Regulament de aplicare a Legii notarilor publici

Legislatie comerciala  |  0 comentarii

Ordin 2333/2013 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale Lege 36/1995.

Regulament de aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995

    CAP. I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    Activitatea notariala pe teritoriul Romaniei se indeplineste de notarii publici numiti in functie de catre ministrul justitiei, in conditiile Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare lege, si ale prezentului regulament.
    ART. 2
    (1) In afara granitelor Romaniei, activitatile notariale prevazute de legislatia in vigoare pot fi indeplinite numai de persoanele cu atributii in acest sens din cadrul misiunilor diplomatice si al oficiilor consulare ale Romaniei, precum si de comandantii navelor si aeronavelor sub pavilion romanesc.
    (2) Secretarii consiliilor locale ale comunelor si oraselor unde nu functioneaza birouri notariale sau sedii secundare ale acestora pot legaliza copii de pe inscrisurile prezentate de parti, cu exceptia inscrisurilor sub semnatura privata, atributie ce nu poate fi delegata altei persoane.
    ART. 3
    Prin activitate notariala se intelege totalitatea actelor, procedurilor si consultatiilor indeplinite de notarul public in exercitarea functiei, date in competenta sa prin lege.

    CAP. II
    Competenta notarilor publici

    ART. 4
    (1) Notarul public indeplineste activitatile notariale prevazute la art. 12 si 13 din lege, precum si activitatile date in competenta sa prin alte acte normative.
    (2) Notarul public are competenta generala, cu exceptiile prevazute la art. 15 din lege.

    CAP. III
    Organizarea activitatii notarilor publici

    SECTIUNEA 1
    Dobandirea calitatii de notar public

    SUBSECTIUNEA 1
    Dobandirea calitatii de notar public ca urmare a efectuarii stagiului si promovarii examenului de notar public pentru notarii stagiari

    ART. 5
    (1) Poate deveni notar stagiar persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
    a) are cetatenia romana, a unui stat membru al Uniunii Europene, a unui stat apartinand Spatiului Economic European sau a Confederatiei Elvetiene si are domiciliul ori, dupa caz, resedinta obisnuita in Romania, dovada care se face cu acte eliberate de autoritatile romane competente;
    b) are capacitatea de exercitiu deplina, dovada care se face printr-o declaratie autentica a persoanei, din care sa rezulte ca nu a pierdut si nu i-a fost restransa capacitatea de exercitiu;
    c) este licentiat in drept, dovada care se face cu diploma de licenta obtinuta in Romania ori, in cazul obtinerii in alta tara, echivalata sau recunoscuta de autoritatile romane;
    d) nu are antecedente penale rezultate ca urmare a savarsirii unei infractiuni de serviciu sau in legatura cu serviciul ori a savarsirii cu intentie a unei alte infractiuni, dovada care se face cu certificatul de cazier judiciar sau echivalentul acestuia, eliberat de autoritatea competenta din statul ori, dupa caz, statele al carui/caror cetatean este;
    e) se bucura de o buna reputatie, constatata in conditiile stabilite prin statut, dovedita cu scrisoare de recomandare, de regula, de la angajator, organizatia profesionala, universitati, institutii sau altele asemenea, precum si cu certificat de cazier fiscal ori echivalentul acestuia, eliberat de autoritatea competenta din statul ori, dupa caz, statele al carui/caror cetatean este;
    f) cunoaste limba romana, dovada ce se face prin atestatul de cunoastere a limbii romane. Cunoasterea limbii romane se prezuma la persoanele cu cetatenie romana;
    g) este apt din punct de vedere medical, fizic si psihologic, pentru exercitarea functiei, dovada care se face cu certificatul medical eliberat de comisia de examinare medicala a judecatorilor, procurorilor, magistratilor asistenti si personalului asimilat acestora, precum si a candidatilor pentru admiterea in magistratura;
    h) promoveaza examenul sau concursul pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, dovada care se face prin hotarare a Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, denumita in continuare Uniunea, de validare a rezultatelor examenului sau concursului.
    (2) La cererea de inscriere se va atasa si dovada platii taxelor stabilite pentru inscrierea la examen sau la concurs.
    (3) In toate cazurile in care, potrivit legii, exista obligatia indeplinirii conditiei prevazute la art. 22 lit. g) din lege, competenta de a efectua examinarea medicala apartine Comisiei de examinare medicala a judecatorilor, procurorilor, magistratilor asistenti si personalului asimilat acestora, precum si a candidatilor pentru admiterea in magistratura.
    ART. 6
    (1) Colegiile directoare ale Camerelor Notarilor Publici, denumite in continuare Camere, organizeaza anual, simultan si intr-o zi lucratoare examenul sau concursul pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, pe posturile vacante stabilite de catre acestea in conditiile legii. Data examenului sau concursului se stabileste de catre presedintele Uniunii.
    (2) Examenul sau concursul pentru dobandirea calitatii de notar stagiar se valideaza de catre Consiliul Uniunii, la propunerea Colegiului director al Camerei. In cazul invalidarii examenului sau concursului, Camera va organiza, pe cheltuiala sa, un nou concurs ori examen pentru aceiasi candidati, care nu vor mai achita o alta taxa de participare. In acest caz, presedintele comisiei de examinare va fi un membru al Consiliului Uniunii, altul decat reprezentantul Camerei organizatoare in Consiliul Uniunii.
    (3) Procedura de organizare si desfasurare a concursului sau examenului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, componenta, numarul si modul de constituire a comisiilor se stabilesc de catre Consiliul Uniunii prin regulament.
    (4) Numirea membrilor comisiilor se face de catre Colegiul director al fiecarei Camere, potrivit regulamentului aprobat de catre Consiliul Uniunii, cu exceptia cazului in care se invalideaza examenul sau concursul, situatie in care membrii comisiilor vor fi desemnati, in conditiile regulamentului, de catre Consiliul Uniunii.
    (5) Tematica si bibliografia de examen sau de concurs se aproba de catre Consiliul Uniunii si se publica pe site-ul Uniunii pana cel tarziu la data de 1 iunie a fiecarui an calendaristic.
    ART. 7
    Colegiul director al Camerei stabileste, pentru Camera respectiva, pana la data de 31 martie a fiecarui an calendaristic, numarul de locuri destinate examenului sau concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar. Numarul total de locuri se stabileste de catre Consiliul Uniunii.
    ART. 8
    (1) Colegiul director al Camerei stabileste, pana la data de 15 mai a fiecarui an calendaristic, birourile notariale in care notarii stagiari vor efectua stagiul de pregatire practica.
    (2) Pentru ca un birou notarial sa fie avizat de catre Colegiul director al Camerei in vederea desfasurarii de catre notarii stagiari a stagiului de pregatire practica, notarul public care va coordona activitatea de pregatire trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa aiba, pana la data de 15 mai a anului in care este organizat examenul sau concursul, cel putin 6 ani vechime in functia de notar public;
    b) sa se bucure de o buna reputatie profesionala, prezumata, in acest caz, prin lipsa sanctiunilor disciplinare aplicate prin hotarare definitiva, in ultimii 3 ani.
    ART. 9
    (1) Dupa promovarea examenului sau a concursului, notarul stagiar va incheia contractul de pregatire cu Institutul Notarial Roman, denumit in continuare INR. In contractul de pregatire se vor cuprinde perioada legala de desfasurare a stagiului, conditiile de desfasurare a acestuia, cuantumul si modalitatea de plata a cheltuielilor de pregatire. Contractele de pregatire se incheie in termen de 20 de zile calendaristice de la validarea de catre Consiliul Uniunii a rezultatelor concursului sau examenului si se comunica Biroului executiv.
    (2) Dupa promovarea examenului sau a concursului si incheierea contractului de pregatire, candidatul are obligatia sa urmeze, timp de 2 ani, cursurile de pregatire teoretica si practica.
    (3) Calitatea de notar stagiar inceteaza in urmatoarele cazuri:
    a) refuzul incheierii contractului de pregatire cu INR;
    b) absenta nejustificata la cel putin 15% din totalul orelor alocate cursurilor de pregatire teoretica si practica;
    c) neplata cheltuielilor aferente pregatirii;
    d) respingerea la doua examene de definitivat;
    e) lipsa nejustificata la doua examene de definitivat;
    f) respingerea la un examen de definitivat si lipsa nejustificata la alt examen de definitivat.
    (4) Incetarea calitatii de notar stagiar se dispune de catre Biroul executiv al Consiliului Uniunii din oficiu ori la sesizarea INR, a Colegiului director al Camerei sau a notarului public coordonator.
    ART. 10
    (1) Stagiul de pregatire teoretica si practica a notarului stagiar este de 2 ani, fara posibilitatea reducerii acestuia, si se desfasoara dupa cum urmeaza:
    a) un an de pregatire teoretica in cadrul INR;
    b) un an de pregatire practica in cadrul biroului notarial desemnat de Colegiul director al Camerei.
    (2) Pregatirea teoretica si practica se poate prelungi, la cererea notarului stagiar, ca urmare a respingerii sau a lipsei la examenul de definitivat, caz in care notarul stagiar are obligatia sa isi prelungeasca, pe cheltuiala sa, contractul de pregatire cu INR.
    ART. 11
    (1) Pregatirea practica se efectueaza in cadrul biroului notarial si consta in:
    a) prezentarea sub aspect practic de catre notarul public coordonator a evidentelor notariale si financiar-contabile, a arhivei, precum si a modului de lucru cu publicul;
    b) prezentarea si explicarea de catre notarul public coordonator a modului de instrumentare a actelor si procedurilor notariale;
    c) asistarea notarului public coordonator de catre notarul stagiar la instrumentarea actelor si procedurilor notariale.
    (2) Colegiul director al Camerei, din oficiu, la sesizarea notarului public coordonator cu privire la imposibilitatea desfasurarii stagiului ori la sesizarea notarului stagiar cu privire la modul necorespunzator de desfasurare a pregatirii, dispune desemnarea unui alt notar public coordonator.
    (3) Programul de desfasurare a stagiului la nivelul biroului notarial este de minimum 6 ore in fiecare zi lucratoare.
    (4) Pe perioada desfasurarii stagiului in biroul notarial, notarul stagiar nu poate semna niciun act notarial si nu poate instrumenta nicio procedura notariala.
    (5) Colegiul director al Camerei repartizeaza, cu acordul notarului public coordonator, notarul stagiar sau notarii stagiari care vor efectua stagiul de pregatire in cadrul birourilor notarilor publici.
    (6) Cu aprobarea Colegiului director al Camerei, un notar public coordonator poate indruma cel mult 2 notari stagiari in acelasi timp.
    (7) Pentru perioada in care asigura pregatirea notarului stagiar la biroul sau, INR va achita notarului public coordonator pentru fiecare notar stagiar pregatit un procent din taxa de scolarizare, procent ce va fi aprobat de Consiliul Uniunii.
    (8) Calitatea de notar stagiar este compatibila cu desfasurarea altor activitati profesionale, cu conditia ca acestea sa nu aduca atingere onoarei si bunelor moravuri.
    (9) Suspendarea efectuarii stagiului se dispune de catre Biroul executiv al Consiliului Uniunii, pe o perioada determinata, in cazul in care notarul stagiar se afla in una dintre urmatoarele situatii:
    a) in caz de boala, pe perioada concediului medical care depaseste 30 de zile;
    b) in caz de concediu pentru cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;
    c) la cererea notarului stagiar, pentru perioade care nu pot depasi, cumulat, 3 ani.
    (10) Pe durata suspendarii, notarul stagiar nu are dreptul sa participe la cursurile de pregatire teoretica si practica. Daca pe durata stagiului, din cauza suspendarilor intervenite, notarul stagiar a absentat la cel putin 15% din totalul orelor de pregatire teoretica si practica, acesta are obligatia sa efectueze, pe cheltuiala lui, orele de pregatire absentate, corespunzator continutului predat pe perioada absentei.
    ART. 12
    Dupa finalizarea perioadei de stagiu, INR elibereaza notarului stagiar un certificat de absolvire care confirma efectuarea stagiului de pregatire teoretica si practica si ii confera notarului stagiar dreptul de a se prezenta la examenul de definitivat.
    ART. 13
    Examenul de definitivat pentru notarii stagiari se organizeaza de catre INR, la cererea Consiliului Uniunii, pentru ocuparea posturilor vacante cuprinse in ordinul de actualizare prevazut de art. 21 alin. (3) lit. b) din lege. Data examenului se stabileste de catre presedintele Uniunii.
    ART. 14
    (1) Procedura de organizare si desfasurare a examenului de definitivat, componenta si numarul comisiilor, precum si modul de constituire a acestora se stabilesc prin Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului de definitivat si a concursului pentru dobandirea calitatii de notar public, aprobat prin ordin al ministrului justitiei, la propunerea Consiliului Uniunii.
    (2) Dovada indeplinirii conditiilor prevazute de art. 22 lit. a)-g) din lege se face prin aplicarea, in mod corespunzator, a dispozitiilor art. 5 alin. (1) din prezentul regulament.
    (3) Dovada indeplinirii conditiei prevazute la art. 22 lit. h) din lege se face in conditiile stabilite prin regulamentul prevazut la alin. (1).
    ART. 15
    (1) Numirea membrilor comisiilor se face de catre Consiliul Uniunii, cu exceptia reprezentantilor Ministerului Justitiei, care se numesc prin ordin al ministrului justitiei.
    (2) Hotararea prin care se stabileste componenta comisiilor se comunica de indata, dar nu mai tarziu de 3 zile de la emitere, directiei de specialitate din Ministerul Justitiei.
    (3) Un exemplar al hotararilor date de comisiile constituite in conditiile Regulamentului pentru organizarea si desfasurarea examenului de definitivat si a concursului pentru dobandirea calitatii de notar public se comunica directiei de specialitate din Ministerul Justitiei.
    ART. 16
    Notarii stagiari sustin examenul de definitivat numai pe posturile de notar public vacante, existente in circumscriptia Camerei la care au sustinut examenul de dobandire a calitatii de notar stagiar, prevazute in ordinul de actualizare.
    ART. 17
    Pentru sustinerea examenului de definitivat, colegiile directoare ale Camerelor propun un numar de posturi vacante egal cu numarul notarilor stagiari care au finalizat stagiul de pregatire in Camera respectiva.
    ART. 18
    In cazul in care in urma desfasurarii examenului de definitivat nu se ocupa toate posturile prevazute in ordinul de actualizare pentru examenul de definitivat, Colegiul director al Camerei le va reporta si le va redistribui pe categorii de posturi vacante in actualizarea urmatoare.
    ART. 19
    (1) Dupa validarea rezultatelor examenului de definitivat, candidatii admisi isi vor exprima, in ordinea mediilor obtinute, in fata Colegiului director al Camerei in care au sustinut examenul sau concursul de dobandire a calitatii de notar stagiar, optiunile de ocupare a posturilor vacante existente in circumscriptia acelei Camere.
    (2) Dupa exprimarea optiunilor se inainteaza ministrului justitiei propunerea de emitere a ordinelor de numire in functia de notar public a candidatilor declarati admisi.
    (3) Procedura de exprimare a optiunilor si de formulare a propunerii de numire in functia de notar public a notarilor stagiari se stabileste prin Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului de definitivat si a concursului pentru dobandirea calitatii de notar public, aprobat prin ordin al ministrului justitiei, la propunerea Consiliului Uniunii.

    SUBSECTIUNEA a 2-a
    Dobandirea calitatii de notar public de catre persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica

    ART. 20
    (1) Poate dobandi calitatea de notar public persoana care indeplineste cumulativ conditiile prevazute la art. 22 lit. a)-g) din lege, are cel putin 6 ani vechime intr-o functie de specialitate juridica si promoveaza concursul pentru dobandirea calitatii de notar public, organizat de INR.
    (2) Dovada indeplinirii conditiilor prevazute de art. 22 lit. a)-g) din lege se face prin aplicarea, in mod corespunzator, a dispozitiilor art. 5 alin. (1) din prezentul regulament, care se completeaza cu urmatoarele acte:
    a) dovada indeplinirii conditiei privind vechimea de cel putin 6 ani intr-o functie de specialitate juridica, ce se face, in conditiile legii, cu copia legalizata a carnetului de munca, adeverinta eliberata de catre angajator si, dupa caz, de Inspectoratul Teritorial de Munca sau de organizatia profesionala din care face parte ori a facut parte candidatul, precum si cu orice alte documente prevazute de legislatia in vigoare;
    b) dovada promovarii concursului, care se face cu hotararea Consiliului Uniunii de validare a rezultatelor concursului pentru dobandirea calitatii de notar public.
    ART. 21
    Cererea de inscriere, impreuna cu dovezile de indeplinire a conditiilor de inscriere la concurs si de plata a taxei, se depun de catre candidat la sediul Camerei in a carei circumscriptie doreste sa isi desfasoare activitatea ca notar public si exista posturi vacante prevazute in ordinul de actualizare corespunzator.
    ART. 22
    Concursul pentru dobandirea calitatii de notar public se organizeaza de catre INR, la cererea Consiliului Uniunii.
    ART. 23
    (1) Procedura de organizare si desfasurare a concursului, componenta si numarul comisiilor, precum si modul de constituire a acestora se stabilesc prin Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului de definitivat si a concursului pentru dobandirea calitatii de notar public, aprobat prin ordin al ministrului justitiei, la propunerea Consiliului Uniunii.
    (2) Numirea membrilor comisiilor se face de catre Consiliul Uniunii, cu exceptia reprezentantilor Ministerului Justitiei, care se numesc prin ordin al ministrului justitiei.
    (3) Componenta comisiilor, precum si orice modificare a acesteia se comunica directiei de specialitate din Ministerul Justitiei.
    (4) Un exemplar al hotararilor date de comisiile constituite in conditiile Regulamentului pentru organizarea si desfasurarea examenului de definitivat si a concursului pentru dobandirea calitatii de notar public se comunica directiei de specialitate din Ministerul Justitiei.
    ART. 24
    (1) Dupa validarea rezultatelor concursului, candidatii admisi isi vor exprima, in ordinea mediilor obtinute, in fata Biroului executiv al Consiliului Uniunii, optiunile de ocupare a posturilor vacante existente in cadrul Camerei unde s-au inscris.
    (2) Dupa exprimarea optiunilor se inainteaza ministrului justitiei propunerea de emitere a ordinelor de numire in functia de notar public a candidatilor declarati admisi.
    (3) Procedura de exprimare a optiunilor si de formulare a propunerii de numire in functia de notar public se stabileste prin Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului de definitivat si a concursului pentru dobandirea calitatii de notar public, aprobat prin ordin al ministrului justitiei, la propunerea Consiliului Uniunii.
    ART. 25
    (1) Dupa numirea in functie, notarul public are obligatia de a urma, pe cheltuiala proprie, cursurile de pregatire practica organizate de INR, cu privire la modul de indeplinire a actelor si procedurilor notariale, precum si la organizarea si functionarea biroului notarial.
    (2) Durata cursurilor de pregatire se stabileste de catre Consiliul Uniunii, iar la finalul acestora se elibereaza un certificat.

    SUBSECTIUNEA a 3-a
    Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie

    ART. 26
    (1) Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie pot dobandi, la cerere, fara examen, calitatea de notar public, in temeiul dispozitiilor art. 102 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Cererea de numire in functie se adreseaza ministrului justitiei, in termen de cel mult un an de la data expirarii mandatului sau eliberarii din functie din motive neimputabile.
    (3) Termenul de un an pentru depunerea cererii de dobandire, in conditiile legii, a calitatii de notar public de catre judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie se calculeaza de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a decretului de eliberare din functia de judecator.
    ART. 27
    (1) Cererea se depune la directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei, va cuprinde Camera unde solicitantul doreste sa isi desfasoare activitatea si va fi insotita de dovada publicarii decretului de eliberare din functie, precum si de dovezile din care rezulta indeplinirea conditiilor prevazute de lege.
    (2) Cererile depuse pana la data de 31 martie a fiecarui an vor fi avute in vedere la actualizarea din anul respectiv a posturilor cu aceasta destinatie. Centralizatorul cuprinzand numarul cererilor de posturi, cu indicarea camerelor pentru care s-au exprimat optiuni de numire in functie, se comunica Consiliului Uniunii pentru a fi avute in vedere, la actualizarea din anul respectiv, solicitarile de posturi destinate judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    (3) Cererile, respectiv actele doveditoare, depuse dupa data prevazuta la alin. (2), raman in evidenta directiei de specialitate din Ministerul Justitiei si vor fi avute in vedere in anul urmator la actualizarea posturilor cu aceasta destinatie.
    (4) Dupa primirea de la Ministerul Justitiei a centralizatorului cuprinzand numarul cererilor de posturi de numire in functie fara examen, Consiliul Uniunii va solicita Camerelor formularea de propuneri pentru actualizarea posturilor destinate acestora.
    ART. 28
    (1) La formularea propunerilor de actualizare, Camerele vor avea in vedere numarul cererilor formulate si criteriile prevazute de lege.
    (2) Posturile destinate judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie vor fi alocate in municipii resedinta de judet si vor fi comunicate de catre Consiliul Uniunii ministrului justitiei, in vederea emiterii ordinului de actualizare.
    ART. 29
    (1) Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie isi vor exprima prin cerere scrisa, adresata directiei de specialitate, optiunile de ocupare a posturilor prevazute in ordinul de actualizare, in termen de doua luni de la publicarea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, fiecare aratand in cererea de exprimare a optiunii ordinea de preferinta pentru ocuparea posturilor din circumscriptia Camerei mentionate in cerere. Ordinul de actualizare se publica si pe pagina de internet a Ministerului Justitiei.
    (2) Judecatorii nu pot opta pentru un post vacant existent in alta Camera decat cea precizata in cererea de numire.
    (3) In cazul in care mai multi judecatori opteaza pentru acelasi post din circumscriptia Camerei aratate in cerere, departajarea se va face prin aplicarea, in urmatoarea ordine, a criteriilor de prioritate:
    a) are vechime mai mare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    b) are vechime mai mare in functia de judecator si/sau procuror;
    c) are titlul de doctor in drept;
    d) are activitate mai indelungata in functii de specialitate juridica;
    e) a functionat ca judecator si/sau procuror, pe o durata mai mare de timp, la instante judecatoresti din localitatea in care a solicitat numirea;
    f) a obtinut o medie mai mare la examenul de licenta sau de diploma.
    ART. 30
    (1) Dupa numirea in functia de notar public a judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, acestia au obligatia sa urmeze, pe cheltuiala proprie, cursurile de pregatire organizate de INR cu privire la modul de indeplinire a actelor si procedurilor notariale, organizarea si functionarea Uniunii, a Camerei si a biroului notarial.
    (2) Durata cursurilor de pregatire va fi stabilita de catre Consiliul Uniunii, iar la finalul acestora se va elibera un certificat.

    SECTIUNEA a 2-a
    Actualizarea numarului de notari publici

    ART. 31
    Numarul notarilor publici din localitatile aflate in circumscriptia fiecarei judecatorii si din municipiul Bucuresti se actualizeaza, pe baza propunerilor Camerelor, distinct pentru fiecare dintre urmatoarele categorii de posturi prevazute in ordinul de actualizare:
    a) posturile destinate judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie Justitie;
    b) posturile destinate notarilor stagiari care vor sustine examenul de definitivat;
    c) posturile destinate persoanelor care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica si care vor sustine concursul de dobandire a calitatii de notar public;
    d) posturile destinate schimbarilor de sedii ale birourilor notariale.
    ART. 32
    La formularea propunerilor de actualizare, Camerele vor avea in vedere criteriile prevazute de lege, posturile neocupate sau vacantate dupa ultima actualizare si asocierile dintre notarii publici din Camere diferite.
    ART. 33
    (1) La formularea propunerilor de actualizare se vor actualiza in mod obligatoriu cu numarul corespunzator posturi in localitatile in care:
    a) unui notar public i-a incetat calitatea in conditiile legii, cu exceptia cazului in care postul notarului public caruia i-a incetat calitatea este preluat de unul dintre notarii publici asociati. In acest caz, devine vacant si va fi avut in vedere la actualizare postul notarului public asociat care a preluat postul notarului public caruia i-a incetat calitatea;
    b) un notar public este asociat intr-o alta Camera pe o perioada care a depasit 5 ani sau este suspendat pe o perioada care a depasit 3 ani;
    c) un notar public si-a schimbat definitiv sediul biroului notarial in alta localitate, in conditiile legii.
    (2) Posturile indicate la alin. (1) se cuprind in ordinul de actualizare din anul urmator, cu una dintre destinatiile stabilite de catre Camera.
    ART. 34
    Camerele vor inainta propunerile de actualizare Consiliului Uniunii, care va verifica daca sunt indeplinite criteriile de actualizare prevazute de lege si daca posturile aflate in situatiile prevazute de art. 33 au fost propuse pentru a fi cuprinse in ordinul de actualizare.
    ART. 35
    In cazul in care, in urma verificarilor, Consiliul Uniunii constata ca la formularea propunerilor de actualizare nu au fost respectate de catre Camere criteriile prevazute de lege si prezentul regulament, acesta va proceda la suplimentarea, in mod corespunzator, a numarului de posturi, pe care o va inainta ministrului justitiei in vederea emiterii ordinului de actualizare...

Solicita textul integral prin pagina de contact !


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *