Examene de licenta/diploma 2017

Legislatie educatie  |  0 comentarii

In Monitorul Oficial nr. 7 din 2017 a fost publicat Ordinul 6125 din decembrie 2016 emis de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie.

METODOLOGIE-CADRU de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie

CAP. I
Dispozitii generale

ART. 1
Examenele de licenta/diploma si disertatie se organizeaza si se desfasoara numai de catre institutiile de invatamant superior acreditate, pe baza unui regulament propriu aprobat de senatul universitar si publicat pe site-ul web al institutiei de invatamant superior.
ART. 2
Regulamentul propriu privind organizarea si desfasurarea examenelor de licenta/diploma si disertatie, denumit in continuare regulament propriu, se elaboreaza in conformitate cu metodologia-cadru aprobata prin prezentul ordin, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

CAP. II
Organizarea si desfasurarea examenului de licenta/diploma

ART. 3
Programele de studii universitare de licenta organizate in baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, se finalizeaza cu examen de licenta pentru ciclul de studii universitare de licenta sau examen de diploma pentru invatamantul universitar de licenta din domeniul stiintelor ingineresti, denumit in continuare examen de licenta/diploma, conform prevederilor art. 143 alin. (1) lit. a) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 4
(1) Programele de studii universitare organizate in baza Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru absolventii care au beneficiat de prelungire de studii, se finalizeaza:
a) cu examen de licenta/diploma, pentru studiile in invatamantul universitar de lunga durata;
b) cu examen de absolvire, pentru studiile in invatamantul universitar de scurta durata.
(2) Institutiile de invatamant superior acreditate care organizeaza si desfasoara examene de finalizare a studiilor organizate in baza Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevad in regulamentul propriu un capitol distinct privind organizarea si desfasurarea acestor examene, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
ART. 5
(1) In situatiile prevazute de Legea nr. 60/2000 privind dreptul absolventilor invatamantului superior particular de a sustine examenul de finalizare a studiilor la institutii de invatamant superior de stat acreditate, sustinerea examenului de licenta/diploma este conditionata de promovarea de catre absolventi a unui examen de selectie.
(2) Examenul de selectie se organizeaza si se desfasoara in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate in care se va sustine ulterior si examenul de licenta/diploma.
(3) Examenul de selectie promovat este recunoscut in toate sesiunile ulterioare de examene de licenta/diploma, dar numai in cadrul institutiei la care a fost sustinut si promovat.
(4) Institutiile de invatamant superior acreditate care organizeaza si desfasoara examen de selectie prevad in regulamentul propriu un capitol distinct privind organizarea si desfasurarea examenului de selectie, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(5) Pentru situatiile prevazute la art. 361 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica dispozitiile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.952/2012 pentru reglementarea unor masuri privind finalizarea studiilor in invatamantul superior pentru situatiile prevazute la art. 361 alin. (4) si (5) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 6
Pot sustine examen de licenta/diploma:
a) absolventii de invatamant superior ai programelor de studii/specializarilor acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu existente, lichidate sau intrate in lichidare;
b) absolventii care au promovat examenul de selectie, potrivit prevederilor art. 5.
ART. 7
(1) Institutiile de invatamant superior acreditate organizeaza si desfasoara examen de licenta/diploma la:
a) programe de studii universitare de licenta/specializari acreditate in conditiile legii;
b) programe de studii universitare de licenta/specializari autorizate sa functioneze provizoriu, pentru care au, in acelasi domeniu de licenta, programe de studii universitare de licenta/specializari acreditate.
(2) In situatia in care, la nivel national, intr-un domeniu de licenta exista numai programe de studii universitare de licenta/specializari autorizate sa functioneze provizoriu, absolventii acestor programe sustin examenul de licenta/diploma la institutii de invatamant superior acreditate care au programe de studii universitare de licenta/specializari acreditate similare, stabilite de catre Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior.
(3) In situatii exceptionale, temeinic argumentate, o institutie de invatamant superior acreditata poate organiza examene de finalizare a studiilor universitare la specializari autorizate sa functioneze provizoriu unice in domeniul de licenta din cadrul institutiei respective, cu avizul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior.
ART. 8
(1) O institutie de invatamant superior acreditata organizeaza si desfasoara examen de licenta/diploma pentru absolventii proprii.
(2) O institutie de invatamant superior acreditata poate organiza examen de licenta/diploma pentru absolventii altor institutii de invatamant superior acreditate sau autorizate provizoriu la programe de studii universitare de licenta care exista in structura institutiei organizatoare, in conditiile prevazute de regulamentul propriu, cu respectarea prevederilor legale.
(3) Institutiile de invatamant superior acreditate care organizeaza si desfasoara examen de licenta/diploma pentru absolventii altor institutii de invatamant superior acreditate sau autorizate provizoriu prevad in regulamentul propriu un capitol distinct privind organizarea si desfasurarea acestor examene, inclusiv precizarea modalitatii acoperirii cheltuielilor, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
ART. 9
(1) Absolventii programelor de studii/specializarilor autorizate provizoriu sau acreditate lichidate, care nu mai functioneaza la nivel national si care nu au sustinut sau nu au promovat examenele de finalizare a studiilor, pot sustine examenul de licenta/diploma la institutii de invatamant superior acreditate care au programe de studii universitare de licenta/specializari acreditate similare, stabilite de catre Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior.
(2) Institutiile de invatamant superior acreditate, aflate in monitorizare speciala, pot organiza examene de finalizare a studiilor pentru absolventii proprii, numai in cazul in care nu sunt emise reglementari restrictive in acest sens.
(3) Institutiile de invatamant superior acreditate, intrate in lichidare, pot organiza examene de finalizare a studiilor pentru absolventii proprii, in conditiile legii, pana la finalizarea studiilor ultimei promotii inmatriculate inainte de intrarea in lichidare.
ART. 10
Absolventii programelor de studii universitare de licenta/specializarilor mentionate la art. 7 se inscriu si sustin examenul de licenta/diploma la institutia pe care au absolvit-o, in conformitate cu prevederile regulamentului propriu.
ART. 11
Absolventii unei institutii de invatamant superior acreditate se pot inscrie si pot sustine examenul de licenta/diploma la o alta institutie de invatamant superior acreditata, cu aprobarea senatelor universitare ale celor doua institutii de invatamant superior, dupa avizul favorabil al consiliilor de administratie.
ART. 12
(1) Absolventii care provin din institutii de invatamant superior autorizate provizoriu sustin examenul de licenta/diploma in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate, care scolarizeaza programe identice sau similare, in baza unui protocol incheiat intre cele doua institutii de invatamant superior, cu aprobarea senatelor universitare, dupa avizul favorabil al consiliilor de administratie. Programele de studii "similare" sunt stabilite de catre Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior.
(2) Inscrierea absolventilor pentru examenul de licenta/diploma se realizeaza de catre institutia de invatamant superior in care au urmat studiile, in baza protocolului incheiat intre cele doua institutii de invatamant superior, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
ART. 13
(1) Examenul de licenta/diploma consta din 1-2 probe, stabilite de catre Senatul universitar, dupa cum urmeaza:
a) proba de evaluare a cunostintelor fundamentale si de specialitate;
b) proba de prezentare si sustinere a lucrarii de licenta/proiectului de diploma.
(2) Metodologia proprie a fiecarei institutii de invatamant superior acreditate va preciza, in functie de specificul fiecarui program, numarul probelor si modul de sustinere a acestora (oral, scris, proba practica).
(3) Probele mentionate la alin. (1) pentru examenul de licenta/diploma se desfasoara in prezenta, in acelasi loc si in acelasi moment, a comisiei/comisiilor de examen specifice fiecarei probe si a examinatului.
(4) Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta/proiectului de diploma sunt publice.
(5) Tematica si bibliografia se publica pe site-ul web al institutiei de invatamant superior.
ART. 14
(1) In invatamantul superior medico-farmaceutic uman, prima proba din cadrul examenului de licenta se constituie dintr-o componenta nationala si, dupa caz, o componenta specifica.
(2) Componenta nationala se realizeaza sub forma de lucrare scrisa din tematica si din bibliografia anuntate de catre comisia de organizare, care va fi formata din specialisti desemnati de conducerile universitatilor de medicina si farmacie acreditate.
ART. 15
(1) Media de promovare a examenului de licenta/diploma trebuie sa fie cel putin 6,00.
(2) Notele acordate de membrii comisiei de examen sunt numere intregi de la 1 la 10.
(3) Nota de promovare pentru fiecare proba a examenului de licenta trebuie sa fie cel putin 5,00, indiferent de numarul probelor.
(4) Media probei/probelor, calculata ca medie aritmetica a notelor acordate de membrii comisiei de examen, precum si media examenului de licenta/diploma se determina cu doua zecimale, fara rotunjire.
(5) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licenta/diploma nu este publica.
(6) Luarea deciziilor in cadrul comisiei este reglementata prin regulamentul propriu.
(7) Rezultatele fiecarei probe se comunica prin afisare, in termen de cel mult 48 de ore de la data sustinerii acesteia, la avizierul facultatii organizatoare si pe pagina web a institutiei de invatamant superior.

CAP. III
Organizarea si desfasurarea examenului de disertatie

ART. 16
Programele de studii universitare de master, organizate in baza Legii nr. 288/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se finalizeaza cu examen de disertatie.
ART. 17
O institutie de invatamant superior acreditata organizeaza si desfasoara examen de disertatie numai pentru absolventii proprii, din promotia curenta si din promotiile anterioare, atat de la studiile universitare de master, cat si de la studiile postuniversitare de master organizate in baza Legii nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 18
(1) Examenul de disertatie consta in prezentarea si sustinerea lucrarii de disertatie.
(2) Sustinerea lucrarii de disertatie este publica si se desfasoara in prezenta, in acelasi loc si in acelasi moment, a comisiei de examen si a examinatului.
(3) Notele acordate de membrii comisiei de examen sunt numere intregi de la 1 la 10.
(4) Media de promovare a examenului de disertatie trebuie sa fie cel putin 6,00.
(5) Media examenului de disertatie se calculeaza cu doua zecimale, fara rotunjire.
(6) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de disertatie nu este publica.
(7) Luarea deciziilor in cadrul comisiei este reglementata prin regulamentul propriu.
(8) Rezultatele se comunica prin afisare, in termen de cel mult 48 de ore de la data sustinerii, la avizierul facultatii organizatoare si pe pagina web a institutiei de invatamant superior.

CAP. IV
Dispozitii finale

ART. 19
Pentru un program de studii universitare/specializare, examenul de finalizare a studiilor se organizeaza si se desfasoara in aceleasi conditii pentru toti absolventii, la sediul institutiei de invatamant superior care organizeaza examenul de finalizare a studiilor, indiferent de forma de invatamant parcursa sau de institutia de invatamant superior absolvita.
ART. 20
(1) Inscrierea candidatilor pentru examenul de finalizare a studiilor se realizeaza la sediile institutiilor de invatamant superior conform calendarului aprobat prin regulamentul propriu de finalizare a studiilor.
(2) Din componenta dosarului de examen, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, se elimina cerinta de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, inlocuindu-le cu certificarea conformitatii cu originalul de catre persoana care are atributii desemnate in acest sens.
ART. 21
Examenele de finalizare a studiilor se pot organiza in 3 sesiuni, in perioadele stabilite de senatele institutiei organizatoare, din care doua sesiuni in anul universitar curent si o sesiune in luna februarie a anului universitar urmator.
ART. 22
(1) Modalitatea de desemnare si componenta comisiilor pentru examenele de licenta/diploma si disertatie si a comisiilor pentru solutionarea contestatiilor se stabilesc prin regulamentul propriu.
(2) Membrii comisiilor pentru examene si ai comisiilor pentru analiza si solutionarea contestatiilor nu se pot afla cu cei examinati sau intre ei in relatie de soti, afini si rude pana la gradul al III-lea inclusiv, conform legii.
(3) Componenta comisiilor pentru examenele de licenta/diploma si disertatie si a comisiilor pentru solutionarea contestatiilor se publica pe site-ul web al institutiei.
(4) Conducerea institutiei organizatoare si comisiile de examen poarta intreaga responsabilitate pentru organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor.
ART. 23
(1) Contestatiile se depun si se rezolva conform regulamentului propriu, exclusiv la nivelul institutiei de invatamant superior care a organizat examene de licenta/diploma si disertatie.
(2) Deciziile comisiilor de analiza si solutionare a contestatiilor sunt definitive.
(3) Rezultatele obtinute la probele orale, de aptitudini sportive sau artistice nu pot fi contestate.
ART. 24
Regulamentul propriu cuprinde prevederi exprese privind masurile luate de institutiile organizatoare pentru asigurarea originalitatii continutului lucrarilor ce urmeaza a fi sustinute, precum si prevederi exprese privind interzicerea comercializarii de lucrari stiintifice in vederea facilitarii falsificarii de catre cumparator a calitatii de autor al unei lucrari de licenta, de diploma sau de disertatie.
ART. 25
Diplomele pentru absolventii care au promovat examenul de finalizare a studiilor se elibereaza de catre institutia organizatoare, in termen de cel mult 12 luni de la data promovarii.
ART. 26
(1) Pana la eliberarea diplomei, dar nu mai mult de 12 luni de la data promovarii, absolventii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc adeverinte de absolvire a studiilor.
(2) Adeverinta de absolvire a studiilor confera titularului aceleasi drepturi legale ca si diploma si este necesar sa contina functia, numele, prenumele si semnatura persoanelor responsabile din institutia de invatamant superior, precum si informatiile urmatoare:
a) domeniul de studii universitare;
b) programul de studii/specializarea;
c) perioada de studii;
d) media de finalizare a studiilor;
e) statutul de acreditare/autorizare provizorie, forma de invatamant, limba de predare, locatia geografica, numarul de credite si actul normativ care le stabileste (hotarare a Guvernului, ordin al ministrului, dupa caz).
(3) In caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinte urmeaza procedurile legale privind eliberarea duplicatelor actelor de studii.
(4) Absolventii care nu promoveaza examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, un certificat de studii universitare eliberat de institutia de invatamant superior absolvita, care va cuprinde informatiile prevazute la alin. (2), cu exceptia lit. d), care se va inlocui cu mediile de promovare a anilor de studii.
ART. 27
Absolventii promotiilor anterioare se pot inscrie la examenele de finalizare a studiilor in sesiunile programate.
ART. 28
Prezenta metodologie-cadru se aplica incepand cu sesiunile de examene de finalizare a studiilor aferente promotiei anului universitar 2016-2017.


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *