Admitere licenta, master si doctorat 2017

Legislatie educatie  |  0 comentarii

In Monitorul Oficial nr. 1071 din 2016 a fost publicat Ordinul 6102 din 15 Decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat.

ART. 1
    Se aproba Metodologia-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    Institutiile de invatamant superior acreditate sau autorizate provizoriu elaboreaza propriul regulament de organizare a admiterii la programele oferite in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat, in conformitate cu metodologia-cadru aprobata prin prezentul ordin, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    ART. 3
    Prevederile prezentului ordin se duc la indeplinire de catre Directia generala invatamant superior din cadrul Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice si de catre institutiile de invatamant superior acreditate sau autorizate provizoriu sa organizeze activitati de invatamant superior, potrivit legii.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


            Ministrul educatiei nationale si cercetarii stiintifice,
                                 Mircea Dumitru


    Bucuresti, 15 decembrie 2016.
    Nr. 6.102.

METODOLOGIA-CADRU privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat

    CAP. I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    Prezenta metodologie-cadru stabileste cadrul general pentru organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, master si doctorat.
    ART. 2
    (1) Institutiile de invatamant superior elaboreaza si aplica metodologia proprie de organizare a admiterii la programele de studii oferite in concordanta cu misiunea proprie, strategia institutionala, precum si cu cerintele pietei fortei de munca.
    (2) Admiterea romanilor de pretutindeni, precum si a cetatenilor din state terte Uniunii Europene se realizeaza in baza metodologiilor special elaborate de catre Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice.
    (3) In baza autonomiei universitare si cu asumarea raspunderii publice, institutiile de invatamant superior organizeaza concurs de admitere pentru fiecare program si ciclu de studii universitare, in vederea testarii cunostintelor si a capacitatilor cognitive, respectiv artistice sau sportive ale candidatilor.
    (4) Institutiile de invatamant superior aduc la cunostinta candidatilor, cu cel putin 6 luni inainte de sustinerea concursului de admitere, prin afisare la sediul institutiilor si pe pagina web proprie, informatii privind:
    a) metodologia proprie de admitere;
    b) oferta anuala de scolarizare, in conformitate cu prevederile art. 138 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) conditiile si documentele necesare pentru inscriere, inclusiv conditiile si procedura de recunoastere a diplomelor obtinute in strainatate mentionate la art. 9;
    d)  perioadele sesiunilor de admitere;
    e)  modalitatea de desfasurare a concursului si probele de concurs;
    f) facilitatile sau conditiile speciale (inclusiv pentru persoanele cu handicap);
    g) taxele de inscriere pentru organizarea si desfasurarea admiterii;
    h) alte informatii utile candidatilor.
    (5) Conducerile institutiilor de invatamant superior au intreaga responsabilitate pentru organizarea si desfasurarea concursului de admitere.

    CAP. II
    Organizarea admiterii

    ART. 3
    (1) Potrivit legii, studiile universitare sunt organizate pe cicluri.
    (2) Institutiile de invatamant superior organizeaza concurs de admitere pentru fiecare ciclu de studii universitare.
    ART. 4
    (1) Pentru ciclul de studii universitare de licenta si de master, admiterea se organizeaza pe domenii, la specializarile/programele de studii acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    (2) Pentru ciclul de studii universitare de doctorat, admiterea se realizeaza in domeniile de studii universitare de doctorat aprobate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    ART. 5
    (1) Admiterea la studii universitare se sustine in limba romana.
    (2) Pentru programele universitare scolarizate in limba romana, la solicitarea scrisa a candidatului, concursul de admitere se poate sustine si in limba materna a acestuia, cu respectarea autonomiei universitare.
    (3) Pentru studiile universitare organizate in limba materna/intr-o limba straina, admiterea se sustine in limba de predare a programului de studii universitare.
    (4) Institutiile de invatamant superior prevad in metodologia proprie de admitere modalitatea de certificare a competentelor lingvistice, in cazul candidatilor la programele de studii scolarizate in limba romana si care nu prezinta acte de studii, necesare la inscriere, eliberate de institutii de invatamant din Romania sau din strainatate, cu predare in limba romana.
    (5) Institutiile de invatamant superior prevad in metodologia proprie de admitere modalitatea de certificare a competentelor lingvistice, in cazul candidatilor la programele de studii scolarizate in limbi de circulatie internationala si care nu prezinta acte de studii, necesare la inscriere, eliberate de institutii de invatamant din Romania sau din strainatate, cu predare in limba respectiva.
    ART. 6
    Potrivit legii, studiile universitare se pot organiza la urmatoarele forme de invatamant:
    a) ciclul I - studii universitare de licenta se pot organiza la forma de invatamant cu frecventa (IF), invatamant cu frecventa redusa (IFR) sau invatamant la distanta (ID);
    b) ciclul II - studii universitare de master se pot organiza la forma de invatamant cu frecventa (IF) sau invatamant cu frecventa redusa (IFR);
    c) ciclul I si II oferite comasat se pot organiza la forma de invatamant cu frecventa (IF);
    d) ciclul III - studiile universitare de doctorat se pot organiza la forma de invatamant cu frecventa (IF) sau invatamant cu frecventa redusa (IFR).
    ART. 7
    (1) La forma de invatamant cu frecventa sunt alocate locuri finantate de la buget (fara taxa) si locuri in regim cu taxa.
    (2) La formele de invatamant la distanta si cu frecventa redusa sunt alocate doar locuri in regim cu taxa.
    (3) Pentru invatamantul superior sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala la forma de invatamant cu frecventa redusa se pot aloca si locuri fara taxa, finantate de la bugetele proprii ale ministerelor de resort, in conditiile legii.
    ART. 8
    (1) Concursul pentru admiterea la toate ciclurile de studii universitare si toate formele de invatamant se poate organiza in doua sesiuni, in conditii identice, inainte de inceperea anului universitar, dar nu mai tarziu de 30 septembrie.
    (2) Perioadele sesiunilor de admitere, formele si probele de concurs se fac publice cu cel putin 6 luni inainte de sustinerea concursului de admitere, prin afisare la sediul institutiilor de invatamant superior si prin publicare pe pagina web proprie.

    CAP. III
    Candidatii la admitere

    ART. 9
    (1) Au dreptul sa participe la concursul de admitere pentru studiile universitare de licenta numai absolventii cu diploma de bacalaureat obtinuta in Romania sau echivalenta, indiferent de anul absolvirii liceului.
    (2) Au dreptul sa participe la concursul de admitere pentru studiile universitare de master numai absolventii cu diploma de licenta obtinuta in Romania sau echivalenta, indiferent de anul absolvirii programului de licenta.
    (3) Au dreptul sa participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolventii cu diploma de master obtinuta in Romania sau echivalenta, indiferent de anul absolvirii programului de master.
    ART. 10
    Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene pot participa la admiterea in toate ciclurile de studii universitare, in aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii romani, inclusiv in ceea ce priveste taxele de scolarizare.
    ART. 11
    La admiterea in toate ciclurile de studii universitare din invatamantul superior militar, de ordine publica si siguranta nationala admiterea se desfasoara si cu respectarea reglementarilor specifice elaborate de ministerele de resort.
    ART. 12
    La admiterea in toate ciclurile de studii universitare cu predare in limba romana, cetatenii Uniunii Europene si din state terte au obligatia sa faca dovada cunoasterii limbii romane, conform metodologiilor de scolarizare in Romania a acestora, dupa caz.
    ART. 13
    (1) Un candidat poate fi admis si inmatriculat ca student la cel mult doua programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii si de institutiile de invatamant care le ofera.
    (2) Un candidat declarat admis poate beneficia de finantare de la bugetul de stat pentru un singur program de licenta, pentru un singur program de master si pentru un singur program de doctorat, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    (3) Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare opteaza pentru programul de studii care va fi finantat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei/atestatului de recunoastere a diplomei/adeverintei de bacalaureat sau a diplomei/atestatului de recunoastere a diplomei/adeverintei ciclului de studii universitare anterior absolvit, dupa caz, in original, la facultatea pe care doreste sa o urmeze, respectand termenul de depunere stabilit de aceasta din urma.
    (4) Costurile aferente depasirii duratei invatamantului gratuit, prevazute de lege, se suporta de catre studenti.
    (5) In cadrul metodologiei proprii, institutiile de invatamant superior stabilesc, potrivit legii, masuri privind egalitatea de sanse pentru persoanele cu handicap, asigurand acolo unde este necesar, suport aditional adaptat nevoilor adultilor cu handicap, sprijinind accesul acestora in institutiile de invatamant superior.
    (6) In cadrul metodologiei proprii, institutiile de invatamant superior stabilesc facilitati sau conditii speciale referitoare la admiterea candidatilor la programe de studii universitare de licenta, care au obtinut in perioada studiilor liceale distinctii la olimpiadele scolare si/sau la alte concursuri nationale sau internationale.
    (7) Candidatii la studiile universitare de licenta care au obtinut, in perioada studiilor liceale, distinctii (premiile I, II, III, mentiune) la olimpiadele scolare internationale recunoscute de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice beneficiaza de dreptul de a se inscrie, fara sustinerea concursului de admitere, pe locuri finantate de la buget, in institutiile de invatamant superior de stat si, respectiv, cu taxa, in institutiile de invatamant superior particulare sau confesionale.
    (8) Institutiile de invatamant superior pot acorda, in afara cifrei de scolarizare finantate de la buget, cel putin un loc fara taxa de scolarizare absolventilor cu diploma de bacalaureat proveniti din centrele de plasament, in conditiile stabilite de senatul universitar.
    (9) Cetatenii mentionati la art. 2 alin. (2), declarati admisi in ciclul de studii universitare de licenta, master si doctorat, se pot inmatricula numai in baza diplomei de bacalaureat, de licenta, respectiv de master, recunoscute in conformitate cu metodologiile elaborate de catre directiile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice.
    ART. 14
    (1) Candidatii care au promovat in Romania examenul de bacalaureat/licenta/disertatie in sesiunile corespunzatoare anului scolar/universitar curent prezinta la inscriere diploma de bacalaureat/licenta/master sau adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant.
    (2) Prin exceptie de la alin. (1) pentru candidatii care au promovat examenele de bacalaureat in sesiunile corespunzatoare anului scolar curent, in baza acordului scris al acestora, institutiile de invatamant superior se pot interconecta cu Sistemul informatic integrat al invatamantului din Romania (SIIIR) in vederea preluarii datelor personale si a rezultatelor obtinute la bacalaureat ale acestor candidati, caz in care nu este necesara adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant.
    (3) In vederea inmatricularii, candidatii admisi pe locurile finantate de la bugetul de stat au obligatia sa depuna in original, pana la data stabilita prin metodologia proprie de admitere, diploma/atestatul de recunoastere a diplomei/adeverinta de bacalaureat/licenta/disertatie la secretariatul facultatii/ departamentului. Adeverinta este valabila doar pentru candidatii care au promovat examenul de bacalaureat/licenta/master in sesiunile anului scolar/universitar curent.
    (4) Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licenta/disertatie/ atestatului de recunoastere a diplomei sau a adeverintei, in original, din vina exclusiva a candidatului declarat admis, in termenul stabilit prin metodologia proprie de admitere, duce la pierderea locului finantat de la bugetul de stat.

    CAP. IV
    Desfasurarea concursului de admitere pentru programele de studii universitare de licenta

    SECTIUNEA 1
    Inscrierea candidatilor

    ART. 15
    (1) Inscrierea candidatilor se desfasoara la sediile stabilite prin metodologia proprie de fiecare institutie de invatamant superior.
    (2) Metodologiile proprii de admitere pot prevedea si facilitati online pentru inscriere/preinscriere.
    ART. 16
    (1) Inscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cartii de identitate/pasaportului si a celorlalte documente prevazute in metodologia proprie de admitere.
    (2) Inscrierea la concursul de admitere se poate face, in numele candidatului, si de catre o alta persoana pe baza de procura.
    (3) In cazul candidatilor la institutiile de invatamant superior care opteaza pentru asigurarea facilitatilor online pentru inscriere/preinscriere, este necesar sa se solicite datele de identificare personale, conform cartii de identitate/pasaportului.
    ART. 17
    Din componenta dosarului de concurs, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, se elimina cerinta de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, inlocuindu-le cu certificarea conformitatii cu originalul, de catre persoana/persoanele care are/au atributii desemnate in acest sens.
    ART. 18
    Dosarul cu actele depuse ramane pe toata perioada concursului de admitere la comisia tehnica unde s-a facut inscrierea.
    ART. 19
    Dupa incheierea perioadei de inscriere optiunile, ordinea acestora, precum si alte informatii din fisa de inscriere nu pot fi modificate.
    ART. 20
    (1) Institutiile de invatamant superior pot percepe de la candidati, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, taxe de inscriere pentru organizarea si desfasurarea admiterii, in cuantumurile aprobate de senatele universitare si prevazute in metodologia proprie.
    (2) Senatele universitare pot prevedea in metodologiile proprii de admitere scutirea de la plata acestor taxe sau reducerea lor.
    (3) Potrivit legii, copiii personalului didactic si didactic auxiliar aflat in activitate sau pensionat sunt scutiti de plata taxelor de inscriere la concursurile de admitere in invatamantul superior si beneficiaza de gratuitate la cazare in camine.
    (4) Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidati si prevazute in metodologiile proprii de admitere. Aprobarea scutirii se face de catre comisiile tehnice de inscriere pe facultati/departamente.

    SECTIUNEA a 2-a
    Verificarea si notarea probelor de concurs

    ART. 21
    Media generala minima de admitere pentru studii universitare de licenta nu poate fi mai mica de 5,00 (cinci) sau decat un numar minim de puncte echivalent.
    ART. 22
    Clasificarea candidatilor se face in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute la examenul de admitere si in limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii.
    ART. 23
    (1) Media generala de admitere se calculeaza ca medie aritmetica sau medie ponderata a notelor obtinute la probele concursului de admitere. Media se calculeaza cu doua zecimale fara rotunjire.
    (2) La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licenta pot fi luate in considerare notele de la probele de bacalaureat si media de la bacalaureat conform metodologiei proprii.
    (3) Mediile generale/Punctajele generale obtinute de candidati la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la institutia de invatamant superior la care acestia au candidat, in conformitate cu metodologiile proprii de admitere.
    (4) Ordinea de clasificare rezultata in urma admiterii va fi utilizata si pentru repartizarea locurilor finantate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasati candidati din fiecare domeniu/program de studii, conform metodologiei proprii.
    (5) Metodologiile proprii de admitere ale institutiilor de invatamant superior trebuie sa prevada criterii de departajare a candidatilor, inclusiv in cazul mediilor egale obtinute la concursul de admitere, astfel incat sa nu se depaseasca capacitatea de scolarizare stabilita si nici numarul de locuri bugetate alocate, conform prevederilor legale in vigoare.
    ART. 24
    Subiectele probelor de concurs se stabilesc pe baza tematicilor afisate la avizierul/avizierele si pe pagina web a fiecarei institutii de invatamant superior/facultatilor din structura acesteia.
    ART. 25
    Criteriile de verificare si notare se stabilesc prin metodologia proprie, tinandu-se seama de specificul domeniului. Baremele de notare se afiseaza in timpul desfasurarii concursului de admitere.

    SECTIUNEA a 3-a
    Rezultatele concursului

    ART. 26
    Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afisare la sediul institutiilor de invatamant superior si pe pagina web proprie.
    ART. 27
    (1) Eventualele contestatii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la institutia de invatamant superior organizatoare, in conformitate cu metodologiile proprii de admitere.
    (2) Nu se admit contestatii pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice.
    (3) Nu se admit contestatii care au la baza necunoasterea metodologiei de admitere.
    (4) Dupa expirarea termenului de rezolvare si de raspuns (prin afisare) la contestatii, rezultatul concursului de admitere este definitiv si nu mai poate fi modificat.
    (5) Rezolvarea contestatiilor este in exclusivitate de competenta comisiei de contestatii din cadrul institutiei de invatamant superior. Decizia comisiei de contestatii este definitiva.
    ART. 28
    (1) Afisarea rezultatelor obtinute la concursul de admitere se realizeaza in etape, generandu-se cel putin doua tipuri de liste:
    a) liste provizorii - cu ierarhizarea candidatilor, generate dupa admitere;
    b) liste definitive - cu ierarhizarea candidatilor, generate dupa solutionarea contestatiilor care cuprind rezultatele definitive si incontestabile.
    (2) Listele contin urmatoarele categorii de informatii:
    a) Lista candidatilor admisi pentru locurile cu finantare de la buget, in limita numarului de locuri repartizate, daca este cazul;
    b) Lista candidatilor admisi pentru locurile in regim cu taxa, in limita numarului de locuri repartizate, daca este cazul;
    c) Lista candidatilor respinsi, daca este cazul.

    SECTIUNEA a 4-a
    Inmatriculare

    ART. 29
    (1) In perioada stabilita in conformitate cu metodologiile proprii de admitere, dupa solutionarea contestatiilor, se face inmatricularea candidatilor declarati admisi.
    (2) Candidatii declarati admisi pe locurile cu finantare de la buget achita cuantumul eventualei taxei de inmatriculare si semneaza contractul de scolarizare.
    (3) Candidatii declarati admisi pe locurile cu taxa achita cuantumul eventualei taxei de inmatriculare, a taxei de studii (integral sau partial, conform metodologiei proprii) si semneaza contractul de scolarizare.
    (4) Dupa inmatriculare se genereaza si se afiseaza listele finale, cu candidatii declarati admisi si inmatriculati.
    ART. 30
    Inmatricularea candidatilor declarati admisi in urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului institutiei de invatamant superior. Dupa aprobarea inmatricularii, studentii sunt inscrisi in Registrul matricol unic (RMU) cu un numar unic valabil pentru intreaga perioada de scolarizare la specializarea/specializarile/programul/programele de studii la care au fost admisi.

    CAP. V
    Desfasurarea concursului de admitere pentru programele de studii universitare de master

    SECTIUNEA 1
    Inscrierea candidatilor

    ART. 31
    Studiile universitare de masterat asigura aprofundarea in domeniul studiilor de licenta sau intr-un domeniu apropiat, obtinerea de competente complementare in alte domenii, precum si dezvoltarea capacitatilor de cercetare stiintifica.
    ART. 32
    Pot candida la programe de studii universitare de master absolventii cu diploma de licenta sau echivalenta. Cunostintele specifice domeniului de studiu se verifica prin probe scrise si/sau orale pe baza unei bibliografii cuprinzand lucrari de specialitate. Stabilirea bibliografiei si anuntarea acesteia sunt de competenta fiecarei institutii de invatamant superior.
    ART. 33
    (1) Inscrierea candidatilor se desfasoara la sediile stabilite prin metodologia proprie de fiecare institutie de invatamant superior.
    (2) Metodologiile proprii de admitere pot prevedea si facilitati online pentru inscriere/preinscriere.
    ART. 34
    (1) Inscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cartii de identitate/pasaportului si a celorlalte documente prevazute in metodologia proprie de admitere.
    (2) Inscrierea la concursul de admitere se poate face, in numele candidatului, si de catre o alta persoana pe baza de procura.
    (3) In cazul candidatilor la institutiile de invatamant superior care opteaza pentru asigurarea facilitatilor online pentru inscriere/preinscriere, este necesar sa se solicite datele de identificare personale, conform cartii de identitate/pasaportului.
    ART. 35
    Din componenta dosarului de concurs, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, se elimina cerinta de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, inlocuindu-le cu certificarea conformitatii cu originalul, de catre persoana/persoanele care are/au atributii desemnate in acest sens.
    ART. 36
    (1) Institutiile de invatamant superior pot percepe de la candidati, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, taxe de inscriere pentru organizarea si desfasurarea admiterii, in cuantumurile aprobate de senatele universitare si prevazute in metodologia proprie.
    (2) Senatele universitare pot prevedea in metodologiile proprii de admitere scutirea de la plata acestor taxe sau reducerea lor.
    (3) Potrivit legii, copiii personalului didactic si didactic auxiliar aflat in activitate sau pensionat sunt scutiti de plata taxelor de inscriere la concursurile de admitere in invatamantul superior si beneficiaza de gratuitate la cazare in camine.
    (4) Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidati si prevazute in metodologiile proprii de admitere. Aprobarea scutirii se face de catre comisiile tehnice de inscriere pe facultati/departamente.

    SECTIUNEA a 2-a
    Verificarea si notarea probelor de concurs

    ART. 37
    Admiterea la programele de studii universitare de master se face prin concurs, pe baza mediilor obtinute.
    ART. 38
    Clasificarea candidatilor se face in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute la examenul de admitere si in limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. Media generala minima de admitere pentru studii universitare de master nu poate fi mai mica de 6,00 (sase).
    ART. 39
    (1) Media generala de admitere se calculeaza ca medie aritmetica sau medie ponderata a notelor obtinute la probele concursului de admitere. Media se calculeaza cu doua zecimale fara rotunjire.
    (2) La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de master pot fi luate in considerare si mediile obtinute la examenul de licenta/diploma, conform metodologiei proprii.
    (3) Mediile generale/Punctajele generale obtinute de candidati la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la institutia de invatamant superior la care acestia au candidat, in conformitate cu metodologiile proprii de admitere.
    (4) Ordinea de clasificare rezultata in urma admiterii va fi utilizata si pentru repartizarea locurilor finantate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasati candidati din fiecare domeniu/program de studii, conform metodologiei proprii.
    (5) Metodologiile proprii de admitere ale institutiilor de invatamant superior trebuie sa prevada criterii de departajare a candidatilor, inclusiv in cazul mediilor egale obtinute la concursul de admitere, astfel incat sa nu se depaseasca capacitatea de scolarizare stabilita, conform prevederilor legale in vigoare.
    ART. 40
    Subiectele probelor de concurs se stabilesc pe baza tematicilor afisate la avizierul/avizierele si pe pagina web a fiecarei institutii de invatamant superior/facultatilor din structura acesteia.
    ART. 41
    Criteriile de verificare si notare sunt stabilite prin metodologia proprie, tinandu-se seama de specificul domeniului. Baremele de notare se afiseaza in timpul desfasurarii concursului de admitere.

    SECTIUNEA a 3-a
    Rezultatele concursului

    ART. 42
    Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afisare la sediul institutiilor de invatamant superior si pe pagina web proprie.
    ART. 43
    (1) Eventualele contestatii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la institutia de invatamant superior organizatoare, in conformitate cu metodologiile proprii de admitere.
    (2) Nu se admit contestatii pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice.
    (3) Nu se admit contestatii care au la baza necunoasterea metodologiei de admitere.
    (4) Dupa expirarea termenului de rezolvare si de raspuns (prin afisare) la contestatii, rezultatul concursului de admitere este definitiv si nu mai poate fi modificat.
    (5) Rezolvarea contestatiilor este in exclusivitate de competenta comisiei de contestatii din cadrul institutiei de invatamant superior. Decizia comisiei de contestatii este definitiva.
    ART. 44
    (1) Afisarea rezultatelor obtinute la concursul de admitere se realizeaza in etape, generandu-se cel putin doua tipuri de liste:
    a) liste provizorii - cu ierarhizarea candidatilor, generate dupa admitere;
    b) liste definitive - cu ierarhizarea candidatilor, generate dupa solutionarea contestatiilor care cuprind rezultatele definitive si incontestabile.
    (2) Listele contin urmatoarele categorii de informatii:
    a) Lista candidatilor admisi pentru locurile cu finantare de la buget, in limita numarului de locuri repartizate, daca este cazul;
    b) Lista candidatilor admisi pentru locurile in regim cu taxa, in limita numarului de locuri repartizate, daca este cazul;
    c) Lista candidatilor respinsi, daca este cazul.

    SECTIUNEA a 4-a
    Inmatriculare

    ART. 45
    (1) In perioada stabilita in conformitate cu metodologiile proprii de admitere, dupa solutionarea contestatiilor, se face inmatricularea candidatilor declarati admisi.
    (2) Candidatii declarati admisi pe locurile cu finantare de la buget achita cuantumul eventualei taxe de inmatriculare si semneaza contractul de scolarizare.
    (3) Candidatii declarati admisi pe locurile cu taxa achita cuantumul eventualei taxei de inmatriculare, a taxei de studii (integral sau partial, conform metodologiei proprii) si semneaza contractul de scolarizare.
    (4) Dupa inmatriculare se genereaza si se afiseaza listele finale, cu candidatii declarati admisi si inmatriculati.
    ART. 46
    Inmatricularea candidatilor declarati admisi in urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului institutiei de invatamant superior. Dupa aprobarea inmatricularii, studentii sunt inscrisi in Registrul matricol unic (RMU) cu un numar unic valabil pentru intreaga perioada de scolarizare la specializarea/specializarile/programul/programele de studii la care au fost admisi.

    CAP. VI
    Desfasurarea concursului de admitere pentru programele de studii universitare de doctorat

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii generale

    ART. 47
    Admiterea in ciclul de studii universitare de doctorat se organizeaza pe domenii de doctorat in cadrul Scolilor Doctorale autorizate provizoriu sau acreditate.
    ART. 48
    (1) Studiile universitare de doctorat se organizeaza la forma de invatamant cu frecventa sau cu frecventa redusa atat pe locuri in regim de finantare de la bugetul de stat sub forma de granturi doctorale, cat si pe locuri in regim cu taxa sau alte surse legal constituite.
    (2) Pentru invatamantul superior din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala se pot aloca si locuri fara taxa, finantate de la bugetele proprii ale ministerelor de resort, in conditiile legii.
    ART. 49
    Numarul de locuri in regim de finantare de la bugetul de stat pe fiecare institutie organizatoare de studii universitare de doctorat sunt stabilite prin ordin al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice, iar numarul de locuri in regim cu taxa este fixat prin hotarare a Senatului universitar.

    SECTIUNEA a 2-a
    Inscrierea candidatilor

    ART. 50
    (1) Inscrierea candidatilor se desfasoara la sediile stabilite prin metodologie proprie de fiecare institutie de invatamant superior.
    (2) Metodologiile proprii de admitere pot prevedea si facilitati online pentru inscriere/preinscriere.
    ART. 51
    (1) Inscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cartii de identitate/pasaportului si a celorlalte documente prevazute in metodologia proprie de admitere.
    (2) Inscrierea la concursul de admitere se poate face, in numele candidatului, si de catre o alta persoana pe baza de procura.
    (3) In cazul candidatilor la Institutiile de invatamant superior care opteaza pentru asigurarea facilitatilor online pentru inscriere/preinscriere, este necesar sa se solicite datele de identificare personale, conform cartii de identitate/pasaportului.
    ART. 52
    La concursul de admitere se pot inscrie la doctorat absolventi ai studiilor universitare de master, dar si absolventii cu diploma de licenta sau echivalenta, eliberate pana in anul absolvirii primei promotii de licenta organizata in conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare (invatamant de lunga durata).
    ART. 53
    Inscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat in cadrul institutiei organizatoare de studii universitare de doctorat, intr-un domeniu de doctorat nu este conditionata de domeniul in care a fost dobandita diploma de licenta sau master. Durata totala cumulata a ciclului de studii universitare de licenta si master trebuie sa fie de cel putin 300 de credite transferabile (ECTS).
    ART. 54
    Din componenta dosarului de concurs, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, se elimina cerinta de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, inlocuindu-le cu certificarea conformitatii cu originalul, de catre persoana/persoanele care are/au atributii desemnate in acest sens.
    ART. 55
    La admiterea la studii universitare de doctorat se pot inscrie si cetateni care nu fac parte din Uniunea Europeana, Spatiul Economic European si Confederatia Elvetiana (extracomunitari), absolventi ai studiilor universitare de masterat sau absolventi cu diploma de licenta sau echivalenta ai studiilor universitare de lunga durata (4, 5, 6 ani). Recunoasterea studiilor efectuate de catre acestia in afara Romaniei se va realiza de catre Directia de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice.
    ART. 56
    Admiterea la studii universitare de doctorat este conditionata de promovarea examenului de admitere, conform prevederilor legale in vigoare.
    ART. 57
    (1) Institutiile de invatamant superior pot percepe de la candidati, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, taxe de inscriere pentru organizarea si desfasurarea admiterii, in cuantumurile aprobate de senatele universitare si prevazute in metodologia proprie.
    (2) Senatele universitare pot prevedea in metodologiile proprii de admitere scutirea de la plata acestor taxe sau reducerea lor.
    (3) Potrivit legii, copiii personalului didactic si didactic auxiliar aflat in activitate sau pensionat sunt scutiti de plata taxelor de inscriere la concursurile de admitere in invatamantul superior si beneficiaza de gratuitate la cazare in camine.
    (4) Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidati si prevazute in metodologiile proprii de admitere. Aprobarea scutirii se face de catre comisiile tehnice de inscriere pe IOSUD/Scoli doctorale.

    SECTIUNEA a 3-a
    Verificarea si notarea probelor de concurs

    ART. 58
    Concursul de admitere la studiile de doctorat se stabileste conform metodologiilor proprii.
    ART. 59
    Media minima pe care trebuie sa o obtina un candidat pentru a fi declarat admis este 7,00. Media se calculeaza cu doua zecimale fara rotunjire.

    SECTIUNEA a 4-a
    Rezultatele concursului

    ART. 60
    Validarea rezultatelor admiterii la studiile universitare de doctorat se face de catre Consiliul Scolii Doctorale (CSD) si Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD).
    ART. 61
    Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afisare la sediul institutiilor de invatamant superior si pe pagina web proprie.
    ART. 62
    (1) Eventualele contestatii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la institutia de invatamant superior organizatoare, in conformitate cu metodologiile proprii de admitere.
    (2) Nu se admit contestatii pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice.
    (3) Nu se admit contestatii care au la baza necunoasterea metodologiei de admitere.
    (4) Dupa expirarea termenului de rezolvare si de raspuns (prin afisare) la contestatii, rezultatul concursului de admitere este definitiv si nu mai poate fi modificat.
    (5) Rezolvarea contestatiilor este in exclusivitate de competenta comisiei de contestatii din cadrul institutiei de invatamant superior. Decizia comisiei de contestatii este definitiva.
    ART. 63
    (1) Afisarea rezultatelor obtinute la concursul de admitere se realizeaza in etape, generandu-se cel putin doua tipuri de liste:
    a) liste provizorii - cu ierarhizarea candidatilor, generate dupa admitere;
    b) liste definitive - cu ierarhizarea candidatilor, generate dupa solutionarea contestatiilor care cuprind rezultatele definitive si incontestabile.
    (2) Listele contin urmatoarele categorii de informatii:
    a) lista candidatilor admisi pentru locurile cu finantare de la buget, in limita numarului de locuri repartizate, daca este cazul;
    b) lista candidatilor admisi pentru locurile in regim cu taxa, in limita numarului de locuri repartizate, daca este cazul;
    c)lista candidatilor respinsi, daca este cazul.
    ART. 64
    Listele candidatilor declarati admisi si listele candidatilor respinsi se afiseaza pe domenii de studii si Scoli Doctorale la Avizierul Scolii Doctorale.

    SECTIUNEA a 5-a
    Inmatricularea candidatilor declarati admisi

    ART. 65
    (1) In perioada stabilita in conformitate cu metodologiile proprii de admitere, dupa solutionarea contestatiilor, se face inmatricularea candidatilor declarati admisi.
    (2) Candidatii declarati admisi pe locurile cu finantare de la buget achita cuantumul eventualei taxe de inmatriculare si semneaza contractul de scolarizare.
    (3) Candidatii declarati admisi pe locurile cu taxa achita cuantumul eventualei taxe de inmatriculare, a taxei de studii (integral sau partial, conform metodologiei proprii) si semneaza contractul de scolarizare.
    (4) Dupa inmatriculare se genereaza si se afiseaza listele finale, cu candidatii declarati admisi si inmatriculati.
    ART. 66
    Inmatricularea candidatilor declarati admisi in urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului institutiei de invatamant superior. Dupa aprobarea inmatricularii, studentii sunt inscrisi in Registrul matricol unic (RMU) cu un numar unic valabil pentru intreaga perioada de scolarizare la specializarea/specializarile/programul/programele de studii la care au fost admisi


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *