53 posturi de asistent la Spitalul Clinic de Urgenta „Sf. Pantelimon” din Bucuresti

22-12-2016 05:43:07  |  Servicii  |  0 comentarii  |  Anuntul a expirat

Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon” din Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

Secţia medicină internă:
2 posturi vacante de asistent medical generalist debutant cu PL:
 • studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă;
 • vechime: fără condiţii de vechime.
2 posturi vacante de asistent medical generalist cu PL:
 • studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă;
 • vechime: 6 luni vechime în specialitate.
asistent medical principal generalist cu PL:
 • studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă;
 • vechime: 5 ani vechime ca asistent medical.
Secţia cardiologie:
2 posturi vacante de asistent medical generalist debutant cu PL:
 • studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă;
 • vechime: fără condiţii de vechime.
2 posturi vacante de asistent medical generalist cu PL:
 • studii: diplomă de şcoală sanitară posticeală sau echivalentă;
 • vechime: 6 luni vechime în specialitate.
asistent medical principal generalist cu PL:
 • studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă;
 • vechime: 5 ani vechime ca asistent medical.
Compartiment gastroenterologie:
asistent medical generalist debutant cu PL:
 • studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă;
 • vechime: fără condiţii de vechime.
asistent medical generalist cu PL:
 • studii: diplomă de şcoală sanitară postlicealâ sau echivalentă;
 • vechime: 6 luni vechime în specialitate.
asistent medical principal generalist cu PL:
 • studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă;
 • vechime: 5 ani vechime ca asistent medical.
Secţia chirurgie generală:
2 posturi vacante de asistent medical generalist debutant cu PL:
 • studii: diplomă de şcoală sanitară posticeală sau echivalentă;
 • vechime: fără condiţii de vechime.
2 posturi vacante de asistent medical generalist cu PL:
 • studii: diplomă de şcoală sanitară posticeală sau echivalentă;
 • vechime: 6 luni vechime în specialitate.
asistent medical principal generalist cu PL:
 • studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă;
 • vechime: 5 ani vechime ca asistent medical.
Secţia ortopedie traumatologie:
3 posturi vacante de asistent medical generalist debutant cu PL:
 • studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă;
 • vechime: fără condiţii de vechime.
asistent medical generalist cu PL:
 • studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă;
 • vechime: 6 luni vechime în specialitate.
Bloc operator central – ortopedie traumatologie:
asistent medical generalist cu PL:
 • studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă;
 • vechime: 6 luni vechime în specialitate.
Secţia neurochirurgie:
2 posturi vacante de asistent medical debutant PL:
 • studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă;
 • vechime: fără condiţii de vechime.
2 posturi vacante de asistent medical generalist cu PL:
 • studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă;
 • vechime: 6 luni vechime în specialitate.
Secţia obstetrică ginecologie:
4 posturi vacante de asistent medical generalist cu PL:
 • studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă;
 • vechime: 6 luni vechime în specialitate.
Secţia obstetrică patologică:
2 posturi vacante de asistent medical generalist cu PL:
 • studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă;
 • vechime: 6 luni vechime în specialitate.
Secţia anestezie, terapie intensivă:
2 posturi vacante de asistent medical generalist debutant cu PL:
 • studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă;
 • vechime: fără condiţii de vechime.
2 posturi vacante de asistent medical generalist cu PL:
 • studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă;
 • vechime: 6 luni vechime în specialitate.
2 posturi vacante de asistent medical principal generalist cu PL:
 • studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă;
 • vechime: 5 ani vechime ca asistent medical.
Unitatea de primire a urgenţelor:
3 posturi vacante de asistent medical generalist debutant cu PL:
 • studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă;
 • vechime: fără condiţii de vechime.
2 posturi vacante de asistent medical generalist cu PL:
 • studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă;
 • vechime: 6 luni vechime în specialitate.
asistent medical principal generalist cu PL:
 • studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă;
 • vechime: 5 ani vechime ca asistent medical.
Ambulatoriu integrat
Cabinet O.R.L.:
 • asistent medical generalist cu PL:
Cabinet oftalmologie:
asistent medical generalist cu PL:
 • studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă;
 • vechime: 6 luni vechime în specialitate.
Secţia neonatologie:
2 posturi vacante de asistent medical generalist debutant cu studii superioare:
 • studii: diplomă de licenţă în specialitate;
 • vechime: fără condiţii de vechime.
3 posturi vacante de asistent medical generalist cu PL:
 • studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă;
 • vechime: 6 luni vechime în specialitate.
1 post vacant de asistent medical principal generalist cu PL:
 • studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă;
 • vechime: 5 ani vechime ca asistent medical.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 ianuarie 2017, ora 15.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16 ianuarie 2017, ora 13.00, proba scrisă – test grilă;
 • 19 ianuarie 2017, ora 10.00, proba practică şi interviul.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţii specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile la Serviciul RUNOS din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon” București, șos. Pantelimon nr. 340-342, sector 2, la telefon 021.255.40.99, interior 201.
 • Persoana de contact: Spitalul Clinic de Urgenta „Sf. Pantelimon” din Bucuresti
 • Telefon: 021.255.40.99, interior 201
 • Judetul: Bucuresti-Ilfov

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *