Vector fiscal TVA, modelul si continutul unor formulare

Legislatie fiscala  |  0 comentarii

Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2012/2016  pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 in 3 august 2016, se modifică după cum urmează:
1.  La articolul 5, litera b) se abrogă.
2.  În anexa nr. 1, la capitolul I "Dispoziţii generale" punctul 6.1, litera c) se abrogă.
3.  În anexa nr. 1, la capitolul I "Dispoziţii generale", punctul 8 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
 "8. După anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA în situaţiile prevăzute la pct. 6.1 lit.
b), d) - f) şi h), compartimentul de specialitate procedează la înscrierea persoanei impozabile în
Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul
fiscal, a fost anulată şi aplică, potrivit reglementărilor legale în vigoare, procedura de radiere, din
oficiu,   din   Registrul   persoanelor   impozabile   care   aplică   sistemul   TVA   la   încasare,   în   cazul
persoanelor impozabile care figurează în acest registru la data anulării înregistrării în scopuri de
TVA."
4.  În anexa nr. 1, la capitolul III "Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA", secţiunea
a 2-a "Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile înregistrate în
scopuri de TVA, aflate în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului" se abrogă.
5.  În anexa nr. 1, la capitolul III "Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA", secţiunea
a 4-a "Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care nu au
depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive sau pentru două trimestre calendaristice
consecutive", punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "1. Organele fiscale anulează, din oficiu, în temeiul art. 316 alin. (11) lit. d) din Codul fiscal,
înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile, altele decât cele
declarate inactive, dacă nu au depus niciun decont de taxă prevăzut la art. 323 din Codul fiscal
pentru 6 luni consecutive, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi
pentru două trimestre calendaristice consecutive, în cazul persoanelor impozabile care au perioada
fiscală trimestrul calendaristic."
6.  În anexa nr. 1, la capitolul IV "Îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA sau
anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA", punctele 6 şi 7 se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
 "6. În ipoteza în care, la data constatării erorii, persoana impozabilă înregistrată, din eroare, în
scopuri   de   TVA   este   înscrisă   în   Registrul   persoanelor   impozabile   care   aplică   sistemul   TVA   la
încasare, compartimentul de specialitate aplică procedura de radiere, din oficiu, din acest registru
ca urmare a îndreptării erorii.
  7. În ipoteza în care, la data radierii, din eroare, a înregistrării în scopuri de TVA, persoana
impozabilă era înscrisă în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare,
compartimentul de specialitate înregistrează persoana impozabilă, din oficiu, în acest registru ca
urmare a îndreptării erorii."
7.  Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
8.  Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
9.  Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.
 ART. II
 Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
 ART. III
 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 ART. IV
 Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia
informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale
regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *