Statut judecători procurori OUG 81 din 2012

Legislatie actualizata din alte domenii  |  0 comentarii

Ordonanţă de urgenţă 81/2012 pentru modificarea Legii 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru modificarea art. 136 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciară publicata in Monitorul Oficial 837 din 2012.

 I. Avand in vedere faptul ca, in prezent, exista un numar mare de posturi vacante de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, situatie care impiedica functionarea in conditii de normalitate a instantei supreme,
    tinand seama de faptul ca prin Legea 300/2011 pentru modificarea si completarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, precum si pentru modificarea art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea 304/2004 privind organizarea judiciara s-au stabilit noi conditii de promovare in functia de judecator la instanta suprema si a fost introdus concursul ca metoda de promovare in aceasta functie,
    intrucat din analiza modului de desfasurare a concursului aferent anului 2012 au fost identificate o serie de neajunsuri in ceea ce priveste procedura de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, respectiv faptul ca procedura a ocupat o perioada foarte mare de timp (peste 6 luni), costul financiar ridicat al acestei proceduri, numarul foarte mare de persoane implicate in organizarea concursului (aproximativ 170 de persoane), eficienta scazuta a procedurii (promovarea a doar 2 candidati), deficitul foarte mare de judecatori la Inalta Curte de Casatie si Justitie (26 de posturi vacante), care nu ar putea fi acoperit decat prin simplificarea procedurii si reducerea duratei acesteia,
    tinand seama ca aceste aspecte impiedica ocuparea posturilor vacante de judecator de la nivelul instantei supreme, fiind de natura a afecta grav functionarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie si functionalitatea justitiei ca serviciu public, inclusiv celeritatea solutionarii cauzelor,
    avand in vedere ca in sedinta din data de 28 noiembrie 2012 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat calendarul estimativ al concursurilor si examenelor previzionate a se desfasura in cursul anului 2013, fiind propusa organizarea unui nou concurs de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie la inceputul anului 2013, respectiv in perioada martie-aprilie 2013, ceea ce presupune cu necesitate declansarea acestuia pana la sfarsitul anului in curs, pentru asigurarea organizarii concursului in perioada propusa,
    luand in considerare necesitatea functionarii la intreaga capacitate a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, data fiind necesitatea respectarii duratei rezonabile a procedurilor judiciare si asigurarii celeritatii actului de justitie,
    tinand seama de necesitatea indeplinirii urgente a obligatiilor asumate in cadrul mecanismului de cooperare si verificare (instituit prin Decizia Comisiei Europene 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare si de verificare a progresului realizat de Romania in vederea atingerii anumitor obiective de referinta specifice in domeniul reformei sistemului judiciar si al luptei impotriva coruptiei, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, 354 din 14 decembrie 2006),
    tinand seama totodata de necesitatea ocuparii posturilor vacante din cadrul Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in vederea urgentarii judecarii cauzelor de mare coruptie aflate pe rolul acestei instante, astfel cum recomanda si Comisia Europeana in raportul din iulie 2011: "adoptarea unor masuri urgente menite sa imbunatateasca practica judiciara si gestionarea cazurilor, precum si accelerarea procedurilor in cazurile importante de coruptie la nivel inalt, pentru a se evita implinirea termenului de prescriptie in toate cazurile",
    intrucat aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata;
    II. in considerarea faptului ca de la data de 1 ianuarie 2013 ar urma sa intre in vigoare dispozitiile art. 136 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind preluarea de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie a atributiilor Ministerului Justitiei referitoare la gestionarea bugetului curtilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate si al judecatoriilor,
    luand in considerare imposibilitatea finalizarii pana la acest moment a procesului de preluare a atributiilor referitoare la gestionarea bugetului curtilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate si al judecatoriilor de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie,
    tinand cont de necesitatea adoptarii unui plan care sa cuprinda toate masurile legislative si tehnice menite sa asigure premisele organizarii si administrarii in conditii optime a bugetului instantelor de judecata,
    avand in vedere necesitatea preluarii de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie a acestor atributii in mod etapizat (luand in considerare componentele legislative, de resurse umane, administrative si logistice ale acestui proces), dupa un calendar bine stabilit si in urma consolidarii capacitatii acestei institutii de asimilare rapida a procedurilor si mecanismelor de pregatire si planificare a bugetului, respectiv a executiei corespunzatoare a acestuia,
    in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. I
    Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 826 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 52, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Data, locul, modul de desfasurare a concursului si posturile vacante pentru care se organizeaza concurs se comunica tuturor judecatorilor siprocurorilor prin curtile de apel, prin parchetele de pe langa curtile de apel si prin Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si se publica pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, a Institutului National al Magistraturii, a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si in 3 cotidiene centrale, cu cel putin 40 de zile inainte de data stabilita pentru concurs.
    (3) Pot participa la concursul de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie judecatorii si procurorii care au cel putin gradul de curte de apel sau parchet de pe langa curtea de apel, care au indeplinit efectiv cel putin 3 ani functia de judecator la curtea de apel sau de procuror la parchetul de pe langa curtea de apel ori la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, au obtinut calificativul «foarte bine» la ultimele 3 evaluari, nu au fost niciodata sanctionati disciplinar si au o vechime in functia de judecator sau procuror de cel putin 15 ani."

    2. La articolul 52^1, alineatele (2)-(4) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Concursul de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie consta in:
    a) o proba avand ca obiect evaluarea actelor intocmite de candidati sau care privesc activitatea acestora;
    b) un interviu sustinut in fata Plenului Consiliului Superior al Magistraturii;
    c) o proba scrisa, cu caracter practic.
    (3) Comisiile de concurs sunt numite prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii.
    (4) Comisiile de concurs sunt alcatuite din judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, cadre didactice universitare de la facultati de drept din cadrul universitatilor de cercetare avansata si educatie, astfel cum acestea sunt clasificate potrivit art. 193 alin. (4) lit. c) din Legea educatiei nationale 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si formatori ai Institutului National al Magistraturii."

    3. La articolul 52^1, alineatul (6) se abroga.

    4. Articolul 52^2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 52^2. - (1) In cadrul probei prevazute la art. 52^1 alin. (2) lit. a), la cererea comisiilor de concurs, Consiliul Superior al Magistraturii va solicita, prin intermediul curtilor de apel sau, dupa caz, al parchetelor de pe langa curtile de apel ori al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, hotarari judecatoresti sau, dupa caz, acte intocmite de candidati sau care privesc activitatea acestora, din ultimii 5 ani de activitate, precum si celelalte date necesare evaluarii potrivit prezentei legi.
    (2) Orice persoana poate transmite comisiilor de concurs acte de natura celor prevazute la alin. (1), intocmite de candidati, care pot fi analizate in cadrul probei avand ca obiect evaluarea actelor intocmite de candidati sau care privesc activitatea acestora.
    (3) Cererile de inscriere la concurs se publica pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii si a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, insotite de un anunt prin care se aduce la cunostinta publica posibilitatea oricarei persoane de a transmite comisiilor de concurs acte de natura celor prevazute la alin. (1), intocmite de candidati, precum si termenul in care acestea pot fi transmise.
    (4) Actele prevazute la alin. (1) se publica pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea dispozitiilor legale privind protejarea datelor cu caracter personal, pentru a fi supuse dezbaterii publice pentru o perioada de 7 zile de la publicare. Sesizarile sau observatiile primite din partea opiniei publice pot fi avute in vedere la evaluare de catre comisiile de concurs."

    5. La articolul 52^3 alineatul (1), literele d)-i) se abroga.

    6. Articolul 52^4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 52^4. - (1) In cadrul probei interviului, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii evalueaza aspecte referitoare la integritatea candidatilor.
    (2) La sedinta Plenului Consiliului Superior al Magistraturii in care se sustine interviul va participa, cu rol consultativ, si un psiholog desemnat de plen, care va putea adresa intrebari candidatilor in scopul evaluarii motivatiei si competentelor umane si sociale ale acestora.
    (3) Evaluarea integritatii candidatilor se face pe baza raportului intocmit de Inspectia Judiciara sub acest aspect, precum si a raspunsurilor primite de la candidat la intrebarile puse acestuia pe baza acestui raport, a datelor existente la dosarul profesional, a documentelor depuse de candidat, a modului in care candidatul se raporteaza la valori precum independenta justitiei, impartialitatea magistratilor, integritatea si a aspectelor ridicate in cadrul discutiilor."

    7. Articolul 52^5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 52^5. - (1) Punctajul maxim ce poate fi atribuit la probele prevazute la art. 52^1 alin. (2) este de 100 de puncte, distribuite astfel:
    a) 40 de puncte pentru proba prevazuta la art. 52^1 alin. (2) lit. a);
    b) 20 de puncte pentru proba prevazuta la art. 52^1 alin. (2) lit. b);
    c) 40 de puncte pentru proba prevazuta la art. 52^1 alin. (2) lit. c).
    (2) Punctajul minim pentru a fi declarat admis la probele prevazute la art. 52^1 alin. (2) este urmatorul:
    a) 28 de puncte pentru proba prevazuta la art. 52^1 alin. (2) lit. a);
    b) 14 puncte pentru proba prevazuta la art. 52^1 alin. (2) lit. b);
    c) 28 de puncte pentru proba prevazuta la art. 52^1 alin. (2) lit. c).
    (3) Punctajul minim pentru a fi declarat admis la concurs este de 70 de puncte."

    8. Articolul 52^6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 52^6. - (1) Proba scrisa prevazuta la art. 52^1 alin. (2) lit. c) consta in:
    a) in functie de specializare, una dintre urmatoarele grupe de materii:
      (i) drept civil, dreptul familiei si drept international privat;
      (ii) drept penal;
      (iii) drept administrativ, drept financiar si fiscal si dreptul muncii;
    b) jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului si jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene;
    c) procedura civila sau procedura penala, in functie de specializarea judecatorului ori procurorului.
    (2) La elaborarea subiectelor pentru proba prevazuta la alin. (1) se vor avea in vedere jurisprudenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie si cea a Curtii Constitutionale."

    ART. II
    Termenul prevazut la art. 136 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 827 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2014.
    ART. III
    Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 826 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare. Citeste si Hotărâre 279/2012 admiterea in magistratura


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *