OG 129 din 31 August 2000 privind formarea profesionala a adultilor

Legislatia muncii  |  0 comentarii

Guvernul României a republicat OG 129 din 31 August 2000 privind formarea profesională a adulţilor. Republicare in Monitorul Oficial nr. 110 din 13 februarie 2014.

ART. 1
    In sensul prezentei ordonante, adultii sunt persoanele care au varsta la care pot stabili raporturi de munca si pot participa la programe de formare profesionala, in conditiile legii.
    ART. 2
    (1) Adultii au drepturi egale de acces la formare profesionala, fara discriminari pe criterii de varsta, sex, rasa, origine etnica, apartenenta politica sau religioasa. Programele de formare profesionala se pot realiza atat in limba romana, cat si in limbile minoritatilor nationale sau intr-o limba de circulatie internationala.
    (2) Societatile reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, companiile si societatile nationale, regiile autonome si alte unitati aflate sub autoritatea administratiei publice centrale sau locale, unitatile si institutiile finantate din fonduri bugetare si extrabugetare, denumite in continuare angajatori, vor lua toate masurile sa asigure conditii salariatilor pentru a avea acces la formare profesionala. Drepturile si obligatiile ce revin angajatorilor si salariatilor in perioada in care salariatii participa la programele de formare profesionala vor fi prevazute in contractul colectiv sau, dupa caz, in contractul individual de munca.
    (3) Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca pot participa, in conditiile legii, la programele de formare profesionala organizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca sau de alti furnizori de formare profesionala autorizati, in conditiile legii.
    ART. 3
    Formarea profesionala a adultilor, finalizata cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoastere nationala si/sau certificate de competente profesionale, este o activitate de interes general care face parte din sistemul national de educatie si formare profesionala.
    ART. 4
    Formarea profesionala a adultilor are ca principale obiective:
    a) facilitarea integrarii sociale a indivizilor in concordanta cu aspiratiile lor profesionale si cu necesitatile pietei muncii;
    b) pregatirea resurselor umane capabile sa contribuie la cresterea competitivitatii fortei de munca;
    c) actualizarea cunostintelor si perfectionarea pregatirii profesionale in ocupatia de baza, precum si in ocupatii inrudite;
    d) schimbarea calificarii, determinata de restructurarea economica, de mobilitatea sociala sau de modificari ale capacitatii de munca;
    e) insusirea unor cunostinte avansate, metode si procedee moderne necesare pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu;
    f) promovarea invatarii pe tot parcursul vietii.
    ART. 5
    (1) Principiile pentru asigurarea calitatii in formarea profesionala a adultilor sunt urmatoarele:
    a) asigurarea calitatii este parte integranta a gestionarii interne a institutiilor de formare profesionala a adultilor;
    b) asigurarea calitatii include evaluarea regulata a institutiilor, a programelor lor sau a sistemelor de asigurare a calitatii prin intermediul unor organisme externe de control;
    c) organismele externe de control responsabile pentru asigurarea calitatii fac obiectul unor controale regulate;
    d) asigurarea calitatii include informatii despre situatii, aporturi, procese si rezultate, punand in acelasi timp accentul pe efecte si pe rezultatele invatarii;
    e) initiativele de asigurare a calitatii sunt coordonate la nivel national si judetean pentru a se asigura supravegherea, coerenta, sinergia si analiza intregului sistem;
    f) asigurarea calitatii este un proces de cooperare care implica toate nivelurile si sistemele de invatamant si de formare profesionala si toate partile interesate la nivel national.
    (2) Sistemele de asigurare a calitatii includ urmatoarele elemente:
    a) obiective si standarde clare si masurabile;
    b) orientari pentru punerea in aplicare, inclusiv privind implicarea partilor interesate;
    c) resurse adecvate;
    d) metode coerente de evaluare, asociind autoevaluarea cu revizuirea externa;
    e) mecanisme de raportare si proceduri de imbunatatire;
    f) rezultate ale evaluarii accesibile pe scara larga.
    ART. 6
    (1) Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, impreuna cu Ministerul Educatiei Nationale, Autoritatea Nationala pentru Calificari si comitetele sectoriale, elaboreaza metodologia de implementare a principiilor pentru asigurarea calitatii, prevazute la art. 5, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (2) Organismele externe de control responsabile pentru asigurarea calitatii si atributiile acestora se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului educatiei nationale in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a metodologiei prevazute la alin. (1).
    ART. 7
    (1) Formarea profesionala a adultilor cuprinde formarea profesionala initiala si formarea profesionala continua organizate prin alte forme decat cele specifice sistemului national de invatamant.
    (2) Formarea profesionala initiala a adultilor asigura pregatirea necesara pentru dobandirea competentelor profesionale minime necesare pentru obtinerea unui loc de munca.
    (3) Formarea profesionala continua este ulterioara formarii initiale si asigura adultilor fie dezvoltarea competentelor profesionale deja dobandite, fie dobandirea de noi competente.
    ART. 8
    (1) In sensul prezentei ordonante, competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
    (2) Competentele profesionale se dobandesc pe cale formala, nonformala sau informala care, in sensul prevederilor prezentei ordonante, se definesc astfel:
    a) prin calea formala se intelege parcurgerea unui program organizat de un furnizor de formare profesionala;
    b) prin calea nonformala se intelege practicarea unor activitati specifice direct la locul de munca sau autoinstruirea;
    c) prin calea informala se intelege modalitatile de formare profesionala neinstitutionalizate, nestructurate si neintentionate - contact nesistematic cu diferite surse ale campului socio-educational, familie, societate sau mediu profesional.
    (3) Formarea profesionala a adultilor se organizeaza prin programe de initiere, calificare, recalificare, perfectionare, specializare, definite astfel:
    a) initierea reprezinta dobandirea uneia sau mai multor competente specifice unei calificari conform standardului ocupational sau de pregatire profesionala;
    b) calificarea, respectiv recalificarea, reprezinta pregatirea profesionala care conduce la dobandirea unui ansamblu de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice uneia sau mai multor ocupatii;
    c) perfectionarea, respectiv specializarea, reprezinta pregatirea profesionala care conduce la dezvoltarea sau completarea cunostintelor, deprinderilor sau competentelor profesionale ale unei persoane care detine deja o calificare, respectiv dezvoltarea competentelor in cadrul aceleiasi calificari, dobandirea de competente noi in aceeasi arie ocupationala sau intr-o arie ocupationala noua, dobandirea de competente fundamentale/cheie sau competente tehnice noi.
    (4) Programele de formare profesionala a adultilor prevazute la alin. (3) se pot realiza, la solicitarea scrisa a beneficiarilor, si in limbile minoritatilor nationale sau intr-o limba de circulatie internationala, cu respectarea libertatii de optiune a tuturor persoanelor adulte interesate de un anumit program.
    ART. 9
    Formarea profesionala a adultilor se poate realiza, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta, dupa caz, de persoane fizice sau persoane juridice, de drept public sau privat, stabilite in Romania, in statele membre ale Uniunii Europene sau in statele apartinand Spatiului Economic European, indiferent de forma juridica de organizare a acestora, denumite in continuare furnizori de formare profesionala.
    ART. 10
    (1) Formarea profesionala a adultilor se organizeaza in mod distinct pe niveluri de pregatire, profesii, ocupatii, meserii si specializari, tinandu-se seama de nevoile angajatorilor, de competentele de baza ale adultilor, de cerintele posturilor pe care acestia le ocupa si de posibilitatile lor de promovare sau de incadrare in munca, precum si de cerintele de pe piata muncii si aspiratiile adultilor.
    (2) In cadrul formarii profesionale prevazute la art. 3 poate functiona sistemul de credite transferabile.
    (3) Formele de realizare a formarii profesionale a adultilor sunt:
    a) cursuri organizate de furnizorii de formare profesionala;
    b) cursuri organizate de angajatori in cadrul unitatilor proprii;
    c) stagii de practica si specializare in unitati din tara sau din strainatate;
    d) alte forme de pregatire profesionala.

    CAP. II
    Organizarea formarii profesionale a adultilor

    ART. 11
    (1) Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale, la propunerea Autoritatii Nationale pentru Calificari, in baza planurilor nationale de dezvoltare si de actiune a programelor de guvernare si a strategiilor sectoriale, elaboreaza politici si strategii nationale privind dezvoltarea resurselor umane, inclusiv calificarile si formarea profesionala a adultilor, pe care le supun spre aprobare Guvernului.
    (2) Strategiile sectoriale si teritoriale privind formarea profesionala a adultilor se elaboreaza de ministere, agentii nationale si alte organe ale administratiei publice centrale de specialitate, dupa caz, cu consultarea autoritatilor administratiei publice locale.
    (3) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca indeplineste urmatoarele atributii in domeniul formarii fortei de munca:
    a) coordoneaza la nivel national activitatea de formare profesionala a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, potrivit legii, pune in aplicare politicile si strategiile privind calificarea si recalificarea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca;
    b) organizeaza programe de formare profesionala pentru aceste categorii de adulti prin centre proprii, prin centre private sau prin furnizori de formare profesionala autorizati;
    c) atribuie programe de formare profesionala prin incredintare directa, prin selectie de oferte sau prin licitatie, in conditiile legii.
    ART. 12
    Pentru realizarea formarii profesionale a propriilor salariati angajatorii vor consulta organizatiile sindicale sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor in vederea elaborarii planurilor de formare profesionala in concordanta cu programele de dezvoltare si cu strategiile sectoriale si teritoriale.
    ART. 13
    Formarea profesionala a adultilor se realizeaza prin programe de formare profesionala ce cuprind totalitatea activitatilor de pregatire teoretica si/sau practica in vederea realizarii obiectivelor de formare de competente pentru un anumit domeniu.
    ART. 14
    (1) Programele de formare profesionala se organizeaza de furnizorii de formare profesionala pentru ocupatii, meserii, specializari si profesii, denumite in continuare ocupatii, cuprinse in Clasificarea ocupatiilor din Romania - C.O.R.
    (2) Programele de formare profesionala se organizeaza de furnizorii de formare profesionala si pentru:
    a) competente profesionale comune mai multor ocupatii;
    b) competente-cheie;
    c) competente transversale.
    (3) Autoritatea Nationala pentru Calificari elaboreaza, actualizeaza si gestioneaza Registrul National al Calificarilor Profesionale din Romania, cu sprijinul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerului Educatiei Nationale si cu consultarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, a ministerelor, a agentiilor nationale, a celorlalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate, precum si a organizatiilor profesionale.
    (4) Registrul National al Calificarilor Profesionale din Romania se aproba prin hotarare a Guvernului.
    ART. 15
    (1) Programele de formare profesionala asigura dobandirea unor competente profesionale in conformitate cu standardele ocupationale, respectiv standardele de pregatire profesionala, recunoscute la nivel national.
    (2) Standardul ocupational, respectiv standardul de pregatire profesionala, este documentul care precizeaza competentele profesionale necesare practicarii unei ocupatii, respectiv specifice unei calificari.
    ART. 16
    (1) Furnizorii de formare profesionala care solicita organizarea de programe de formare profesionala in ocupatii pentru care nu exista standarde ocupationale, respectiv standarde de pregatire profesionala elaboreaza proiecte de standarde ocupationale care se supun spre validare comitetelor sectoriale.
    (2) Dupa validarea standardelor ocupationale de catre comitetele sectoriale, acestea se supun spre aprobare Autoritatii Nationale pentru Calificari.
    (3) In cazul neaprobarii proiectului de standard ocupational de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari in termen de 6 luni de la autorizare, furnizorul de formare profesionala poate organiza un nou program de formare profesionala pentru ocupatia respectiva numai dupa aprobarea standardului ocupational.
    ART. 17
    (1) Programele de formare profesionala cuprind, in principal, urmatoarele elemente:
    a) obiectivele programului de formare profesionala exprimate in competentele profesionale ce urmeaza sa fie dobandite de fiecare persoana care urmeaza programul;
    b) durata de pregatire pentru realizarea obiectivelor propuse;
    c) numarul minim si maxim de participanti pentru un ciclu sau o serie de pregatire;
    d) calificarea persoanelor cu atributii de instruire teoretica si practica, denumite in continuare formatori;
    e) programa de pregatire;
    f) mijloacele si metodele prin care se asigura transmiterea si asimilarea cunostintelor si formarea deprinderilor practice necesare ocupatiei respective;
    g) dotarile, echipamentele si materialele necesare formarii;
    h) procedura de evaluare in conformitate cu obiectivele specifice programului de formare profesionala.
    (2) Programa de pregatire poate fi structurata pe module cuantificate in credite transferabile.
    (3) Furnizorii de formare profesionala care organizeaza programe si pentru persoane cu nevoi speciale vor adapta programele in mod corespunzator in vederea asigurarii accesului egal si nediscriminatoriu al acestor categorii de persoane la formarea profesionala.
    (4) Furnizorii de formare profesionala care organizeaza programe in limbile minoritatilor nationale sau intr-o limba de circulatie internationala vor intocmi programul de formare atat in limba romana, cat si in limba minoritatii nationale sau in limba de circulatie internationala pentru care solicita autorizarea.
    ART. 18
    Participantii la programele de formare profesionala nu pot fi obligati sa participe la alte activitati decat cele prevazute in programa de pregatire.
    ART. 19
    (1) Furnizorii de formare profesionala care organizeaza programe finalizate cu certificate de calificare recunoscute la nivel national incheie contracte de formare profesionala cu participantii la aceste programe.
    (2) Modelul contractului de formare profesionala, prevazut la alin. (1), se aproba prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante, prevazute la art. 65.
    (3) Furnizorii de formare profesionala vor inregistra contractele de formare profesionala la agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    ART. 20
    (1) Formarea profesionala se poate realiza si prin ucenicie la locul de munca.
    (2) Conditiile in care se desfasoara formarea profesionala prin ucenicie la locul de munca se reglementeaza prin lege speciala. Tot textul il poti obtine daca il soliciti prin formularul de contact !

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *