Legea 71 din 2017 - Guvernul României si Ucrainei

Noutati in Monitorul Oficial gratuit  |  0 comentarii

Legea 71 din 14 Aprilie 2017 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană, semnat la 21 aprilie 2016 la Bucuresti.

ART. 1
 Prezentul acord stabileste conditiile organizarii de catre autoritatile competente ale partilor a patrularii comune la frontiera de stat romano-ucraineana (in continuare - patrulare comuna) pe teritoriul statului uneia dintre parti.

 ART. 2
 1. Autoritatile competente desemnate de catre parti pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentului acord sunt:
 -  pentru partea romana: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Politiei de Frontiera; 
 -  pentru partea ucraineana: Administratia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei. 

 2. Partile se vor informa reciproc, fara intarziere, pe canale diplomatice cu privire la orice schimbare intervenita in titulatura si competentele autoritatilor competente prevazute la alineatul 1) al prezentului articol. Aceste modificari nu vor constitui completari ale prezentului acord.
 3. Autoritatile competente ale partilor se informeaza reciproc cu privire la schimbarile denumirilor, precum si la modificarile intervenite la nivelul structurilor de supraveghere a frontierei de stat din subordine.
 4. Schimbul informatiilor mentionate la alineatul 3) al prezentului articol se efectueaza in scris, folosind canalele specifice de cooperare.

 ART. 3
 Modul de organizare si desfasurare a activitatilor concrete de patrulare comuna se va reglementa intr-un protocol de punere in aplicare a prevederilor prezentului acord, incheiat intre autoritatile competente prevazute la articolul 2, alineatul 1). 

 II. Obiective si modalitati de efectuare a patrularii comune
 ART. 4
 Patrularea comuna se efectueaza in scopul realizarii urmatoarelor obiective:
 (1) asigurarea controlului respectarii regimului juridic al frontierei de stat comune in scopul prevenirii trecerii ilegale a frontierei de stat de catre persoane, mijloace de transport si marfuri in afara punctelor de trecere a frontierei de stat;
 (2) prevenirea si combaterea migratiei ilegale si a infractiunilor conexe acesteia;
 (3) descoperirea si retinerea persoanelor care au trecut sau au incercat sa treaca frontiera de stat ilegal, a celor implicate in racolarea, indrumarea sau calauzirea uneia sau mai multor persoane in scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat, precum si organizarea acestor activitati;
 (4) verificarea persoanelor si a mijloacelor de transport care se afla in zona de competenta, in scopul prevenirii si combaterii trecerii ilegale peste frontiera de stat a bunurilor sau marfurilor in afara punctelor de trecere a frontierei de stat, precum si a obiectelor, bunurilor si substantelor interzise sau a caror trecere este restrictionata de legislatia statelor partilor;
 (5) supravegherea in teren a zonelor care pot fi utilizate pentru trecerea ilegala a frontierei de stat;
 (6) schimb de experienta in domeniul asigurarii supravegherii frontierei de stat.

 ART. 5
 1. Patrularea comuna se realizeaza in limitele teritoriale ale structurilor de frontiera ale autoritatilor competente ale partilor, in baza convenirii in scris de catre imputernicitii de frontiera sau loctiitorii acestora.
 2. Coordonarea activitatilor ce decurg din prevederile prezentului acord revine imputernicitilor de frontiera sau loctiitorilor acestora.
 3. Organizarea si conducerea activitatilor de patrulare comuna revin sefilor structurilor care executa nemijlocit supravegherea frontierei de stat.

 ART. 6
 1. Patrularea comuna se efectueaza in conformitate cu legislatia statului partii pe teritoriul caruia se desfasoara.
 2. Patrularea comuna se poate efectua cu utilizarea mijloacelor de transport de serviciu, aeriene si navale, dispozitivelor mobile de vedere pe timp de noapte sau altor dispozitive tehnico-genistice, animalelor de serviciu, apartinand autoritatii competente a partii pe teritoriul statului caruia se efectueaza patrularea comuna.

 ART. 7
 1. Reprezentantii autoritatilor de frontiera care participa la patrularea comuna pe teritoriul statului celeilalte parti (in continuare - experti) efectueaza patrularea in uniforma de serviciu, fara armament si mijloace speciale.
 2. Expertii uneia dintre parti pot utiliza mijloacele tehnice ale expertilor autoritatilor competente ale celeilalte parti, cu acordul sefului patrulei si raspund de utilizarea legala si integritatea acestora.
 3. Expertii pot utiliza mijloacele tehnice necesare efectuarii patrularii comune, pe teritoriul statului celeilalte parti, cu acordul prealabil al imputernicitilor de frontiera sau loctiitorilor acestora.
 4. Mentinerea legaturii expertilor cu structurile lor se realizeaza prin mijloacele de legatura existente sau cu utilizarea mijloacelor de legatura ale expertilor acelei parti pe teritoriul statului caruia se desfasoara patrularea comuna.
 5. Pe timpul patrularii in comun membrii patrulei celeilalte parti nu pot folosi sau aplica masuri de constrangere, cu exceptia cazurilor in care le este pusa in pericol viata. Securitatea expertilor autoritatii competente a partii trimitatoare care iau parte la patrularea comuna este asigurata de catre expertii autoritatii competente a partii pe teritoriul statului caruia se desfasoara patrularea comuna.

 III. Statutul juridic si raspunderea reprezentantilor autoritatilor de frontiera care participa la patrularea comuna
 ART. 8
 1. Pe timpul desfasurarii patrularii comune pe teritoriul statului celeilalte parti, in ceea ce priveste normele de munca si protectie sociala, expertii uneia dintre parti nu sunt considerati ca fiind in misiune in strainatate. Acestia vor beneficia de toate drepturile prevazute de legislatia interna a statului partii careia ii apartin privind salarizarea, asistenta sociala si juridica, asigurarea medicala si asigurarea pentru riscuri ce pot conduce la accidentari, vatamari, invaliditate sau deces.
 2. Expertii care isi desfasoara activitatea pe teritoriul statului celeilalte parti au, cu privire la infractiunile savarsite de catre acestia sau a celor savarsite impotriva acestora, acelasi statut juridic ca si expertii autoritatii competente a partii primitoare.
 3. Expertii se supun in materie disciplinara legislatiei nationale a statului partii din care provin.

 ART. 9
 1. Cercetarea cazurilor privind producerea de pagube pe timpul efectuarii patrularii comune si despagubirile legate de acestea se efectueaza in conformitate cu legislatia statului partii primitoare.
 2. Partea pe teritoriul statului caruia s-au produs pagubele mentionate la alineatul 1) al prezentului articol plateste despagubiri in aceleasi conditii ca si in cazul in care acestea ar fi fost produse de expertul propriei autoritati competente.
 3. In cazul in care expertul statului partii trimitatoare a produs pagube in mod intentionat sau din neglijenta, atunci partea trimitatoare va despagubi toate prejudiciile, cu conditia ca astfel de cazuri sa fie motivate de instanta statului partii primitoare.
 4. Partea al carei expert din cadrul autoritatii competente a cauzat pagube unei terte persoane pe teritoriul statului celeilalte parti plateste integral acestei din urma parti despagubirile pe care aceasta le-a platit pagubitului, reprezentantului sau legal sau altei persoane imputernicite de acesta.

 ART. 10
 Pentru aplicarea prevederilor prezentului acord, autoritatile competente prevazute la articolul 2 alineatul 1) vor desfasura in comun sau individual instruiri speciale corespunzatoare pentru pregatirea expertilor. Scopul instruirii este studierea normelor legale care reglementeaza efectuarea supravegherii (controlului) la frontiera de stat, uzul de arma, folosirea mijloacelor speciale, aplicarea constrangerii fizice, respectarea regulilor de securitate personala si a prevederilor legale privind circulatia pe drumurile publice.

 ART. 11
 Expertii trec frontiera de stat comuna prin punctele de trecere sau prin alte locuri stabilite de comun acord de catre imputernicitii de frontiera pe baza legitimatiilor de serviciu. Autoritatile competente ale partilor vor face schimb de specimene ale acestora.

 ART. 12
 1. Schimbul de informatii in scopul aplicarii prezentului acord se va efectua in conformitate cu legislatia in vigoare a statelor partilor.
 2. Pentru aplicarea prezentului acord autoritatile competente ale partilor nu fac schimb de date cu caracter personal si informatii clasificate.

 IV. Dispozitii finale
 ART. 13
 1. Orice diferende in interpretarea sau implementarea prezentului acord vor fi solutionate prin negocieri intre autoritatile competente ale partilor.
 2. In cazul in care nu se ajunge la un consens in cadrul negocierilor mentionate la alineatul 1) al prezentului articol, diferendele se vor solutiona prin canale diplomatice. 

 ART. 14
 Prevederile prezentului acord nu aduc atingere drepturilor si obligatiilor ce decurg din alte tratate internationale la care statele partilor sau partile sunt parte.

 ART. 15
 Fiecare parte va suporta individual cheltuielile ocazionate de punerea in aplicare a prevederilor prezentului acord.

 ART. 16
 1. Prezentul acord intra in vigoare la 30 de zile de la data primirii de catre parti a ultimei notificari scrise pe canale diplomatice cu privire la indeplinirea procedurilor interne necesare intrarii in vigoare a acestuia.
 2. Prezentul acord se incheie pentru o perioada de 3 ani si valabilitatea acestuia se va prelungi, in mod automat, pentru noi perioade de cate 3 ani, daca niciuna dintre parti nu va comunica celeilalte parti, prin notificare scrisa, transmisa pe canale diplomatice, intentia sa de incetare a valabilitatii prezentului acord, cu cel putin sase luni inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
 3. Partile, de comun acord, pot modifica sau completa prezentul acord prin incheierea unor protocoale in acest sens, care intra in vigoare conform procedurii prevazute la alineatul 1) al prezentului articol.
 4. Oricare dintre parti poate denunta prezentul acord, prin notificare scrisa transmisa celeilalte parti pe canale diplomatice. Denuntarea acordului produce efecte la 30 de zile de la data primirii de catre cealalta parte a unei astfel de notificari.

 Semnat la Bucuresti, la 21 aprilie 2016, in doua exemplare originale, fiecare in limba romana si in limba ucraineana, ambele texte fiind egal autentice.

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *