Situatii financiare / bilant contabil 2017

Legislatie fiscala  |  0 comentarii

Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sunt următoarele:
a) pentru societățile, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar; 
b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1) - (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar.
(2) Cu excepția subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, subunitățile din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, depun situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar. Același termen se aplică și pentru depunerea situațiilor financiare anuale întocmite de sediile permanente prevăzute la art. 7 din ordin. Sediile permanente desemnate depun Situațiile financiare anuale (bilant contabil) la unitatea teritorială unde acestea sunt înregistrate.
3.2. (1) Entitățile vor depune, potrivit legii, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice situații financiare anuale întocmite cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.
(2) Situațiile financiare anuale (bilant contabil) întocmite de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția situațiilor financiare anuale întocmite de societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, vor fi însoțite de formularul „Date informative” (cod 30) și formularul „Situația activelor imobilizate” (cod 40), cuprinse în anexa nr. 4 la ordin.
3.3. (1) Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună în acest sens la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității.
(2) Persoanele care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să înștiințeze în scris unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor Publice despre exercițiul financiar ales.
(3) Declarația prevăzută la alin. (1) și înștiințarea prevăzută la alin. (2) se vor depune în format electronic. În vederea depunerii declarației de inactivitate și a înștiințării menționate în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, sau numai în format hârtie și în format electronic, entitățile folosesc programul de asistență pus la dispoziție gratuit de către Ministerul Finanțelor Publice pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
(4) Declarația prevăzută la alin. (1) și înștiințarea prevăzută la alin. (2) vor cuprinde toate datele de identificare a entității:
 - denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);
 - adresa și numărul de telefon;
 - numărul de înregistrare la registrul comerțului;
 - codul unic de înregistrare;
 - capitalul social.
(5) Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a declarației menționate la alin. (1) se efectuează în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului
financiar.
(6) Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a înștiințării menționate la alin. (2) se efectuează cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exercițiului financiar ales sau în termen de 30 de zile calendaristice de la data înființării pentru persoanele nou-înființate care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic de la data înființării acestora.
(7) Prevederile de la alin. (1) - (6) se aplică în mod corespunzător și subunităților fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, de către fiecare asemenea subunitate.
3.4. Nedepunerea situațiilor financiare anuale la 31 decembrie, a declarației sau a înștiințării, după caz, menționate la pct. 3.1 și 3.3, se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
15 3.5. (1) Potrivit art. 29 și 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, Situațiile financiare anuale (bilant contabil) vor fi însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.
(2) Entitățile active în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare obligate să întocmească şi să publice anual un raport asupra plăţilor către guverne, depun acel raport la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, odată cu Situațiile financiare anuale (bilant contabil).
 (3) Situațiile financiare anuale (bilant contabil) vor fi însoțite de o declarație scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din legea contabilității, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:
 a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
 b) Situațiile financiare anuale (bilant contabil) oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
 c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate. 


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *