Dezvoltare regională prin crearea de locuri de muncă

Legislatia muncii  |  0 comentarii

Art. I. Hotărârea Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 8 mai 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. La articolul 3, alineatele (1) și (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(1) Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza prezentei scheme până la data de 31 decembrie 2023, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat şi a hărţii regionale autorizate de Comisia Europeană, în limita bugetului anual alocat schemei.

(2) Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015-2028, în baza acordurilor pentru finanţare emise, în limita bugetului anual alocat schemei.”

 1. La articolul 4, alineatul (2), literele a) și b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanțare pentru perioada 2014-2023;

b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2015-2028.

 1. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) Bugetul mediu anual al schemei este de 450 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro.”

 1. La articolul 6, alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“b) locurile de muncă sunt create după depunerea cererii de acord pentru finanțare și după demararea investiţiei, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării acesteia.”

 1. La articolul 6, alineatul (3) se abrogă.

 2. La articolul 6, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) Fiecare loc de muncă creat ca urmare a investiției se menține pentru o perioadă minimă de 5 ani de la data la care acesta a fost ocupat prima dată.”

 1. La articolul 8 partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere, în cadrul schemei, în perioada 2014-2020, în raport de cheltuielile eligibile şi cu respectarea prevederilor art. 10, este următorul:

 1. La articolul 9 partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Intensitatea brută a ajutorului de stat regional, în perioada 2014-2020, raportată la cheltuielile eligibile, nu poate depăşi următoarele procente:”

 1. La articolul 9 după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11) cu următorul cuprins:

(11) Intensitatea brută a ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere, în cadrul schemei, în perioada 2021-2023, în raport de cheltuielile eligibile se stabileşte prin hărţile regionale aprobate de Comisia Europeană pentru această perioadă. Nivelul maxim al ajutorului de stat, în raport de cheltuielile eligibile şi cu respectarea prevederilor art. 10, se stabileşte corespunzător intensităţii maxime aprobate.”

 1. La articolul 11, alineatul (2), literele a) și c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

a) întreprinderea adresează Ministerului Finanţelor Publice o cerere scrisă de acordare a ajutorului, potrivit formularului prevăzut în Ghidul solicitantului, înainte de demararea investiţiei;

c) proiectul de investiţii nu demarează înaintea depunerii cererii de acord pentru finanţare.”

 1. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 12. - În cazul în care întreprinderea solicitantǎ demarează investiția anterior depunerii cererii de acord pentru finanțare, întreaga investiție nu este eligibilă.

 1. La articolul 15, alineatul (1), litera c) se abrogă.

 2. La articolul 15, alineatul (2), litera a) se abrogă.

 3. La articolul 16, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

să conducă la crearea a cel puțin 100 locuri de muncă;”

 1. Articolul 161 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 161. - Imobilizările corporale şi necorporale aferente investiţiilor iniţiale trebuie să fie noi.

 1. După articolul 161 se introduce un nou articol, art. 162, cu următorul cuprins:

Art. 162. - Este permisă realizarea investiţiei și a locurilor de muncă în mai multe locaţii.

 1. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 17. - Ministerul Finanțelor Publice are obligația de a publica pe site-ul său textul integral al prezentei scheme, data de la care se pot înregistra cereri de acord pentru finanțare și bugetul anual alocat schemei, data epuizării bugetului anual, respectiv a bugetului total alocat schemei, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale.

 1. Anexa nr. 1 la hotărâre se modifică şi se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

 2. La anexa nr. 2, la articolul 1, după litera c1) se introduc două noi litere, lit. c2 și c3), cu următorul cuprins:

c2) calendarul creării locurilor de muncă - perioada de realizare a planului de creare a locurilor de muncă de la data creării primului loc de muncă până la data de 31 decembrie a anului în care se creează ultimul loc de muncă;

c3) contribuţia la dezvoltarea regională - valoarea contribuţiilor la dezvoltarea regională de natura taxelor şi impozitelor la bugetul general consolidat al statului aferente investiţiei iniţiale şi locurilor de muncă create direct de aceasta, plătite efectiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pe parcursul realizării și menținerii investiției și a locurilor de muncă;”

 1. La anexa nr. 2, la articolul 1, litera d1) se modifică și va avea următorul cuprins:

d1) cost salarial eligibil - costul salarial cuprinzând salariul brut precum și contribuțiile obligatorii ale angajatorului aferente, conform prevederilor legale în vigoare;


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *