Taxare inversa pentru toate bunurile si serviciile de peste 10 000 euro

Legislatie fiscala  |  0 comentarii

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008, având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/135 din 2 martie 2017, Senatul adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1 Propunerea de directivă respectă principiul subsidiarităţii şi principiul proporţionalităţii.
- Se constată că scopul propunerii de directivă este să se permită anumitor state membre să pună în aplicare, cu titlu temporar, un mecanism generalizat de taxare inversă (generalised reverse charge mechanism, GRCM), pentru toate bunurile şi serviciile cu un prag de facturare de peste 10 000 euro, dar care ar reprezenta o derogare de la unul dintre principiile generale prevăzute în Directiva TVA, şi anume principiul plăţilor fracţionate. Această opţiune oferă o soluţie pe termen scurt pentru statele membre cel mai grav afectate de frauda de tip carusel, reducând la minimum efectele negative asupra pieţei interne prin limitarea deplasării fraudei între statele membre.
Autorizarea aplicării GRCM depinde de îndeplinirea unor criterii predefinite care vizează limitarea domeniului de aplicare a măsurii la statele membre ce au un deficit de TVA care depăşeşte cu 5 puncte procentuale media UE şi o pondere de peste 25% a fraudei de tip carusel în cadrul deficitului total de TVA. În plus, din cauza incertitudinii efectelor măsurii în ceea ce priveşte deplasarea fraudei, un stat membru care are o graniţă comună cu un stat membru care aplică GRCM ar trebui să fie, la rândul său, autorizat să aplice acest mecanism în anumite condiţii.
- Se apreciază eforturile Comisiei de adoptare a Planului de acţiune privind TVA, care prezintă obiective şi măsuri menite să modernizeze sistemul de TVA al UE pe principiul impozitării în ţara de destinaţie a mărfurilor ("principiul ţării de destinaţie"), precum şi măsurile urgente pentru combaterea fraudei în domeniul TVA.
În urma dezbaterii, membrii Comisiei pentru afaceri europene au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, formularea unui raport la COM(2016) 811 final.

ART. 2 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 martie 2017, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *