Regulamentul Camerei Deputaţilor actualizat

Legislatie actualizata din alte domenii  |  0 comentarii

Regulamentul Camerei Deputaţilor actualizat publicat in Monitorul Oficial al Romaniei 762 din 13.11.2012. Emitent: Camera Deputaților.

CAP. I
    Organizarea Camerei Deputatilor

    SECTIUNEA 1
    Constituirea Camerei Deputatilor

    ART. 1
    Camera Deputatilor nou-aleasa se intruneste in ziua si la ora stabilite prin actul de convocare emis de Presedintele Romaniei, in conformitate cu prevederile Constitutiei Romaniei, republicata.
    ART. 2
    (1) Pana la alegerea Biroului permanent lucrarile Camerei Deputatilor sunt conduse de cel mai in varsta deputat, in calitate de presedinte de varsta, asistat de cei mai tineri 4 deputati, in calitate de secretari.
    (2) Imposibilitatea exercitarii atributiilor de catre presedintele de varsta sau de catre unul ori mai multi secretari prevazuti la alin. (1) atrage de drept inlocuirea acestora cu deputatul cel mai in varsta sau, dupa caz, cu cei mai tineri deputati din randul celor prezenti.
    (3) In intervalul de timp prevazut la alin. (1) nu pot avea loc dezbateri parlamentare, cu exceptia celor care privesc validarea mandatelor de deputat.
    ART. 3
    (1) Pentru validarea mandatelor, Camera Deputatilor alege in prima sa sedinta o comisie compusa din 30 de deputati, care sa reflecte configuratia politica a Camerei Deputatilor, asa cum aceasta rezulta din constituirea grupurilor parlamentare.
    (2) Comisia de validare functioneaza pe intreaga durata a mandatului Camerei Deputatilor.
    ART. 4
    (1) Numarul deputatilor care vor fi desemnati in Comisia de validare de catre fiecare grup parlamentar se stabileste in functie de proportia membrilor sai in numarul total al deputatilor.
    (2) Propunerile pentru stabilirea numarului de deputati care revine fiecarui grup parlamentar se fac, in conditiile art. 12, de catre liderii acestor grupuri si se transmit secretarilor Camerei Deputatilor.
    (3) Presedintele de varsta prezinta Camerei aceste propuneri in ordinea descrescatoare a numarului membrilor grupurilor parlamentare, iar plenul Camerei Deputatilor hotaraste asupra lor cu votul majoritatii deputatilor prezenti.
    (4) Propunerile pentru componenta nominala a Comisiei de validare se fac de catre grupurile parlamentare, in limita numarului de locuri aprobat.
    (5) Componenta Comisiei de validare este aprobata cu votul majoritatii deputatilor prezenti.
    ART. 5
    Comisia de validare isi alege un presedinte, un vicepresedinte si un secretar, care alcatuiesc biroul comisiei, si se organizeaza in 9 grupe de lucru, compuse din cate 3 membri, cu respectarea proportiei prevazute la art. 4 alin. (1).
    ART. 6
    (1) Biroul Comisiei de validare repartizeaza grupelor de lucru dosarele referitoare la alegerea deputatilor, primite de la Biroul Electoral Central, cu exceptia celor privind membrii grupelor de lucru.
    (2) Verificarea legalitatii alegerii deputatilor care compun grupele de lucru se face de catre biroul Comisiei de validare.
    (3) Biroul Comisiei de validare si grupele de lucru sunt obligate sa prezinte comisiei propunerile privind validarea sau invalidarea mandatelor de deputat, in scris, in termen de cel mult 3 zile de la constituirea comisiei. Aceste propuneri se adopta cu votul majoritatii membrilor biroului sau al grupelor de lucru.
    (4) Dupa expirarea termenului de 3 zile, discutarea dosarelor nesolutionate se face in plenul Comisiei de validare.
    (5) Comisia de validare verifica si se pronunta in urmatoarele situatii:a)asupra contestatiilor continute in dosarele primite de la Biroul Electoral Central, nesolutionate sau a caror solutionare s-a facut cu incalcarea dispozitiilor legale referitoare la procedura de solutionare;b)asupra indeplinirii de catre fiecare deputat a conditiilor de eligibilitate si a depunerii la dosar a tuturor documentelor cerute de legislatia in vigoare pentru validarea mandatelor.
    ART. 7
    (1) Comisia de validare, in cel mult 4 zile de la constituirea sa, intocmeste un raport in care vor fi nominalizati deputatii pentru care se propune validarea, invalidarea sau, dupa caz, amanarea validarii mandatelor, cu motivarea pe scurt a propunerilor de invalidare sau de amanare.
    (2) Comisia de validare propune validarea mandatelor deputatilor ale caror dosare sunt complete si se constata ca alegerea respectivilor deputati a fost facuta in conformitate cu prevederile legale.
    (3) Comisia de validare propune invalidarea alegerii unui deputat in cazul in care constata incalcarea prevederilor legale privind conditiile de eligibilitate si in cazul in care exista o hotarare judecatoreasca de condamnare, ramasa definitiva si irevocabila, privind savarsirea de catre respectivul deputat a unor infractiuni legate de derularea procesului electoral.
    (4) Amanarea validarii mandatului unui deputat se propune de catre Comisia de validare plenului Camerei Deputatilor, pentru o data ulterioara, daca nu s-au putut clarifica, in termenul prevazut, toate aspectele legate de solutionarea unor contestatii si daca deputatul in cauza nu a depus toate documentele cerute de legislatia in vigoare pentru validarea mandatului sau. In termen de cel mult 10 zile de la clarificarea problemelor care au justificat amanarea, Comisia de validare va propune validarea sau invalidarea mandatului, dupa caz.
    ART. 8
    Raportul este aprobat de catre Comisia de validare cu votul majoritatii membrilor acesteia.
    ART. 9
    (1) Camera Deputatilor se intruneste in sedinta, de drept, in a 5-a zi de la constituirea Comisiei de validare, pentru dezbaterea raportului acesteia.
    (2) Raportul Comisiei de validare se prezinta de catre presedintele acesteia plenului Camerei Deputatilor.
    ART. 10
    (1) In cazul deputatilor pentru care nu exista motive de invalidare potrivit art. 7 alin. (3), se intocmeste, pe circumscriptii electorale, o lista cu numele si prenumele acestora, asupra careia Camera Deputatilor se pronunta printrun singur vot. In cazul deputatilor pentru care a fost propusa invalidarea mandatului, Camera Deputatilor dezbate si se pronunta prin vot pentru fiecare caz in parte.
    (2) Validarea sau invalidarea mandatelor de deputat se face cu votul majoritatii deputatilor.
    ART. 11
    (1) Camera Deputatilor este legal constituita dupa validarea a doua treimi din mandatele de deputati si dupa depunerea juramantului de catre acestia.
    (2) Deputatii care refuza depunerea juramantului sunt considerati invalidati. Refuzul depunerii juramantului se constata de catre presedintele de sedinta.

    SECTIUNEA a 2-a
    Grupurile parlamentare

    ART. 12
    (1) Grupurile parlamentare sunt structuri ale Camerei Deputatilor. Ele se pot constitui din deputati care au candidat in alegeri pe lista aceluiasi partid politic, a aceleiasi formatiuni politice, pe listele unei aliante politice sau aliante electorale si din deputati independenti sau care au devenit independenti. Deputatii care reprezinta organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, care au obtinut mandatul de deputat in conformitate cu art. 62 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata, pot constitui un singur grup parlamentar.
    (2) Deputatii unui partid politic sau ai unei formatiuni politice nu pot constitui decat un singur grup parlamentar.
    (3) Deputatii care au candidat pe listele unei aliante politice sau aliante electorale si fac parte din partide politice diferite pot constitui grupuri parlamentare proprii ale partidelor politice din care fac parte.
    (4) Deputatii partidelor politice, formatiunilor politice, aliantelor politice sau ai aliantelor electorale care nu intrunesc numarul necesar pentru a forma un grup parlamentar, precum si deputatii independenti sau care au devenit independenti in timpul unei legislaturi se pot reuni in grupuri parlamentare mixte ori se pot afilia altor grupuri parlamentare constituite potrivit alin. (1) sau intr-un grup al deputatilor independenti, dupa caz.
    (5) Deputatii care au devenit independenti in timpul unei legislaturi pot constitui un singur grup parlamentar cu respectarea alin. (6).
    (6) Un grup parlamentar este format din minimum 10 deputati.
    (7) In cazul constituirii de noi grupuri parlamentare, acestea sunt prezentate plenului de catre liderii lor, la inceputul sesiunii parlamentare.
    ART. 13
    (1) Deputatii care nu au devenit membri ai unor grupuri parlamentare constituite la intrunirea Camerei Deputatilor, deputatii ale caror grupuri parlamentare s-au desfiintat, precum si deputatii deveniti independenti, prin demisie, prin excludere din partid, prin parasirea unui grup parlamentar, daca nu s-au constituit in grupuri parlamentare in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1)-(4), au urmatoarele drepturi:a)sa intervina la dezbaterile generale, respectiv la dezbaterea motiunilor, intr-un interval de 20 de secunde, avand posibilitatea sa isi cumuleze aceste secunde pentru o singura interventie realizata printr-un reprezentant comun;b)sa delege un reprezentant comun, in calitate de observator fara drept de vot la lucrarile Comitetului liderilor grupurilor parlamentare;c)sa participe la delegatiile in strainatate ale grupurilor de prietenie, ale comisiilor permanente sau pe baza de invitatii personale, cu acordul Biroului permanent.
    (2) Deputatilor prevazuti la alin. (1) li se vor pune la dispozitie pentru folosinta comuna, de catre secretarul general, pe baza deciziei Biroului permanent, o sala de sedinta, logistica adecvata, un autoturism si personal tehnic compus dintr-un sofer si o secretara.
    ART. 14
    (1) In prima sa sedinta, fiecare grup parlamentar, dupa constituire, procedeaza la desemnarea conducerii proprii alcatuite din lider si, dupa caz, din unul sau mai multi vicelideri si un secretar.
    (2) Liderul grupului parlamentar are urmatoarele atributii:
    a) prezinta Camerei Deputatilor denumirea grupului parlamentar, componenta numerica, nominala si conducerea acestuia, precum si orice modificari care survin pe parcursul mandatului;
    b) propune Camerei Deputatilor reprezentantii grupului parlamentar in Comisia de validare;
    c) reprezinta grupul parlamentar si negociaza in numele acestuia;
    d) nominalizeaza reprezentantii grupului sau parlamentar in comisiile permanente ale Camerei Deputatilor, in comisiile speciale sau de ancheta ale acesteia ori in comisiile comune ale Camerei Deputatilor si Senatului;
    e) nominalizeaza reprezentantii grupului sau parlamentar in institutiile sau autoritatile publice aflate in subordinea Parlamentului Romaniei, in grupurile de prietenie interparlamentare, in structuri parlamentare internationale la care Romania este parte;
    f) face propuneri si prezinta candidatii grupului sau parlamentar pentru functiile de conducere si pentru reprezentantii acestuia in diverse structuri ale Camerei Deputatilor, functii care ii revin de drept, conform ponderii grupului sau parlamentar in configuratia politica initiala a Camerei Deputatilor si negocierilor intre liderii de grup;
    g) solicita revocarea din functie sau inlocuirea reprezentantilor grupului sau parlamentar din structurile Camerei Deputatilor;
    h) participa la sedintele Biroului permanent al Camerei Deputatilor si la dezbaterile acestuia fara a avea drept de vot;
    i) poate cere plenului Camerei Deputatilor: pauza pentru consultari, verificarea cvorumului, tinerea unor sedinte nepublice ale plenului, incheierea dezbaterilor in Camera Deputatilor;
    j) informeaza membrii grupului sau parlamentar asupra activitatilor Camerei Deputatilor si ale structurilor acesteia;
    k) prezinta plenului Camerei Deputatilor reprezentantul grupului sau parlamentar care participa la dezbaterile generale;
    l) prezinta amendamentele grupului sau parlamentar la proiectele de lege si propunerile legislative aflate in dezbaterea comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor;
    m) propune retrimiterea la comisie a unui proiect de lege sau a unei propuneri legislative, in conditiile prezentului regulament;
    n) propune plenului Camerei Deputatilor modalitatea de vot;
    o) prezinta punctul de vedere al grupului sau parlamentar cu privire la propunerea de ridicare a imunitatii parlamentare a unuia dintre membrii propriului grup;
    p) isi poate delega atributiile unuia dintre membrii conducerii grupului sau parlamentar; in lipsa acestora se pot delega atributiile sale oricarui membru al grupului.
    (3) Unul dintre viceliderii grupului parlamentar il inlocuieste de drept pe lider in lipsa acestuia sau ori de cate ori este nevoie. In absenta atat a liderului grupului parlamentar, cat si a viceliderilor si a secretarului acestuia, grupul parlamentar decide desemnarea unui inlocuitor pe durata absentei acestora.
    (4) Secretarul grupului parlamentar tine evidenta prezentei deputatilor grupului, asigura redactarea proceselor-verbale si indeplineste orice alte atributii ce sunt stabilite de grupul parlamentar caruia ii apartine.
    ART. 15
    In prima sedinta de constituire a Camerei Deputatilor, grupurile parlamentare sunt prezentate in ordinea marimii acestora, rezultata in urma alegerilor.
    ART. 16
    (1) Grupurile parlamentare, in functie de ponderea lor in Camera Deputatilor, au la dispozitie personal angajat pentru munca de secretariat si de specialitate, logistica necesara in vederea desfasurarii activitatii si autoturisme, potrivit hotararii Biroului permanent.
    (2) Numirea si schimbarea din functie a personalului angajat se fac la propunerea liderului grupului parlamentar respectiv, in conditiile legii. In conditiile in care un angajat care lucreaza pentru grupul parlamentar nu mai este agreat de catre parlamentarii acelui grup sau daca acel grup parlamentar se desfiinteaza, angajatul sau angajatii acelui grup parlamentar vor fi transferati pe functii echivalente, prin grija secretarului general al Camerei Deputatilor.
    ART. 17
    Presedintele Camerei Deputatilor impreuna cu liderii grupurilor parlamentare repartizeaza, la inceputul primei sesiuni a legislaturii, locurile in sala de sedinte pentru fiecare grup parlamentar.
    ART. 18
    Formarea de grupuri parlamentare ale unor partide care nu au obtinut mandate in urma alegerilor este interzisa.
    ART. 19
    (1) Orice modificare intervenita in componenta unui grup parlamentar se aduce la cunostinta presedintelui Camerei Deputatilor sub semnatura liderului grupului si, dupa caz, a deputatului care isi schimba apartenenta la grupul parlamentar.
    (2) Presedintele Camerei Deputatilor informeaza deputatii, in sedinta publica, asupra modificarilor intervenite in componenta grupurilor parlamentare.
    (3) Orice deputat are dreptul sa aduca la cunostinta plenului Camerei Deputatilor orice modificare privind apartenenta sa la un grup parlamentar.

    SECTIUNEA a 3-a
    Alegerea presedintelui Camerei Deputatilor si a celorlalti membri ai Biroului permanent

    ART. 20
    (1) Dupa constituirea legala a Camerei Deputatilor se aleg presedintele Camerei Deputatilor si apoi ceilalti membri ai Biroului permanent al acesteia.
    (2) Presedintele Camerei Deputatilor face parte din Biroul permanent al Camerei Deputatilor si este presedintele acestuia. Din Biroul permanent al Camerei Deputatilor mai fac parte 4 vicepresedinti, 4 secretari si 4 chestori.
    (3) Biroul permanent al Camerei Deputatilor este format in urma negocierilor dintre liderii grupurilor parlamentare, respectandu-se configuratia politica a Camerei Deputatilor. In cazul constituirii unui grup de deputati independenti avand un numar de minimum 10 deputati, componenta Biroului permanent se renegociaza conform noii configuratii politice a Camerei Deputatilor, incepand cu urmatoarea sesiune. Grupului parlamentar constituit din deputatii independenti ii poate reveni un singur reprezentant in Biroul permanent.
    (4) Calitatea de presedinte al Camerei Deputatilor sau cea de membru al Biroului permanent inceteaza in urma demisiei, a revocarii sau a pierderii calitatii de deputat.
    ART. 21
    (1) Presedintele Camerei Deputatilor este ales pe durata mandatului Camerei, prin vot secret, cu buletine de vot pe care sunt inscrise, in ordine alfabetica, numele si prenumele tuturor candidatilor propusi de grupurile parlamentare. Fiecare grup parlamentar poate face o singura propunere.
    (2) Este declarat ales presedinte al Camerei Deputatilor candidatul care a intrunit votul majoritatii deputatilor.
    (3) Daca niciun candidat nu a intrunit, dupa doua tururi, votul majoritatii deputatilor, se organizeaza noi tururi de scrutin, in urma carora va fi declarat presedinte al Camerei Deputatilor candidatul care a obtinut majoritatea voturilor deputatilor prezenti, in conditiile intrunirii cvorumului prevazut la art. 67 din Constitutia Romaniei, republicata.
    ART. 22
    Odata cu alegerea presedintelui Camerei Deputatilor, activitatea presedintelui de varsta ales conform art. 2 inceteaza de drept.
    ART. 23
    (1) Alegerea vicepresedintilor, a secretarilor si a chestorilor care compun Biroul permanent se face la propunerea grupurilor parlamentare, in conformitate cu ponderea acestora potrivit configuratiei politice initiale a Camerei Deputatilor si negocierii liderilor grupurilor parlamentare, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 20 alin. (3).
    (2) In vederea depunerii propunerilor, Camera Deputatilor aproba numarul de locuri din Biroul permanent, negociat de liderii grupurilor parlamentare, asa cum revin, pe functii, grupurilor parlamentare constituite potrivit configuratiei politice initiale a Camerei Deputatilor, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 20 alin. (3).
    (3) Propunerile nominale pentru functiile prevazute la alin. (1) se fac de catre liderii grupurilor parlamentare, in limita numarului de locuri stabilit potrivit alin. (2). Lista candidatilor propusi pentru Biroul permanent se supune in intregime votului Camerei Deputatilor si se aproba cu majoritatea voturilor deputatilor. Daca nu se realizeaza aceasta majoritate, se organizeaza un nou tur de scrutin, in care lista este aprobata cu majoritatea voturilor deputatilor prezenti. Votul este secret si se exprima prin bile.
    ART. 24
    Vicepresedintii, secretarii si chestorii Camerei Deputatilor sunt alesi la inceputul fiecarei sesiuni ordinare, la propunerea grupurilor parlamentare carora le-au fost repartizate locurile respective, in conformitate cu prevederile art. 23.
    ART. 25
    Presedintele Camerei Deputatilor si orice alt membru al Biroului permanent pot fi revocati inainte de expirarea mandatului, cu votul majoritatii deputatilor. Votul este secret si se exprima prin buletine de vot in cazul presedintelui Camerei Deputatilor si prin bile in cazul celorlalti membri ai Biroului permanent. Propunerea de revocare se face in scris si este insotita de semnaturile initiatorilor.
    ART. 26
    (1)*) Revocarea din functie a presedintelui Camerei Deputatilor poate fi propusa, cand se schimba majoritatea politica din Camera Deputatilor, de catre majoritatea deputatilor.
    (2)*) Revocarea din functie a presedintelui Camerei Deputatilor poate fi propusa si la cererea a minimum o treime din numarul total al deputatilor, in una dintre urmatoarele situatii:
    a)incalca prevederile Constitutiei Romaniei;
    b)incalca grav sau in mod repetat prevederile Regulamentului Camerei Deputatilor sau ale Regulamentului sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului.
-----
    *) Declarat neconstitutional prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 602 din 14 noiembrie 2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.027 din 18 noiembrie 2005; si-a incetat efectele juridice in data de 2 ianuarie 2006, conform art. 147 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

    (3) Revocarea presedintelui Camerei Deputatilor poate fi ceruta de grupul parlamentar care l-a propus.
    (4)**) Propunerea de revocare se depune la Biroul permanent, care verifica, din punct de vedere formal, indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1), (2), (3) si (7), dupa caz, urmand ca acesta sa introduca in proiectul ordinii de zi a urmatoarei sedinte de plen propunerea de revocare. Dezbaterea asupra propunerii de revocare se va realiza cu respectarea prevederilor art. 229*). Dezbaterea se realizeaza pe baza unui aviz consultativ al Comisiei juridice, de disciplina si imunitati, in legatura cu situatiile prevazute la alin. (2) lit. a) si b).
-----
    *) Art. 227 a devenit, prin renumerotare, art. 229.

    (5) Presedintele Camerei Deputatilor caruia i s-a cerut revocarea nu poate conduce sedinta Biroului permanent sau cea a plenului in care se discuta revocarea sa. El va fi inlocuit prin votul Biroului permanent de unul dintre vicepresedinti.
    (6) Daca propunerea de revocare este aprobata de plenul Camerei, se organizeaza alegerea unui nou presedinte, in conformitate cu prevederile art. 21.
    (7)**) In cazul in care este revocat presedintele Camerei Deputatilor, la cererea majoritatii politice nou-formate, din randul careia a fost ales noul presedinte, aceasta va ceda o functie de vicepresedinte pentru tot restul legislaturii grupului parlamentar care a detinut functia de presedinte al Camerei Deputatilor, pentru a se respecta configuratia politica, in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3). Functia de vicepresedinte, care este cedata, va fi stabilita prin renegociere in interiorul majoritatii politice respective si va fi precizata in cererea de revocare inaintata Biroului permanent. In cazul in care noul presedinte ales apartine unui grup parlamentar din cadrul majoritatii politice care a propus revocarea, respectarea configuratiei politice se realizeaza prin renegociere in cadrul acestei majoritati.
    ART. 27
    (1) Revocarea din functie a oricaruia dintre ceilalti membri ai Biroului permanent poate fi solicitata de grupul parlamentar care l-a propus.
    (2)**) Revocarea din functie a oricaruia dintre ceilalti membri ai Biroului permanent poate fi propusa si la cererea a minimum o treime din numarul total al deputatilor, in una dintre urmatoarele situatii:
    a)incalca prevederile Constitutiei Romaniei;
    b)incalca grav sau in mod repetat prevederile Regulamentului Camerei Deputatilor sau ale Regulamentului sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului.
    (3) Propunerea de revocare se depune la Biroul permanent, care verifica, din punct de vedere formal, indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) sau (2)**), dupa caz, urmand ca acesta sa introduca in proiectul ordinii de zi a urmatoarei sedinte de plen propunerea de revocare. Dezbaterea asupra propunerii de revocare se va realiza cu respectarea prevederilor art. 229. Dezbaterea se realizeaza pe baza unui aviz consultativ al Comisiei juridice, de disciplina si imunitati, in legatura cu situatiile prevazute la alin. (2)**) lit. a) si b).
-----
    **) Declarat neconstitutional prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 602 din 14 noiembrie 2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1.027 din 18 noiembrie 2005; si-a incetat efectele juridice in data de 2 ianuarie 2006, conform art. 147 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

    (4) Membrii Biroului permanent al Camerei Deputatilor carora li s-a cerut revocarea nu pot conduce sau, dupa caz, nu pot participa la conducerea lucrarilor Biroului permanent sau a sedintei in plen a Camerei Deputatilor in care se discuta revocarea lor; ei vor fi inlocuiti, prin votul Biroului permanent, de unul dintre membrii Biroului permanent care indeplineste conditiile regulamentare, dar pot fi prezenti in calitate de parte interesata.
    (5) Daca propunerea de revocare este aprobata de plenul Camerei Deputatilor, se organizeaza alegerea unui nou membru al Biroului permanent al Camerei Deputatilor, cu respectarea configuratiei politice initiale a Camerei, in conformitate cu prevederile art. 23.
    (6) Daca un grup parlamentar din Camera Deputatilor s-a desfiintat, functiile aferente acelui grup parlamentar se redistribuie celorlalte grupuri parlamentare ramase, in mod proportional.
    ART. 28
    (1) Functia de presedinte al Camerei Deputatilor, devenita vacanta in timpul legislaturii din alte motive decat revocarea, se ocupa cu respectarea dispozitiilor art. 20 alin. (3) si ale art. 21.
    (2) Functiile din Biroul permanent devenite vacante in timpul sesiunii din alte motive decat revocarea se ocupa la propunerea grupului parlamentar caruia i-a fost repartizata functia respectiva, in conditiile prevazute la art. 23.
    ART. 29
    Odata cu alegerea Biroului permanent, activitatea secretarilor desemnati in conditiile art. 2 alin. (1) inceteaza.
    ART. 30
    Hotararile prevazute la art. 1-29 se adopta prin vot deschis, in afara de cazurile in care se prevede altfel.

    SECTIUNEA a 4-a
    Biroul permanent al Camerei Deputatilor si Comitetul liderilor grupurilor parlamentare

    ART. 31
    (1) Biroul permanent al Camerei Deputatilor are urmatoarele atributii:
    a) propune Camerei data inceperii si data incheierii sesiunilor parlamentare;
    b) solicita presedintelui Camerei convocarea unei sesiuni extraordinare;
    c) supune aprobarii Camerei Deputatilor regulamentul acesteia, precum si propunerile de modificare;
    d) prezinta Camerei Deputatilor spre aprobare proiectul de buget al acesteia si contul de incheiere a exercitiului bugetar. Proiectul de buget se distribuie catre deputati impreuna cu nota de fundamentare si anexele acestuia, cu cel putin 7 zile inainte de data supunerii spre aprobare plenului Camerei;
    e) pregateste si asigura desfasurarea in bune conditii a lucrarilor Camerei Deputatilor;
    f) primeste sub forma electronica si asigura difuzarea pe siteul Camerei Deputatilor a proiectelor de legi, propunerilor legislative, proiectelor de hotarari ale Camerei Deputatilor, amendamentelor primite de la Guvern si rapoartelor comisiilor parlamentare, in ordinea depunerii acestora la Secretariatul general al Camerei Deputatilor. Documentele mentionate pot fi transmise si pe suport hartie, la solicitarea scrisa a deputatilor, formulata la inceputul fiecarei sesiuni;
    g) hotaraste, in cazul initiativelor legislative, retinerea lor spre dezbatere si adoptare ca prima Camera sesizata sau trimiterea la Senat a celor pentru care Camera Deputatilor este Camera decizionala;
    h) difuzeaza la casetele deputatilor programul de lucru, ordinea de zi, informarea cu privire la initiativele legislative inregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputatilor, proiectele de hotarari ale Camerei Deputatilor, legile adoptate cu privire la care deputatii pot sesiza Curtea Constitutionala, precum si alte documente care nu sunt mentionate la lit. f);
    i) intocmeste proiectul ordinii de zi a sedintelor Camerei Deputatilor si al programului de lucru al acesteia, pe care le transmite Comitetului liderilor grupurilor parlamentare spre dezbatere si aprobare;
    j) rezolva orice sesizare privind situatia de incompatibilitate, vacantare, blocaj, obstructionare sau comportament abuziv din partea biroului comisiei sau a unui grup de deputati al unei comisii permanente, nerezolvata de comisia respectiva;
    k) organizeaza relatiile Camerei cu parlamentele altor state si cu organizatiile parlamentare pe baza consultarii, in functie de natura actiunilor avute in vedere, a Comitetului director al Grupului Roman al Uniunii Interparlamentare, a grupurilor parlamentare, a Comisiei de politica externa si a altor comisii permanente, informand Camera Deputatilor asupra masurilor stabilite, inclusiv cu privire la componenta nominala a delegatiilor;
    l) supune spre aprobare Camerei Deputatilor componenta delegatiilor permanente la organizatiile parlamentare mondiale sau regionale, pe baza consultarii grupurilor parlamentare si cu respectarea configuratiei politice initiale a Camerei;
    m) avizeaza si supune aprobarii plenului Camerei structura organizatorica, statul de functii si regulamentul serviciilor Camerei Deputatilor;
    n) conduce si controleaza serviciile Camerei Deputatilor;
    o) aproba regulamentul privind paza si accesul persoanelor in sediul Camerei Deputatilor;
    p) propune Camerei Deputatilor numirea secretarului general si a 2 secretari generali adjuncti;
    r) indeplineste orice alte atributii prevazute de prezentul regulament, alte dispozitii legale sau insarcinari date de Camera Deputatilor.
    (2) Materialele inscrise pe ordinea de zi a Biroului permanent se aproba sau se resping cu votul majoritatii celor prezenti.
    (3) La lucrarile Biroului permanent participa reprezentantul Guvernului pentru relatia cu Parlamentul, liderii grupurilor parlamentare constituite in Camera, iar la lucrarile care vizeaza activitatile comisiilor participa presedintii comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor.
    (4) Dezbaterile din Biroul permanent se consemneaza in stenograme si se introduc pe site-ul Camerei Deputatilor, cu exceptia celor declarate confidentiale.
    (5) Deputatii pot consulta stenogramele sau pot obtine o copie de pe acestea, cu exceptia celor declarate confidentiale de catre Biroul permanent, care pot fi numai consultate. Solicita textul integral la pagina de contact !


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *