A fost aprobat modelul de Bilant Contabil la 31.12.2013

Legislatie fiscala  |  0 comentarii

Ordin 79 din 21 Ianuarie 2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale

I. Prevederi generale
1.1. Entitatile prevazute la art. 3 din ordin intocmesc situatii financiare anuale potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
1.2. Entitatile prevazute la art. 4 din ordin intocmesc situatii financiare anuale simplificate potrivit Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate.
1.3. Entitatile prevazute la art. 5 din ordin intocmesc situatii financiare anuale potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
1.4. Persoanele juridice fara scop patrimonial prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, intocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilant si contul rezultatului exercitiului, in formatul prevazut de Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007, utilizand programul de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice pentru acestea.
1.5. (1) Institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata, Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, precum si entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara intocmesc situatii financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie, in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile acestora, potrivit art. 4 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Situatiile financiare anuale, cu exceptia situatiilor financiare anuale individuale conforme cu IFRS intocmite de institutiile de credit, vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40), in formatul stabilit de aceste institutii cu atributii de reglementare in domeniul contabilitatii.
1.6. (1) La intocmirea situatiilor financiare anuale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Banca Nationala a Romaniei sunt avute in vedere, pe langa reglementarile aplicabile acestora, si prevederile cuprinse in Reglementarile contabile aplicabile institutiilor de credit, respectiv institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar. Pentru aceste entitati, termenul de depunere la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a situatiilor financiare anuale, insotite de documente prevazute de lege, este de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar.
(2) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru institutiile de credit care aplica Standardele internationale de raportare financiara (IFRS), situatiile financiare au componentele prevazute de aceste standarde. In vederea depunerii situatiilor financiare anuale in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa, institutiile de credit folosesc programul de asistenta pus la dispozitie gratuit de catre Ministerul Finantelor Publice pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, denumita in continuare ANAF, prin care se genereaza un fisier de tip PDF, avand atasat un fisier xml, care contine datele de identificare a institutiei de credit, precum si un fisier cu extensia zip. Fisierul cu extensia zip va contine situatiile financiare anuale si documentele cerute de lege asa cum acestea sunt intocmite de institutia de credit si scanate, alb-negru, lizibil si cu o rezolutie care sa permita incadrarea in limita a 9,5 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip.
(3) Entitatile prevazute la alin. (2) intocmesc raportari contabile anuale la 31 decembrie distinct de situatiile financiare anuale. Formatul electronic al raportarii contabile anuale la 31 decembrie, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice. Programul de asistenta este pus la dispozitie, gratuit, de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro
(4) Pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, cu exceptia celor mentionate la alin. (2), formatul electronic al situatiilor financiare anuale, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice. Programul de asistenta este pus la dispozitie, gratuit, de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro
(5) Sucursalele institutiilor (altele decat institutiile de credit) din alte state membre ale Uniunii Europene nu intocmesc situatii financiare anuale, urmand sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o raportare contabila anuala in formatul stabilit de Banca Nationala a Romaniei. Formatul electronic al raportarii contabile anuale se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice. Programul de asistenta este pus la dispozitie, gratuit, de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe portalul Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro
1.7. Entitatile prevazute la art. 1 alin. (1)-(3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de forma de organizare, forma de proprietate si de reglementarile contabile aplicabile, au obligatia sa depuna situatii financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, potrivit prevederilor legale in vigoare.

II. Cerinte privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale
A. Pentru entitatile care aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare
2.1. Entitatile care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de marime prevazute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume:
- total active: 3.650.000 euro;
- cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro;
- numar mediu salariati: 50,
intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:
1. bilant (cod 10);
2. cont de profit si pierdere (cod 20);
3. situatia modificarilor capitalului propriu;
4. situatia fluxurilor de numerar;
5. note explicative la situatiile financiare anuale.
Acestea vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40), cuprinse in anexa nr. 4 la ordin.
2.2. Entitatile care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime prevazute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, intocmesc situatii financiare anuale prescurtate care cuprind:
1. bilant prescurtat (cod 10);
2. cont de profit si pierdere (cod 20);
3. note explicative la situatiile financiare anuale prescurtate.
Optional, ele pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de numerar.
Acestea vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40), cuprinse in anexa nr. 4 la ordin.
2.3. In vederea raportarii unitare a informatiilor, bilantul va purta simbolul "cod 10", iar contul de profit si pierdere simbolul "cod 20".
2.4. In cazul entitatilor nou-infiintate, acestea pot intocmi pentru primul exercitiu financiar de raportare situatii financiare anuale prescurtate sau situatii financiare anuale cu 5 componente. Pentru al doilea exercitiu financiar de raportare, aceste entitati analizeaza indicatorii determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent si indicatorii determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare incheiate la sfarsitul exercitiului financiar curent, intocmind situatii financiare anuale in functie de criteriile de marime inregistrate. Se aplica, de asemenea, prevederile pct. 2.19.
2.5. Pentru intocmirea situatiilor financiare anuale, incadrarea in criteriile de marime prevazute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar, pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar precedent si a indicatorilor determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare incheiate la finele exercitiului financiar curent, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar.
2.6. (1) Prevederile de mai sus referitoare la componentele situatiilor financiare anuale se aplica si subunitatilor fara personalitate juridica din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, cu exceptia subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European.
(2) In cazul subunitatilor fara personalitate juridica din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, in scopul intocmirii situatiilor financiare anuale, soldul conturilor 481 "Decontari intre unitate si subunitati" si 482 "Decontari intre subunitati" se transfera in contul 461 "Debitori diversi"/analitic distinct sau 462 "Creditori diversi"/analitic distinct, dupa caz, urmand ca, la inceputul exercitiului financiar urmator, sa se repuna in conturile din care au provenit.
(3) In situatia in care persoana juridica cu sediul in strainatate isi desfasoara activitatea in Romania prin mai multe sedii permanente, situatiile financiare anuale se intocmesc de sediul permanent desemnat sa indeplineasca obligatiile fiscale, acestea reflectand activitatea tuturor sediilor permanente. In acest scop, sediul permanent desemnat procedeaza la insumarea informatiilor corespunzatoare activitatii desfasurate de fiecare sediu permanent.
2.7. Notele explicative cuprinse in cap. II - sectiunea 9 din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt limitative, acestea urmand sa contina cel putin informatiile cerute de aceasta sectiune.
2.8. Formularele din cadrul situatiilor financiare anuale sunt prevazute in cap. VI al Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
2.9. (1) Situatiile financiare anuale se semneaza de persoanele abilitate potrivit legii.
(2) Situatiile financiare anuale se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.
2.10. (1) Entitatile completeaza datele de identificare (denumirea entitatii, adresa, telefonul si numarul de inmatriculare la registrul comertului), precum si datele referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate si codul unic de inregistrare, fara a se folosi prescurtari sau initiale. In casute se vor trece codurile care delimiteaza incadrarea entitatii.
(2) Entitatile completeaza codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitati), potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare. In cazul subunitatilor fara personalitate juridica din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, codul CAEN inscris in situatiile financiare anuale intocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din Romania corespunde propriei activitati desfasurate de acesta.
(3) Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate se vor avea in vedere si de subunitatile inregistrate in Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate.
(4) Societatile care, potrivit actului constitutiv, reprezinta filiale ale unor societati cu capital integral sau majoritar de stat completeaza la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, dupa caz.
(5) Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului "Bilant" cu datele prevazute la acest punct sau completarea formularelor cuprinse in situatiile financiare anuale cu date eronate conduce la imposibilitatea identificarii entitatii, aceasta fiind sanctionata potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
2.11. (1) Entitatile inscriu in formularul "Contul de profit si pierdere", la randul 19 "Salarii si indemnizatii", toate cheltuielile reprezentand drepturi salariale. La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".
(2) La randul 58 din formularul "Date informative" (cod 30) se cuprinde contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor in baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile si completarile ulterioare.
2.12. Situatiile financiare anuale se intocmesc si se publica, potrivit legii, in limba romana si in lei. Aceasta unitate de masura se va trece pe fiecare formular in parte.
2.13. In formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40), informatiile sunt inscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluata a imobilizarilor, dupa caz. In cadrul acestui formular, la "Situatia ajustarilor pentru depreciere" se inscriu informatiile din contabilitate reprezentand ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizarilor.
2.14. (1) In formularul "Date informative" (cod 30), la randurile 01, 02 si 03 coloana 1, entitatile care au in subordine subunitati vor inscrie cifra 1, indiferent de numarul acestora.
(2) Randul 03 coloana 1, din formularul "Date informative" se completeaza numai de entitatile care in exercitiul financiar curent nu au inregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).
(3) La randurile privind platile restante din formularul "Date informative" se inscriu sumele de la sfarsitul exercitiului financiar care au depasit termenele de plata prevazute in contracte sau acte normative.
2.15. (1) Potrivit art. 185 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul de administratie, respectiv directoratul, este obligat sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa, situatiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, dupa caz.
(2) Entitatile pot depune situatiile financiare anuale si documentele cerute de lege, in format hartie si in format electronic, la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre agentii economici si alti contribuabili, sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa. Entitatile depun situatiile financiare anuale la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, pe suport magnetic, impreuna cu situatiile financiare anuale listate cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, semnate si stampilate, potrivit legii.
(3) La depunerea situatiilor financiare anuale se vor avea in vedere si prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, cu modificarile si completarile ulterioare.

B. Pentru entitatile care aplica Sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.239/2011
2.16. Entitatile care in exercitiul financiar precedent au indeplinit concomitent urmatoarele doua criterii de marime:
- cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv, si
- totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv, pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate.
In acest caz, ele intocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind:
- bilant simplificat (cod 10);
- cont de profit si pierdere simplificat (cod 20).
Acestea vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40), cuprinse in anexa nr. 4 la ordin.
2.17. In vederea raportarii unitare a informatiilor, bilantul simplificat va purta simbolul "cod 10", iar contul de profit si pierdere simplificat, simbolul "cod 20".
2.18. (1) Incadrarea in criteriile de marime prevazute la pct. 2.16 se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale, respectiv a balantei de verificare, incheiate la finele exercitiului financiar precedent, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii aceluiasi exercitiu financiar.
(2) Entitatile care, la finele exercitiului financiar precedent, depasesc limitele unuia sau ambelor criterii de marime prevazute la pct. 2.16 aplica Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu prima raportare contabila efectuata in exercitiul financiar urmator celui pentru care s-a constatat depasirea criteriilor.
(3) Entitatile care indeplinesc cele doua criterii prevazute la pct. 2.16, dar nu opteaza pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate aplica Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
2.19. In cazul entitatilor nou-infiintate, acestea pot opta in primul exercitiu financiar fie pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare. Daca in al doilea exercitiu financiar de raportare aceste entitati inceteaza sa indeplineasca criteriile prevazute la pct. 2.16, ele sunt obligate sa aplice Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
2.20. (1) Entitatile care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate utilizeaza pentru evidentierea operatiunilor economico-financiare planul de conturi simplificat si tratamentele contabile prevazute de reglementarile contabile simplificate.
(2) In functie de necesitatile de informatii si complexitatea operatiunilor economico-financiare, aceste entitati pot utiliza si conturi din Planul de conturi general, precum si tratamente contabile cuprinse in Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Entitatile care au utilizat o parte sau toate conturile din Planul de conturi general cuprins in Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, completeaza situatiile financiare anuale simplificate pe baza informatiilor corespunzatoare elementelor prezentate in aceste situatii.
(4) Entitatile care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate, inclusiv cele care au utilizat unele tratamente contabile cuprinse in Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau o parte ori toate conturile din planul de conturi general cuprins in aceleasi reglementari, intocmesc situatii financiare anuale simplificate, care se compun din bilant si cont de profit si pierdere simplificate, in conditiile prevazute de Legea 82/1991 - Legea contabilitatii.
2.21. Situatiile financiare anuale simplificate trebuie insotite de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii entitatii pentru intocmirea acestora in conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate.
2.22. Formularele cuprinse in situatiile financiare anuale simplificate sunt prevazute in cap. VI din Sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.239/2011.
2.23. (1) Situatiile financiare anuale simplificate se intocmesc si se semneaza de catre persoanele care organizeaza si conduc contabilitatea entitatilor, potrivit legii.
(2) Situatiile financiare anuale simplificate se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.
2.24. (1) In cazul subunitatilor fara personalitate juridica din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, in scopul intocmirii situatiilor financiare anuale simplificate, soldul conturilor 481 "Decontari intre unitate si subunitati" si 482 "Decontari intre subunitati" se transfera in contul 461 "Debitori diversi"/analitic distinct sau 462 "Creditori diversi"/analitic distinct, dupa caz, urmand ca, la inceputul exercitiului financiar urmator, sa se repuna in conturile din care au provenit.
(2) In situatia in care persoana juridica cu sediul in strainatate isi desfasoara activitatea in Romania prin mai multe sedii permanente, situatiile financiare anuale simplificate se intocmesc de sediul permanent desemnat sa indeplineasca obligatiile fiscale, acestea reflectand activitatea tuturor sediilor permanente. In acest scop, sediul permanent desemnat procedeaza la insumarea informatiilor corespunzatoare activitatii desfasurate de fiecare sediu permanent.
2.25. (1) Entitatile vor completa datele de identificare (denumirea entitatii, adresa, telefonul si numarul de inmatriculare la registrul comertului), precum si datele referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate si codul unic de inregistrare, fara a se folosi prescurtari sau initiale. In casute se vor trece codurile care delimiteaza incadrarea entitatii.
(2) Entitatile completeaza codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitati), potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare. In cazul subunitatilor fara personalitate juridica din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, codul CAEN inscris in situatiile financiare anuale intocmite de sediul permanent din Romania corespunde propriei activitati desfasurate de acesta.
(3) Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului "Bilant simplificat" cu datele prevazute mai sus sau completarea formularelor cuprinse in situatiile financiare anuale simplificate cu date eronate conduce la imposibilitatea identificarii entitatii, aceasta fiind sanctionata conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
2.26. (1) Entitatile inscriu in formularul "Contul de profit si pierdere simplificat", la randul 19 "Salarii si indemnizatii", toate cheltuielile reprezentand drepturi salariale. La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 620 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terti"/analitic "Colaboratori persoane fizice".
(2) La randul 58 din formularul "Date informative" (cod 30) se cuprinde contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor in baza prevederilor Legii nr. 142/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In formularul "Date informative", la randurile 01, 02 si 03 coloana 1, entitatile care au in subordine subunitati vor inscrie cifra 1 indiferent de numarul acestora.
Randul 03 coloana 1, din formularul "Date informative", se completeaza numai de entitatile care in exercitiul financiar curent nu au inregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).
2.27. In formularul "Date informative", la randurile privind platile restante se inscriu sumele de la sfarsitul exercitiului financiar care au depasit termenele de plata prevazute in contracte sau acte normative.
2.28. In formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40), informatiile sunt inscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluata a imobilizarilor, dupa caz. In cadrul acestui formular, la "Situatia ajustarilor pentru depreciere" se inscriu informatiile din contabilitate reprezentand ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizarilor.
2.29. Situatiile financiare anuale simplificate se intocmesc si se publica, potrivit legii, in limba romana si in lei. Aceasta unitate de masura se va trece pe fiecare formular in parte.
2.30. (1) Potrivit art. 185 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul de administratie, respectiv directoratul, este obligat sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa, situatiile financiare anuale simplificate, raportul lor, raportul cenzorilor ori raportul auditorilor financiari, dupa caz.
(2) Entitatile pot depune situatiile financiare anuale simplificate si documentele cerute de lege, in format hartie si in format electronic, la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995, sau numai in forma electronica pe portalul www.eguvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa. Entitatile depun situatiile financiare anuale la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, pe suport magnetic, impreuna cu situatiile financiare anuale listate cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, semnate si stampilate, potrivit legii.
(3) La depunerea situatiilor financiare anuale simplificate se vor avea in vedere si prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.085/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

C. Pentru societatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare
2.31. Entitatile prevazute la art. 5 din ordin intocmesc si publica, conform prevederilor art. 3 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 881/2012 privind aplicarea de catre societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata a Standardelor Internationale de Raportare Financiara, situatii financiare anuale individuale intocmite in baza Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS).
2.32. (1) Prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la efectuarea retratarii, inregistrarea in contabilitate a rezultatelor acesteia, intocmirea balantei de verificare si a situatiilor financiare anuale, respectiv a raportarii contabile anuale, se aplica si societatilor ale caror valori mobiliare au fost admise la tranzactionare in cursul exercitiului financiar 2013.
(2) Pentru inregistrarea in contabilitate a rezultatelor retratarii se folosesc conturile cuprinse in Planul de conturi prevazut la pct. 143 din Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Pentru exercitiul financiar al anului 2013, societatile ale caror valori mobiliare au fost admise la tranzactionare in cursul exercitiului financiar 2013 intocmesc situatiile financiare anuale individuale in baza IFRS prin retratarea informatiilor din contabilitatea organizata in baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest scop, pentru data de 31 decembrie 2013 se procedeaza la intocmirea balantei de verificare cuprinzand informatii determinate in baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza si se inregistreaza in contabilitate operatiunile de retratare si se obtine balanta de verificare cuprinzand informatii determinate potrivit prevederilor IFRS.
(4) Balanta de verificare cuprinzand informatii determinate potrivit prevederilor IFRS sta la baza intocmirii situatiilor financiare anuale prevazute la art. 8 alin. (1) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a raportarii contabile prevazute la art. 13 alin. (2) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Elementele raportate prin situatiile financiare anuale, respectiv raportarile contabile anuale intocmite de societatile prevazute la alin. (1) se determina pe baza prevederilor cuprinse in Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
2.33. (1) Entitatile prevazute la pct. 2.31 au obligatia sa depuna situatii financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, insotite de documentele prevazute de lege. Potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele juridice care aplica IFRS, situatiile financiare au componentele prevazute de aceste standarde.
(2) Odata cu documentele prevazute la alin. (1) entitatile prevazute la pct. 2.32 depun si o situatie cuprinzand rezultatele retratarii, in baza IFRS, a informatiilor din contabilitatea organizata in baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Situatia mentionata la alin. (2) se depune in formatul prevazut in anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
2.34. (1) Situatiile financiare anuale se semneaza de persoanele abilitate potrivit legii.
(2) Situatiile financiare anuale se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.
(3) Situatiile financiare anuale se auditeaza potrivit legii.
(4) Situatiile financiare anuale se intocmesc si se publica, potrivit legii, in limba romana si in lei. Aceasta unitate de masura se va trece pe fiecare formular in parte.
2.35. Potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 185 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul de administratie, respectiv directoratul, este obligat sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa, situatiile financiare anuale, insotite de documentele prevazute de lege.
2.36. (1) In vederea depunerii situatiilor financiare anuale in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa, societatile mentionate la pct. 2.31 folosesc programul de asistenta pus la dispozitie gratuit de catre Ministerul Finantelor Publice pe site-ul ANAF, prin care se genereaza un fisier de tip PDF, avand atasat un fisier xml, care contine datele de identificare ale societatii, precum si un fisier cu extensia zip. Fisierul cu extensia zip va contine situatiile financiare anuale si documentele cerute de lege asa cum acestea sunt intocmite de societati si scanate, alb-negru, lizibil si cu o rezolutie care sa permita incadrarea in limita a 9,5 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip.
(2) La depunerea situatiilor financiare anuale se va avea in vedere si Hotararea Guvernului nr. 1.085/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

III. Termenul de depunere a situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale simplificate la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice
3.1. (1) Termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale simplificate la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sunt urmatoarele:
a) pentru societatile, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
b) pentru celelalte persoane prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar.
(2) Cu exceptia subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, subunitatile din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate, depun situatii financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar. Acelasi termen se aplica si pentru depunerea situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale simplificate intocmite de sediile permanente prevazute la art. 7 din ordin. Sediile permanente desemnate depun situatiile financiare anuale, respectiv situatiile financiare anuale simplificate, la unitatea teritoriala unde acestea sunt inregistrate.
3.2. (1) Entitatile vor depune, potrivit legii, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice situatii financiare anuale, respectiv situatii financiare anuale simplificate, intocmite cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.
(2) Situatiile financiare anuale simplificate, respectiv situatiile financiare anuale, intocmite de catre entitatile al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia situatiilor financiare anuale intocmite de societatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40), cuprinse in anexa nr. 4 la ordin.
3.3. (1) Entitatile care nu au desfasurat activitate de la constituire pana la sfarsitul exercitiului financiar de raportare nu intocmesc situatii financiare anuale, respectiv situatii financiare anuale simplificate, urmand sa depuna in acest sens la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, care sa cuprinda toate datele de identificare a entitatii:
- denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare);
- adresa si numarul de telefon;
- numarul de inregistrare la registrul comertului;
- codul unic de inregistrare;
- capitalul social.
(2) Depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a declaratiilor mentionate la alin. (1) se efectueaza in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar.
(3) Prevederile alin. (1) si (2), referitoare la depunerea declaratiei, se aplica in mod corespunzator si subunitatilor fara personalitate juridica din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, de catre fiecare asemenea subunitate.
3.4. Nedepunerea situatiilor financiare anuale, respectiv a situatiilor financiare anuale simplificate la 31 decembrie sau a declaratiilor, dupa caz, mentionate la pct. 3.1 si 3.3, se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
3.5. Potrivit art. 29 si 30 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, situatiile financiare anuale vor fi insotite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. Situatiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:
a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.
3.6. Situatiile financiare anuale simplificate vor fi insotite de raportul administratorilor la a carui elaborare se aplica prevederile sectiunii 10 "Continutul raportului administratorilor" din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

IV. Completarea situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale simplificate
A. Completarea situatiilor financiare anuale se efectueaza folosindu-se Planul de conturi general prevazut la cap. IV din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
B. Completarea situatiilor financiare anuale simplificate de catre entitatile care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate se efectueaza cu respectarea prevederilor pct. 2.20.
C. Completarea situatiilor financiare anuale de catre societatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata se efectueaza folosindu-se Planul de conturi prevazut la cap. V din Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
V. Nomenclator - forme de proprietate

10PROPRIETATE DE STAT
11  Regii autonome
12  Societati comerciale cu capital integral de stat
13  Institute nationale de cercetare-dezvoltare
14  Companii si societati nationale
15  Societati comerciale reprezentand filiale ale unor societati
comerciale cu capital integral de stat
16  Alte unitati economice de stat netransformate in societati
comerciale sau regii autonome
  20PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat si privat)
PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat - sub 50%)
21  Societati comerciale cu capital de stat autohton si de stat strain
22  Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain
23  Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton
24  Societati comerciale cu capital de stat si privat strain
PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat - 50% si peste 50%)
25  Societati comerciale cu capital de stat autohton si de stat strain
26  Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain
27  Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton
28  Societati comerciale cu capital de stat si privat strain
29  Societati comerciale reprezentand filiale ale unor societati
comerciale cu capital majoritar de stat

  30PROPRIETATE INDIVIDUALA-PRIVATA
(cu capital: privat autohton, privat autohton si strain,
 privat strain, societati agricole)
31  Societati comerciale in nume colectiv
32  Societati comerciale in comandita simpla
33  Societati comerciale in comandita pe actiuni
34  Societati comerciale pe actiuni
35  Societati comerciale cu raspundere limitata
36  Societati agricole
37  Societati comerciale cu capital de stat, privatizate in cursul
anului curent

  40PROPRIETATE COOPERATISTA
41  Cooperative de consum
42  Cooperative mestesugaresti
43  Cooperative si asociatii agricole netransformate
44  Cooperative de credit

  50PROPRIETATE OBSTEASCA
(societati comerciale apartinand organizatiilor si institutiilor
politice si obstesti)

VI. Formatul electronic al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale simplificate
6.1. Formatul electronic al situatiilor financiare anuale intocmite de entitatile carora le sunt incidente reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si al situatiilor financiare anuale simplificate intocmite de entitatile care aplica Sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.239/2011, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.
Programul de asistenta este pus la dispozitia entitatilor, gratuit, de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe portalul Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro
Formatul electronic al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale simplificate, generat prin programele de asistenta, consta intr-un fisier PDF avand atasat un fisier xml si un fisier cu extensia zip. Fisierul cu extensia zip va contine documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil si cu o rezolutie care sa permita incadrarea in limita a 10 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip.
6.2. In vederea depunerii situatiilor financiare anuale in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa, societatile care aplica Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si entitatile prevazute la pct. 6.1, al caror exercitiu financiar este diferit de anul calendaristic, folosesc programul de asistenta pus la dispozitie gratuit de catre Ministerul Finantelor Publice pe site-ul ANAF, prin care se genereaza un fisier de tip PDF, avand atasat un fisier xml, care contine datele de identificare a societatii precum si un fisier cu extensia zip. Fisierul cu extensia zip va contine situatiile financiare anuale, respectiv situatiile financiare anuale simplificate, si documentele cerute de lege asa cum acestea sunt intocmite de entitati si scanate, alb-negru, lizibil si cu o rezolutie care sa permita incadrarea in limita a 9,5 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip.

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *