţii de fond din ultima zi lucrătoare a perioadei şi valoarea unităţii de fond din ultima zi lucrătoare ce precede perioada respectivă;
26. rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor reprezintă suma produselor dintre rata de rentabilitate a fiecărui fond pe o perioadă şi ponderea medie a fondului în totalul fondurilor de pensii ocupationale pe perioada respectivă;
27. rata de rentabilitate minimă a tuturor fondurilor reprezintă cea mai mică valoare dintre rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor în perioada respectivă, diminuată cu 4 puncte procentuale, şi 50% din rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii ocupaţionale în perioada respectivă;
28. riscurile biometrice reprezintă riscurile legate de deces, invaliditate şi longevitate;
29. schema de pensii ocupationale reprezintă sistemul de termene, condiţii şi reguli pe baza cărora administratorul colectează şi investeşte activele fondului de pensii ocupationale, în scopul dobândirii de către participanţi a unei pensii ocupationale;
30. societatea de pensii reprezintă societatea pe acţiuni, constituită în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei comerciale şi cu prevederile prezentei legi, care are ca obiect exclusiv de activitate colectarea, administrarea, investirea activelor fondurilor de pensii ocupationale şi, opţional, furnizarea pensiilor ocupationale;
31. statul membru de origine reprezintă statul membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în care administratorul îşi are sediul social şi principala structură administrativă sau, dacă nu are un sediu social, locul unde se află principala sa structură administrativă;
32. statul membru gazdă reprezintă statul membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, a cărui legislaţie socială şi de muncă relevantă în domeniul schemelor de pensii ocupationale este aplicabilă relaţiei dintre angajator şi participanţi;
33. statul terţ reprezintă oricare alt stat care nu este stat membru al Uniunii Europene sau nu aparţine Spaţiului Economic European;
34. unitatea de fond reprezintă raportul dintre valoarea activului net total al fondului de pensii ocupationale şi valoarea la zi a unei unităţi de fond.
(2) Persoana afiliată, în raport cu o persoană fizică sau juridică, denumită în continuare prima entitate, reprezintă:
a) un acţionar sau un grup de acţionari care deţine mai mult de 10% din acţiunile emise de prima entitate ori care, deşi deţine un procent mai mic, poate influenţa, direct sau indirect, deciziile luate de prima entitate;
b) orice entitate în care prima entitate deţine, direct sau indirect, mai mult de 10% din acţiunile emise ori care, deşi deţine un procent mai mic, poate influenţa, direct sau indirect, deciziile luate de respectiva entitate;
c) orice altă entitate în care un acţionar deţine, direct sau indirect, mai mult de 30% din acţiunile emise şi, în acelaşi timp, deţine, direct sau indirect, mai mult de 30% din totalul acţiunilor emise de prima entitate;
d) orice persoană care poate determina, direct sau indirect, deciziile primei entităţi;
e) orice membru al consiliului de administraţie sau al altui organ de conducere ori de supraveghere al respectivei entităţi;
f) soţul/soţia sau o rudă până la gradul al treilea ori un afin până la gradul al doilea inclusiv al oricărei persoane prevăzute la lit. a)-e).
CAPITOLUL II
Înfiinţarea societăţilor de pensii, autorizarea şi retragerea autorizaţiei administratorilor
Art. 3 -(1) Pot administra fonduri de pensii ocupationale societăţile de pensii, societăţile de administrare a investiţiilor şi societăţile de asigurare, autorizate de Comisie în acest scop.
(2) Societăţile de administrare a investiţiilor şi societăţile de asigurare prevăzute la alin. (1) sunt înfiinţate şi autorizate potrivit legislaţiei ce reglementează domeniul lor de activitate.
Art. 4 - (1) Societăţile de pensii necesită autorizare de către Comisie pentru constituire şi administrare.
(2) Societatea de pensii se constituie sub forma unei societăţi pe acţiuni, iar persoanele care intenţionează să înfiinţeze o societate de pensii depun la Comisie cererea pentru autorizarea de constituire.
(3) Cererea pentru autorizarea de constituire a societăţii de pensii este însoţită de următoarele documente:
a) proiectul actului constitutiv;
b) dovada că acţionarii deţin resursele financiare necesare vărsării capitalului social, precum şi provenienţa acestora;
c) cazierele judiciare şi cazierele fiscale ale acţionarilor;
d) documente privind acţionarii, cu informaţii referitoare la statutul lor juridic, eventuala lor calitate de persoane afiliate, precum şi natura legăturilor dintre ei;
e) documente din care să reiasă situaţia financiară a acţionarilor în ultimii 3 ani, auditate de un auditor financiar;
f) declaraţia pe propria răspundere a acţionarilor, a candidaţilor pentru consiliul de supraveghere, consiliul de administraţie şi directorat, directori, din care să rezulte că deţin, individual sau în legătură cu alte persoane implicate în orice societate comercială, cel puţin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot;
g) documente privind candidaţii pentru consiliul de supraveghere, consiliul de administraţie şi directorat, directori, după caz, curriculum vitae datat şi semnat, care să specifice calificarea şi experienţa profesională, copia actului de identitate, copia diplomei de studii;
h) cazierele judiciare şi fiscale ale candidaţilor consiliul de supraveghere, consiliul de administraţie şi directorat, directori,, dacă este cazul;
i) proiectul regulamentului de organizare;
j) dovada vărsării integrale şi în formă bănească a capitalului social;
k) dovada plăţii taxei privind cererea de autorizare de constituire.
(4) Comisia poate solicita în scris şi alte documente şi informaţii suplimentare celor prevăzute la alin. (3), potrivit reglementărilor cuprinse în normele elaborate de Comisie.
Art. 5 - (1) Comisia poate solicita acţionarilor, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii pentru autorizarea de constituire, documente şi informaţii suplimentare, pe care aceştia trebuie să le furnizeze în maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitării.
(2) Comisia verifică orice aspect legat de cererea pentru autorizarea de constituire, fiind îndreptăţită să se adreseze autorităţilor competente şi să obţină de la acestea orice documente şi informaţii pe care le consideră relevante.
Art. 6 - Comisia analizează cererea pentru autorizarea de constituire şi documentele însoţitoare şi procedează, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente şi informaţii, la aprobarea sau la respingerea cererii, prin decizie scrisă şi motivată.
Art. 7 - Comisia aprobă cererea pentru autorizarea de constituire, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) fondatorii nu au datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale;
b) calitatea acţionarilor şi a membrilor propuşi pentru consiliul de supraveghere, consiliul de administraţie, şi directorat, directori garantează gestiunea corectă şi prudenţială a fondului de pensii ocupationale;
c) acţionarii şi membrii propuşi pentru consiliul de supraveghere, consiliul de administraţie, şi directorat, directori nu sunt în procedură de reorganizare judiciară sau de faliment, nu au contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice, după caz, şi nu au fost implicaţi în niciun fel de scandaluri financiare;
d) membrii propuşi pentru consiliul de supraveghere, consiliul de administraţie, şi directorat, directori au pregătirea şi experienţa profesională necesare funcţiei pe care urmează să o îndeplinească;
e) denumirea societăţii de pensii nu este de natură să inducă în eroare participanţii, potenţialii participanţi sau alte persoane;
f) acţionarii fac dovada vărsării integrale şi în formă bănească a capitalului social;
g) se face dovada achitării taxei pentru cererea de autorizare de constituire.
Art. 8 - (1) Comisia respinge cererea pentru autorizarea de constituire în următoarele situaţii:
a) documentaţia prezentată rămâne incompletă sau nu este întocmită în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
b) neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 7.
(2) Decizia de respingere, scrisă şi motivată, se comunică fondatorilor în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.
Art. 9 - (1) Acţionarii înregistrează societatea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei pentru autorizarea de constituire.
(2) Depăşirea termenului prevăzut la alin. (1) duce la pierderea valabilităţii autorizaţiei de constituire.
(3) Autorizaţia de constituire a unei societăţi de pensii nu garantează şi obţinerea autorizaţiei de administrare.
Art. 10 - (1) Administratorul trebuie să obţină autorizaţie de administrare a fondurilor de pensii ocupationale de la Comisie.
(2) În vederea obţinerii autorizaţiei de administrare, societatea de pensii, societatea de administrare a investiţiilor sau societatea de asigurare depune la Comisie o cerere însoţită de următoarele documente:
a) certificatul de înmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
b) dovada vărsării sau a reîntregirii, sub formă bănească, a capitalului social, după caz;
c) proiectul contractului de depozitare;
d) proiectul contractului de societate civilă;
e) proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare
f) declaraţia privind politica de investiţii;
g) planul de afaceri pe 3 ani;
h) proiectul schemei de pensii ocupationale;
i) dovada plăţii taxei pentru cererea de autorizare de administrare;
j) orice alte documente şi informaţii suplimentare prevăzute în normele adoptate de Comisie.
(3) Comisia poate solicita societăţii de pensii, societăţii de administrare a investiţiilor sau societăţii de asigurare, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii pentru autorizare, documente şi informaţii suplimentare, pe care acestea trebuie să le furnizeze în maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitării.
(4) Comisia analizează cererea pentru autorizarea de administrare şi documentele însoţitoare şi în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente şi informaţii, procedează la aprobarea sau la respingerea cererii, prin decizie scrisă şi motivată.
Art. 11. - Decizia de aprobare sau decizia de respingere, după caz, se comunică în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.
Art. 12 - (1) Modificarea conţinutului documentelor care au stat la baza autorizaţiei de administrare trebuie aprobată în prealabil de Comisie, cu excepţia planului de afaceri, care se depune la Comisie numai în cazul autorizării de constituire.
(2) Modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare se notifică Comsiei.
(3) Comisia analizează modificările în conformitate cu procedura de autorizare prevăzută la art. 10 şi aprobă sau respinge modificările solicitate. Decizia se comunică potrivit prevederilor art. 11.
Art. 13 (1) Comisia întocmeşte şi ţine
a) registrul fondurilor de pensii ocupaţionale,
b) registrul administratorilor de pensii ocupaţionale;
c) registrul angajatorilor care contribuie la o schemă de pensii ocupaţionale.
(2) Registrul cuprinde:
a) denumirea fondului de pensii ocupationale;
b) denumirea, sediul, numărul de înregistrare în registrul comerţului, codul unic de înregistrare, numărul deciziei de autorizare de administrare şi codul de înscriere al administratorului de pensii ocupaţioanele în regitrul Comisie;
c) lista acţionarilor administratorului, a membrilor consiliul de supraveghere sau consiliului de administraţie şi a deţinerilor de acţiuni de către aceştia;
d) denumirea, sediul, numărul de înregistrare în registrul comerţului şi codul unic de înregistrare, numărul autorizaţiei Băncii Naţionale a României, numărul deciziei de avizare şi codul de înscriere al depozitarului în registrul Comisiei;
e) codul autorizaţiei fondului de pensii ocupationale, codul autorizaţiei administratorului şi codul avizului depozitarului;
f) statul membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în care funcţionează administratorul, în cazul desfăşurării activităţilor în condiţiile art. 29 alin. (3);
g) alte informaţii prevăzute în normele adoptate de Comisie.
(3) Registrul are rolul de a înregistra şi de a actualiza evidenţa fondurilor de pensii ocupationale, a angajatorilor, a administratorilor, depozitarilor şi auditorilor acestora.
(4) În toate actele oficiale, administratorul de pensii ocupaţioanale trebuie să precizeze, pe lângă datele sale de identificare, numărul şi data deciziei de autorizare de administrare, precum şi codul de înscriere în Registrul Comisiei..
(5) Orice modificare privind retragerea autorizaţiei administratorului de pensii ocupaţioanele se consemnează în registrul prevăzut la alin. (1) lit. a).
(6) Comisia emite norme privind modul de completare şi actualizare a registrelor prevăzute la alin. (1).
Art. 14 - (1) Denumirea societăţii de pensii care obţine autorizaţie de administrare, în conformitate cu prevederile prezentei legi, cu cele ale Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare si a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative cuprinde sintagma societate de administrare a fondurilor de pensii private.
(2) Sintagma prevăzută la alin. (1) se utilizează numai în denumirea administratorilor care deţin o autorizaţie de administrare în conformitate cu prevederile prezentei legi şi/sau cu cele ale Legii nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare si a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative.
Art. 15 - (1) Activitatea unui administrator cuprinde, în principal, următoarele:
a) colectarea contribuţiilor participanţilor, transformarea lor în unităţi de fond şi actualizarea informaţiilor privind conturile acestora;
b) transferul de lichidităţi băneşti şi decontarea cheltuielilor privind operaţiunile fondului de pensii ocupationale;
c) evidenţa, administrarea şi investirea activelor fondului de pensii ocupationale;
d) calculul sumei din contul fiecărui participant la sfârşitul perioadei de acumulare, conform legii;
e) calculul valorii nete a activelor fondului de pensii ocupationale şi al unităţii de fond, în fiecare zi lucrătoare;
f) convertirea contribuţiilor şi a transferurilor de lichidităţi băneşti în unităţi de fond;
g) evidenţa conturilor individuale, precum şi furnizarea documentelor privind participarea, notificarea, informarea periodică sau transferul participanţilor;
h) gestionarea operaţiunilor zilnice ale fondului de pensii ocupationale;
i) efectuarea plăţilor datorate entităţilor implicate;
j) gestionarea relaţiilor cu entităţile implicate;
k) elaborarea, prezentarea, depunerea, publicarea şi distribuirea rapoartelor, potrivit legii;
l) gestionarea, păstrarea şi arhivarea documentelor privind fondul de pensii ocupationale, activitatea proprie, participanţii şi beneficiarii săi;
m) alte activităţi prevăzute în normele adoptate de Comisie.
(2) Activele şi pasivele fiecărui fond de pensii ocupationale sunt organizate, evidenţiate şi administrate distinct, separat de celelalte activităţi şi de contabilitatea proprie ale angajatorului si administratorului, fără posibilitatea transferului între fonduri sau între fonduri şi administrator sau angajator.
(3) Toate activele şi pasivele corespunzătoare activităţii de administrare a fondurilor de pensii ocupationale sunt restricţionate, gestionate şi organizate separat de alte activităţi ale societăţilor de asigurare, respectiv ale societăţilor de administrare a investiţiilor, fără posibilitatea de transfer.
(4) Activele şi pasivele restricţionate, gestionate şi organizate separat, prevăzute la alin. (3), sunt limitate la operaţiunile legate de fondurile de pensii ocupationale şi activităţi conexe.
(5) Contabilitatea operaţiunilor ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi se efectuează în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
(6) Comisia elaborează şi emite norme şi reglementări în domeniul contabilităţii şi în domeniul arhivării, pentru domeniul supravegheat de aceasta, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.
(7) Situaţiile financiare şi cele privind operaţiunile oricărei entităţi supuse autorizării, supravegherii şi controlului Comisiei, conform prevederilor prezentei legi, vor fi elaborate în conformitate cu cerinţele specifice stabilite de Ministerul Finanţelor Publice şi cu reglementările Comisiei şi vor fi auditate de persoane fizice sau juridice, membri activi ai Camerei de Auditori Financiari din România.
(8) Modul de aplicare a prevederilor referitoare la auditul financiar al entităţilor implicate în administrarea fondurilor de pensii ocupationale se va stabili pe baza unui protocol încheiat între Comisie şi Camera Auditorilor Financiari din România.
Art. 16 - Administratorul are obligaţia de a constitui în structura sa organizatorică o direcţie de audit intern şi o direcţie distinctă, responsabilă cu analiza oportunităţilor investiţionale şi plasarea activelor în conformitate cu strategia stabilită, precum şi o funcţie de control intern şi o funcţie de administrare a riscurilor.
Art. 17 - (1) Administratorul nu poate delega răspunderea privind administrarea fondului de pensii ocupationale.
(2) Încredinţarea executării anumitor obligaţii către un terţ nu exonerează administratorul de răspundere.
(3) Un administrator poate administra unul sau mai multe fonduri de pensii ocupationale, pentru fiecare fond având o schema de pensii ocupationale distincta şi autorizata.
Art. 18 - (1) Acţiunile administratorului sunt nominative, nu pot fi transformate în acţiuni la purtător, nu pot fi acţiuni preferenţiale.
(2) Actul constitutiv al administratorilor trebuie să prevadă că acţionarii nu pot beneficia de drepturi preferenţiale sau de alte privilegii şi că este interzisă limitarea drepturilor sau impunerea de obligaţii suplimentare.
Art. 19 - Administratorul poate dobândi o parte sau tot capitalul social al altui administrator numai cu aprobarea prealabilă a Comisiei şi cu respectarea legislaţiei din domeniul concurenţei.
Art. 20 - (1) Capitalul social al administratorului nu poate proveni din împrumuturi sau credite şi nu poate fi grevat de sarcini.
(2) Capitalul social minim necesar pentru administrarea de fonduri de pensii ocupationale este echivalentul în lei, calculat la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României la data constituirii, al sumei de 1,5 milioane euro.
(3) Capitalul social minim al administratorului reprezentat de o societate de pensii nou-înfiinţată este subscris şi vărsat integral, exclusiv în numerar, la momentul
constituirii, într-un cont deschis la o bancă, persoană juridică română, sau la o sucursală a unei bănci străine autorizate să funcţioneze pe teritoriul României.
(4) Capitalul social minim al administratorului reprezentat de o societate de administrare a investiţiilor sau de o societate de asigurări se completează, dacă este cazul, la nivelul minim cumulat, impus pentru desfăşurarea activităţilor pentru care se solicită autorizarea, se subscrie şi se varsă integral, exclusiv în numerar, la momentul autorizării de administrare, într-un cont deschis la o bancă, persoană juridică română, sau la o sucursală a unei bănci străine autorizate să funcţioneze pe teritoriul României.
(5) Capitalul social al administratorului, prevăzut la alin. (2), va fi majorat cu 0,2% pentru echivalentul în lei, calculat la sfârşitul fiecărui an calendaristic, al fiecărui milion de euro care depăşeşte echivalentul în lei a 200 milioane euro active totale nete ale fondurilor de pensii ocupationale, aflate în administrare.
Art. 21 - (1) O persoană fizică sau juridică poate fi acţionar la un singur administrator.
(2) Orice deţinere mai mare de 5% din capitalul social al administratorului va fi avizată de Comisie.
(3) Calitatea acţionarilor trebuie să răspundă nevoii garantării unei gestiuni prudente şi sănătoase a fondului de pensii ocupationale şi să permită realizarea unei supravegheri eficiente, în scopul protejării intereselor participanţilor şi ale beneficiarilor.
(4) Acţionarii administratorului trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii:
a) să justifice provenienţa fondurilor destinate participaţiei la capitalul social;
b) să furnizeze toate informaţiile necesare pentru identificarea relaţiilor de afiliere cu alte persoane;
c) să fi funcţionat, în cazul acţionarilor persoane juridice, minimum 3 ani, cu excepţia celor rezultaţi în urma fuziunii sau divizării unei alte persoane juridice care, înainte de fuziune sau de divizare, a funcţionat minimum 3 ani.
Art. 22 -(1) Consiliul de administraţie al administratorului decide asupra politicii de investiţii şi asupra politicii financiare a fondului de pensii ocupationale, precum şi asupra oricăror alte atribuţii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare.
(2) Administratorii, directorii, respectiv membrii ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului, după caz, trebuie să îndeplinească condiţiile cerute de legislaţia privind societăţile comerciale, precum şi următoarele condiţii:
a) să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior;
b) să aibă experienţă profesională de cel puţin 5 ani în domeniul investiţiilor, financiar, juridic, bancar sau de asigurări;
c) să aibă onorabilitatea necesară pentru funcţia pe care urmează să o îndeplinească.
(3) Administratorii, directorii, respectiv membrii ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului, după caz, trebuie să aibă conduita morală şi profesională corespunzătoare funcţiei şi să îndeplinească cel puţin următoarele cerinţe:
a) să nu fi fost sancţionaţi de către autorităţi române sau străine din domeniul financiar cu interdicţia de a desfăşura activităţi în sistemul financiar sau, la data depunerii cererii de autorizare, cu interdicţia temporară de a desfăşura astfel de activităţi;
b) să nu fi deţinut funcţia de administrator al unei societăţi comerciale române sau străine, aflată în curs de reorganizare judiciară ori declarată în stare de faliment în ultimii 2 ani anteriori declanşării procedurii falimentului;
c) să nu fi făcut parte din conducerea unei societăţi care nu şi-a respectat obligaţiile materiale şi financiare faţă de terţi la momentul încetării activităţii societăţii respective;
d) să nu aibă menţiuni în cazierele judiciar şi fiscal.
Art. 23 - (1) Administratorii, directorii, respectiv membrii ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului, după caz, al unui administrator nu pot fi membri în organele de conducere ale:
a) altor administratori de fonduri de pensii ocupationale sau ale persoanelor afiliate acestora;
b) depozitarului fondului de pensii ocupationale sau persoanelor afiliate acestuia;
c) ai intermediarului cu care administratorul a încheiat un contract de servicii de investiţii financiare;
(2) Interdicţia prevăzută la alin. (1) se aplică şi persoanelor care au raporturi de muncă, comerciale sau alte raporturi similare cu entităţile prevăzute la acelaşi alineat.
Art. 24 - (1) Administratorul trebuie să acţioneze în interesul participanţilor şi să aplice principii prudenţiale în activitatea sa.
(2) Administratorul nu poate fi o persoană afiliată angajatorului sau depozitarului.
Art. 25 - (1) Activele financiare proprii ale administratorului nu pot fi utilizate pentru:
a) acordarea de împrumuturi;
b) garantarea de împrumuturi sau de credite.
(2) Tranzacţiile în nume propriu efectuate de un administrator respectă obligaţiile de investire prudenţială a activelor fondurilor de pensii ocupationale prevăzute de prezenta lege.
(3) De la data aderării României la Uniunea Europeană, administratorii pot desemna:
a) pentru conservarea activelor lor, depozitarii stabiliţi în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi autorizaţi corespunzător pentru această activitate;
b) pentru gestionarea portofoliilor lor de investiţii, gestionari de investiţii stabiliţi în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi autorizaţi corespunzător pentru această activitate. La solicitarea autorităţii competente din statul de origine al administratorului, Comisia poate interzice depozitarului din România să dispună liber de activele fondului de pensii ocupationale.
Art. 26 -(1) Pentru administrarea unui fond de pensii ocupationale, administratorul percepe participanţilor şi beneficiarilor un comision de administrare.
(2) Cuantumul maxim al comisioanelor se stabileşte prin schema de pensii ocupationale şi este acelaşi pentru toţi participanţii şi beneficiarii la schema respectivă.
(3) Modificarea comisioanelor se comunică participanţilor cu cel puţin 6 luni înainte de aplicarea lor, cu avizul Comisiei.
Art. 27 -(1) Administratorul achită Comisiei, de la momentul autorizării primului fond de pensii ocupationale administrat, pe durata valabilităţii acesteia, o taxă lunară de administrare.
(2) Pentru nevirarea la termen a taxei lunare de administrare prevăzute la alin. (1), Comisia calculează dobânzi şi penalităţi de întârziere, în conformitate cu reglementările în vigoare referitoare la sumele nevirate la termen pentru obligaţii bugetare.
Art. 28 - (1) Taxele de autorizare, avizare şi administrare se stabilesc prin normele adoptate de Comisie.
(2) Taxele prevăzute la alin. (1) sunt suportate de solicitant, respectiv de administrator.
(3) În cazul respingerii cererii de autorizare sau de avizare, taxa percepută nu se restituie.
Art. 29 - (1) Poate fi administrator, în sensul prezentei legi, orice entitate autorizată pentru această activitate într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European.
(2) Administratorii care au fost autorizaţi, avizaţi sau supuşi unei proceduri similare în vederea funcţionării ca administrator de scheme de pensii ocupationale într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European sunt exceptaţi de la cerinţa autorizării de către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.
(3) Administratorii autorizaţi în România pot primi contribuţii de la participanţi şi întreprinderi dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European.
(4) Persoanele care îndeplinesc condiţiile pentru a deveni participanţi la scheme de pensii ocupationale şi întreprinderile din România pot vira contribuţii către fonduri de pensii administrate de administratori autorizaţi într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European.
(5) Administratorul din România care intenţionează să accepte contribuţii de la un participant dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European trebuie autorizat în prealabil de Comisie.
(6) Administratorul prevăzut la alin. (5) notifică intenţia sa Comisiei, indicând: statul membru gazdă, numele participantului şi principalele caracteristici ale schemei de pensii ocupationale.
(7) Comisia, notificată conform alin. (6), dacă nu are motive să considere că structura administrativă sau situaţia financiară a administratorului ori reputaţia şi calificările profesionale sau experienţa persoanelor din conducerea acestuia sunt incompatibile cu activităţile propuse în statul gazdă, comunică autorităţii competente din acest stat, în termen de 3 luni de la primire, toate informaţiile prevăzute la alin. (6) şi aduce la cunoştinţă administratorului aceasta.
(8) Înainte ca un administrator dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European să înceapă să administreze o schemă de pensii ocupationale cu participanţi din România, Comisia comunică autorităţii competente din statul membru de origine, în termen de două luni de la primirea informaţiilor prevăzute la alin. (6), cerinţele stabilite de legislaţia română privind pensiile ocupationale, în conformitate cu care trebuie gestionată schema de pensii ocupationale cu participanţi din România, spre transmitere administratorului interesat.
(9) La primirea informaţiilor prevăzute la alin. (8) sau, dacă nu primeşte nici o notificare din partea autorităţii competente a statului membru de origine, la expirarea perioadei prevăzute la alin. (8), administratorul poate începe să administreze schema de pensii ocupationale cu participanţi din România, în conformitate cu cerinţele stabilite de legislaţia română privind pensiile ocupationale.
(10) Administratorul dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, care administrează o schemă de pensii ocupationale cu participanţi din România, va respecta cerinţele de furnizare de informaţii stabilite de Comisie, potrivit prevederilor prezentei legi.
(11) Comisia informează autoritatea competentă din statul membru de origine asupra oricăror modificări semnificative survenite cu privire la cerinţele legislaţiei române privind pensiile ocupationale.
(12) Comisia supraveghează permanent administratorul dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, care administrează o schemă de pensii ocupationale cu participanţi din România, urmărind respectarea în activităţile acestuia a cerinţelor stabilite de legislaţia română privind pensiile ocupationale, precum şi a cerinţelor de furnizare de informaţii, prevăzute la alin. (10).
(13) În cazul în care, în urma supravegherii, se constată încălcări ale acestor cerinţe în activitatea administratorului, Comisia notifică fără întârziere autoritatea competentă din statul membru de origine.
(14) Comisia, în colaborare cu autoritatea competentă din statul membru gazdă, adoptă măsurile necesare pentru ca administratorul din România să pună capăt încălcării cerinţelor stabilite de legislaţia socială şi de muncă relevantă în domeniul schemelor de pensii ocupationale din statul membru gazdă.
(15) Dacă, în ciuda măsurilor luate de autoritatea competentă din statul membru de origine al administratorului sau pentru că asemenea măsuri nu au fost adoptate în statul membru de origine, administratorul continuă să încalce legislaţia română privind pensiile ocupationale, Comisia poate, după ce informează autoritatea competentă din statul membru de origine, să ia măsurile necesare pentru a preveni sau a sancţiona alte încălcări, inclusiv, dacă este strict necesar, prin interdicţia aplicată administratorului de a desfăşura activităţi în contul participanţilor în România.
(16) Comisia poate solicita autorităţii competente din statul membru de origine al administratorului să decidă asupra separării activelor şi pasivelor corespunzătoare activităţii desfăşurate în România de celelalte active şi pasive.
(17) La solicitarea autorităţii competente din statul membru gazdă, Comisia cere administratorului din România să separe activele şi pasivele corespunzătoare activităţii desfăşurate în statul gazdă de celelalte active şi pasive.
CAPITOLUL III
Autorizarea schemei de pensii ocupationale
Art. 30 - (1) Schema de pensii ocupationale este propusă de către angajator.
(2) Schema de pensii ocupaţionale negociată trebuie să conţină, cel puţin, cuantumul şi periodicitatea contribuţiilor, modul de împărţire a acestora între angajat şi angajator, după caz, actualizarea lor, precum şi regulile de investire a activelor şi de împărţire a rezultatelor.
(3) Încadrarea în munca a unei persoane nu poate fi condiţionată de participarea sau continuarea participării la o schemă de pensii ocupaţionale şi nu se pot face reţineri din salariu pentru contribuţii la o astfel de schemă fară acordul scris al persoanei respective.
(4) Angajatorul reţine şi virează contribuţiile angajaţilor săi care au calitatea de participant la o schemă de pensii ocupaţionale, la termenele şi în cuantumul prevăzut în schema de pensii.
Art. 31 - (1) Pentru a obţine autorizarea schemei de pensii ocupationale, societatea de pensii, societatea de administrare a investiţiilor sau societatea de asigurări depune la Comisie o cerere, odată cu cererea pentru autorizarea de administrare, a schemei de pensii ocupationale, inclusiv proiectul contractului de depozitare şi proiectul contractului de societate civilă.
(2) Autorizarea schemei de pensii ocupationale se emite odată cu autorizarea de administrare a fondului de pensii.
(3) Procedura de autorizare şi modificare a schemei de pensii ocupationale este prevăzută în normele adoptate de Comisie.
Art. 32 - Administratorul si angajatorul procedează la publicitatea schemei de pensii ocupationale numai după autorizarea acestuia, sub sancţiunea retragerii autorizaţiei de administrare.
Art. 33 - Conţinutul schemei de pensii ocupationale se stabileşte prin normele adoptate de Comisie şi conţine obligatoriu cel puţin următoarele elemente:
a) denumirea şi sediul administratorului;
b) denumirea şi sediul angajatorului;
c) condiţiile de eligibilitate a participanţilor pentru aderarea la schema de pensii ocupationale;
c) cuantumul contribuţiei la fondul de pensii ocupationale, precum şi modalitatea de plată a acesteia;
d) modalitatea de împărţire între participanţi a rezultatelor din investiţii;
e) principiile investiţionale ale schemei de pensii ocupationale;
f) riscurile financiare, tehnice şi de altă natură implicate de schema de pensii ocupationale;
g) natura şi distribuţia riscurilor prevăzute la lit. f);
h) dreptul exclusiv de proprietate al participanţilor la schema de pensii ocupationale asupra sumei existente în conturile individuale;
i) condiţiile începerii şi plăţii prestaţiilor ocupationale;
j) condiţiile de acordare a prestaţiilor ocupationale în caz de invaliditate;
k) nivelurile maxime ale comisioanelor suportate de fondul de pensii ocupationale, defalcate pe categorii;
l) periodicitatea şi procedura de raportare către participanţi;
m) condiţiile şi procedurile de încetare a participării şi de transfer la un alt fond de pensii ocupationale.
Art. 34 - Comisia elaborează modelul contractului-cadru de administrare, care conţine în mod obligatoriu următoarele:
a) părţile contractante;
b) principiile schemei de pensii ocupationale;
c) principalele drepturi şi obligaţii ale părţilor contractante şi modalitatea de implementare;
d) modul de administrare;
e) modalităţile de control, exercitate de către auditori;
f) obligaţiile de informare a administratorului faţă de participanţi, angajator şi autorităţi;
g) evidenţele administratorului referitoare la angajatori, participanţi, contribuţii, investiţii şi pensii ocupationale;
h) modalităţile specifice de constatare, reclamare şi remediere a deficienţelor;
i) răspunderea părţilor contractante;
j) sancţiunile;
k) durata contractului de administrare, modalităţile de modificare şi de încetare a contractului de administrare;
l) informaţii privind depozitarul fondului de pensii ocupationale.
Art. 35 - Auditorul şi depozitarul îşi plătesc fiecare taxa de avizare.
Art. 36 - (1) Modificarea schemei de pensii ocupationale se face de către angajator cu acordul participanţilor la fondul de pensii ocupationale.
(2) Modificările devin aplicabile numai după avizarea lor de către Comisie.
Art. 37 - Comisia retrage autorizaţia de administrare a administratorului în una dintre următoarele situaţii:
a) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1), art. 16, art. 21, art. 22 alin. (2) şi (3) şi ale art. 23;
b) rentabilitatea fondului de pensii ocupationale s-a situat sub rentabilitatea minimă timp de 4 trimestre consecutive;
c) neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor care rezultă din prezenta lege, din normele adoptate de Comisie sau din schema de pensii ocupationale;
d) administratorul nu a început operaţiunile pentru care a fost autorizat, în termen de un an de la primirea autorizaţiei, sau nu şi-a exercitat mai mult de 6 luni activitatea de administrare;
e) acţionarii au decis lichidarea, fuziunea sau divizarea administratorului;
f) administratorul se află în incapacitate de plată;
g) administratorul nu mai îndeplineşte condiţiile de funcţionare;
h) administratorul nu asigură apărarea corespunzătoare a intereselor participanţilor şi ale beneficiarilor;
i) administratorul nu a stabilit provizioane tehnice suficiente privind întreaga activitate sau nu are suficiente active pentru a acoperi provizioanele tehnice;
j) în cazul desfăşurării activităţii în condiţiile art. 29 alin. (3), atunci când administratorul nu respectă cerinţele stabilite de legislaţia din domeniul muncii şi protecţiei sociale relevantă în domeniul schemelor de pensii ocupationale din statul membru gazdă;
k) orice alte situaţii prevăzute în normele adoptate de Comisie.
Art. 38 - (1) În cazul în care Comisia procedează la retragerea autorizaţiei de administrare, administratorul este obligat să prezinte Comisiei situaţia financiară a fondului de pensii ocupationale la data retragerii, auditată de un auditor financiar.
(2) De la data retragerii autorizaţiei de administrare, Comisia hotărăşte instituirea administrării speciale.
Art. 39 - (1) Decizia de respingere a autorizării de constituire ori de administrare sau decizia de retragere a autorizaţiei de administrare, scrisă şi motivată, se comunică în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia şi poate fi atacată la instanţa judecătorească competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Plângerea adresată instanţei de contencios administrativ competente nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, măsurile dispuse de Comisie.
(3) Soluţionarea plângerii se face cu precădere şi de urgenţă.
(4) Procedura de retragere a autorizaţiei de administrare se stabileşte prin normele adoptate de Comisie.
(5) În termen de 10 zile calendaristice de la data expirării perioadei de contestare sau, după caz, de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care s-a soluţionat contestaţia, Comisia publică anunţul privind retragerea autorizaţiei de administrare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi în două cotidiene centrale.
Art. 40 - Comisia emite norme privind:
a) autorizarea ca administrator;
b) retragerea autorizaţiei de administrare a administratorului;
c) fuziunea şi divizarea administratorilor;
d) fuziunea fondurilor de pensii ocupationale.
CAPITOLUL. IV
Înfiinţarea, autorizarea şi retragerea autorizaţiei fondurilor de pensii ocupationale
Art. 41 - (1) Fondul de pensii ocupationale trebuie autorizat de Comisie după autorizarea administratorilor şi a schemei de pensii ocupationale.
(2) Sediul fondului de pensii ocupaţionale va fi acelaşi cu cel al administratorului.
(3) Denumirea fondului de pensii ocupaţionale conţine sintagma „fond de pensii ocupaţionale”.
(4) Autorizaţia se eliberează pe baza unei cereri formulate de administrator, la care se anexează următoarele documente:
a) actul individual de aderare la contractul de societate civilă care înfiinţează fondul de pensii ocupationale şi la schema de pensii ocupationale;
b) contractul de societate civilă de constituire a fondului de pensii ocupationale;
c) alte documente şi informaţii, potrivit cerinţelor prevăzute în normele adoptate de Comisie.
Art. 42 -(1) Comisia poate solicita administratorului alte documente şi informaţii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de autorizare a fondului de pensii ocupationale.
(2) Comisia poate verifica orice aspect legat de cererea de autorizare a fondului de pensii ocupationale, fiind îndreptăţită:
a) să se adreseze autorităţilor competente;
b) să solicite documente şi informaţii din alte surse.
Art. 43 - (1) Fondul de pensii ocupationale trebuie să aibă minimum 100 de participanţi şi se constituie prin contract de societate civilă.
(2) Conţinutul contractului-cadru de societate civilă prin care se constituie un fond de pensii ocupationale este stabilit prin normele adoptate de Comisie.
(3) Denumirea fondului de pensii ocupationale va conţine sintagma "fond de pensii ocupationale ".
(4) Denumirea fondului de pensii ocupationale nu trebuie să inducă în eroare participanţii, potenţialii participanţi sau alte persoane.
Art. 44 - Comisia verifică dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de prezenta lege de către membrii fondului de pensii ocupationale pentru a fi participanţi, conform prezentei legi, avizează contractul de societate civilă şi procedează, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente şi informaţii de la administrator, la aprobarea sau la respingerea motivată a autorizării fondului de pensii ocupationale.
Art. 45 - (1) Comisia respinge cererea de autorizare a fondului de pensii ocupationale dacă documentaţia prezentată:
a) rămâne incompletă şi după expirarea termenului de 30 de zile calendaristice de la solicitarea unor informaţii sau documente suplimentare;
b) nu este întocmită în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
c) conţine clauze care pot prejudicia interesele participanţilor sau care nu le protejează în mod corespunzător.
(2) Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii ocupationale, scrisă şi motivată, se comunică în termen de 10 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.
Art. 46 - (1) Fondul de pensii ocupationale primeşte contribuţii numai după autorizarea sa de către Comisie.
(2) Resursele financiare ale fondului de pensii ocupationale sunt:
a) contribuţiile nete convertite în unităţi de fond;
b) drepturile cuvenite în calitate de beneficiar şi nerevendicate în termenul general de prescripţie;
c) dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente contribuţiilor nevirate în termen;
d) sumele provenite din investirea veniturilor prevăzute la lit. a)-c).
(3) Cheltuielile legate de administrare suportate de fondul de pensii ocupationale sunt următoarele:
a) comisionul de administrare;
b) comisionul de depozitare;
c) comisioanele de tranzacţionare;
d) comisioanele bancare;
e) taxe de auditare a fondului de pensii ocupationale.
Art. 47 - Un fond de pensii ocupationale nu poate fi declarat în stare de faliment.
Art. 48 - Un fond de pensii ocupationale poate fi administrat şi reprezentat în raporturile cu terţii, inclusiv în faţa instanţelor judecătoreşti, numai de către administratorul care are autorizaţie de administrare pentru acel fond.
Art. 49 - Toate informaţiile privind fondurile de pensii ocupationale sunt furnizate de către administrator.
Art. 50 - (1) Toţi participanţii şi beneficiarii la un fond de pensii ocupationale au aceleaşi drepturi şi obligaţii şi li se aplică un tratament nediscriminatoriu.
(2) Participanţii şi beneficiarii la un fond de pensii ocupationale au dreptul la egalitate de tratament şi în cazul schimbării locului de muncă, a domiciliului sau reşedinţei într-o altă ţară, stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European.
(3) Nici o persoană care doreşte să devină participant nu poate fi supusă unui tratament discriminatoriu şi nu i se poate refuza calitatea de participant, dacă aceasta este eligibilă.
Art. 51 - (1) Când numărul de participanţi a scăzut şi se menţine sub minimul legal timp de un semestru, Comisia retrage autorizaţia unui fond de pensii ocupationale.
(2) Administratorul încetează orice activitate aferentă fondului de pensii ocupationale de la data luării la cunoştinţă despre retragerea autorizaţiei acestuia.
(3) De la data la care Comisia retrage autorizaţia unui fond de pensii ocupationale se aplică prevederile art. 58-70 referitoare la administrarea specială.
Art. 52 - Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii ocupationale sau de retragere a autorizaţiei, după caz, poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit legii.
Art. 53 - În termen de 10 zile calendaristice de la data expirării perioadei de contestare sau, după caz, de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii prin care s-a soluţionat contestaţia, Comisia publică anunţul privind retragerea autorizaţiei în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi în două cotidiene centrale.
CAPITOLUL. V
Supravegherea specială
Art. 54 - (1) Supravegherea specială are drept scop aplicarea unor măsuri suplimentare pentru limitarea riscurilor şi asigurarea redresării fondului de pensii ocupationale, în vederea protejării intereselor participanţilor şi ale beneficiarilor, în situaţia în care se constată deficienţe în urma controalelor efectuate de Comisie şi care nu sunt situaţii de natură a institui administrarea specială.
(2) Instituirea supravegherii speciale, precum şi desemnarea Consiliului de supraveghere specială se fac de către Comisie.
(3) Comisia notifică administratorilor instituirea supravegherii speciale, împreună cu documentele privind motivele şi procedura de contestare.
ART. 55 - (1) Membrii Consiliului de supraveghere specială au acces la toate documentele şi evidenţele fondului de pensii ocupationale şi ale administratorului, fiind obligaţi să păstreze confidenţialitatea informaţiilor.
(2) Consiliul de supraveghere specială nu se substituie organelor de conducere ale administratorului.
Art. 56 - (1) Consiliul de supraveghere specială asistă şi supervizează activitatea administratorului referitoare la fondul de pensii ocupationale.
(2) Consiliul de supraveghere specială are următoarele atribuţii:
a) analizează situaţia financiară a fondului de pensii ocupationale şi a administratorului şi prezintă Comisiei rapoarte periodice despre aceasta;
b) urmăreşte modul în care administratorul aplică măsurile de remediere a deficienţelor constatate în actele de control întocmite de organele de control ale Comisiei;
c) urmăreşte realizarea planului de remediere a deficienţelor sau de redresare financiară a fondului de pensii ocupationale, propus de administrator;
d) suspendă sau desfiinţează actele de decizie ale administratorului, contrare reglementărilor prudenţiale sau care determină deteriorarea situaţiei financiare a fondului de pensii ocupationale;
e) propune Comisiei aplicarea de sancţiuni în situaţia în care administratorul nu respectă măsurile dispuse de Consiliul de supraveghere specială;
f) alte atribuţii stabilite de Comisie.
(3) În perioada exercitării supravegherii speciale, Consiliul de supraveghere specială avizează deciziile adoptate de organele de conducere ale administratorului.
CAPITOLUL. VI
Administrarea specială
Art. 57 - (1) Administrarea specială are drept scop exercitarea răspunderii fiduciare de a păstra valoarea activelor fondurilor de pensii ocupationale şi de a limita pierderile, în vederea protejării drepturilor cuvenite participanţilor şi beneficiarilor.
(2) Administrarea specială se instituie în cazul retragerii autorizaţiei fondului de pensii ocupationale sau a autorizaţiei de administrare.
Art. 58 - În ziua lucrătoare următoare datei adoptării deciziei de retragere a autorizaţiei de administrare ori a autorizaţiei fondului de pensii ocupationale, Comisia notifică administratorul cu privire la retragerea autorizaţiei şi solicită oferte celorlalţi administratori autorizaţi pentru administrarea fondurilor de pensii ocupationale, pentru preluarea în administrare specială a fondurilor de pensii ocupationale.
Art. 59 - În termen de 5 zile calendaristice de la data notificării, administratorii transmit ofertele de administrare temporară.
Art. 60 - (1) În termen de 5 zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la art. 59, Comisia selectează ofertele de administrare temporară.
(2) Principalele criterii de selecţie a ofertelor constau în performanţa administratorilor, politica investiţională şi nivelul cheltuielilor legate de administrare.
Art. 61 - Administratorul selectat potrivit criteriilor de selecţie prevăzute la art. 60 alin. (2) preia în administrare activele fondurilor de pensii ocupationale.
Art. 62 - În cazul în care administratorii nu transmit oferte, Comisia desemnează un administrator special pentru administrarea temporară a fondului de pensii ocupationale respectiv, după expirarea termenului prevăzut la art. 59, dintre administratorii autorizaţi.
Art. 63 - În ziua lucrătoare următoare desemnării administratorului special, Comisia anunţă public participanţii fondului de pensii ocupationale respectiv despre necesitatea alegerii, în termen de 90 de zile calendaristice, a unui nou administrator.
Art. 64 - După efectuarea repartizării, Comisia notifică administratorului desemnat cu privire la noul administrator la care trebuie transferat, în termen de 12 luni, activul personal al fiecărui participant repartizat.
Art. 65 - Administratorul special desemnat administrează activele fondurilor de pensii ocupationale inclusiv contribuţiile primite în această perioadă, în termen de 12 luni, în vederea transferării activelor personale la administratorul ales.
Art. 66 - În situaţia în care la sfârşitul termenului prevăzut la art. 63 participanţii nu au ales un alt administrator, Comisia repartizează participanţii la alţi administratori în termen de 30 de zile calendaristice, luând în considerare criteriile prevăzute la art. 60 alin. (2).
Art. 67 - Măsura de instituire a administrării speciale sau de desemnare a administratorului special poate fi contestată la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit legii.
Art. 68 - Anunţul privind instituirea sau revocarea administrării speciale, precum şi a administratorului special desemnat se publică de către Comisie în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi în două cotidiene centrale.
Art. 69 - Comisia emite norme privind:
a) criteriile de selectare şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească administratorul special;
b) atribuţiile administratorului special;
c) procedura de administrare a fondului de pensii ocupationale până la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii instanţei de contencios administrativ competente.
CAPITOLUL. VII
Transferurile între fondurile de pensii ocupationale
Art. 70 -(1) Schema de pensii ocupationale conţine reguli privind transferul la alt fond de pensii ocupaţionale .
(2) O persoană nu poate fi participant, în acelaşi timp, la mai multe fonduri de pensii reglementate de prezenta lege şi poate avea un singur cont la fondul de pensii al carui participant este.
Art. 71 - (1) Dacă participantul doreşte să transfere activul personal la un alt fond de pensii ocupationale, este obligat să înştiinţeze administratorul fondului anterior de pensii ocupationale şi să îi transmită o copie a actului de aderare la noul fond de pensii ocupaţionale.
(2) Comisia emite norme referitoare la:
a) forma şi conţinutul documentului prin care participantul înştiinţează administratorul despre transferul la un alt fond de pensii ocupationale;
b) procedurile de aderare la noul fond de pensii ocupationale.
Art. 72 - (1) În termen de 5 zile calendaristice de la înştiinţare, administratorul fondului anterior de pensii ocupationale efectuează un transfer de lichidităţi băneşti către administratorul noului fond de pensii ocupationale.
(2) Transferul de lichidităţi băneşti cuprinde activul personal, calculat la data cererii, mai puţin deducerile legale.
(3) Administratorul fondului anterior de pensii ocupationale transmite administratorului noului fond de pensii ocupationale toate informaţiile referitoare la contribuţiile făcute în contul participantului, precum şi despre transferurile de lichidităţi băneşti cu privire la contul acelui participant.
CAPITOLUL. VIII
Participanţi şi contribuţii
Art. 73 - (1) Participantul la un fond de pensii ocupationale este angajatul, funcţionarul public, persoana care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care este numită în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, membrul unei societăţi cooperative potrivit Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, precum şi altă persoană care realizează venituri din activităţi profesionale sau agricole, care aderă la un fond de pensii ocupationale şi în numele căreia s-au plătit de catre angajator contribuţii la un fond de pensii ocupationale şi are un drept viitor la o pensie ocupationala.
(2) Aderarea la un fond de pensii ocupationale este o opţiune individuală.
(3) Dreptul de proprietate asupra contribuţiilor cu care participă angajatorul în numele salariatului la un fond de pensii ocupaţionale, precum şi a rezultatelor investirii acestor contribuţii, revine salariatului dupa un termen de cel puţin doi ani
de la aderare la fondul de pensii, conform prevederilor contractului colectiv de muncă/protocolului şi a contractului de administrare.
(3) La semnarea actului de aderare participanţii sunt informaţi de catre angajator asupra condiţiilor schemei de pensii ocupationale în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile părţilor implicate în schema de pensii ocupationale, riscurile financiare, tehnice şi de altă natură, precum şi despre natura şi distribuţia acestor riscuri.
Art. 74 - (1) Actul individual de aderare este un contract scris, încheiat între persoana fizică, administrator şi angajator, şi conţine acordul persoanei la contractul de societate civilă şi la schema de pensii ocupationale, precum şi faptul că a primit o copie a acestor documente şi a acceptat conţinutul acestora.
(2) Administratorul şi angajatorul nu poate refuza semnarea actului individual de aderare nici unei persoane care are dreptul de a participa la această schemă de pensii ocupationale.
(3) Forma actului de aderare este aceeaşi pentru toţi participanţii la acel fond de pensii ocupationale.
(4) Forma-cadru a actului individual de aderare este stabilită de Comisie prin norme.
(5) Administratorul şi angajatorul poate modifica acest act numai cu autorizaţia Comisiei.
Art. 75 - (1) Contribuţiile la un fond de pensii ocupationale se stabilesc conform regulilor acelei scheme de pensii ocupationale, se virează de către angajator, odată cu contribuţiile de asigurări sociale obligatorii în contul fondului de pensii specificat în actul de aderare.
(2) Contribuţia la un fond de pensii ocupationale poate fi de până la 15% din venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia al persoanei care aderă la un fond de pensii ocupationale.
(3) Contribuţia prevăzută la alin. (2) poate fi împărţită între angajat şi angajator potrivit prevederilor stabilite în schema de pensii sau în actul de organizare şi funcţionare al angajatorului.
(4) Angajatorul singur sau prin asociere cu alţi angajatori cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor poate propune participarea la un fond de pensii ocupationale.
(5) Angajatorul care a propus schema de pensii ocupationale virează lunar contribuţia datorată pentru fiecare angajat care a aderat la un fond de pensii ocupationale, pe baza unui exemplar al actului individual de aderare.
(6) Pentru nevirarea la termen a contribuţiilor, Comisia verifică modul de stabilire a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere calculate de administrator, în conformitate
cu reglementările în vigoare referitoare la sumele nevirate la termen pentru obligaţii bugetare.
(7) Administratorul este obligat să notifice angajatorului, Comisiei şi participantului neîndeplinirea obligaţiei faţă de fondul de pensii ocupationale.
(8) Suma reprezentând contribuţiile la fondurile de pensii ocupationale, prevăzută la alin. (2), este deductibilă pentru fiecare participant din venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia.
(9) Suma reprezentând contribuţiile la fondurile de pensii ocupationale ale unui angajator este deductibilă la calculul profitului impozabil pentru fiecare participant.
(10) În vederea recuperării obligaţiei financiare prevăzute la alin. (5), administratorul poate solicita aplicarea măsurilor de executare silită asupra angajatorului, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.
(11) Participanţii pot, în orice moment, să modifice, cu respectarea nivelului prevăzut la alin. (2), să suspende sau să înceteze contribuţiile la un fond de pensii ocupationale, înştiinţând în scris administratorul şi angajatorul cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data suspendării sau încetării contribuţiilor.
(12) Înştiinţarea prevăzută la alin. (11) nu va afecta în nici un fel activul personal.
Art. 76 - (1) Dacă un participant încetează plata contribuţiei, acesta îşi păstrează drepturile, conform regulilor schemei de pensii ocupationale, cu excepţia cazului în care a solicitat un transfer de lichidităţi băneşti către alt fond de pensii ocupationale.
(2) Participantul la un fond de pensii ocupationale din România, care a fost detaşat într-o altă ţară, are dreptul la continuarea plăţii contribuţiilor la acel fond pe durata detaşării sale.
(3) Dacă un participant devine incapabil de a presta o muncă ca urmare a invalidităţii, acesta va avea dreptul să folosească activul personal în conformitate cu normele adoptate de Comisie.
(4) Dacă un participant decedează înainte de pensionare, activele personale evaluate la acea dată se distribuie beneficiarilor conform actului de succesiune şi normelor Comisiei.
(5) În cazul schimbării locului de muncă, a domiciliului sau a reşedinţei în altă ţară, stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, participantul şi beneficiarul păstrează dreptul la pensia ocupationale câştigată în cadrul schemelor de pensii ocupationale din România şi aceasta se plăteşte în acel stat, în cuantumul rămas după scăderea tuturor taxelor şi cheltuielilor aferente plăţii.
CAPITOLUL. IX
Conturile participanţilor şi evaluarea activelor
Art. 77 -(1) Participantul este proprietarul activului personal din contul său.
(2) Activul personal este insesizabil, neputând face obiectul nici unei măsuri de executare silită.
(3) Activul personal nu poate fi gajat sau cesionat, nu poate fi folosit pentru acordarea de credite sau pentru a garanta credite, sub sancţiunea nulităţii.
Art. 78 -(1) Contribuţiile platite de angajator şi opţional de către angajat se colectează pe baza codului numeric personal şi al numelui şi prenumelui, în conturile individuale ale participanţilor.
(2) Contribuţiile la un fond de pensii ocupationale şi transferurile de lichidităţi băneşti se convertesc în unităţi de fond şi diviziuni ale acestora, calculate cu 6 zecimale.
(3) Valoarea totală a unităţilor de fond ale unui fond de pensii ocupationale este întotdeauna egală cu valoarea totală a activelor fondului.
(4) Comisia emite norme referitoare la activul total net şi la principiile de evaluare a activelor şi pasivelor fondurilor de pensii ocupationale.
Art. 79 - (1) Contribuţiile şi transferul de lichidităţi băneşti la un fond de pensii ocupationale se convertesc în unităţi de fond în maximum 4 zile lucrătoare de la data încasării acestora.
(2) Valoarea iniţială a unei unităţi de fond va fi de 10 lei (RON).
Art. 80 -(1) Valoarea activelor nete şi valoarea unităţii de fond ale unui fond de pensii ocupationale se calculează atât de către administrator, cât şi de către depozitar în fiecare zi lucrătoare şi se comunică Comisiei în aceeaşi zi.
(2) Valoarea activelor nete şi valoarea unităţii de fond ale unui fond de pensii ocupationale sunt supuse anual auditării de către un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, avizat de Comisie. Auditorul nu poate fi persoană afiliată angajatorului, administratorului sau depozitarului.
(3) Auditorii care au fost autorizaţi, avizaţi sau supuşi unei proceduri similare în vederea funcţionării ca auditor pe piaţa pensiilor într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European sunt exceptaţi de la cerinţa avizării de către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.
Art. 81 - Administratorul care a primit contribuţii pe o perioadă de cel puţin 24 de luni calculează, în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, rata de rentabilitate a
fiecărui fond de pensii ocupationale pentru ultimele 24 de luni şi o comunică Comisiei.
Art. 82 - Comisia emite norme cu privire la:
a) regulile de calcul privind valoarea zilnică a activului net total şi valoarea zilnică a unei unităţi de fond;
b) obligaţiile de informare ale depozitarului către Comisie privind valoarea activelor nete ale fondului de pensii ocupationale, valoarea unei unităţi de fond, rentabilitatea fondului, precum şi metoda prin care se face această înştiinţare;
c) forma şi data publicării ratelor medii ponderate de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii ocupationale;
d) procedura de avizare a auditorului financiar.
CAPITOLUL. X
Investiţiile fondurilor de pensii ocupationale
Art. 83 - Comisia verifică îndeplinirea obligaţiei administratorilor de investire prudenţială a activelor fondurilor de pensii ocupationale, cu respectarea, în principal, a următoarelor reguli:
a) investirea în interesul participanţilor şi al beneficiarilor, iar în cazul unui conflict potenţial de interese, administratorul care gestionează activele fondurilor de pensii ocupationale trebuie să adopte măsuri ca investirea să se facă numai în interesul acestora;
b) investirea într-un mod care să asigure securitatea, calitatea, lichiditatea şi profitabilitatea lor, iar cele deţinute pentru acoperirea Fondului de garantare se investesc, de asemenea, într-un mod adecvat naturii şi duratei drepturilor cuvenite participanţilor şi beneficiarilor;
c) investirea în instrumente tranzacţionate pe o piaţă reglementată, astfel cum este prevăzută în Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare;
d) activele se diversifică în mod corespunzător, astfel încât să se evite dependenţa excesivă de un anumit activ, emitent sau grup de societăţi comerciale şi concentrări de riscuri pe ansamblul activelor.
Art. 84 - Comisia poate decide să nu aplice cerinţele prevăzute la art. 83 lit. c) şi e) pentru investiţiile în titluri de stat.
Art. 85 - (1) Administratorul elaborează o declaraţie privind politica de investiţii, în formă scrisă. Declaraţia privind politica de investiţii respectă regulile de investire şi conţine:
a) strategia de investire a activelor, în raport cu natura şi durata obligaţiilor;
b) metode de evaluare a riscurilor investiţionale;
c) procedurile de management al riscului;
d) metoda de revizuire a regulilor de investire;
e) persoanele responsabile de luarea deciziilor şi realizarea investiţiilor, procedurile pentru luarea deciziilor.
(2) Administratorul revizuieşte şi completează declaraţia privind politica de investiţii ori de câte ori intervine o schimbare importantă în politica de investiţii sau cel puţin o dată la 3 ani, cu acordul Comisiei, informând angajatorii si participanţii referitor la noua politică investiţională.
Art. 86 - (1) Cu respectarea dispoziţiilor art. 83, administratorul investeşte în:
a) instrumente ale pieţei monetare, inclusiv conturi şi depozite în lei la o bancă, persoană juridică română, sau la o sucursală a unei instituţii de credit străine autorizată să funcţioneze pe teritoriul României şi care nu se află în procedura de supraveghere specială ori de administrare specială sau a cărei autorizaţie nu este retrasă, fără să depăşească un procent mai mare de 20% din valoarea totală a activelor fondului de pensii ocupationale;
b) titluri de stat emise de Ministerul Finanţelor Publice din România, emise de state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în procent de până la 70% din valoarea totală a activelor fondului de pensii ocupationale;
c) obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de autorităţile administraţiei publice locale din România sau din statele membre ale Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, în procent de până la 30% din valoarea totală a activelor fondului de pensii ocupationale;
d) valori mobiliare tranzacţionate pe pieţe reglementate şi supravegheate din România, din statele membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în procent de până la 50% din valoarea totală a activelor fondului de pensii ocupationale;
e) titluri de stat şi alte valori mobiliare emise de state terţe, în procent de până la 15% din valoarea totală a activelor fondului de pensii ocupationale;
f) obligaţiuni şi alte valori mobiliare tranzacţionate pe pieţe reglementate şi supravegheate, emise de autorităţile administraţiei publice locale din state terţe, în procent de până la 10% din valoarea totală a activelor fondului de pensii ocupationale;
g) obligaţiuni şi alte valori mobiliare ale organismelor străine neguvernamentale, dacă aceste instrumente sunt cotate la burse de valori autorizate şi îndeplinesc cerinţele de rating, în procent de până la 5% din valoarea totală a activelor fondului de pensii ocupationale;
h) titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din România sau din alte ţări, în procent de până la 5% din valoarea totală a activelor fondului de pensii ocupationale;
i) alte forme de investiţii prevăzute de normele adoptate de Comisie.
(2) Investiţiile prevăzute la alin.(1), după caz, sunt efectuate în conformitate cu reglementările Băncii Naţionale a României privind operaţiunile valutare.
(3) Comisia poate modifica temporar procentul maxim al activelor care poate fi investit în categoriile de active prevăzute la alin. (1) şi va emite norme în acest scop.
(4) În funcţie de natura emitentului de instrumente în care administratorul poate investi, procentele maxime admise sunt:
a) 5% din activele unui fond de pensii ocupationale pot fi investite într-o singură societate comercială sau în fiecare categorie de active ale acesteia;
b) 10% din activele unui fond de pensii ocupationale pot fi investite în activele unui grup de emitenţi şi persoanele afiliate lor.
Art. 87 - Investiţiile activelor fondurilor de pensii ocupationale sunt scutite de impozit până la momentul plăţii dreptului cuvenit participanţilor şi beneficiarilor.
Art. 88 - (1) Administratorul exercită, în numele angajatorilor si participanţilor, dreptul de vot în adunările generale ale acţionarilor societăţilor comerciale în al căror capital social au fost investite activele fondului de pensii ocupationale.
(2) Votul este exercitat exclusiv în interesul participanţilor şi beneficiarilor la fondul de pensii ocupationale.
Art. 89 - (1) Activele fondului de pensii ocupationale nu pot fi investite în:
a) active care nu pot fi dobândite sau înstrăinate prin lege;
b) active a căror evaluare este incertă, precum şi în antichităţi, lucrări de artă, autovehicule şi altele asemenea;
c) bunuri imobiliare;
d) acţiuni, obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de administrator si angajator;
e) orice alte active stabilite prin normele adoptate de Comisie.
(2) Activele fondului de pensii ocupationale nu pot fi dobândite de la sau înstrăinate către:
a) administratorului, angajatorului sau auditorului;
b) depozitarului;
c) administratorului special;
d) membrilor Consiliului Comisiei şi personalului Comisiei;
e) persoanelor afiliate entităţilor prevăzute la lit. a)-d);
f) oricăror alte persoane sau entităţi prevăzute prin normele adoptate de Comisie.
(3) Activele fondului de pensii ocupationale nu pot constitui garanţii şi nu pot fi utilizate pentru acordarea de credite, sub sancţiunea nulităţii.
Art. 90 - (1) Comisia calculează şi publică trimestrial:
a) rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii ocupationale pentru ultimele 24 de luni;
b) rata de rentabilitate a fiecărui fond de pensii ocupationale pentru ultimele 24 de luni;
c) rata de rentabilitate minimă a tuturor fondurilor.
(2) În cazul în care rata de rentabilitate a unui fond de pensii ocupationale este mai mică decât rata de rentabilitate minimă a tuturor fondurilor de pensii din România în 4 trimestre consecutive, Comisia retrage autorizaţia de administrare a administratorului respectiv, aplicând procedura privind administrarea specială prevăzută la art. 57-69.
CAPITOLUL. XI
Finanţarea activităţii administratorului
Art. 91 - (1) Veniturile administratorului rezultate din administrarea fondurilor de pensii ocupationale se constituie din:
a) comision de administrare;
b) penalităţi de transfer;
c) tarife pentru servicii de informare suplimentare, la cerere, furnizate potrivit prevederilor prezentei legi.
(2) Comisionul de administrare se constituie prin:
a) deducerea unui cuantum din contribuţiile plătite, dar nu mai mult de 3%, cu condiţia ca această deducere să fie făcută înainte de convertirea contribuţiilor în unităţi de fond;
b) deducerea unui procent din activul net total al fondului de pensii ocupationale, dar nu mai mult de 0,2% pe lună, stabilit prin schema de pensii ocupationale.
(3) Penalitatea de transfer reprezintă suma suportată de participant în cazul în care transferul la alt administrator se realizează mai devreme de 2 ani de la aderarea la fondul de pensii ocupationale precedent, limita maximă a acesteia fiind stabilită prin normele adoptate de Comisie.
(4) Administratorul utilizează aceeaşi metodă de calcul şi de percepere a comisioanelor de administrare pentru toţi participanţii la acelaşi fond de pensii ocupationale.
CAPITOLUL. XII
Plata pensiilor ocupationale
Art. 92 - (1) Activul personal este folosit numai pentru obţinerea unei pensii ocupationale.
(2) Dreptul la pensia ocupationale se deschide, la cererea participantului, cu îndeplinirea următoarelor condiţii cumulative:
a) participantul a împlinit vârsta de 60 de ani;
b) au fost plătite contribuţii minim 7 ani;
c) activul personal este cel puţin egal cu suma necesară obţinerii pensiei ocupationale minime prevăzute prin normele adoptate de Comisie.
Art. 93 - Se exceptează de la prevederile art. 92 situaţiile în care:
a) participantul nu îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 92 alin. (2) lit. b) şi c), caz în care primeşte suma existentă în contul său ca plată unică sau plăţi eşalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, la alegerea sa;
b) participantul beneficiază de pensie de invaliditate pentru afecţiuni care nu mai permit reluarea activităţii, definite potrivit Legii privind sistemul unitar de pensii publice, caz în care poate obţine:
1. suma existentă în contul său ca plată unică sau plăţi eşalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, dacă nu îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 92 alin. (2) lit. c), conform normelor adoptate de Comisie;
2. o pensie ocupationala ale cărei condiţii şi termene sunt stabilite prin legea specială privind organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor reglementate şi supravegheate de Comisie, dacă îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 92 alin. (2) lit. c);
c) decesul participantului a survenit înainte de depunerea cererii pentru obţinerea unei pensii ocupaţionale, caz în care suma din cont se plăteşte beneficiarilor, în condiţiile şi în cuantumul stabilite prin actul individual de aderare şi prin actul de succesiune;
d) decesul participantului a survenit după deschiderea dreptului la pensia ocupaţională, caz în care sumele aferente se plătesc către beneficiar;
e) decesul participantului a survenit după deschiderea dreptului la pensia ocupaţională şi acesta nu a ales un tip de pensie ocupaţională cu componentă de supravieţuitor, caz în care sumele aferente se plătesc beneficiarilor.
Art. 94 - Pensia ocupationala se supune reglementărilor legale privind impozitarea pensiilor şi executarea silită.
CAPITOLUL. XIII
Interdicţii
Art. 95 - (1) Administratorilor, depozitarilor, angajatorilor, precum şi persoanelor afiliate lor le este interzis:
a) să transmită informaţii eronate, incomplete sau care pot crea o impresie falsă, să emită pretenţii ori să facă afirmaţii, inclusiv prin publicitate sau prin alte forme promoţionale ori în informaţiile scrise care sunt distribuite participanţilor sau potenţialilor participanţi, despre o schema de pensii ocupationale, despre un fond de pensii ocupationale sau despre administratorul acestuia;
b) să facă, în faţa participanţilor sau a potenţialilor participanţi, afirmaţii ori previziuni despre evoluţia investiţiilor unui fond de pensii ocupationale, altfel decât în forma şi în modul prevăzute în normele adoptate de Comisie.
(2) În cazul în care Comisia constată că informaţiile sunt susceptibile de a induce în eroare, aceasta poate interzice publicarea şi distribuirea acestora şi obligă la publicarea rectificării în termen de 30 de zile calendaristice de la constatare.
Art. 96 - (1) Comisia emite norme cu privire la informaţiile conţinute în reclame sau în materiale promoţionale în legătură cu o schema de pensii ocupationale.
(2) Comisia emite norme care să prevadă orice alte obligaţii privind marketingul schemelor de pensii ocupationale.
CAPITOLUL. XIV
Obligaţii de raportare şi transparenţă
Art. 97 - (1) Administratorul publică cel mai târziu la data de 31 mai a fiecărui an un raport anual cu informaţii corecte şi complete despre activitatea desfăşurată în anul calendaristic precedent.
(2) Administratorul pune raportul anual la dispoziţia oricărei persoane care dobândeste calitatea de participant la un fond de pensii ocupationale.
(3) Anual, administratorul pune raportul la dispoziţia Comisiei şi a oricărui participant la un fond de pensii ocupationale.
Art. 98 - Raportul anual conţine următoarele informaţii cu privire la administrator şi la fondul sau fondurile de pensii ocupationale pe care le administrează:
a) componenţa consiliului de administraţie şi, dacă este cazul, a comitetului de direcţie;
b) numele acţionarilor care deţin mai mult de 5% din totalul acţiunilor şi procentul deţinut de aceştia din totalul acţiunilor;
c) denumirea şi sediul depozitarului;
d) orice alte informaţii cerute de normele adoptate de Comisie.
Art. 99 - (1) Administratorul transmite lunar Comisiei un raport privind investiţiile fiecărui fond de pensii ocupationale.
(2) Comisia elaborează raportul-cadru, care trebuie să conţină cel puţin:
a) structura portofoliului de investiţii din perioada de raportare;
b) procentul activelor unui fond de pensii ocupationale investit într-o singură societate comercială sau în fiecare clasă de active ale acesteia;
c) procentul activelor unui fond de pensii ocupationale investit, în cazul activelor unui singur emitent;
d) modul de transmitere şi publicare ale acestuia.
(3) Comisia poate să solicite administratorilor, membrilor consiliilor de administraţie ale acestora şi altor manageri, directori sau persoane însărcinate cu controlul acestora să furnizeze informaţii privind toate aspectele activităţii sau să le pună la dispoziţie toate documentele.
(4) Comisia poate controla relaţiile dintre administratori şi alţi administratori sau societăţi comerciale, atunci când administratorul transferă atribuţii acestora din urmă, care influenţează situaţia financiară a administratorului sau care sunt relevante pentru o supraveghere eficientă.
(5) Comisia poate obţine periodic declaraţia privind politica de investiţii, conturile anuale şi rapoartele anuale, precum şi toate documentele necesare supravegherii. Acestea pot include documente cum ar fi:
a) rapoarte interne intermediare;
b) evaluări actuariale şi previziuni detaliate;
c) studii privind activele şi pasivele;
d) dovezi ale respectării principiilor politicii de investiţii;
e) dovezi ale plăţii contribuţiilor conform planificării;
f) rapoarte ale persoanelor responsabile cu auditul conturilor anuale.
(6) Comisia poate efectua inspecţii la faţa locului la sediul administratorului şi, dacă este cazul, cu privire la funcţiile externalizate, pentru a verifica dacă activităţile se derulează în conformitate cu normele de control.
Art. 100 - (1) Administratorul îl informează anual, în scris angajatorul si pe fiecare participant, la ultima adresă comunicată, despre activul personal, respectiv numărul de unităţi de fond şi valoarea acestora, precum şi despre situaţia administratorului.
(2) Angajatorul transmite administratorului, participantilor şi beneficiarilor sau, după caz, reprezentanţilor acestora, în termen de 10 zile calendaristice, orice informaţie relevantă privind schimbarea regulilor schemei de pensii ocupationale.
(3) Administratorul pune, la cerere, la dispoziţie angajatorilor, participanţilor şi beneficiarilor sau, după caz, reprezentanţilor acestora declaraţia privind politica de investiţii prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. c), conturile şi rapoartele anuale.
(4) Angajatorii, participantii sau beneficiarii primeşc, de asemenea, la cerere, informaţii detaliate şi de substanţă privind riscul investiţiei, gama de opţiuni de investiţii, dacă este cazul, portofoliul existent de investiţii, precum şi informaţii privind expunerea la gradul de risc şi costurile legate de investiţii.
(5) În cazul în care participantul sau beneficiarul solicită, pe lângă informările obligatorii la care are dreptul potrivit alin. (1)-(4), informaţii suplimentare privind participarea sa la fondul de pensii ocupationale, administratorul este obligat să îi ofere, contra cost, aceste informaţii.
(6) Tariful serviciului prevăzut la alin. (5) se stabileşte anual de către Comisie.
(7) În cazul în care un participant la o schemă de pensii ocupationale din România îşi schimbă locul de muncă, domiciliul sau reşedinţa într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, angajatorul si administratorul îi va comunica în scris informaţii adecvate referitoare la drepturile sale de pensie ocupationala şi opţiunile sale posibile în acest caz.
Art. 101 - (1) Administratorul elaborează şi transmite Comisiei, până la data de 31 mai, un raport anual care oferă o imagine reală şi corectă a fondurilor de pensii ocupationale administrate, care să cuprindă:
a) situaţiile activelor şi pasivelor, ale veniturilor şi cheltuielilor pentru fiecare fond de pensii ocupationale administrat;
b) situaţiile activelor şi pasivelor, contul de profit şi pierdere privind activitatea proprie;
c) situaţia comisioanelor plătite pentru depozitar, administrator şi alte situaţii privind cheltuielile solicitate de Comisie;
d) numărul de participanţi la fiecare schemă de pensii ocupationale;
e) alte informaţii solicitate de Comisie.
(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se aprobă de un auditor avizat de Comisie, care prezintă inclusiv concluzii privind respectarea strategiei investiţionale prezentate de administrator. Prevederile art. 80 alin. (3) se apică în mod corespunzător.
(3) Informaţiile cuprinse în raportul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie coerente, complete şi clar prezentate.
CAPITOLUL. XV
Depozitarul activelor
Art. 102 - Administratorul poate încheia contracte de depozitare cu un singur depozitar pentru toate fondurile de pensii ocupationale administrate.
Art. 103 - (1) Depozitarul se supune controlului Băncii Naţionale a României şi Comisiei. Acesta trebuie să prezinte suficiente garanţii financiare şi profesionale pentru a-şi putea desfăşura eficient activităţile care îi revin ca depozitar şi pentru a-şi îndeplini obligaţiile aferente acestei funcţii.
(2) Depozitarul poate încheia contracte de depozitare cu mai mulţi administratori, cu condiţia de a păstra activele, operaţiunile şi înregistrările fiecărui fond de pensii ocupationale separat pentru fiecare fond, precum şi separat de propriile active.
(3) Depozitarul nu trebuie să fie persoană afiliată administratorului sau angajatorului.
Art. 104 - (1) Depozitarul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) obiectul de activitate autorizat de Banca Naţională a României să cuprindă activităţi de depozitare a activelor financiare ale fondurilor de pensii ocupationale;
b) să deţină avizul Comisiei pentru desfăşurarea activităţii de depozitare a fondurilor de pensii ocupationale;
c) să nu se afle în procedură de supraveghere specială sau de administrare specială;
d) să îndeplinească alte cerinţe prevăzute în normele elaborate de Comisie, cu consultarea Băncii Naţionale a României;
e) să nu acorde credite, sub orice formă, administratorului fondului de pensii ocupationale sau angajatorului care a propus schema de pensii ocupationale.
(2) Angajaţii sau membrii organelor de conducere ale depozitarului nu pot fi membri ai consiliului de administraţie sau angajaţi ai administratorului fondului de pensii ocupationale ale cărui active le păstrează sau ai angajatorului care a propus schema de pensii ocupationale.
Art. 105 - În exercitarea atribuţiilor sale depozitarul este obligat:
a) să primească şi să păstreze în siguranţă înregistrările referitoare la toate activele fondului de pensii ocupationale;
b) să păstreze înregistrările referitoare la valorile mobiliare în formă dematerializată, care constituie activele fondului de pensii ocupationale;
c) să calculeze şi să înştiinţeze, în fiecare zi lucrătoare, administratorul despre valoarea netă a activelor fondului de pensii ocupationale;
d) să actualizeze înregistrările în conturi;
e) să transmită administratorului informaţii privind activele fondurilor de pensii ocupationale;
f) să îndeplinească instrucţiunile administratorului, cu excepţia cazului în care acestea sunt contrare legislaţiei în vigoare ori actelor constitutive ale acestuia;
g) să transmită Comisiei informaţiile şi raportările privind activele fondului de pensii ocupationale, în condiţiile şi la termenele stabilite prin normele elaborate de aceasta.
Art. 106 - Modelul contractului-cadru de depozitare elaborat de Comisie cuprinde clauze privind:
a) obligaţiile depozitarului şi ale administratorului;
b) comisionul depozitarului şi modul de calcul al acestuia;
c) răspunderea contractuală a părţilor şi alte elemente prevăzute în normele elaborate de Comisie.
Art. 107 - (1) Depozitarul este responsabil faţă de administrator, angajatorul care a propus schema de pensii ocupationale, participanţi şi beneficiari în privinţa oricărui prejudiciu suferit de aceştia ca rezultat al neîndeplinirii obligaţiilor sau al îndeplinirii necorespunzătoare a acestora.
(2) Depozitarul nu este exonerat de răspundere şi răspunderea sa nu poate fi limitată prin încredinţarea obligaţiilor sale unei alte entităţi, sub sancţiunea nulităţii.
(3) Comisia verifică respectarea conformităţii contractului de depozitare cu clauzele stabilite prin modelul contractului-cadru de depozitare.
(4) Comisia emite norme privind condiţiile şi procedura de modificare a contractului de depozitare.
Art. 108 - Comisia poate obliga administratorul să înlocuiască depozitarul în cazul în care nu mai este îndeplinită una dintre condiţiile prevăzute la art. 104 şi 105.
Art. 109 - În situaţia încetării contractului de depozitare, depozitarul transmite altui depozitar activele din depozitul său, precum şi copiile evidenţelor privind îndeplinirea obligaţiilor sale, în condiţiile legii, într-o perioadă stabilită de comun
acord, aprobată de Comisie, cu asigurarea continuităţii îndeplinirii obligaţiilor contractuale.
Art. 110 - Activele fondului de pensii ocupationale nu pot face obiectul executării silite împotriva depozitarului şi nici al unei tranzacţii.
Art. 111 - (1) Poate fi depozitar în sensul prezentei legi şi orice entitate autorizată în această calitate pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European.
(2) Depozitarii care au fost autorizaţi, avizaţi sau supuşi unei proceduri similare în vederea funcţionării ca depozitar al activelor fondurilor de pensii ocupationale într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European sunt exceptaţi de la cerinţa avizării de către Comisie.
CAPITOLUL. XVI
Provizioane tehnice şi garanţii reglementate şi supravegheate de Comisie
Art. 112 - (1) Administratorul trebuie să asigure permanent un volum adecvat de lichidităţi corespunzătoare angajamentelor financiare rezultate din portofoliul existent al schemei de pensii ocupationale.
(2) Administratorul care administrează scheme de pensii ocupationale în care sunt prevăzute măsuri de protecţie împotriva riscurilor biometrice şi/sau garanţii cu privire la performanţele investiţiilor ori un nivel stabilit al beneficiilor trebuie să asigure provizioane tehnice pentru toate aceste scheme.
(3) Administratorul trebuie să deţină permanent un nivel suficient şi corespunzător de active pentru a acoperi provizioanele tehnice privind toate schemele de pensii ocupationale administrate.
(4) Calculul provizioanelor tehnice se efectuează anual. Calculul poate fi efectuat o dată la 3 ani, dacă administratorul prezintă Comisiei şi/sau angajatorului care a propus schema de pensii ocupationale si participanţilor un raport asupra modificărilor survenite în anii respectivi. Raportul trebuie să reflecte modificările provizioanelor tehnice şi schimbările survenite în riscurile acoperite.
(5) Calculul provizioanelor tehnice se efectuează şi se certifică de către un actuar sau de către un alt specialist în acest domeniu, inclusiv de către un auditor, în conformitate cu legislaţia naţională, pe baza metodelor actuariale stabilite prin normele Comisiei şi cu respectarea următoarelor principii:
a) nivelul minim al provizioanelor tehnice se calculează conform unei evaluări actuariale suficient de prudente, luându-se în considerare toate angajamentele
contractate de administrator în materie de prestaţii şi cotizaţii în cadrul schemelor de pensii ocupationale pe care le administrează. Acesta trebuie să acopere pensiile ocupationale şi prestaţiile deja în plată şi, de asemenea, să reflecte angajamentele rezultate din drepturile de pensie acumulate ale participanţilor. Prognozele economice şi actuariale pentru evaluarea angajamentelor se aleg în mod prudent, luându-se în considerare, dacă este cazul, o marjă adecvată pentru variaţii nefavorabile;
b) ratele maxime ale dobânzii utilizate se aleg în mod prudent şi se determină în conformitate cu legislaţia naţională. Aceste rate prudente ale dobânzii se calculează luându-se în considerare:
- randamentul activelor corespunzătoare deţinute de administrator şi randamentul viitor al investiţiilor; şi/sau
- randamentele obligaţiilor de stat sau de înaltă calitate;
c) tabelele biometrice folosite pentru calculul provizioanelor tehnice se bazează pe principii prudente, ţinându-se cont de principalele caracteristici ale grupului de participanţi şi ale schemelor de pensii ocupationale, în special de evoluţia prevăzută pentru riscurile relevante;
d) metodele şi baza de calcul pentru provizioanele tehnice rămân în general constante de la un exerciţiu financiar la altul. Discontinuităţile pot fi justificate de schimbarea legislaţiei ori a condiţiilor economice sau demografice pe care se bazează provizioanele.
(6) Comisia poate stabili cerinţe suplimentare pentru calcularea provizioanelor tehnice, în cazul în care consideră această măsură necesară pentru protejarea corespunzătoare a intereselor participanţilor.
(7) Comisia poate permite administratorului să deţină temporar active sub nivelul provizioanelor tehnice, cu condiţia realizării unui plan concret şi fezabil de acoperire a provizioanelor, în conformitate cu prevederile alin. (3). Cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească planul de acoperire a provizioanelor se stabilesc prin normele adoptate de Comisie.
(8) Prevederile alin. (7) nu se aplică în cazul desfăşurării activităţilor în condiţiile art. 29 alin. (3).
Art. 113 - (1) În vederea protejării interesului participanţilor şi beneficiarilor, prin contribuţia administratorilor şi furnizorilor de pensii ocupationale, după caz, se constituie Fondul de garantare a pensiilor reglementate şi supravegheate de Comisie, denumit în continuare Fond de garantare.
(2) Fondul de garantare este destinat plăţii drepturilor participanţilor şi beneficiarilor fondurilor de pensii ocupationale, în cazul imposibilităţii asigurării lor de către administratori sau furnizori de pensii ocupationale, după caz.
CAPITOLUL.XVII
Răspunderea juridică
Art. 114 - (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi sau ale normelor emise în aplicarea acesteia atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.
(2) Administratorul sau angajatorul, după caz, răspunde faţă de participanţi pentru prejudiciile rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor ce îi revin, cu excepţia situaţiilor ce constituie cazuri de forţă majoră.
(3) Orice persoană care se consideră vătămată ca urmare a neaplicării prevederilor prezentei legi are dreptul de a se adresa instanţelor judecătoreşti competente.
Art. 115 - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de control ale Comisiei;
b) neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor depozitarului;
c) nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (1);
d) nerespectarea prevederilor art. 43 alin. (3) şi (4);
e) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 75 alin. (5) şi (7);
f) depăşirea plafoanelor prevăzute la art. 86 alin. (1) şi (4);
g) investirea în categoriile de active prevăzute la art. 89 alin. (1);
h) nerespectarea prevederilor art. 91 alin. (2) privind metoda de calcul al comisioanelor;
i) nerespectarea prevederilor art. 95 alin. (1);
j) nerespectarea unuia dintre termenele prevăzute la art. 97 alin. (1), art. 99 alin. (1), art. 100 alin. (1) sau la art. 101;
k) nerespectarea celorlalte obligaţii prevăzute în cuprinsul prezentei legi, în normele emise în aplicarea acesteia, precum şi în actele adoptate de Comisie.
(2) Săvârşirea de către persoana fizică sau juridică a vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu:
a) avertisment scris;
b) amendă contravenţională;
c) anularea votului exprimat sau suspendarea temporară a dreptului de vot al acţionarilor semnificativi;
d) retragerea autorizaţiei sau a avizului, după caz a avizului altor entităţi decât administratorul, căruia i se aplică măsura administrativă prevăzută la art. 38;
e) restrângerea sau interzicerea dreptului administratorilor de a dispune de propriile active;
f) interzicerea, pe o perioadă cuprinsă între 90 şi 180 de zile, a desfăşurării unor activităţi ce cad sub incidenţa prezentei legi.
(3) Sancţiunile principale prevăzute la alin. (2) lit. a) sau b) pot fi aplicate cumulativ cu oricare dintre sancţiunile complementare prevăzute la alin. (2) lit. c)-f).
(4) Limitele amenzilor se stabilesc după cum urmează:
a) între 0,5% şi 5% din capitalul social pentru persoanele juridice;
b) între 1.000 lei şi 100.000 lei, pentru persoanele fizice.
(5) Amenzile contravenţionale aplicate potrivit prezentei legi se fac venit la bugetul de stat.
(6) Comisia poate aplica sancţiuni persoanelor fizice cărora, în calitate de administratori, reprezentanţi legali sau exercitând în drept ori în fapt funcţii de conducere sau exercitând cu titlu profesional activităţi reglementate de prezenta lege, le este imputabilă respectiva contravenţie.
(7) Persoanele fizice prevăzute la alin. (6) sunt ţinute, potrivit legii, şi la repararea prejudiciilor patrimoniale cauzate prin fapta constituind contravenţie. Dacă fapta este imputabilă mai multor persoane, acestea sunt ţinute solidar la repararea prejudiciului cauzat.
(8) La individualizarea sancţiunii se va ţine seama de circumstanţele personale şi reale ale săvârşirii faptei şi de conduita făptuitorului.
(9) Dacă aceeaşi persoană a săvârşit mai multe contravenţii, sancţiunea se aplică pentru fiecare contravenţie.
(10) În cazul în care la săvârşirea unei contravenţii au participat mai multe persoane, sancţiunea se va aplica fiecăreia separat.
(11) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se fac de către persoanele cu atribuţii privind supravegherea şi/sau controlul respectării dispoziţiilor legale şi ale reglementărilor aplicabile sistemului de pensii private, din cadrul Comisiei, sau de către personalul împuternicit în acest scop, prin decizie a preşedintelui Consiliului Comisiei.
Art. 116 - În ceea ce priveşte procedura de stabilire şi constatare a contravenţiilor, de aplicare a sancţiunilor, prevederile prezentei legi derogă de la dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 117 - Contravenţiile prevăzute de prezenta lege se prescriu în termen de 3 ani de la data săvârşirii acestora.
Art. 118 - (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani sau cu amendă:
a) fapta de a nu vira contribuţia la fondul de pensii ocupationale;
b) fapta de a nu efectua transferul de lichidităţi băneşti ale unui participant la un alt fond de pensii ocupationale, în termenul prevăzut la art. 72 alin. (1);
c) utilizarea de informaţii, documente şi declaraţii false sau de orice mijloace frauduloase, în vederea obţinerii autorizaţiilor sau a avizelor prevăzute de prezenta lege.
(2) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani:
a) fapta de a utiliza contribuţia la fondul de pensii ocupationale în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta lege;
b) fapta de a utiliza lichidităţile băneşti ale unui participant la un fond de pensii ocupationale în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta lege;
c) administrarea sau modificarea neautorizată a schemelor de pensii ocupationale;
d) desfăşurarea de către administrator a altor activităţi decât cele pentru care a fost autorizat;
(3) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani fapta persoanei care se face vinovată de desfăşurarea fără autorizaţie sau aviz a unei activităţi pentru care prezenta lege prevede obligaţia deţinerii unei autorizaţii sau a unui aviz valabil din partea Comisiei.
(4) Dacă faptele prevăzute la alin. (1)-(3) au produs consecinţe deosebit de grave, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani.
(5) Dacă faptele prevăzute la alin. (1)-(3) constituie, potrivit Codului penal sau unor legi speciale, infracţiuni mai grave, se pedepsesc în condiţiile şi cu sancţiunile prevăzute de acestea.
CAPITOLUL. XVIII
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 119 - Prevederile prezentei legi se completează, în măsura în care nu contravin, cu actele normative în vigoare.
Art. 120 - Autorităţile şi instituţiile publice furnizează în mod gratuit Comisiei informaţiile solicitate în scopul îndeplinirii de către aceasta a atribuţiilor care îi revin potrivit prevederilor prezentei legi.
Art. 121 - În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Comisia elaborează norme, aprobate prin hotărâre a preşedintelui acesteia, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *