Reteta medicala electronica pentru medicamente

Legislatie actualizata din alte domenii  |  0 comentarii

Ordin 733/2013 emis de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala în tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala în tratamentul ambulatoriu. Ordinul a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 43 din 2014.

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. EN 12.669 din 2013 al Ministerului Sanatatii si nr. DG/1.843 din 17 octombrie 2013 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
in temeiul prevederilor:
- titlului VIII - Asigurarile sociale de sanatate din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararii Guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014, cu modificarile ulterioare;
- Hotararii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2013 si 2014;
- Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 190/2013 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2013 si 2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

ART. I - Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 439 din 2 iulie 2012, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Anexa nr. 1 se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
2. La anexa nr. 2, capitolul I, la punctul 1, prima fraza  se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"1. Incepand cu data de 1 februarie 2014, prescrierea medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu se face pe formularul prevazut in anexa nr. 1 la ordin de catre medicii care au, potrivit legii, dreptul de a prescrie in sistemul de asigurari sociale de sanatate."
3. La anexa nr. 2, capitolul II, la punctul I "Modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala - componenta prescriere", dupa litera j) de la punctul 4 se introduce o noua litera, litera j^1), cu urmatorul cuprins:
"j^1) Justificare medicala prescriere Denumire comerciala - se vor mentiona succint situatiile pentru care medicamentul a fost prescris pe Denumire comerciala in conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a contractului cadru."

ART. II - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare incepand cu data de 1 februarie 2014.
Prezentul ordin transpune in legislatia nationala Directiva de punere in aplicare 2012/52/UE a Comisiei din 20 decembrie 2012 de stabilire a unor masuri pentru facilitarea recunoasterii prescriptiilor medicale emise in alt stat membru, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 356 din 22 decembrie 2012.

Ministrul sanatatii, Gheorghe-Eugen Nicolaescu
Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Cristian Silviu Busoi

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *